: skip to content : Catalogue : Find Information : Opening Hours : Contact Us
Library Home > East Asian Home > Chinese Studies

The East Asian Collection of the University of Melbourne Library has a rich collection of Chinese language resources. This subject guide aims to locate these resources to support the students who enroll "Standard Chinese 4" at MIALS Chinese Program.

Selected Reference Works from the East Asian Collection
Selected General Works from the East Asian Collection
Class readings (full text online version)
Recital
Internet Chinese Studies Resources: Chinese language, Chinese literature, Online Databases.
See also: Chinese Studies Library Research Skills and Methods
See also: Chinese Studies @ Library

*Chinese Character = Unicode, Click here to access Chinese character text on the Internet

Return to Chinese Studies Subject Guides


Selected Reference works from the East Asian Collection 参考文献

Return to Top

   

  Tang Poems - Dictionaries, Indexes 唐诗 - 辞典, 索引

  • Quan Tang shi dian gu ci dian = 全唐诗典故辞典 / [Wuhan shi] : Hubei ci shu chu ban she chu ban fa xing, 1989. UniM Baill EA REF 5209 C800
  • Tang dai shi ci yu ci dian gu ci dian = 唐代诗词语词典故辞典 / Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 1992. UniM Baill EA REF 5237.4 T020
  • Tang shi fen lei da ci dian = 唐诗分类大辞典 / Chengdu : Sichuan ci shu chu ban she, 1992. UniM Baill EA REF 5237.4 T008
  • Tang Song shi ci chang yong yu ci dian = 唐宋诗词常用语辞典. Changsha shi : Hunan chu ban she, 1991. UniM Baill EA REF 5209 L233
  • Tang shi da ci dian = 唐诗大辞典. Nanjing : Jiangsu gu ji chu ban she, 1990. UniM Baill EA REF 5209 T004
  • Tang Song ming shi suo yin = 唐宋名诗索引 / Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she, 1985.UniM Baill EA REF 5209 S180
  • Wan shou Tang ren jue ju suo yin = 万首唐人绝句索引 / Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, 1984.UniM Baill EA REF 5209 W480
  • Tang shi san bai shou suo yin = 唐诗三百首索引 / Taibei : Cheng wen chu ban she, min guo 66 [1977]. UniM Baill EA REF 5237.4 T001Z

Return to Top

  Chinese Idioms - Dictionaries 成语 - 辞典

  • Cheng yu dian gu = 成语典故. Shenyang : Liaoning ren min chu ban she, 1988. UniM Baill EA REF 5179 Y449
  • Han Ying dui zhao cheng yu ci dian = 汉英对照成语辞典 = Chinese idioms and their English equivalents.Xianggang : Shang wu yin shu guan Xianggang fen guan, 1983. UniM Baill EA REF 5196 C731
  • Han Ying cheng yu da ci dian = Chinese-English idiom dictionary. Jiulong : Wen guang chu ban she, 1983. UniM Baill EA 5196 H417
  • Han yu cheng yu Ying yi ci dian = 汉语成语英译辞典 = A dictionary of Chinese idioms with English translations. UniM Baill EA REF 5179 Y634
  • Shi yong cheng yu da ci dian = 实用成语大辞典. Chengdu : Ba shu shu she, 1999. UniM Baill EA REF 5179 W230
  • Wan tiao cheng yu ci dian = 万条成语辞典. Ha'erbin shi : Heilongjiang ren min chu ban she, 1986. UniM Baill EA REF 5179 W427
  • Wu yong cheng yu ci dian = 五用成语辞典. Shanghai : Xue lin chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986. UniM Baill EA REF 5179.7 C733
  • Zhongguo cheng yu da ci cian = 中国成语大辞典. Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 1987. UniM Baill EA REF 5179 C565S
  • Zhonghua cheng yu ci dian = 中华成语辞典. Shanghai : Zhonghua shu ju, 1916. UniM Baill EA REF 5179 W208

Return to Top

Yan yu - Dictionaries 谚语 - 辞典

 • Han yu yan yu ci dian = 汉语谚语辞典 / [Peking] : Beijing da xue chu ban she, 1990. UniM Baill EA 5788 H300M
 • Shi yong Ying Han yan yu ci dian = A practical English-Chinese dictionary of proverbs = 实用英汉谚语辞典 / Shenzhen : Hai tian chu ban she, 1993. UniM Baill EA REF 5788.09 S374
 • Xin bian Han yu duo yong ci dian : cheng yu, xie hou yu, xi guan yu, yan yu, ge yan = 新编汉语多用辞典 : 成语, 歇后语, 习惯语, 谚语, 格言. / Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1994. UniM Baill EA REF 5788 C796
 • Zhongguo gu dai yan yu ci dian = 中国古代谚语辞典 / Changsha shi : Hunan chu ban she, 1991.UniM Baill EA REF 5788 H275
 • Zhongguo gu yan yu ci dian = 中国古谚语辞典 / Beijing : Beijing chu ban she, 1995 UniM Baill EA REF 5788 C564

Return to Top

Xie hou yu - Dictionaries 歇后语 - 辞典

 • Xie hou yu ci dian = 歇后语词典 / Beijing : Beijing chu ban she, 1984. UniM Baill EA 5788 W301
 • Yue Gang su yu yan yu xie hou yu ci dian = 粤港俗语谚语歇后语词典. China : Guangzhou, 1997.UniM Baill EA REF 5788 W220
 • Zhongguo xie hou yu ku = 中国歇后语库 / Zhengzhou Shi : Zhongzhou gu ji chu ban she, 1996. UniM Baill EA REF 5788 C566H
 • Zhongguo xie hou yu da ci dian = 中国歇后语大辞典 /Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she, 1990. UniM Baill EA REF 5788 C566

Return to Top

Ji xu wen - Dictionaries 记叙文 - 辞典

  • Xie zuo ci dian = 写作辞典 / Nanchang : Jiangxi ren min chu ban she, 1983. UniM Baill EA 5047 H322
  • Xie zuo da ci dian = 写作 大辞典 / Shanghai : Han yu da ci dian chu ban she, 1992. UniM Baill EA REF 5211 H324
  • Xie zuo fan li ci dian = 写作范例辞典 / Nanchang : Jiangxi jiao yu chu ban she, 1988. UniM Baill EA REF 5179 H324
  • Xie zuo ji qiao ci dian = 写作技巧词典. [Zhengzhou shi] : Hai yan chu ban she, 1992.UniM Baill EA REF 5179 H325

   

Return to Top


Selected General Works from the East Asian Collection

Class Readings

朗诵

Return to Chinese Studies Subject Guides

top of page

University Homepage : Faculties : A-Z Directory : University Contacts : Disclaimer & Copyright : Privacy