: skip to content : Catalogue : Find Information : Opening Hours : Contact Us
Library Home > East Asian Home >
Chinese characters = Unicode code
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | WX | Y | Z

A

Aozhou ri bao = The daily Chinese herald = 澳洲日報
Sydney, N.S.W. : 澳洲中文報業集團, 1997-

 

Back to Top
B
BEIYANG ZHENG FU GONG BAO [COMPUTER FILE] / ZHONG YANG DANG AN GUAN,
BEIJING CHAO XING GONG SI BIAN ZHI.
[Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she, [1996?].
16 computer laser disk ; 4 4/3 in.
UniM Baill EA CD        2860 T430 G-2   to  G17

Back to Top

C
CHANG PIAN XIAO SHUO BAO = CHANGPIAN XIAOSHUOBAO.
Shi jia zhuang shi : Hua shan wen yi chu ban she, 1984-
1984 nian di 1 qi (1984 nian 7 yue [July 1984])-
Ba EA 5731 C789.    LIB. HAS     no.1, 1984; no.4, 1985.
 

CHANG YAN BAO [MICROFORM].
Shanghai : Chang yan bao guan, Guangxu 24 [1898].
Three issues a month.
Di 1 ce (guang xu 24 nian 7 yue [July 1898])-di 10 ce (guang xu 24 nian 10
yue [Oct. 1898]).
Ba MIC/f 4523 <.b1564957x>  LIB. HAS     no.1-10 July-Oct 1898.
 
 


CHUANG ZAO ZHOU BAO (ZHOU KAN, BAN NIAN HUI KAN)/ CHUANG ZAO SHE BIAN JI.
[MICROFORM].
Shanghai : Shanghai tai dong tu shu ju yin xing, 1923-1924.
Ba MIC/o 6274 <.b22194101>  LIB. HAS: May 1923-May 1924.

Chun zhong ri bao [microform] = 春中日报.
UniM Baill MIC/o 6308 Mar. 1950-Oct. 1954

Back to Top
D

DA GONG BAO [MICROFORM].
Tianjin : Da gong bao she,
Began with June 7, 1902 issue.
UniM Baill MIC/o 6291    LIB. HAS: ...1929-1937; 1945-1948 (Lack some issues); 1949-1952(Complete)
 
 

DA GONG BAO [MICROFORM].
Shanghai : [s.n.],
Began with Aug. 1, 1937 issue.
UniM Baill MIC/o 6291   LIB. HAS: Aug. 1, 1937-[Dec. 24, 1937], 1945-1952
 

DA GONG BAO [MICROFORM].
Chongqing : [s.n.],
UniM Baill MIC/o 6291   LIB. HAS: Aug. 1, 1941-Dec 19, 1946 (Lack some issues)
 

DA GONG BAO [MICROFORM].
Beijing : [Da gong bao], 1957-1966.
UniM Baill MIC/o 6291   LIB. HAS: Jan. 1, 1957-1966
 

DA GONG BAO [MICROFORM].
Xianggang : Da gong bao (Xianggang) you xian gong si,
Daily.
UniM Baill MIC/o 6291    LIB. HAS: 1939-1941, 1948-1969
 

DA GONG BAO [MICROFORM].
Tianjin : Da gong bao she,
Jun. 17, 1902-Jan. 31, 1917(Lack some issues).
Began with June 7, 1902 issue.
UniM Baill MIC/o 6296     LIB. HAS: Jun. 17, 1902-Jan. 31, 1917
 
 
DIAN DONG RI BAO. ZHAOTONG [MICROFORM].
Zhaotong : Liu Huazhao fa xing, 1941-1949.
Daily.
Ba MIC/o 6243 <.b22231614>    LIB. HAS: Sept. 1941-20 Feb 1949
Back to Top

E
Back to Top
F
FA ZHI RI BAO [MICROFORM] = LEGAL DAILY.
Beijing shi : Fa zhi ri bao she,
Daily.
Began in 1988.
Ba MIC/o 6138 <.b20906481>  LIB. HAS     1988-

Back to Top

G
GUANG MING RI BAO = GUANGMING RIBAO [MICROFORM].
Washington, D.C. : Library of Congress Photoduplication Service, 1990-
microfilm reels.
Ba MIC/o 6105 <.b20876713>  LIB. HAS     Oct. 1963-1992


GUANG MING RI BAO
[Beijing : Guang ming ri bao she,
Daily.
UniM Baill EA ef 9986 K966     LIB. HAS: Aug 1964 - Dec 1965 ; Jan 1972-(incomplete)

Back to Top

H

HONG QI RI BAO, 1930.8-1931.3 ; [COMPUTER FILE] / ZHONG YANG DANG AN GUAN, BEIJING CHAO XING GONG SI BIAN ZHI.
[Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she, [1996?].
1 computer laser disk ; 4 4/3 in.
UniM Baill EA CD        2860 T430 B-5

Hua sheng bao = Chinese herald = 華聲報
Cabramatta, N.S.W. : Chinese Herald, 1986-1992

Hua sheng ri bao = Chinese herald = 華聲日報
Sydney, N.S.W. : Chinese Times Newspaper Pty. Ltd., 1992-1997.

 

Back to Top

J
JIE FANG RI BAO [MICROFORM].
Yan'an : Jie fang ri bao she, Min guo 30-36 [1941-1947].
Di 1 hao = Chuang kan hao (Min guo 30 nian 5 yue 16 ri [May 16, 1941]) - Di
2081 hao (Min guo 36 nian 2 yue 5 ri [Feb. 5, 1947].
Ba MIC/o 4498 <.b17408775>    LIB. HAS     no. 1-2081 May 16, 1941-Feb. 5, 1947
 

JIE FANG RI BAO SUO YIN.
[Shanghai?] : Jie fang ri bao she,
Monthly.
Ba EA REF 9985 C206A.    LIB. HAS     no.385-444, 1986-1990.

JIN CHA JI RI BAO [MICROFORM] = ZINCHAGI RHBAO.
Jin Cha Ji bian qu : Jin Cha Ji ri bao she,
Began with Dec. 11, 1937 issue.
Ba MIC/o 4499 <.b17408787>     LIB. HAS     27 April 1941-14 June 1948.

JING JI RI BAO [MICROFORM] = ECONOMIC DAILY.
Beijing : Jing ji ri bao she, 1983-
Daily (except Sunday).
No. 574 (Jan. 1, 1983)-
Ba MIC/o 6136 <.b20906419>    LIB. HAS     Jan. 1983-

JING JI RI BAO = ECONOMIC DAILY.
[Beijing : Jing ji ri bao she,
Daily (except Sunday).
Began with: No. 574 (Jan. 1, 1983).
Ba EA ef 9986 C236 (see also Ba MIC/o 6136) <.b15161018>    LIB. HAS     Jan. 1983-
 

JING JI RI BAO SUO YIN.
[Beijing] : Jing ji ri bao zi liao shi bian.
Monthly.
UniM Baill EA REF       9980 C236 INDEX
LIB. HAS     no.73-84, 1989; no.97-99, 101-108, 1991; no.145-156, 1995.
 

JING ZHONG RI BAO [MICROFORM]= ALARMING BELL DAILY NEWS.
Shanghai : Jiang zhong ri bao she, 1904-1905.
Daily.
no. 1-[?]; Feb. 26, 1904-Feb. 28, 1905.

Ba MIC/o 6277 <.b22828837>      LIB. HAS: 1904-1905
Back to Top
K

Kai fa bao [microform] = Development weekly =   开发报 
UniM Baill MIC/o 6317 Jan. 1992-Dec. 1994

KUNMING WAN BAO. KUNMING [MICROFORM]. Kunming : Wang Yuanqia fa xing, 1943. Ba MIC/o 6245 <.b22231596> LIB. HAS: 6 Sept-11 Dec. 1943

Back to Top
L

LI FA YUAN GONG BAO.
Taibei : Li fa yuan mi shu chu,
Semiweekly, 1953-
Irregular, 1948-1952.
Began in 1948.
Ba EA 4723 L037 <.b11115245>      LIB. HAS     v.69, no.71 - v.75, no.50, 3 Sept 1980-21 June 1986
 

LI FA YUAN GONG BAO [COMPUTER FILE] / ZHONG YANG DANG AN GUAN, BEIJING
CHAO XING GONG SI BIAN ZHI.
[Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she, [1996?].
2 computer laser disk ; 4 4/3 in.
UniM Baill EA CD        2860 T430 G-20  to G21

LIAN HE BAO.
Taibei] Lian jing chu ban shi ye gong si [min guo 63- i.e. 1974-
ti- 1 hao; min guo 40 nian 9 yue 16 ri- [1951-
Ba EA 9983.01 L184.

LIN SHI ZHENG FU GONG BAO, 1911.01-1911.04 ;  [COMPUTER FILE] /
ZHONG YANG DANG AN GUAN, BEIJING CHAO XING GONG SI BIAN ZHI.
[Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she, [1996?].
1 computer laser disk ; 4 4/3 in.
UniM Baill EA CD        2860 T430 G-1

Back to Top

M
Man sing times 1921-1922 [microform]. Wellington : National Library of New Zealand, 2000. 1921.7.11 Di 1 juan di 1 qi - 1922.10.21 Di 2 juan di 9-10 qi. UniM Baill MIC/o 6363 1921-1922 Back to Top
N
NANJING GUO MIN ZHENG FU WAI JIAO BU GONG BAO [COMPUTER FILE] / ZHONG YANG
DANG AN GUAN, BEIJING CHAO XING GONG SI BIAN ZHI.
[Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she, [1996?].
1 computer laser disk ; 4 4/3 in.
UniM Baill EA CD        2860 T430 G-18

Ningbo ri bao [microform] = 寧波日報
Ningbo Shi : [Ningbo ri bao she, UniM Baill MIC/o 6316 Jan.-Dec. 1994

 

NUJIANG TAO RI BAO. BAOSHANCHENG [MICROFORM].
Baoshancheng : Nujiang tao ri bao she, 1943-1944.
Began in Minguo 31 nian [1942] 11 yue; 1942-?, No.1-?
Ba MIC/o 6234 <.b2224623x>    LIB. HAS: May 11, 1943-Aug 9, 1944
Back to Top

P
Back to Top

Q

QIAO WU BAO.
[Beijing : Qiao wu bao she,
Bimonthly, Aug. 1960-1965.
Monthly, 1956-June 1960.
-1965 nian 12 yue.
Began with: Chuang kan haozong 77 qi (1956 nian 10 yue)
LIB. HAS     1964-1965(Lacks no.1, 1965)

Back to Top

R

RE XUE RI BAO.
[Beijing : Ren min chu ban she], 1980.
Di 1 hao (min guo 14 nian 6 yue 4 ri [1925])-di 24 qi (min guo 14 nian 6
yue 27 ri [1925]).
Ba EA f 9985 J426.    LIB. HAS     no. 1-24 June 4-27, 1925
 
 

REN MIN RI BAO [MICROFORM].
Handan shi : Ren min ri bao she, 1946-
Daily.
Chuang kan hao (min guo 35 nian 5 yue 15 ri [May 15, 1946])-
Ba MIC/o 4539 <.b21530749>     LIB. HAS     15 May, 1946- (Ba)
 

REN MIN RI BAO [MICROFORM] = RENMIN RIBAO.
Beijing : Ren min ri bao.
Chuang kan hao (1 July 1985-).
Ba MIC/o 6133 <.b20906067>
 

REN MIN RI BAO = RENMIN RIBAO.
Beijing : Ren min ri bao chu ban she, 1981-
Semimonthly, <1997>-
Monthly, 1981-<1994>
1981.1-
Ba EA 9986 J876a.
 
REN MIN RI BAO (Hai wai ban)= RENMIN RIBAO = PEOPLE'S DAILY.
Beijing : Ren min ri bao she,
Daily (except Sundays).
UniM Baill EA P 9986 J876H     LIB. HAS: 1991-
 

REN MIN RI BAO = RHENMIN RIBAO.
Handan shi : Ren min ri bao she, 1946-
Daily.
Chuang kan hao (min guo 35 nian 5 yue 15 ri [May 15, 1946])-
Ba Ea ef 9986 J876.
 
REN MIN RI BAO SUO YIN.
[Beijing] : Ren min ri bao she,
Monthly.
Ba EA REF 9986 J876.

REN MIN RI BAO : WU SHI NIAN TU WEN SHU JU XI LIE GUANG PAN 1996 [COMPUTER
FILE] / REN MIN RI BAO SHE XIN WEN XIN XI ZHONG XIN, BEIJING SHI XIN BEI
CHENG SHI YE KAI FA GONG SI LIAN HE ZHI ZUO.
Beijing : Beijing shi xin bei cheng shi ye kai fa gong si : Ren min ri bao
chu ban she chu ban fa xing, [1997].
1 computer laser disk ; 4 4/3 in.
UniM Baill EA CD        9986 J876

RUGAO RI BAO. RUGAO [MICROFORM]. / ZHU ANJIN [ZHU BIAN ?].
Rugao : Rugao ri bao she, 1943-1944.
No.1768-
Ba MIC/o 6240 <.b22231341>     LIB. HAS: July 23, 1943-Dec 30, 1944

Back to Top

S
SAO DANG BAO. KUNMING [MICROFORM].
Kunming : [Sao dang bao she], Li Chengyi fa xing, 1943-1945.
Daily.
Began on May 2, 1935.[Hankou?].
Ba MIC/o 6242 <.b22218555>     LIB. HAS: Nov 1943-Nov. 11, 1945

SHANGHAI XIN BAO [MICROFORM].
Shanghai : Zi lin yang hang, [1861-1872].
Daily (except sunday) July 2,1872-Dec. 31, 1872.
Three times a week, May 7, 1862-June 29, 1872.
Weekly, Nov. 21[?], 1861-May 6, 1862.
Di 1 hao (Xianfeng 11 nian 10 yue 19[?] ri [Nov. 21[?] 1861])-ti 884[?] hao
(Tongzhi 7 nian 12 yue 16[?] ri [Jan. 28[?] 1869]); Xin shi 1 (Tongzhi 7
nian 12 yue 20[?] ri [Feb. 1[?] 1869])- Xin shi 836 (Tongzhi 11 nian 12 yue
2 ri [Dec. 31, 1872]).
Ba MIC/o 6235 <.b22194228>     LIB. HAS: June 24, 1862-31 Dec. 1872


SHEN BAO.
Taibei : Taiwan xue sheng shu ju, 1965.
Ti 1 hao (Tong zhi ren shen 3 yue 23 ri, ying 4 yue 30 ri [Apr. 30, 1872])-
Ceased in 1949.
Ba EA 9985 S544.


SHEN BAO [MICROFORM].
Shanghai : Shen bao bao guan, 1872-1949.
Di 1 hao (Tong zhi ren shen 3 yue 23 ri, ying 4 yue 30 ri [Apr. 30, 1872])-
Ceased in 1949.
Ba MIC/o 4557 <.b17409858>      LIB. HAS    1872-1949 384 reels


SHEN BAO SUO YIN / "SHEN BAO SUO YIN" BIAN JI WEI YUAN HUI BIAN.
Shanghai : Shanghai shu dian,
Ba EA REF 9985 S544A.     LIB. HAS     1919-

SHI BAO [MICROFORM].
Beijing : [s.n.],
Daily.
Oct. 1, 1928-Apr. 30, 1944(Lack some issues).
Began with Oct. 1, 1928 issue.
Ba MIC/o 4560 <.b11132735>     LIB. HAS     1928-1944

SHU BAO.
Taibei : Taiwan xue sheng shu ju, 1965.
Guang xu jia shen nian 3 yue 23 ri [Apr. 18, 1884]-
Ba EA 9988 S344.


SICHUAN RI BAO [MICROFORM] = SICHUAN RIBAO.
Chengdu shi : Sichuan ri bao she, 1952-
Chuang kan hao (1952 nian 9 yue 1 ri [Sept. 1, 1952])-
UniM Baill MIC/o 6309    LIB. HAS: Jan.26-Jun.21 1957-1958 Jan.1-Nov. 23 1959

Back to Top

T
 Back to Top

W


WEN YI BAO.
Beijing : Xin hua shu dian,
Three times a week, 1997-
Semimonthly, Sept. 1949-1960.
Monthly, 1961-June 1985.
Weekly, July 1985-1996.
Began with issue for Sept. 1949.
Ba EA P 9201 W044 <.b11135748>
LIB. HAS     no. 1-255; 256-313 [Ba MIC/o 4569]; no. 314- 1949- incomplete


WEN YI BAO [MICROFORM].
Beijing : Wen yi bao she, etc.
Semimonthly, Monthly.
No. 19-24 & index (1959)-no. 1-24 & index (1960)-no. 1-12 (1961)-no. 1-12
(1962)-no. 1-12 (1963).
Ba MIC/o 4569 <.b24292977>

 Back to Top

X
XI JU BAO [MICROFORM].
Beijing.
3 microfilm reels ; mm.
Index & no. 19-24 (1959)-no. 1-24 (1960)-no. 1-24 (1961)-no. 1-12 (1962)-
no. 1-12 (1963).
Ba MIC/o 4521 <.b24271639>


XI JU BAO = XIJUBAO.
Beijing : Zhongguo xi ju chu ban she, 1983-1988.
Monthly.
1983, 1-88, 6.
Ba EA P 6826.1 H274 <.b16129519>      LIB. HAS     no. 308-373 Jan 1983-June 1988 ; 1959-1963 [Ba MIC/o 4521]


XIANG DAO ZHOU BAO [MICROFORM] = THE GUIDE WEEKLY.
Shanghai : Xiang dao zhou bao she, 1922-1927.
Di 1 qi (1922 nian 9 yue [Sept. 1922])-di 201 qi (1927 nian 7 yue [July1927]).
Ba MIC/f 4529 <.11110375>     LIB. HAS     no. 1-201 Sept 1922-July 1927.

XIAO RI BAO [MICROFORM].
Shanghai : Xiao ri bao she, min guo 8 [1919].
Di 1 hao (min guo 8 nian 4 yue 1 ri [Apr. 1, 1919])-di 40 hao (min guo 8
nian 5 yue 10 ri [May 10, 1919]).
Ba MIC/f 4530 <.b17410228>      LIB. HAS     no.1-4- Apr 1, 1919-May 10, 1919.

XIN ER TONG BAO. SHANGHAI [MICROFORM]. / LI BAIYING ZHU BIAN.
Shanghai : Zhonghua shu ju xiao peng you she : 1934-1937.
Weekly.
[Began] on 4.Dec.Minguo 22 nian [1933]-[?], No 1-[?].
Ba MIC/o 6239 <.b22231304>     LIB. HAS: 23 Apr.1934-21 Jun.1937


XIN HUA RI BAO.
Nanjing : Xin hua ri bao she,
Ba EA ef 9984 H046 <.b22841088>     LIB. HAS: Jan 1-, 1989-


XIN HUA RI BAO. HUA BEI BAN [MICROFORM] = SINXUA RHBAO.
Shanxi Qinxian : [s.n.], min guo 28-32 [1939-1943].
Di 1 hao (min guo 28 nian yuan yue 1 ri [Jan. 1, 1939])-di 838 hao (min guo
32 nian 9 yue 13 ri [Sept. 13, 1943]).
Ba MIC/o 4528, Ba MIC/o 4529 <.b17408969>
LIB. HAS     Jan. 1-June 29, 1941 ; June-Sept 1943.   Jan 1, 1939-Dec 5, 1940.


XIN HUA RI BAO. TAIHANG BAN [MICROFORM] = SINXUA-RHBAO.
Shanxi Taihang : Xin hua ri bao she, min guo 32-38 [1943-1949].
Di 1 hao (min guo 32 nian 10 yue 1 ri [Oct. 1, 1943])-di 1449 hao (min guo
38 nian 8 yue 19 ri [Aug. 19, 1949]).
Ba MIC/o 4530 <.b17408994>      LIB. HAS     Oct. 1, 1943-Aug 19, 1949.


XIN HUA RI BAO [MICROFORM] = XINHUA RIBAO.
Nanjing : Xin hua ri bao she, 1949-
Began 30 April 1949.
Ba MIC/o 6134 <.b20906110>     LIB. HAS     Jan. 1989-

Xin wen bao = 新聞报.
UniM Baill MIC/o 6310 Aug-Dec. 1928 July 1944-May 1946 May 1947-Dec. 1948


XIN JIANG BEI RI BAO. NANTONG [MICROFORM].
Nantong : Xin jiang bei ri bao she, 1935-1936.
Daily.
No.1793-;[began] in Minguo 18 nian [1929], 1929-[?], No.1-?.
Ba MIC/o 6241 <.b22231560>     LIB. HAS: 19 Feb 1935-17 Nov. 1936


XIN MIN BAO [MICROFORM].
[Beibing] : Xin min hui,
Daily.
Jan. 1, 1938-Apr. 30, 1944.
Ba MIC/o 4532 <.b17409275>     LIB. HAS     Jan 1, 1938-Oct 31, 1942.


XIN ZHONG HUA BAO, 1939.2-1941.5 [COMPUTER FILE]
/ ZHONG YANG DANG AN GUAN, BEIJING CHAO XING GONG SI BIAN ZHI.
[Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she, [1996?].
1 computer laser disk ; 4 4/3 in.
UniM Baill EA CD        2860 T430 B-11


XING DAO RI BAO.
Jiulong : Xing dao ri bao you xian gong si.
Daily.
Ba EA ef 9983.22 H626 <.b11110405>     LIB. HAS: Jan 1-, 1981-(incomplete)

 Back to Top

Y

YI SHI BAO [MICROFORM].
Tianjin : Yi shi bao she,
Feb. 18, 1936-July 18, 1937.
Began with Oct. 10, 1915 issue.
Ba MIC/o 4537 <.b1740972x>     LIB. HAS     Dec 30, 1935-July 8, 1937.
 
Back to Top
Z

ZHEJIANG RI BAO [MICROFORM].
Hangzhou : Zhejiang ri bao she, Qing Guangxu 34 nian [1908] - [?].
Daily.
Di 1 juan 1908 nian 5 yue 24 ri - Di 3 juan 1911 nian 11 yue 1 ri.
Ba MIC/o 6280 <.b22828886>     LIB. HAS: Apr 1908- Nov 1911
 
 

ZHENG ZHI GUAN BAO.
Taibei : Wen hai chu ban she, 1965.
47 v. in 48 ; 20 cm.
Di 1 hao (Guang xu 33 nian 9 yue 20 ri [Oct. 26, 1907])-di 1370 hao
(Xuantong 3 nian 6 yue 29 ri [Aug. 23, 1911]).
Ba EA 4660.1 C133.     LIB. HAS     no.1-1370 Oct 7, 1907-Feb 12, 1911


ZHENG ZHI ZHOU BAO, 1925.12-1926.6 [COMPUTER FILE] /
ZHONG YANG DANG AN GUAN, BEIJING CHAO XING GONG SI BIAN ZHI.
[Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she, [1996?].
1 computer laser disk ; 4 4/3 in.
UniM Baill EA CD        2860 T430 B-3

 

Zhongguo qing nian bao [microform] = 中国靑年报
UniM Baill MIC/o 6313 Jan-Apr. 1995


ZHONG YANG RI BAO = CENTRAL DAILY NEWS.
Taipei, Taiwan : Central Daily News,
Daily (except Chinese New Year).
Ba EA ef 9983.01 C556 <.b17411737>     LIB. HAS     Jan 1, 1980-
 
ZHONGGUO FA ZHI BAO [MICROFORM] = ZHONGGUO FAZHIBAO.
[Peking] : Zhongguo fa zhi bao she, 1980-1987.
Daily (except Sun.), July 1 1986-1987.
Three no. a week, 1984-June 30, 1986.
Weekly, 1981-1983.
-di 1038 qi (1987 nian 12 yue 31 ri).
Began in Aug. 1980.
Ba MIC/o 6138 <.b20906468>     LIB. HAS     Jan. 1981-Dec. 1987.
 
 

ZHONGGUO JIAO YU BAO [MICROFORM] = ZHONGGUO JIAOYU BAO.
Beijing : Zhongguo suo wei chu ban wu jin chu kou gong si.
microfilm reels.
7 July 1983-. Cf. Zhongguo bao kan da quan.
Ba MIC/o 6137 <.b20873670>     LIB. HAS     Jan. 1990-
 
ZHONGGUO JIAO YU BAO = ZHONGGUO JIAOYU BAO.
Beijing.
Four times a week.
Ba EA ef 9986 C564 (see also Ba MIC/o 6137) <.b1766276x>     LIB. HAS     Jan 1, 1993-
 

ZHONGGUO QING NIAN BAO.
Beijing : Zhongguo qing nian bao, 1951-
27 Apr. 1951-. Cf. Dang dai Zhongguo bao zhi da quan.
Ba EA ef 9986 C565.     LIB. HAS     Feb 1, 1990-(incomplete)
 

ZHONGGUO TI YU BAO = CHINA SPORTS DAILY.
Beijing : Zhongguo ti yu bao she,
Daily.
Ba EA ef 9986 C562 <.b17425487>      LIB. HAS     Jan 1, 1992-Dec 31, 1993, Jan 1, 1995-Dec 31, 1996.
 

ZHONGHUA MIN GUO ZHENG FU GONG BAO SUO YIN.
Taibei : Guo li zhong yang tu shu guan, 1984-
Quarterly.
Di 1 juan di 1 qi (min guo 73 nian 4 yue)-
Ba EA 9631 C547.      LIB. HAS     v.1, no.1, 1972 - v.10, no.1, 1993.
 

ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO GUO WU YUAN GONG BAO [MICROFORM].
[Beijing] : Zhonghua ren min gong he guo guo wu yuan ban gong ting.
Ba MIC/f 5390 <.b2217915x>     LIB. HAS: no.1-20 1980
 

ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO GUO WU YUAN GONG BAO = ZHONGHUA RENMIN
GONGHEGUO GUOWUYUAN GONGBAO.
Beijing : Zhonghua ren min gong he guo guo wu yuan ban gong ting,
3 no. a month, 1984-
Two no. a month, <1980>-1983.
Began in 1954. Cf. Aichi Daigaku Kokusai Mondai Kenky{229}ujo chikuji
kank{229}obutsu mokuroku, 1985.
Ba EA P 4660.1 C548.     LIB. HAS: no. 348-, 1981-
 

ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO QUAN GUO REN MIN DAI BIAO DA HUI CHANG WU WEI
YUAN HUI GONG BAO [MICROFORM].
Beijing : Zhonghua ren min gong he guo quan guo ren min dai biao da hui
chang wu wei yuan hui ban gong ting,
Began in 1957.
Ba MIC/o 4512 <.b17877581>   LIB. HAS     no.36-73 1959-1963 incomplete.
 
 ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO QUAN GUO REN MIN DAI BIAO DA HUI CHANG WU WEI
YUAN HUI GONG BAO [MICROFORM].
Beijing : Zhonghua ren min gong he guo quan guo ren min dai biao da hui
chang wu wei yuan hui ban gong ting,
Began in 1957.
Ba MIC/f 5393 <.b22118822>     LIB. HAS: 1986-1987, 1989-1992


ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO QUAN GUO REN MIN DAI BIAO DA HUI CHANG WU WEI
YUAN HUI GONG BAO.
Beijing : Zhonghua ren min gong he guo quan guo ren min dai biao da hui
chang wu wei yuan hui ban gong ting,
Began in 1957.
UniM Baill EA P 4722 J872    LIB. HAS: no.1-, 1994-

ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO ZUI GAO REN MIN FA YUAN GONG BAO = ZHONGHUA
RENMIN GONGHEGUO ZUIGAO RENMIN FAYUAN GONGBAO.
Beijing : Zhonghua ren min gong he guo zui gao ren min fa yuan ban gong
ting,
Quarterly, <1986->
Began in 1985.
UniM Baill EA P 4886.095 C548    LIB. HAS:  no.39-, 1994-
 

ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO ZUI GAO REN MIN JIAN CHA YUAN GONG BAO =
ZHONGHUA RENMIN GONGHEGUO ZUIGAO RENMIN JIANCHAYUAN GONGBAO.
Beijing : Zhongguo jian cha chu ban she,
Bimonthly, 1995-
Quarterly, 1989-1994.
Began in 1989.
UniM Baill EA P LIB. HAS: n.22-, 1994-

ZHOU BAO [MICROFORM].
Shanghai : Zhou bao she, 1945-1946.
50 nos. : ill. ; 26 cm.
Weekly.
Di 1 qi (1945 nian 9 yue [Sep. 1945]) - Di 50 qi (1946 nian 8 yue [Aug.
1946]).
Ba MIC/o 4507 <.b17408830>      LIB. HAS     no.1-50 Sept 1945-Aug 1946.

ZONG TONG FU GONG BAO / ZONG TONG FU DI 5 JU.
[Taipei] : Zong tong fu di 5 ju gong bao shi, Min guo 37- [1948-
Three times a week, <1994->
Daily, 1948-
Di 1 hao (min guo 37 nian 5 yue 20 ri [May 20, 1948])-
Ba EA 4692 T220.     LIB. HAS     no.3715-4629, Sept. 1, 1980-June 29, 1986.

top of page

University Homepage : Faculties : A-Z Directory : University Contacts : Disclaimer & Copyright : Privacy