Search Help Library homepage
 
catalogue University of Melbourne

East Asian Collection

 
 
Chinese Serial Holdings as of December 2000
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | WX | Y | Z
 
(1978-1994)Î`¦L³ø¥Z¸ê®Æ±MÃD¥Ø¿ý¯Á¤Þ.
TITLE = (1978-1994)FU YIN BAO KAN ZI LIAO ZHUAN TI MU LU SUO YIN. [COMPUTER
FILE] / ZHONGGUO REN MIN DA XUE SHU BAO ZI LIAO ZHONG XIN.
IMPRINT = Beijing : Beijing shi xin bei cheng shi ye kai fa gong si,  1995.
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 9559 C568.1 1978-1994.
(1980-1994)"°ü¤k¬ã¨s"±MÃD¥þ¤å¼ÆÕu¥ú½L
TITLE = (1980-1994)"FU NU YAN JIU" ZHUAN TI QUAN WEN SHU JU GUANG PAN. 
[COMPUTER FILE] / ZHONGGUO REN MIN DA XUE SHU BAO ZI LIAO ZHONG XIN.
IMPRINT = Beijing : Beijing shi xin bei cheng shi ye kai fa gong si,  1996.
Back to Top 

A
¦wÀ²¸gÀÙ¦~Ų
TITLE = ANHUI JING JI NIAN JIAN = ALMANAC OF ANHUI'S ECONOMY.
IMPRINT = Hefei shi : Anhui ren min chu ban she, 1984-1987.
IMPRINT = 84-1987.
CONT'D BY = Anhui nian jian (DLC)   90645617 (OCoLC)21744307.
LIB. HAS = 1987. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.27 A322 : 1987.
¦wÀ²¦~Ų
TITLE = ANHUI NIAN JIAN.
IMPRINT = Hefei shi : Anhui ren min chu ban she, 1988-
IMPRINT = 1988-
CONTINUES = Anhui jing ji nian jian (DLC)   86640270 (OCoLC)13103446.
LIB. HAS = 1988-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3198 A328
¦wÀ²®v¤j¾Ç³ø
TITLE = ANHUI SHI DA XUE BAO = ANHUI SHIDA XUEBAO.
IMPRINT = Wuhu : Anhui shi fan da xue xue bao bian ji bu, 1977-
IMPRINT = Bagan in 1977.
CONTINUES = An-hui shih fan ta hs{232}ueh hs{232}ueh pao (DLC)   76840077 
(OCoLC)2658974.
LIB. HAS = no.24-51, 1978-1984(Lacks no.39). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 A322
¦wÀ²¥v¾Ç
TITLE = ANHUI SHI XUE = ANHUI SHIXUE.
IMPRINT = Hefei shi : "Anhui shi xue" bian ji shi,
LIB. HAS = no.4, 1985. 


¦wÀ²²Î­p¦~Ų
TITLE = ANHUI TONG JI NIAN JIAN / ANHUI SHENG TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4032.7 A322.
¦wÀ²¤å¾Ç
TITLE = ANHUI WEN XUE = ANHUIWENXUE.
IMPRINT = Hefei shi : Anhui wen xue she, -1983.
IMPRINT = -1983, 12.
CONT'D BY = Wen xue (Hefei shi, China) (DLC)   85650867 (OCoLC)12888458.
¦wÀ²¤åÃÀ
TITLE = ANHUI WEN YI.
IMPRINT = [Hefei] : Anhui wen yi bian ji bu,
CONT'D BY = Jiang huai wen xue.
CONT'D BY = An-hui wen hs{232}eh.
CONT'D BY = Anhui wen yi.
CONT'D BY = Wen xue.
CONT'D BY = Anhui wen xue.
LIB. HAS = 1977-1979(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 A320
¦w±d¦~Ų
TITLE = ANKANG NIAN JIAN / ANKANG SHI DI FANG ZHI BIAN ZUAN WEI YUAN HUI.
IMPRINT = Xi'an shi : Shanxi ren min jiao yu chu ban she,
IMPRINT = Began in 1989.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3156 A308.
¦w¶§µo±¸³ø§i
TITLE = ANYANG FA JUE BAO GAO.
IMPRINT = [Beiping] : Guo li zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu 
suo, Min kuo18-22 [1929-1933]. 
IMPRINT = Di 1 qi-di 4 qi.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2134 C551.
¦w¶§¤åÄm
TITLE = ANYANG WEN XIAN.
IMPRINT = Taibei shi : Anyang wen xian she, min guo 74 [1985-    ].
IMPRINT = Di 1 qi (min guo 74 nian 1 yue [Jan. 1985])-
LIB. HAS = no.1-10, 1985-1994. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3145 A370. 


¿D¤j§Q¨È¤u°Ó¦~ìD
TITLE = AODALIYA GONG SHANG NIAN JIAN = THE DIRECTORY OF AUSTRALIAN 
BUSINESS & INDUSTRY / "AODALIYA GONG SHANG NIAN JIAN" BIAN JI WEI YUAN HUI,
BIAN JI BU.
IMPRINT = Haikoushi : Hainan guo ji xin wen chu ban zhong xin, 1994-.
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 4537 A342.
Back to Top
B
¤K¸ô­x­x¬FÂø§Ó, 1939.1-192.3 ; ¤¤°ê«C¦~, 1939.4-1941.3 ;
¤¤°ê¤u¤H, 1940.2-1941.3 ; ¤¤°ê¤å¤Æ, 1940.2-1941.8
TITLE = BA LU JUN JUN ZHENG ZA ZHI, 1939.1-1942.3 ; ZHONGGUO QING NIAN, 
1939.4-1941.3 ; ZHONGGUO GONG REN, 1940.2-1941.3 ; ZHONGGUO WEN HUA, 1940.2
-1941.8  [COMPUTER FILE] / ZHONG YANG DANG AN GUAN, BEIJING CHAO XING GONG 
SI BIAN ZHI.
IMPRINT = [Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she,  [1996?]. 
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 2860 T430.
¤K¤Q¦~¥N´²¤å¿ï 
TITLE = BA SHI NIAN DAI SAN WEN XUAN / "BA SHI NIAN DAI SAN WEN XUAN" BIAN 
JI ZU XUAN BIAN.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she,
IMPRINT = Began in 1980.
CONT'D BY = Jiu shi nian dai san wen xuan (DLC)   95645941 (OCoLC)29392688.
LIB. HAS = 1980-1988(Lacks 1985). 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5238.9 P848S
¥Õ¸Ü
TITLE = BAI HUA [MICROFORM].
IMPRINT = Tokyo : En shuo lian xi hui, 1904.
IMPRINT = No. 1(Aug. 1904).
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 4536.
¦Ê©m
TITLE = BAI XING = PAI SHING SEMI-MONTHLY.
IMPRINT = Xianggang : Bai xing ban yue kan bian ji wei yuan hui, 1981-1993.
IMPRINT = -no. 284 (Mar. 1993).
IMPRINT = Began in 1981.
CONT'D BY = Bai xing xin wen zhou kan.
LIB. HAS = no.29-176, 1982-1988(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 P141 : NO. 167. 


¥b¤ë½Í
TITLE = BAN YUE TAN.
IMPRINT = Beijing : [s.n.], 1980-
IMPRINT = Nuo. 1 ([Apr.25?] 1980)-
LIB. HAS = no.209-, 1989-(Lacks no.210, 321). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4800.1 P970 : NO.209/1989.
³ø¥Z¸ê®Æ¯Á¤Þ¡E ²Ä5¤À¥U¡A »y¨¥¡A¤å¾Ç¡AÃÀ¥º
TITLE = BAO KAN ZI LIAO SUO YIN. DI 5 FEN CE, YU YAN, WEN XUE, YI SHU / 
ZHONGGUO REN MIN DA XUE SHU BAO ZI LIAO ZHONG XIN BIAN YIN.
IMPRINT = Peking : Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao zhong xin,
IMPRINT = Began with 1983 Cf ABUO92-S49.
CONTINUES = Fu yin bao kan zi liao suo yin.
³ø¥Z¸ê®Æ¯Á¤Þ. ²Ä6¤À¥U, ¾ä¥v, ¦a²z
TITLE = BAO KAN ZI LIAO SUO YIN. DI 6 FEN CE, LI SHI, DI LI.
IMPRINT = [Beijing] : Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao she,
IMPRINT = Began with 1983.
CONTINUES = Fu yin bao kan zi liao suo yin (DLC)   88645653 
(OCoLC)10295956.
¥_¤j¥v¾Ç
TITLE = BEI DA SHI XUE = CLIO AT BEIDA / BEIJING DA XUE LI SHI XI.
IMPRINT = Beijing : Beijing da xue chu ban she, 1993-
IMPRINT = 1 (1993)-
¥_¤è½×ÂO
TITLE = BEI FANG LUN CONG / [HA'ERBIN SHI FAN DA XUE].
IMPRINT = [Harbin] : Gai Da xue,
IMPRINT = Began in 1979. Cf. Reg. de l'ISDS.
CONTINUES = Ha'erbin shi yuan xue bao.
LIB. HAS = no.76, 81-85, 1986-1987. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 P200 : NO.76,81-85/1986-1987.
¥_¨Ê³Õª«À]¦~Ų
TITLE = BEIJING BO WU GUAN NIAN JIAN = THE YEAR BOOK OF BEIJING MUSEUMS / 
BEIJING BO WU GUAN XUE HUI ZHU BIAN.
IMPRINT = Beijing shi : Beijing yan shan chu ban she, 1989-
IMPRINT = 1912-1987-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9247 P104.
¥_¨Ê¥Xª©¥v§Ó 
TITLE = BEIJING CHU BAN SHI ZHI / "BEIJING CHU BAN SHI ZHI" BIAN JI BU.
IMPRINT = Beijing : Beijing chu ban she,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9422 P102.
¥_¨Ê¤j¾Ç¾Ç³ø: ­õ¾ÇªÀ·|¬ì¾Çª©
TITLE = BEIJING DA XUE XUE BAO: ZHE XUE SHE HUI KE XUE BAN.
IMPRINT = Beijing, Beijing ren min chu ban she.
LIB. HAS = Feb 1974- incomplete. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 P104
¥_¨Ê¤j¾Ç¾Ç³ø.¦ÛµM¬ì¾Ç
TITLE = BEIJING DA XUE XUE BAO. ZI RAN KE XUE.
IMPRINT = Beijing : Beijing da xue xue bao zi ran ke xue bian ji bu, 1955-
IMPRINT = 1955, 1-
LIB. HAS = 1978-1993 (Carm) ; 1994- (Ba EA P).
¥_¨Ê ¿ûÅK ¾Ç°| ¾Ç³ø
TITLE = BEIJING GANG TIE XUE YUAN XUE BAO.
IMPRINT = Beijing shi : "Beijing gang tie xue yuan xue bao" bian ji bu,
LIB. HAS = no. 27- Mar 1986- incomplete. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 8420 P108 : 1983/1988.
¥_¨Ê¬ì§Þ¤j¾Ç¾Ç³ø
TITLE = BEIJING KE JI DA XUE XUE BAO = JOURNAL OF UNIVERSITY OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY BEIJING.
IMPRINT = Beijing : "Beijing ke ji da xue xue bao" bian ji bu, 1989-
IMPRINT = 1, 1989 (Jan. 1989)- = Di 11 juan di 1 qi (Zong di 39 qi:
CONTINUES = Beijing gang tie xue yuan xue bao.
LIB. HAS = 1989-1994, 1996 incomplete (Carm) ; 1997- (Ba EA).
¥_¨Ê¬ì§Þ¦~Ų 
TITLE = BEIJING KE JI NIAN JIAN / BEIJING SHI KE XUE JI SHU WEI YUAN HUI 
BIAN.
IMPRINT = Beijing : Beijing ke xue ji shu chu ban she,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 7002 P102.
¥_¨Ê¦~Ų 
TITLE = BEIJING NIAN JIAN / BEIJING SHI DI FANG ZHI BIAN ZUAN WEI YUAN HUI.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo cheng shi chu ban she, 1990-
IMPRINT = 1990-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3129 P109. 
 
¥_¨ÊªÀ·|¸gÀٲέp¦~Ų 
TITLE = BEIJING SHE HUI JING JI TONG JI NIAN JIAN / BEIJING SHI DONG JI JU 
BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1987-1991.
IMPRINT = 1987-1991.
CONT'D BY = Beijing tong ji nian jian (DLC)   93645141 (OCoLC)27868645.
CONTINUES = Beijing shi she hui jing ji tong ji nian jian (DLC)sn 89028805 
(OCoLC)20496730.
LIB. HAS = 1988-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4031.41 P103 : 1989. 


¥_¨Ê®v­S¤j¾Ç¾Ç³ø: ªÀ·|¬ì¾Çª©
TITLE = BEIJING SHI FAN DA XUE XUE BAO: SHE HUI KE XUE BAN. BEIJING SHIFAN 
DAXUE XUEBAO.
IMPRINT = Beijing, Beijing shi fan da xue.
IMPRINT = Zong di 1-   qi (1956 nian 9 yue [Sept. 1956]-
CONTINUES = Beijing shi da xue bao: she hui ke xue ban.
LIB. HAS = no.2-, 1974-(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 P102 : NO. 43-54/1981-1982.
¥_¨Ê¥«°ê¥Á¸gÀÙ©MªÀ·|µo®i·§ªp
TITLE = BEIJING SHI GUO MIN JING JI HE SHE HUI FA ZHAN GAI KUANG / BEIJING 
SHI TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhonggong tong ji chu ban she,
LIB. HAS = 1981/85. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.14 P100 : 1981/85.
¥_¨Ê²Î­p¦~Ų 
TITLE = BEIJING TONG JI NIAN JIAN / BEIJING SHI TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo tong ji chu ban she, 1992-
IMPRINT = 1992-
CONTINUES = Beijing she hui jing ji tong ji nian jian (DLC)   90645769 
(OCoLC)18978887.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4031.41 P102. 

¥_¨Ê¤å¥v¸ê®Æ 
TITLE = BEIJING WEN SHI ZI LIAO / BEIJING SHI ZHENG XIE WEN SHI ZI LIAO WEI
YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Beijing chu ban she, 1993-
IMPRINT = Di 47 ji (1993 nian 12 yue [Dec. 1993])-
CONTINUES = Wen shi zi liao xuan bian (DLC)sn 91028578 (OCoLC)19292725.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3129 P100.
¥_¨Ê¤å¾Ç
TITLE = BEIJING WEN XUE = BEIJING LITERATURE.
IMPRINT = Beijing : Beijing wen xue yue kan she.
IMPRINT = 1980 nian, di 10 qi-    = Zong di 218 qi-
CONTINUES = Beijing wen yi.
LIB. HAS = no. 221- Jan 1981-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 P107 : NO. 221-232/1981.
¥_¨Ê¤å¾Ç
TITLE = BEIJING WEN XUE = BEIJING WENXUE.
IMPRINT = Beijing : "Beijing wen xue" bian ji bu, 1980-
IMPRINT = 1980 nian, di 10 qi-   = Zong di 218 qi-
CONTINUES = Beijing wen yi (DLC)   75837517 (OCoLC)2246198.


¥_¨Ê¤åÃÀ
TITLE = BEIJING WEN YI.
IMPRINT = [Beijing, Beijing ren min chu ban she]. 
CONT'D BY = Beijing wen xue (DLC)   84642746 (OCoLC)8391491.
LIB. HAS = no.34-207, May 1977-Nov 1979(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 P100 : NO. 1/1979.
¥_¨Ê¤åÃÀ¦~Ų 
TITLE = BEIJING WEN YI NIAN JIAN / BEIJING SHI SHE HUI KE XUE YAN JIU SUO, 
BEIJING WEN YI NIAN JIAN BIAN JI BU BIAN.
IMPRINT = [Beijing] : Gong ren chu ban she, 1982-
IMPRINT = 1981-
LIB. HAS = 1981-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5206 P100 : 1981.
¥_¨Ê¤§¬K
TITLE = BEIJING ZHI CHUN = BEIJING SPRING.
IMPRINT = Woodside, N.Y. : Beijing zhi chun bian ji bu, 1993-
IMPRINT = 1993 nian 6 yue hao [June 1993]-   = Zong di 1 qi-
CONTINUES = Beijing ji chun (Peking, China).
¥_¬v¬F©²¤½³ø
TITLE = BEIYANG ZHENG FU GONG BAO  [COMPUTER FILE] / ZHONG YANG DANG AN 
GUAN, BEIJING CHAO XING GONG SI BIAN ZHI.
IMPRINT = [Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she,  [1996?]. 
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 2860 T430. ©b¬y
TITLE = BEN LIU [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Bei xin shu ju, 1928-1929.
IMPRINT = Di 1 juan 1 (1928 nian 6 yue [June 1928])-di 2 juan 5 (1929 nian 
12 yue [Dec. 1929]).
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6233. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4553.
©b¬y¤åÃÀÂO¥Z
TITLE = BEN LIU WEN YI CONG KAN.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai shu dian, 1986.
IMPRINT = Di 1 ji (Jan. 1941) - Di 6 ji (July 1941). 
LIB. HAS = Ti 1 - 6 chi Jan.-July 1941. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5202 P430.
Ãä¨Æ¬ã¨s («n¨Ê)
TITLE = BIAN SHI YAN JIU (NANJING)  [MICROFORM]. 
IMPRINT = Nanjing, Chongqin[?] : Nanjing bian shi yan jiu hui fa xin, 1934-
1942.
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6257.
Ãä¬F¬ã¨s©Ò¦~³ø 
TITLE = BIAN ZHENG YAN JIU SUO NIAN BAO / GUO LI ZHENG ZHI DA XUE.
IMPRINT = Taipei, Taiwan, China : Gai da xue, Min guo 59-  [1970-
IMPRINT = Di 1 qi (min guo 59 nian 7 yue [July 1970])-
IMPRINT = Ceased with di 19 qi, published in 1988.
CONT'D BY = Min zu xue bao (Taipei, Taiwan : 1993) (DLC)   94645555 
(OCoLC)30448411.
LIB. HAS = no. 1-19, 1970-1988. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 3034 C134 


¥¬º¸¶ëºû§J [microform]. 
TITLE = BU ER SAI WEI KE [MICROFORM]. 
IMPRINT = [s.l. : s.n.], 1927-1932.
IMPRINT = Di 1 qi (1927 nian 10 yue [Oct. 1927])-di 5 juan, di 1 qi (1932 
nian 7 yue [July 1932]).
¥¬º¸¶ëºû§J
TITLE = BU'ERSAIWEIKE [MICROFORM].
IMPRINT = [Yan'an shi] : Zhongguo gong chan dang Zhong yang wei yuan hui, 
1927-1932.
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi (1927 nian 10 yue [Oct. 1927])-di 5 juan di 1 
qi (1932 nian 7 yue [July 1932]).
LIB. HAS = v.1, no.1-v.5, no.1 1927-1932 incomplete. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4555.
Back to Top
C
°]¶T¸gÀÙ
TITLE = CAI MAO JING JI.
IMPRINT = Beijing : Jing ji guan li za zhi she,
IMPRINT = Began in Jan. 1981.
LIB. HAS = no.158-, 1995-
°]¬F³W³¹¨î«×¿ï½s 
TITLE = CAI ZHENG GUI ZHANG ZHI DU XUAN BIAN / ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO
CAI ZHENG BU BAN GONG SHI BIAN.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 1980-
IMPRINT = 1978 nian-
LIB. HAS = 1978-1983 lacks 1979. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4580.1 T615
¯ó­ì
TITLE = CAO YUAN.
IMPRINT = Huhehaote : Nei Menggu ren min chu ban she,
IMPRINT = Began with Apr. 1957 issue.
LIB. HAS = no.152-389, 1980-1996 incomplete (Carm) ; no.390-401, 1997 (Ba 
EA P).
¾Ô¦a¼W¥Z
TITLE = CHAN TI TSENG K{176}AN = ZHAN DI ZENG KAN.
IMPRINT = [Peking] : Jen min jih pao ch{176}u pan she.
CONT'D BY = Chan ti. 
LIB. HAS = no. 1-6, 1979-1980. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 C644 : NO. 1-6/1979.
ªø½g¤p»¡³ø
TITLE = CHANG PIAN XIAO SHUO BAO.
IMPRINT = Shijiazhuang : Hua shan wen yi chu ban she,
LIB. HAS = no.1, 1984; no.4, 1985. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5731 C789 : NO.1. 


©÷¨¥³ø
TITLE = CHANG YAN BAO [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Chang yan bao guan, Guangxu 24 [1898]. 
IMPRINT = Di 1 ce (guang xu 24 nian 7 yue [July 1898])-di 10 ce (guang xu 
24 nian 10 yue [Oct. 1898]).
CONTINUES = Shi wu bao.
LIB. HAS = no.1-10 July-Oct 1898. 
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 4523.
ªø¬K¦~Ų
TITLE = CHANGCHUN NIAN JIAN / CHANGCHUN SHI REN MIN ZHENG FU BAN GONG TING,
CHANGCHUN SHI DI FANG ZHI BIAN ZUAN WEI YUAN HUI, CHANGCHUN NIAN JIAN BIAN 
ZUAN WEI YUAN HUI.
IMPRINT = Changchun shi : Changchun chu ban she,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3121 C752.
ªø¦¿¤åÃÀ
TITLE = CHANGJIANG WEN YI = CHANGJIANG WENYI.
IMPRINT = Wuhan : Changjiang wen yi bian ji bu,
CONTINUES = Hubei wen yi 0301-9756.
LIB. HAS = no.204-, 1980-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 C730
ªø¨F¦~Ų
TITLE = CHANGSHA NIAN JIAN.
IMPRINT = Changsha shi : Changsha shi zhi bian zuan wei yuan hui ban gong 
shi, 1987-
IMPRINT = 1987-
LIB. HAS = 1987. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3189 C738C
ªø¨F¥v§Ó³q°T
TITLE = CHANGSHA SHI ZHI TONG XUN.
IMPRINT = Hunan Changsha shi : "Changsha shi zhi tong xun" bian wei hui, 
1985-
IMPRINT = 1985 di 1 qi-
LIB. HAS = no.1-7, 1985-1986. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3191 C735.
ªø¨F²Î­p¦~Ų 
TITLE = CHANGSHA TONG JI NIAN JIAN / CHANGSHA SHI TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = Changsha shi : Tong ji ju,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4032.5 C732.
±`¦{²Î­p¦~Ų 
TITLE = CHANGZHOU TONG JI NIAN JIAN / CHANGZHOU SHI TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1991-
IMPRINT = 1991-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4032.8 C932.
TITLE = CHE HS{232}UEH LUN WEN CHI / "CHUNG-KUO SHE HUI K{176}O HS{232}UEH"
CHE HS{232}UEH PIEN CHI SHIH PIEN.
IMPRINT = Ch{176}eng-tu : Ssu-ch{176}uan jen min ch{176}u pan she,
¦¨¤H°ªµ¥±Ð¨|¬ã¨s.
TITLE = CHENG REN GAO DENG JIAO YU YAN JIU = CHENG REN GAO DENG JIAO YU YAN
JIU.
IMPRINT = Shanghai : Hua dong shi fan da xue, "Cheng ren gao deng jiao yu 
yan jiu" bian ji bu,
IMPRINT = Began in 1982.
LIB. HAS = no.16, 1985; no.67, 1994. 


«°¥«»P³]­p¾Ç³ø
TITLE = CHENG SHI YU SHE JI XUE BAO = CITIES AND DESIGN : AN ACADEMIC 
JOURNAL FOR INTERCITY NETWORKING.
IMPRINT = Taibei : [s.n.], 1997-
¦¨³£¦a½è¾Ç°|¾Ç³ø = Journal of Chengdu College of Geology.
TITLE = CHENGDU DI ZHI XUE YUAN XUE BAO = JOURNAL OF CHENGDU COLLEGE OF 
GEOLOGY.
IMPRINT = Chengdu : gai xue yuan, 1983-
IMPRINT = Began in 1983.
LIB. HAS = no.1- 1983-
LOCATION = mesp. 
CALL NO = CHEN.
¦¨³£¬ì§Þ¤j¾Ç¾Ç³ø.
TITLE = CHENGDU KE JI DA XUE XUE BAO / [CHENGDU KE JI DA XUE].
IMPRINT = Chengdu : Gai da xue,
IMPRINT = Began in 1979?
LIB. HAS = no. 24-32, 1984-1986(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 8291 C542 : NO.24/1984.
¦¨³£¤å¥v¸ê®Æ¿ï¿è 
TITLE = CHENGDU WEN SHI ZI LIAO XUAN JI / ZHONGGUO REN MIN ZHENG ZHI XIE 
SHANG HUI YI SICHUAN SHENG CHENGDU SHI WEI YUAN HUI, WEN SHI ZI LIAO YAN 
JIU WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Chengdu shi : Gai wei yuan hui, [1981?-
IMPRINT = Di 1 ji-
LIB. HAS = no.1, 5-14, 16, 1981-1985. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3181 C540
TITLE = CHI NAN HS{232}UEH PAO. CHE HS{232}UEH SHE HUI K{176}O HS{232}UEH =
JINAN XUEBAO.
IMPRINT = [Kuang-chou : Chi nan ta hs{232}ueh,
LIB. HAS = 30-37,39,40,42-45, 1987-1990. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 C747
±Ð¾Ç»P¬ã¨s
TITLE = JIAO XUE YU YAN JIU = JIAOXUE YU YANJIU / ZHONGGUO REN MIN DA XUE 
"JIAO XUE YU YAN JIU" BIAN JI SHI.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo ren min da xue chu ban she,
LIB. HAS = no.111-, 1979-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 C477
TITLE = CHIN JIH YU CHENG = POSTAL SERVICE TODAY.
IMPRINT = T{176}ai-pei : Chin jih yu cheng y{232}ueh k{176}an she,
LIB. HAS = no.282-444, 1981-1994(incomplete). 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PF170  Ba EA P 4520 C862.
TITLE = CHIN SHU HS{232}UEH PAO = ACTA METALLURGICA SINICA / [SPONSORED BY 
THE CHINESE SOCIETY OF METALS]. 
IMPRINT = Pei-ching : Yeh chin kung yeh ch{176}u pan she,
IMPRINT = Began with Mar. 1956 issue.


TITLE = CHIN TAI SHIH TZU LIAO / CHUNG-KUO K{176}O HS{232}UEH Y{232}UAN LI 
SHIH YEN CHIU SO TI 3 SO PIEN CHI.
IMPRINT = Pei-ching : K{176}o hs{232}ueh ch{176}u pan she, 1954-
IMPRINT = Ti 1 ch{176}i-
LIB. HAS = no.1-85, 1954-1994(Lacks no.17-23, 33-35, 70-72, 80). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2860 C325 : NO.1-7/1954-1955.
TITLE = CHIN T{176}IEN = TODAY = JINDIAN.
IMPRINT = Pei-ching : "Chin t{176}ien" pien chi pu, 1978-
IMPRINT = Ti 1 ch{176}i (1978 nien 12 y{232}ueh [Dec. 1978])-
TITLE = CHINA IMPERIAL MARITIME CUSTOMS SERVICE LIST [MICROFORM] / 
INSPECTOR GENERAL OF CUSTOMS.
IMPRINT = Washington, D.C. : Centre for Chinese Research Materials, 
Association of Research Libraries, [196-?]-
LIB. HAS = 21st-39th issue 1895-1913. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 5689.
TITLE = CHINA'S FOREIGN TRADE CORPORATIONS AND ORGANIZATIONS / COMPILED BY 
DEPARTMENT OF PUBLIC RELATIONS, CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION OF 
INTERNATIONAL TRADE.
IMPRINT = Beijing : The Department : distributed by Guoji Shudian,
LIB. HAS = 1983. 
LOCATION = meaf. 
CALL NO = 9318 C563.
TITLE = CHINESE UNIVERSITY BULLETIN SUPPLEMENT.
IMPRINT = [Shatin, Hong Kong] : [Chinese University of Hong Kong]. 
LIB. HAS = current issue only kept.
TITLE = CHING SHIH YEN CHIU CHI / CHUNG-KUO JEN MIN TA HS{232}UEH 
CH{176}ING SHIH YEN CHIU SO PIEN.
IMPRINT = Pei-ching : Chung-kuo jen min ta hsueh chu pan she, 
1980-
IMPRINT = Ti 1 chi (1980 nien 11 y{232}ueh)-
­«¼y¤u°Ó¥v®Æ /
¤¤°ê¥Á¥D«Ø°ê·|­«¼y¥«©e­û·|,­«¼y¥«¤u°Ó·~Áp¦X·|¤å¥v¸ê®Æ¤u§@©e­û·|½s.
TITLE = CHONGQING GONG SHANG SHI LIAO / ZHONGGUO MIN ZHU JIAN GUO HUI 
CHONGQING SHI WEI YUAN HUI, CHONGQING SHI GONG SHANG YE LIAN HE HUI WEN SHI
ZI LIAO GONG ZUO WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Chongqing : Chongqing chu ban she, 1982-
IMPRINT = Di 1 ji (1982)-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.23 C201
­«¼y¦~Ų
TITLE = CHONGQING NIAN JIAN / CHONGQING SHI DI FANG ZHI BIAN ZUAN WEI YUAN 
HUI.
IMPRINT = [Chongqing] : Ke xue ji shu wen xian chu ban she Chongqing fen 
she, 1987-
IMPRINT = 1987-
LIB. HAS = 1987. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3181 C209C 


­«¼y²Î­p¦~Ų 
TITLE = CHONGQING TONG JI NIAN JIAN / CHONGQING SHI TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo tong ji chu ban she,
LIB. HAS = 1989. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4032.3 C202
­«¼y¤å¥v¸ê®Æ
TITLE = CHONGQING WEN SHI ZI LIAO.
IMPRINT = Chongqing : Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Sichuan 
sheng Chongqing shi wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui,
CONTINUES = Chongqing wen shi zi liao xuan ji (DLC) 88641218 
(OCoLC)17795320.
LIB. HAS = no.1- (Ba EA)  1978-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3181 C200 : NO.8.
 
±R¸q¦~Ų 
TITLE = CHONGYI NIAN JIAN / CHONGYI XIAN BIAN SHI XIU ZHI WEI YUAN HUI 
BIAN.
IMPRINT = Nanchang shi : Jiangxi ren min chu ban she, 1992-
IMPRINT = 1986/1989-
LIB. HAS = 1986/1989. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3195 C289 : 1986/89.
¥Xª©¬É.
TITLE = CHU BAN JIE. TAIBEI SHI CHU BAN SHANG YE TONG YE GONG HUI HUI KAN.
IMPRINT = Taibei : Taibei shi chu ban shang ye tong ye gong hui,
LIB. HAS = no. 27- July 1990-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9472.301 C226 : NO.27/JULY 1990.
¥Xª©¤H 
TITLE = CHU BAN REN / [ZHONGHUA MIN GUO TU SHU CHU BAN SHI YE XIE HUI].
IMPRINT = Taibei shi : Chu ban ren za zhi she, Min guo 80-  [1991-
IMPRINT = Chuang kan hao (min guo 80 nian 3 yue 30 ri [Mar. 30, 1991])-
CONTINUES = Chu ban zhi you (DLC)   78641961 (OCoLC)3757708.


¥Xª©¥v®Æ
TITLE = CHU BAN SHI LIAO = CHUBAN SHILIAO / [SHANGHAI SHI CHU BAN GONG ZUO 
ZHE XIE HUI "CHU BAN SHI LIAO" BIAN JI ZU].
IMPRINT = Shanghai : Xue lin chu ban she, 1983-
IMPRINT = 1-
LIB. HAS = no.1-12, 1982-1988(Lacks no.11). 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9470.8 C225 : NO.1. 

¥Xª©»P¬ã¨s
TITLE = CHU BAN YU YAN JIU = PUBLISHING & RESEARCH.
IMPRINT = Taibei : Huang Chengzhu, [min guo 66 nian, i.e. 1977-
IMPRINT = Di 1 qi (min guo 66 nian 7 yue 1 ri [July 1, 1977])-
LIB. HAS = no.27-34, 36-53; 1978-1979 (Carm).
¥Xª©¤§¤Í
TITLE = CHU BAN ZHI YOU. THE PUBLISHER'S FRIEND.
IMPRINT = [Taibei] Zhonghua min guo tu shu chu ban shi ye xie hui,
IMPRINT = Chuang kan hao-   Min guo 65 nian 11 yue-   [1976-
CONT'D BY = Chu ban ren (DLC)   91644848 (OCoLC)24979674.
LIB. HAS = no.18-52, 1982-1990 (Carm).
¶Ç²Î¤å¤ÆÉO²{¥N¤Æ
TITLE = CHUAN TONG WEN HUA YU XIAN DAI HUA = CHINESE CULTURE: TRADITION & 
MODERNIZATION.
IMPRINT = Beijing : Zhonghua shu ju, 1993-
IMPRINT = 1993 nian di 1 qi-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2470 C220.
¶Ç²ß¿ý / ­õ¾Ç¨t
TITLE = CHUAN XI LU / ZHE XUE XI.
IMPRINT = Taibei shi Shilin : Dong wu da xue, 71 nian [1982]-
IMPRINT = Di 1 qi-
IMPRINT = Ceased in 1988.
CONT'D BY = Dong wu zhe xue chuan xi lu (DLC)   93645111 (OCoLC)26175263.
LIB. HAS = no.1-6, 1982-1987(Lacks no.3-4). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 1001 T524 : NO.1/1982.
³Ð³y©u¥Z
TITLE = CHUANG ZAO JI KAN [MICROFORM]. 
IMPRINT = Shanghai : Shanghai shu dian, 1983.
IMPRINT = v. 1-2, no. 2; Mar. 1922-Feb. 1924.
LIB. HAS = v.1, no.1-v.2, no.2 Mar 1922-Nov 1924. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4510.
³Ð³y©P³ø (©P¥Z, ¥b¦~·|¥Z,)
TITLE = CHUANG ZAO ZHOU BAO (ZHOU KAN, BAN NIAN HUI KAN)/ CHUANG ZAO SHE 
BIAN JI. [MICROFORM]. 
IMPRINT = Shanghai : Shanghai tai dong tu shu ju yin xing, 1923-1924.
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6274.
³Ð§@
TITLE = CHUANG ZUO [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Xun feng chu ban she,
IMPRINT = Vol. 1, no. 1(July 1935)-vol. 1, no. 3(Sept. 1935).
LIB. HAS = v.1, no.1-v.1, no.3 July-Sept 1935. 
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 4525. 


TITLE = CH{176}UNG-CH{176}ING WEN SHIH TZU LIAO HS{232}UAN CHI.
IMPRINT = Ch{176}ung-ch{176}ing : Chung-kuo jen min cheng chih hsieh shang 
hui i Ssu-ch{176}uan sheng Ch{176}ung-ch{176}ing shih wei y{232}uan hui wen
shih tzu liao yen chiu wei y{232}uan hui, 1979-
IMPRINT = Ti 1 chi (1978 nien 12 y{232}ueh [Dec. 1978])-
CONT'D BY = Ch{176}ung-ch{176}ing wen shih tzu liao (DLC)sn 94042219 
(OCoLC)30983871.
¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°êªk³W·J½s
TITLE = CHUNG-HUA JEN MIN KUNG HO KUO FA KUEI HUI PIEN.
IMPRINT = Pei-ching : Fa l{232}u ch{176}u pan she, 1956-
IMPRINT = [1] (1954 nien 9 y{232}ueh-1955 nien 6 y{232}ueh [Sept. 1954-June
1955])-
CONTINUES = China. Law, etc. (Chung yang jen min cheng fu fa ling hui 
pien). Chung yang jen min cheng fu fa ling hui pien (DLC)sn 95032935 
(OCoLC)31790002. 
LIB. HAS = 1954-(Law) 1982(Ba EA). 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4886.5 C548 


TITLE = CHUNG-HUA WEN HUA FU HSING Y{232}UEH K{176}AN = CHINESE CULTURAL 
RENAISSANCE MONTHLY.
IMPRINT = T{176}ai-pei : Chung-hua wen hua fu hsing y{232}un tung tui hsing
wei y{232}uan hui, -1991.
IMPRINT = Began in 1968.
IMPRINT = -v. 24, no. 4 (Apr. 1991).
LIB. HAS = no.44-277, 1971-1991(incomplete). 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PQ352 Ba EA P 9201 C540C : NOS.70-81/1974. TITLE = CHUNG-HUA WEN SHIH LUN TS{176}UNG.
IMPRINT = Pei-ching : Chung-hua shu ch{232}u, 1962-
IMPRINT = Ti 1 chi (1962 nien 8 y{232}ueh [Aug. 1962])-
LIB. HAS = v.1-45, 1962-1989(Lacks v.4, 22). 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9160 C545
TITLE = CHUNG-KUO CHING CHI KUAN LI CHENG TS{176}E FA LING HS{232}UAN PIEN 
/ KUO CHIA CHING CHI WEI Y{232}UAN HUI CHING CHI T{176}I CHIH KAI KO 
CH{232}U PIEN.
IMPRINT = Pei-ching : Ching chi k{176}o hs{232}ueh ch{176}u pan she, 1983-
IMPRINT = 1979 nien 1 y{232}ueh-
LIB. HAS = 1979/1983,pt.2-1984/1985. 
LOCATION = ml. 
CALL NO = KT 4232.4 CHUN.
¤¤°ê¹A·~¦~Ų
TITLE = CHUNG-KUO LIN YEH NIEN CHIEN = CHINA FORESTRY YEARBOOK.
IMPRINT = Pei-ching : Chung-kuo lin yeh ch{176}u pan she, 1987-
IMPRINT = 1949-1986-
LIB. HAS = 1987. 


¤¤°ê¦~Ų
TITLE = CHUNG-KUO NIEN CHIEN.
IMPRINT = Hsiang-kang : Ching shih wei kuo chi ch{176}u pan yu hsien kung 
ssu, 1981-1996.
IMPRINT = 1981-1996. 
CONT'D BY = Chung-hua jen min kung ho kuo nien chien 1000-9647 
(OCoLC)39165059 (DLC)   99103454. 
LIB. HAS = 1981-1996. 
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 9316 C569
¤¤°ê¤ñ¸û¤å¾Ç¦~Ų
TITLE = CHUNG-KUO PI CHIAO WEN HS{232}UEH NIEN CHIEN / PEI-CHING TA 
HS{232}UEH PI CHIAO WEN HS{232}UEH YEN CHIU SO, "CHUNG-KUO PI CHIAO WEN 
HS{232}UEH NIEN CHIEN" PIEN WEI HUI PIEN.
IMPRINT = Pei-ching : Pei-ching ta hs{232}ueh ch{176}u pan she, 1987-
IMPRINT = 1986-
LIB. HAS = 1986-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5041 C562P : 1986.
¤¤°ê¤å¾Ç¬ã¨s
TITLE = CHUNG-KUO WEN HS{232}UEH YEN CHIU.
IMPRINT = T{176}ai-pei : Kuo li T{176}ai-wan ta hs{232}ueh Chung-kuo wen 
hs{232}ueh yen chiu so, Min kuo 76 [1987]-
IMPRINT = Ch{176}uang k{176}an hao-
LIB. HAS = Chuang Kan hao- May 1987-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 C560T : NO.1-3/1987-1989.
¤¤°ê¦L¨ê¦~Ų
TITLE = CHUNG-KUO YIN SHUA NIEN CHIEN / CHUNG-KUO YIN SHUA CHI SHU HSIEH 
HUI PIEN.
IMPRINT = Pei-ching : Yin shua kung yeh ch{176}u pan she, c1982-
IMPRINT = 1981-
LIB. HAS = 1984-1996 (Carm) ; 1997- (Ba EA P). 

¤¤°ê»y¤å¶°¥Z
TITLE = CHUNG-KUO YU WEN CHI KAN.
IMPRINT = [Hong Kong] : Hsiang-kang Chung-wen ta hs{232}ueh Chung-kuo 
y{232}u wen hs{232}ueh hui,
LIB. HAS = no.4, 1986. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5061 C560H : NO.4/1986.
Ãã®Ñ¬ã¨s
TITLE = CI SHU YAN JIU.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, [1979-    ]. 
IMPRINT = Di 1 ji (1979 nian 4 yue [Apr. 1979])-
LIB. HAS = no.1-52, 1979-1988. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5030 T251 : NO.1/1979.
TITLE = CURRENT YEARBOOKS PUBLISHED IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.
IMPRINT = Berkeley, Calif. : Center for Chinese Studies Library, University
of California, Berkeley,
IMPRINT = Began in 1988?
CONT'D BY = Yearbooks of the People's Republic of China (DLC)sn 95030740 
(OCoLC)28685503. 
LIB. HAS = July 1993. 
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 016.3151 YEAR : 1993.
Back to Top
D
¤j¦¨
TITLE = DA CHENG.
IMPRINT = [Xianggang] : Da cheng chu ban she, 1973-
IMPRINT = Di 1 qi-  1973 nian 12 yue-
CONTINUES = Ta j{227}en.
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 T450. 
 
¤j¦a
TITLE = DA DI.
IMPRINT = Beijing : Ren min ri bao chu ban she.
LIB. HAS = no.2-6, 1981. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 T441 : NOS. 2-6/1981. 


¤j¤½³ø
TITLE = DA GONG BAO [MICROFORM].
IMPRINT = Tianjin : Da gong bao she,
IMPRINT = Nov. 1, 1929-1937; 1945-1948(Lack some issues); 1949-
1952(Complete).
IMPRINT = Began with June 7, 1902 issue.
CONT'D BY = Da Gong Bao Peking China.
LIB. HAS = Nov.1, 1929-1937; 1945-1948(Lack issues); 1949-1952(Complete). 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6291.
¤j¤½³ø
TITLE = DA GONG BAO [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : [s.n.],
IMPRINT = Aug. 1, 1937-[Dec. 24, 1937], 1945-1952.
IMPRINT = Began with Aug. 1, 1937 issue.
LIB. HAS = Aug. 1, 1937-[Dec. 24, 1937], 1945-1952. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6291.
¤j¤½³ø
TITLE = DA GONG BAO [MICROFORM].
IMPRINT = Chongqing : [s.n.],
IMPRINT = Aug. 1, 1941-Dec. 19, 1946(Lack some issues).
LIB. HAS = Aug. 1 1941-Dec. 19, 1946 (Lack some issues). 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6291.
¤j¤½³ø
TITLE = DA GONG BAO [MICROFORM].
IMPRINT = Beijing : [Da gong bao], 1957-1966.
IMPRINT = Di 19102 hao (1957 nian 1 yue 1 ri [Jan. 1, 1957])-1966.
CONTINUES = Da gong bao (Tientsin, China : 1953). 
LIB. HAS = Jan. 1 1957-1966. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6291.
¤j¤½³ø
TITLE = DA GONG BAO [MICROFORM].
IMPRINT = Xianggang : Da gong bao (Xianggang) you xian gong si,
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6291.
¤j¤½³ø
TITLE = DA GONG BAO [MICROFORM].
IMPRINT = Tianjin : Da gong bao she,
IMPRINT = Jun. 17, 1902-Jan. 31, 1917(Lack some issues).
IMPRINT = Began with June 7, 1902 issue.
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6296.
¤j³°¸gÀÙ¦~³ø.
TITLE = DA LU JING JI NIAN BAO / WEI TUO DAN WEI: XING ZHENG YUAN DA LU WEI
YUAN HUI ; YAN JIU DAN WEI: ZHONGHUA JING JI YAN JIU YUAN.
IMPRINT = Taibei : Xing zheng yuan da lu wei yuan hui.
LIB. HAS = 1991. 
LOCATION = meaf. 
CALL NO = 4301 T472.
¤j³°Âø»x
TITLE = DA LU ZA ZHI.
IMPRINT = Taibei : Da lu za zhi she, 1950-
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi (Min guo 39 nian 7 yue [July 1950])-
LIB. HAS = v.1-85, 1950-1992(incomplete). 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PQ354 Ba EA P 9201 T471 : V.1/1950. 

¤j³°Âø»x¥v¾ÇÂO®Ñ
TITLE = DA LU ZA ZHI SHI XUE CONG SHU / DA LU ZA ZHI SHE BIAN.
IMPRINT = Taibei shi : Gai she, 1960-
IMPRINT = Di 1 ji di 1 ce-
LIB. HAS = v. 1, no. 1-v. 5, no. 4 1960-1981. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2455 T470.5
¤jÉa¬ì¾Ç
TITLE = DA QI KE XUE. SCIENTIA ATMOSPHERICA SINICA.
IMPRINT = [Beijing] Ke xue chu ban she.
IMPRINT = Began in 1977.
LIB. HAS = v.4, no.1, 1980 - v.11, no.2, 1987(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 7450.1 T482 : V.4-5/1980-1981.
¤j¾ÇÂø»x
TITLE = DA XUE ZA ZHI.
IMPRINT = 1968-
IMPRINT = Vol. 1, no. 1- (Jan. 1968)-
LIB. HAS = no.113-209 1978-1987 incomplete (Carm).
¤j²³ ¹q¼v
TITLE = DA ZHONG DIAN YING.
IMPRINT = Beijing : Da zhong dian ying za zhi she, 1950-
IMPRINT = Began in Jan. 1950.
LIB. HAS = no. 307- Jan 1979- incomplete. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 6838.4 T421 

¤j²³¥Í¬¡
TITLE = DA ZHONG SHENG HUO.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai shu dian, 1981.
IMPRINT = Xin 1 hao (min guo 30 nian 5 yue 17 ri [May 17, 1941])-xin 30 hao
(min guo 30 nian 12 yue 6 ri [Dec. 6, 1941]).
CONTINUES = Da zhong sheng huo (Shanghai, China : 1935) (DLC)sc 83003341 
(OCoLC)9158055.
LIB. HAS = Hsin 1 hao-hsin 30 hao 17, May 1941-6, Dec. 1941. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9201 T422 : NO.1-30/1941. 


¤j²³¥Í¬¡
TITLE = DA ZHONG SHENG HUO [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Da zhong sheng huo she,
IMPRINT = Vol. 1, no. 1(Nov. 1935)-vol. 1, no. 16(Feb. 1936).
LIB. HAS = v.1, no.1-v.2, no.16 Nov 1935-Feb 1936. 
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 4537.
¤j²z¦{¦~ų
TITLE = DALI ZHOU NIAN JIAN = THE ALMANAC OF DALI PREFECTURE / DALI BAI ZU 
ZI ZHI ZHOU DI FANG ZHI BIAN ZUAN WEI YUAN HUI.
IMPRINT = Kunming shi : Yunnan min zu chu ban she, 1990-
IMPRINT = 1990-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3250 T413. 

¤j³s¥«ªÀ·|¸gÀٲέp¦~Ų
TITLE = DALIAN SHI SHE HUI JING JI TONG JI NIAN JIAN / LIU PIJI ZHU BIAN.
IMPRINT = Dalian shi : Dalian tong ji ju,  1994.
IMPRINT = Began in 1994.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.15 T430.
TITLE = DANG AN XUE TONG XUN = DANGAN XUE TONGXUN / ZHONGGUO DANG AN XUE 
HUI, ZHONGGUO REN MIN DA XUE DANG AN XI ZHU BAN.
IMPRINT = Beijing : "Dang an xue tong xun" bian ji bu,
LIB. HAS = no. 65-70 1989. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9772 T437 : NOS. 65-70/1989.
¾´¥N
TITLE = DANG DAI / REN MIN WEN XUE CHU BAN SHE BIAN JI.
IMPRINT = Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1979-
IMPRINT = [1979 nian di] 1 [qi] (1979 nian 7 yue)-
LIB. HAS = no.1-, 1979-(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 T924

¾´¥N
TITLE = DANG DAI = CON-TEMPORARY.
IMPRINT = Taibei shi : "Dang dai" bian ji wei yuan hui, 1986-1996.
IMPRINT = Chuang kan hao (1986.5.1)-di 118 qi (1996.2.1). 
LIB. HAS = no.27-118, 1988-1996; no.119-, 1997-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 T923 : NO.27/1988. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 T923.
·í¥N¹q¼v
TITLE = DANG DAI DIAN YING / ZHONGGUO DIAN YING YI SHU YAN JIU ZHONG XIN 
ZHU BAN.
IMPRINT = Beijing : Dang dai dian ying za zhi she,
LIB. HAS = no.46-, 1992-(Lacks no.48).
·í¥N¥~°ê¤å¾Ç
TITLE = DANG DAI WAI GUO WEN XUE.
IMPRINT = Nanjing : Nanjing da xue wai guo wen xue yan jiu suo,
LIB. HAS = no.27-39, 1987-1990(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5975 T922 : NOS. 27-30/1987.
·í¥N¤å¾Ç
TITLE = DANG DAI WEN XUE = DANG DAI WEN XUE.
IMPRINT = [Canton] : Hua cheng chu ban she, 1981-
IMPRINT = 1 (1981 nian 7 yue [July 1981])-
LIB. HAS = no.1-5, 1981-1984.
¾´¥N¤å¾Ç¬ã¨sÂO¥Z
TITLE = DANG DAI WEN XUE YAN JIU CONG KAN.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1980-
IMPRINT = 1 (1980 nian 12 yue [Dec. 1980])-
LIB. HAS = no.1-6, 1980-1985. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5202 T920.
·í¥N§@®aµû½×
TITLE = DANG DAI ZUO JIA PING LUN.
IMPRINT = Shenyang shi : "Dang dai zuo jia ping lun" za zhi she,
LIB. HAS = no.31-, 1989-(Lacks no.39, 43-44, 49). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5219.9 T922 : NO.31-36/1989.
ÐÞªº¤åÄm
TITLE = DANG DE WEN XIAN  [COMPUTER FILE] / ZHONG YANG DANG AN GUAN, 
BEIJING CHAO XING GONG SI BIAN ZHI.
IMPRINT = [Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she,  [1996?]. 
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 2860 T430.
ÐÞ¥v¬ã¨s
TITLE = DANG SHI YAN JIU = DANGSHI YANJIU.
IMPRINT = Beijing : Ren min chu ban she, -1987.
IMPRINT = -1987, 6.
CONT'D BY = Dang shi tong xun.
CONT'D BY = Zhong gong dang shi yan jiu 1003-3815 (DLC)   89640743 
(OCoLC)19110654.
LIB. HAS = no. 3 1983. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4292.2 T951 : NO.3. 


ÐÞ¥v¸ê®ÆÂO¥Z
TITLE = DANG SHI ZI LIAO CONG KAN.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai ren min chu ban she,
LIB. HAS = no.1-2 1979-1980. 
LIB. HAS = no.1-2 1979-1980. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4292.2 T953.
¹D­·  º~»y¯«¾Ç¾Ç¥Z
TITLE = DAO FENG : HAN YU SHEN XUE XUE KAN =  LOGOS & PNEUMA : CHINESE 
JOURNAL OF THEOLOGY / XIANGGONG DAO FENG SHAN JI DU JIAO ZHONG XIN YAN JIU 
BU.
IMPRINT = Hong Kong : Tao Fong Shan ji du jiao cong lin, 1994-
¤j¼y¦~Ų
TITLE = DAQING NIAN JIAN / DAQING SHI DI FANG ZHI BIAN ZUAN WEI YUAN HUI 
BIAN ZUAN.
IMPRINT = [Kaifeng] : Henan da xue chu ban she, 1989-
IMPRINT = 1988-
LIB. HAS = 1989-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3127 T408
¤j¬v¬w¤å¾ÇÂO®Ñ
TITLE = DAYANG ZHOU WEN XUE CONG SHU / ANHUI DA XUE XUE BAO BIAN JI BU, 
ANHUI DA XUE DAYANG ZHOU WEN XUE YAN JIU SHI BIAN.
IMPRINT = [Hefei shi] : Gai da xue, 1981-
IMPRINT = [Zong] di 1 ji (1981)-
LIB. HAS = Ti 1 chi- 1981-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5998.2 T434 : NO.1.
¤j¬v¬w¤å¾Ç
TITLE = DAYANGZHOU WEN XUE / ANHUI DA XUE WAI YU XI DAYANGZHOU WEN XUE YAN 
JIU SHI BIAN.
IMPRINT = [Hefei] : Anhui da xue,
IMPRINT = Xin di 1 qi = Zong di 5 qi (May 1980)-
LIB. HAS = no.1-2, 1980. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5998.2 T433 : NO.5.
¦a¼h¾ÇÂø»x
TITLE = DI CENG XUE ZA ZHI. DICENGXUE ZAZHI.
IMPRINT = [Beijing] : Ke xue chu ban she,
LIB. HAS = v.4, no.1, 1980 - v.10, no.3, 1986(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 7460.1 T477 : V. 4, NO. 1/1980.
¦a²z¬ì¾Ç
TITLE = DI LI KE XUE.
IMPRINT = Changchun : Di li ke xue bian ji wei yuan hui,

¦a²z¾Ç³ø
TITLE = DI LI XUE BAO [MICROFORM] ZHONGGUO DI LI XUE HUI DENG BIAN.
IMPRINT = Beijing : Ke xue chu ban she,
IMPRINT = Vol. 25, no. 5-6 (1959)-vol. 26, no. 1, 3 (1960); Vol. 28, no. 1-
4 (1962)-vol. 29, no. 1-3 (1963).
IMPRINT = Began in 1934.
LIB. HAS = V.25, no.5-V.29, no.3 1959-1963 incomplete. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4563.
¦a²z¬ã¨s
TITLE = DI LI YAN JIU = GEOGRAPHICAL RESEARCH / "DI LI YAN JIU" BIAN JI WEI
YUAN HUI.
IMPRINT = Beijing : Ke xue chu ban she,
¦a½è
TITLE = DI ZHI.
IMPRINT = [Taibei] Zhongguo di zhi xue hui.
IMPRINT = Di 1-   juan; min guo 62 nian 2 yue-   [Feb. 1973-
LIB. HAS = v.3.
LOCATION = mes. 
CALL NO = 550.5 TICH : V.3.
¦a½è¬ì¾Ç
TITLE = DI ZHI KE XUE = SCIENTIA GEOLOGICA SINICA / ZHONGGUO KE XUE YUAN DI
ZHI YAN JIU SUO BIAN JI.
IMPRINT = Beijing : Ke xue chu ban she,
IMPRINT = Began in 1959?-
LIB. HAS = v.1- 1973-
·¿ªF¤é³ø. ¬L³q
TITLE = DIAN DONG RI BAO. ZHAOTONG [MICROFORM].
IMPRINT = Zhaotong : Liu Huazhao fa xing, 1941-1949.
IMPRINT = No.1-?
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6243.
½Õ¬d©M¬ã¨s
TITLE = DIAO CHA HE YAN JIU / ZHONG GONG ZHONG YANG SHU JI CHU YAN JIU SHI 
LI LUN ZU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 1983-
IMPRINT = 1979-1980 nian-
LIB. HAS = 1979/80-1983. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4329.4 T042
ªF¤è
TITLE = DONG FANG.
IMPRINT = Xianggang : Xianggang da xue Zhong wen xue hui,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9160 T502. 

ªF¤è¬õ
TITLE = DONG FANG HONG.
IMPRINT = [Beijing, Nong cun du wu chu ban she]. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4130.95 T502. 


ªF¤è¬ã¨s½×¤å¶°
TITLE = DONG FANG YAN JIU LUN WEN JI / DONG FAN YU YAN WEN XUE XI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Beijing da xue chu ban she,
IMPRINT = Began in 1979.
LIB. HAS = no. 4 Sept 1983. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2404 T501.
ªF¤èÂø»x
TITLE = DONG FANG ZA ZHI.
IMPRINT = Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1904-
LIB. HAS = v.1-44, 1904-1948; 1977-1990 store in kidds. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9201 T500
ªF¤è©v±Ð¬ã¨s
TITLE = DONG FANG ZONG JIAO YAN JIU = STUDIES IN ORIENTAL RELIGIONS.
IMPRINT = Taiwan Taibei : Wen shu chu ban she, c1987-
IMPRINT = 1 (min guo 76 nian 9 yue [Sept. 1987])-    ;xin 1 qi-
LIB. HAS = new series no.2-4, 1991-1994.
ªF®ü¤j¾Ç¾ú¥v¾Ç³ø
TITLE = DONG HAI DA XUE LI SHI XUE BAO.
IMPRINT = Taizhong, Taiwan : Dong hai da xue li shi yan jiu suo, min guo 66
(1977)-
IMPRINT = Di 1 qi (min guo 66 nian [1977])-
LIB. HAS = v. 1-3 1977-1979. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2451 T534 : NO.1/1977. 


ªF®ü¾Ç³ø
TITLE = DONG HAI XUE BAO.
IMPRINT = [Taizhong, Taiwan : Dong hai da xue,
IMPRINT = Began with June 1959 issue. Cf. Guo li zhong yang tu shu guan qi 
kan mu lu, 1977.
LIB. HAS = v.1-34, 1959-1993(Lacks no.31). 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PQ360 Ba EA P 9201 T537 : V.1,NO.1/1959. 

ªF«n¤å¤Æ/ [¡mªF«n¤å¤Æ¡n ½s¿è³¡½s].
TITLE = DONG NAN WEN HUA / ["DONG NAN WEN HUA" BIAN JI BU BIAN].
IMPRINT = Nanjing : Jiangsu gu ji chu ban she, 1985-
IMPRINT = Di 1 ji (1985 nian 10 yue [Oct. 1985])-
LIB. HAS = 1985-1990(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 T540 : NOS. 65-70/1988.
ªF«n¨È¬ã¨s
TITLE = DONG NAN YA YAN JIU / JINAN DA XUE DONG NAN YA YAN JIU SUO = 
SOUTHEAST ASIAN STUDIES / INSTITUTE OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES, JINAN 
UNIVERSITY.
IMPRINT = Guangzhou shi : Jinan da xue Dong nan Ya yan jiu suo,
IMPRINT = Began in 1987.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3509 T541C2.
ªF§dªk«ß¾Ç³ø
TITLE = DONG WU FA L{232}U XUE BAO. SOOCHOW LAW REVIEW.
IMPRINT = [Taibei] Dong Wu da xue.
IMPRINT = di 1-   qi; min guo 65 nian 11 yue-   [1976-
LIB. HAS = v. 3- 1980-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4861 T523 : V.3/1980.
ªF§d¥~»y¾Ç³ø
TITLE = DONG WU WAI YU XUE BAO = SOOCHOW JOURNAL OF FOREIGN LANGUAGES AND 
LITERATURES.
IMPRINT = Taipei, Taiwan, Republic of China : Dong Wu da xue, wai yu xue 
yuan, Min guo 74-   [1985-
IMPRINT = Chuang kan hao (Min guo 74 nian 12 yue [Dec. 1985])-
LIB. HAS = no.1-3, 1985-1987. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5001 T522 : NO.1/1985.
ªF§d¤å¥v¾Ç³ø
TITLE = DONG WU WEN SHI XUE BAO. SOOCHOW JOURNAL OF HUMANITIES.
IMPRINT = Taibei] Dong wu da xue.
IMPRINT = di 1 hao (Min guo 65 [1976])-
CONT'D BY = Dong Wu li shi xue bao (DLC)   97645862.
CONT'D BY = Dong Wu Zhong wen xue bao.
LIB. HAS = no.4-7, 1982-1989. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 T520 : NO.4/1982. 


ªF§d¬FªvªÀ·|¾Ç³ø
TITLE = DONG WU ZHENG ZHI SHE HUI XUE BAO = SOOCHOW JOURNAL OF SOCIAL & 
POLITICAL SCIENCES.
IMPRINT = Taibei shi : Dong Wu da xue, 1977-1990.
IMPRINT = Di 1 qi (Min guo 66 nian 10 yue [Oct. 1977])-di 14 qi (Min guo 79
nian 12 yue [Dec. 1990]).
CONT'D BY = Dong Wu she hui xue bao 1019-0449 (DLC)   93645051 
(OCoLC)26440779.
CONT'D BY = Dong Wu zheng zhi xue bao (DLC)   93645150 (OCoLC)26440787.
LIB. HAS = v.3-13, 1979-1989(Lacks no.5). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4601 T521 : NO.3/1979.
ªF§d¤¤¤å¾Ç³ø
TITLE = DONG WU ZHONG WEN XUE BAO = SOOCHOW JOURNAL OF CHINESE STUDIES.
IMPRINT = Taibei shi : Dong Wu da xue chu ban she, 1995-
IMPRINT = Di 1 qi (min guo 84 nian 5 yue [May 1995])-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 T525.
ªF¦è¤è¤å¤Æµû½×
TITLE = DONG XI FANG WEN HUA PING LUN / BEIJING DA XUE ZHONG WEN XI, 
SHENZHEN DA XUE BI JIAO WEN HUA YAN JIU SUO, LIAN BANG DEGUO HUA YI XUE ZHI
SHE HE BIAN.
IMPRINT = Beijing : Beijing da xue chu ban she,
IMPRINT = Began publication in 1990.
LIB. HAS = v.3, 1991.
ªF¦è¤å¤Æ
TITLE = DONG XI WEN HUA = EASTERN AND WESTERN CULTURE.
IMPRINT = Taibei : Zhonghua xue shu yuan, Zhongguo wen hua xue yuan 
Zhongguo wen hua yan jiu suo, 1967-1969.
IMPRINT = Chuang kan hao (min guo 56 nian 7 qi (1967)-di 30 qi (min guo 58 
nian 12 yue [Dec. 1969]). 
LIB. HAS = no. 1-30 1967-1969 incomplete. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 T510 : NO.19/1969.
°Ê¦V
TITLE = DONG XIANG.
IMPRINT = Xianggang : Bai jia chu ban she,
LIB. HAS = no.2-33, Nov 1978-June 1981 (Carm).
ªF¨È¶°¥Z
TITLE = DONG YA JI KAN.
IMPRINT = Taibei : Zhonghua min guo guo li zheng zhi da xue Dong Ya yan jiu
suo, min guo 58 nian [1969]-
IMPRINT = Chuang kan hao-
LIB. HAS = v.10-27, 1978-1995 (Carm) ; v.28-, 1996- (Ba EA P).
ªF¥_®v¤j¾Ç³ø. ­õ¾ÇªÀ·|¬ì¾Çª©
TITLE = DONGBEI SHI DA XUE BAO. ZHE XUE SHE HUI KE XUE BAN = DONGBEI SHIDA 
XUEBAO.
IMPRINT = Changchun shi : Dongbei shi da xue bao bian ji bu,
LIB. HAS = no.69-, 1981-(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 T512 : NO.1/1981. 


ªF«n¨È¦~Ų
TITLE = DONGNAN YA NIAN JIAN.
IMPRINT = Xianggang : Dong nan Ya yan jiu suo,
IMPRINT = Began in 1976.
LIB. HAS = 1976, 1979, 1981. 
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 9335 T541
§ÝÂ]Âù¤ë¥Z
TITLE = DOU SOU SHUANG YUE KAN.
IMPRINT = [Jiulong]. 
IMPRINT = 1 (1974 nian 1 yue)-
LIB. HAS = no.7-12, 25-54  1975, 1978-1983 (Carm).
¤æª§(¤¤°ê¦@²£Ä¬°Ï¤¤¥¡§½¾÷Ãö³ø) 1933.2-1934.9 
TITLE = DOU ZHENG (ZHONGGUO GONG CHAN DANG SU QU ZHONG YANG JU JI GUAN BAO)
1933.2-1934.9  [MICROFORM]. 
IMPRINT = Beijing.
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6258.
¿W¥ßµû½×
TITLE = DU LI PING LUN [MICROFORM].
IMPRINT = Beiping : Du li ping lun she,
IMPRINT = No. 1( May 22, 1932)-No. 148(193?). 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6259.
Ū®Ñ
TITLE = DU SHU = DUSHU.
IMPRINT = [Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian,
IMPRINT = Began in Apr. 1979.
LIB. HAS = no.1-, 1979-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 T056
ŪªÌ¨}¤Í
TITLE = DU ZHE LIANG YOU = READER'S COMPANION : A BOOK REVIEW MONTHLY.
IMPRINT = Xianggang : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian 
Xianggang fen dian, 1984-
IMPRINT = Vol. 1, no. 1 (July 1984)-
LIB. HAS = no.1-45, 1984-1988. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9401 T043. 


µu½g¤p»¡¿ï
TITLE = DUAN PIAN XIAO SHUO XUAN.
IMPRINT = Taibei shi : Shu ping shu mu chu ban she, min guo 59 [1970]-
IMPRINT = 57 nian [1968]-
LIB. HAS = 1968-1986. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5767 T889Y
µu½g¤p»¡¿ï
TITLE = DUAN PIAN XIAO SHUO XUAN.
IMPRINT = Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1981-
IMPRINT = 1980 nian-
LIB. HAS = 1980-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5767 T889J2
µu½g¤p»¡¿ï
TITLE = DUAN PIAN XIAO SHUO XUAN / ZHONGGUO SHE HUI KE XUE YUAN WEN XUE YAN
JIU SUO DANG DAI WEN XUE YAN JIU SHI BIAN.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1982-
IMPRINT = 1981-
LIB. HAS = 1981. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5767 T889C : 1981.
´°·×¾Ç
TITLE = DUNHUANG XUE.
IMPRINT = Jiulong : Xianggang xin ya yan jiu suo Dunhuang xue hui, 1974-
IMPRINT = Di 1 ji (1974)-
LIB. HAS = no. 1- 1974-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2137 T097 : NO.1.
´°·×¾Ç¶°¥Z
TITLE = DUNHUANG XUE JI KAN / LANZHOU DA XUE DUNHUANG XUE YAN JIU ZU BIAN.
IMPRINT = [Lanzhou?] : Gai yan jiu zu, 1980-
IMPRINT = Di 1 ji (1980 nian 2 yue)-
LIB. HAS = no.1-10, 1980-1986. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2137 T097L. 


´°·×¬ã¨s
TITLE = DUNHUANG YAN JIU / DUNHUANG WEN WU YAN JIU SUO BIAN.
IMPRINT = Lanzhou : Gansu ren min chu ban she, 1983-
IMPRINT = Chuang kan hao-
LIB. HAS = no.1-9, 1982-1986. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2137 T091T.
Back to Top
E
¤G¤Q¤@¥@¬ö
TITLE = ER SHI YI SHI JI.
IMPRINT = Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue, Zhongguo wen hua yan jiu 
suo, 1990-
IMPRINT = Chuang kan hao (1990 nian 10 yue 27 ri [Oct. 27, 1990])-
LIB. HAS = Chuang kan hao- Oct 1990-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 E141
¤Iµ£¤å¾Ç
TITLE = ER TONG WEN XUE = ERTONGWENXUE.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo shao nian er tong chu ban she.
IMPRINT = Began in 1963.
LIB. HAS = 1963-1979(incomplete). 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5799 E700 : NO.1-5/1963-1964.
Back to Top
F
ªk¨î¤é³ø
TITLE = FA CHIH JIH PAO = FAZHI RIBAO.
IMPRINT = [Peking] : Fa chih jih pao she, 1988-
IMPRINT = Ti 1039 ch{176}i (1988 nien 1 y{232}ueh 1 jih)-
CONTINUES = Chung-kuo fa chih pao (DLC)sn 92027618 (OCoLC)26380256. 
LIB. HAS = Jan 1, 1994-
LIB. HAS = Jan 1, 1994-Dec 31, 1995. 
LOCATION = meaef. 
CALL NO = 9986 F326.
ªk³W¸ê·½¤Þ¤¶

TITLE = FA GUI ZI YUAN YIN JIE / LI FA YUAN TU SHU ZI LIAO SHI BIAN JI.
IMPRINT = Taibei : Li fa yuan tu shu zi liao shi , 1986-
IMPRINT = Di 1 ji (Oct. 1986)-
LIB. HAS = no.28-, 1992-


ªk¾Ç¬ã¨s
TITLE = FA XUE YAN JIU.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1979-
IMPRINT = No. 1-
LIB. HAS = no.54-, 1988-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4861 F371 : NO.54-65/1988-89. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4861 F371.
ªk¾ÇÂø§Ó
TITLE = FA XUE ZA ZHI = FAXUEZAZHI  [MICROFORM]. 
IMPRINT = Beijing :
IMPRINT = No. 10 (1982)- N0. 63 (1990). 
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 5387.
ªk¨î¤é³ø[MICROFORM]
TITLE = FA ZHI RI BAO [MICROFORM] = FAZHI RIBAO.
IMPRINT = [Peking] : Fa zhi ri bao she, 1988-
IMPRINT = Di 1039 qi (1988 nian 1 yue 1 ri)-
CONTINUES = Zhongguo fa zhi bao (DLC)sn 92027618 (OCoLC)26380256.
LIB. HAS = 1988-
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6138. 
LOCATION = meaef. 
CALL NO = 9986 F326.
½ĶÂO½×
TITLE = FAN YI CONG LUN.
IMPRINT = Xianggang : Shang wu yin shu guan Xianggang fen guan,
LIB. HAS = 1986, 1988. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5032 F202S
½Ķ³q°T
TITLE = FAN YI TONG XUN = TRANSLATORS' NOTES.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo dui wai fan yi chu ban gong si, 1980-1985.
IMPRINT = 1980 nian di 1 qi (1980 nian 2 yue [Feb. 1980])-1985 nian di 12 
qi (1985 nian 12 yue [Dec. 1985]). 
CONT'D BY = Zhongguo fan yi.
LIB. HAS = 1980-1982(incomplete).
TITLE = FANG YAN = F{229}ANGY{226}AN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ba she,
LIB. HAS = no.1-, 1979-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5150 F006
­ê±¡¤ë³ø
TITLE = FEI QING YUE BAO.
IMPRINT = Taipei, Taiwan : Zhonghua min guo guo ji guan xi yan jiu suo, 
1956-
IMPRINT = Vol. 1 no. 1 (Apr. 1956)- NUC 1968-1972.
LIB. HAS = v. 16, no. 10-v. 18, no. 12 Dec 1973-June 1976. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2970 F797 : V.17 NO.1-6.
²l¤õ
TITLE = FENG HUO.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai shu dian, 1983.
IMPRINT = Chuang kan hao (1937 nian 9 yue [Sept. 1937])-di 20 qi (1938 nian
10 yue [Oct. 1938]).
CONTINUES = Na han.
LIB. HAS = no. 1-10, 13 Sept 1937-May 1938. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5202 F998 : NO.1-13.
³{¥Ò¾Ç³ø
TITLE = FENG JIA XUE BAO.
IMPRINT = Taizhong shi : Feng jia da xue,
IMPRINT = Began in 1969.
LIB. HAS = v.14-30 1981-1996 (Carm); v.32-, 1997- (Ba EA).
¨W¤ô.
TITLE = FENSHUI. FEN SHUI.
IMPRINT = [Taiyuan, Fenshui bian ji bu]. 
LIB. HAS = Jan 1980-Dec 1981. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 F313 : NO.1-12/1980.
Î`¥¹¾Ç³ø. ªÀ·|¬ì¾Çª©
TITLE = FU DAN XUE BAO. SHE HUI KE XUE BAN.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai ren min chu ban she,
LIB. HAS = no.1-, 1979-(Lacks no.3, 1979). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 F267 : NO.1/1979.
°ü¤k·s³£·|. ¤Ñ¬z
TITLE = FU NU XIN DU HUI. TIANJIN [MICROFORM]. / FA ZHUYUN BIAN JI.
IMPRINT = Tianjin : Yin Meibo fa xing, 1939-1943.
IMPRINT = [Began] on 26.Jun.Minguo 28 nian [1939], 1939-?, No.1-?.
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6244.
TITLE = FU N{232}U YAN JIU TONG XUN / TAIWAN DA XUE REN KOU YAN JIU ZHONG 
XIN FU N{232}U YAN JIU SHI BIAN.
IMPRINT = [Taipei] : Yazhou xie hui, 1985-
IMPRINT = Chuang kan hao (1985/12 [i.e. Dec.])-
IMPRINT = Ceased with 32 qi, published in 1994.
CONT'D BY = Fu n{232}u yu liang xing yan jiu tong xun (DLC)   95646135 
(OCoLC)32950469.
LIB. HAS = no.26/27- Aug 1992-
TITLE = FU N{232}U YU LIANG XING XUE KAN.
IMPRINT = Taipei, Taiwan, R.O.C. : Taiwan da xue ren kou yan jiu zhong xin 
fu n{232}u yan jiu shi, Min guo 79 [1990]-
IMPRINT = Chuang kan hao (min guo 79 nian yuan yue [Jan. 1990])-
LIB. HAS = no.3-6, 1992-1995. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4170 F447 : NO.3/1992. 


°ü¤k»P¨â©Ê¬ã¨s³q°T
TITLE = FU N{232}U YU LIANG XING YAN JIU TONG XUN = BULLETIN OF WOMEN AND 
GENDER STUDIES.
IMPRINT = [Taipei] : Taiwan da xue ren kou yan jiu zhong xin fu n{232}u yan
jiu shi, 1994-
IMPRINT = 33 qi (1994/12 [i.e. Dec. 1994])-
CONTINUES = Fu n{232}u yen chiu t{176}ung hs{232}un (DLC)   87644984 
(OCoLC)17285246.
°ü¤kÂø»x
TITLE = FU N{232}U ZA ZHI = WOMAN.
IMPRINT = Taibei shi : Fu n{232}u za zhi she, 1968-1994.
IMPRINT = Di 1 qi (Oct. 1968)-di 314 qi (Nov. 1994).
LIB. HAS = 1983-1989(incomplete).
°ü¤k²Õ´ÉO¬¡°Ê
TITLE = FU N{232}U ZU ZHI YU HUO DONG.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao she,
LIB. HAS = 1985-1993(Lacks no.6, 1989). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4176 F442
 

TITLE = FU REN FA XUE.
IMPRINT = [Xinzhuang shi, Taiwan] : Si li Fu ren da xue fa l{232}u xue xi 
ji yan jiu suo, min guo 71-   [1982-
IMPRINT = Chuang kan hao (min guo 71 nian yuan yue [1982])-
LIB. HAS = no.1-11, 1982-1992(Lacks no.8). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4861 F523 : NO.1/1982.
»²¤¯¾Ç»x. ¤å¾Ç°|¤§³¡
TITLE = FU REN XUE ZHI. WEN XUE YUAN ZHI BU.
IMPRINT = Taibei xian Xinzhuang zhen : Fu ren da xue wen xue yuan, Min guo 
68-   [1979-
IMPRINT = Di 8 qi (Min guo 68 nian 6 yue [June 1979])-
CONTINUES = Ren wen xue bao (DLC)   93645157 (OCoLC)1754254.
LIB. HAS = no.18-, 1989-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 F527 : NO.18/1989.
Î`¦L³ø¥Z¸ê®Æ. D423, °ü¤k¬ã¨s
TITLE = FU YIN BAO KAN ZI LIAO. D423, FU N{232}U YAN JIU.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao zhong xin, 1994
-
IMPRINT = 1994, 1-
LIB. HAS = no.1-, 1994-
Î`¦L³ø¥Z¸ê®Æ.G4,°ªµ¥±Ð¨|.
TITLE = FU YIN BAO KAN ZI LIAO. G4, GAO DENG JIAO YU.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao zhong xin,
LIB. HAS = no.1-12, 1992. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4975.1 K084. 


Î`¦L³ø¥Z¸ê®Æ. J2, ¤¤°ê¥j¥N, ªñ¥N¤å¾Ç¬ã¨s
TITLE = FU YIN BAO KAN ZI LIAO. J2, ZHONGGUO GU DAI, JIN DAI WEN XUE YAN 
JIU.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao she,
LIB. HAS = no.1-, 1985-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 C564P
 
Î`¦L³ø¥Z¸ê®Æ. J31, ¾|¨³¬ã¨s
TITLE = FU YIN BAO KAN ZI LIAO. J31, LU XUN YAN JIU.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao zhong xin,
IMPRINT = Ceased with 1993, no. 4.
CONT'D BY = Fu yin bao kan zi liao. J3, Zhongguo xian dai, dang dai wen xue
yan jiu (OCoLC)8862890.

LOCATION = meap. 
CALL NO = 5553 L231.
Î`¦L³ø¥Z¸ê®Æ. K23, ¤¤°ê¥j¥N¥v(2). §º¿ñª÷¤¸©ú²M
TITLE = FU YIN BAO KAN ZI LIAO. K23, ZHONGGUO GU DAI SHI (2). SONG LIAO JIN
YUAN MING QING.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao zhong xin, 1994
-1995.
IMPRINT = 1994, 1-1995, 12.
CONT'D BY = Fu yin bao kan zi liao. K23, Song Liao Jin Yuan shi (1996) 1007
-0605 (DLC)sn 97034702 (OCoLC)35036235.
CONT'D BY = Fu yin bao kan zi liao. K24, Ming Qing shi (1996) 1007-0583 
(OCoLC)34739460.
CONTINUES = Fu yin bao kan zi liao. K24, Ming Qing shi (DLC)sn 91028741 
(OCoLC)14979174.
LIB. HAS = 1994-1995. 


³ø¥Z¸ê®Æ¯Á¤Þ
TITLE = FU YIN BAO KAN ZI LIAO SUO YIN.
IMPRINT = [Beijing] : Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao she, [1981?]-
1983.
IMPRINT = 1980-1982.
CONT'D BY = Bao kan zi liao suo yin.  Di 1 fen ce, Zhe xue, she hui xue 
(DLC)sn 88021065 (OCoLC)17341203.
CONT'D BY = Bao kan zi liao suo yin.  Di 2 fen ce,  Zheng zhi, jun shi 
(DLC)sn 88021066 (OCoLC)17341215.
CONT'D BY = Bao kan zi liao suo yin.  Di 3 fen ce, Jing ji (DLC)sn 88021067
(OCoLC)17341230.
CONT'D BY = Bao kan zi liao suo yin.  Di 4 fen ce, Wen hua, jiao yu (DLC)sn
88021068 (OCoLC)17341247.
CONT'D BY = Bao kan zi liao suo yin.  Di 5 fen ce, Yu yan, wen yi (DLC)sn 
88021069 (OCoLC)17341253.
CONT'D BY = Bao kan zi liao suo yin.  Di 6 fen ce, Li shi, di li (DLC)sn 
88021070 (OCoLC)17341259.
CONT'D BY = Bao kan zi liao suo yin.  Di 7 fen ce, Ke ji, wei sheng, tu shu
ping jie (DLC)sn 88021071 (OCoLC)17341270.
LIB. HAS = 1981-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9559 F274
 
ºÖ«ØÄÒ¥v¸ê®Æ
TITLE = FUJIAN DANG SHI ZI LIAO / ZHONG GONG FUJIAN SHENG WEI DANG SHI ZI 
LIAO ZHENG JI YAN JIU WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = [Fuzhou?] : gai wei yuan hui, 1983-
IMPRINT = Di 1 ji-
LIB. HAS = no.1-4, 1983-1986. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4292.48 F319 : V.1-2 IN 1. 


ºÖ«Ø¸gÀÙ¦~Ų
TITLE = FUJIAN JING JI NIAN JIAN / FUJIAN JING JI NIAN JIAN BIAN JI WEI 
YUAN HUI.
IMPRINT = Fuzhou : Fujian ren min chu ban she, 1985-1994.
IMPRINT = 1985-1994.
CONT'D BY = Fujian nian jian (DLC)sn 96046527 (OCoLC)34241471.
LIB. HAS = 1987, 1991-1994. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.31 F312
ºÖ«Ø¬ì§Þ²Î­p¦~Ų
TITLE = FUJIAN KE JI TONG JI NIAN JIAN = SCIENCE AND TECHNOLOGY STATISTICAL
YEARBOOK OF FUJIAN / "FUJIAN KE JI TONG JI NIAN JIAN" BIAN WEI HUI BIAN.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo tong ji chu ban she,
LIB. HAS = 1992. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 7002 F312 : 1992.
ºÖ«Ø³Ò°Ê²Î­p¦~Ų
TITLE = FUJIAN LAO DONG TONG JI NIAN JIAN / FUJIAN SHENG TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo tong ji chu ban she,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4460.31 F319.
ºÖ«Ø¦~Ų
TITLE = FUJIAN NIAN JIAN = FUJIAN YEARBOOK / FUJIAN SHENG REN MIN ZHENG FU 
ZHU BAN ; FUJIAN NIAN JIAN BIAN ZUAN WEI YUAN HUI BIAN ZUAN.
IMPRINT = Fuzhou shi : Fujian ren min chu ban she, 1995-
IMPRINT = 1995-
CONTINUES = Fujian jing ji nian jian (DLC)   87644990 (OCoLC)17289057.
LIB. HAS = 1995-
LIB. HAS = 1995-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.31 F312.
ºÖ«Ø¹A§ø¸gÀÙ¦~ºÊ

TITLE = FUJIAN NONG CUN JING JI NIAN JIAN / FUJIAN SHENG TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4398.31 F315. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4398.31 F315.
ºÖ«Ø°Ó·~¸gÀٲέp¦~Ų
TITLE = FUJIAN SHANG YE JING JI TONG JI NIAN JIAN = COMMERCE ECONOMICS 
STATISTICAL YEARBOOK OF FUJIAN / FUJIAN SHENG TONG JI JU.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo tong ji chu ban she, 1993-
IMPRINT = 1991-1992-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.31 F310.
ºÖ«Ø¥v§Ó
TITLE = FUJIAN SHI ZHI / FUJIAN SHENG DI FANG ZHI BIAN ZUAN WEI YUAN HUI, 
FUJIAN SHENG DI FANG SHI ZHI XIE HUI ZHU BAN.
IMPRINT = Fujian sheng Fuzhou shi : "Fujian shi zhi" bian ji bu, 1987-
IMPRINT = 1987, 1-   = Zong di 16 qi-
CONTINUES = Fujian di fang zhi tong xun.
LIB. HAS = no.40-44, 1991. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 3222 F315 : NO.40/1991.
ºÖ«Ø²Î­p¦~Ų
TITLE = FUJIAN TONG JI NIAN JIAN / FUJIAN SHENG TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo tong ji chu ban she,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4033.1 F312.
ºÖ«Ø¤å¤Æ
TITLE = FUJIAN WEN HUA [MICROFORM]. 
IMPRINT = Zug : IDC, [197-?]. 
IMPRINT = Vol. 1, no. 1 (Dec. 1931) - v. 5, no. 27 (Dec. 1939) ; new ser. 
v. 1, no. 1 = no. 28 (Mar. 1941) - v. 3, no. 2 = no. 37 (Dec. 1947). 
LIB. HAS = v.1 no.1-10, v.3 no.17-v.5 no.27 ; new ser. v.3 no.1-2 1931-
1947. 
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 4184.
ºÖ¦{¸gÀÙ¦~Ų
TITLE = FUZHOU JING JI NIAN JIAN = ECONOMIC YEAR BOOK OF FUZHOU / "FUZHOU 
JING JI NIAN JIAN" BIAN JI WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo tong ji chu ban she,
IMPRINT = Began in 1988.
CONT'D BY = Fuzhou nian jian (DLC)   97645938.
LIB. HAS = 1993. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.313 F339.
ºÖ¦{¦~Ų
TITLE = FUZHOU NIAN JIAN = FUZHOU YEARBOOK / "FUZHOU NIAN JIAN" BIAN JI WEI
YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo tong ji chu ban she, 1995-
IMPRINT = 1995-
CONTINUES = Fuzhou jing ji nian jian (DLC)   94645691 (OCoLC)27511755.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.313 F339.
Back to Top
G
´ä¿D¬ã¨s
TITLE = GANG AO YAN JIU = THE STUDIES OF HONG KONG AND MACAO.
IMPRINT = Guangzhou : Zhongshan da xue Gang Ao yan jiu suo, 1986-
IMPRINT = Chuang kan hao-
LIB. HAS = no.23 1990. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3232 K331. 


¥ÌµÂÐÞ¥v¸ê®Æ
TITLE = GANSU DANG SHI ZI LIAO / ZHONG GONG GANSU SHENG WEI DANG SHI ZI 
LIAO ZHENG JI YAN JIU WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Lanzhou : Gansu ren min chu ban she, 1984-
IMPRINT = Di 1 ji (1984 nian 7 yue)-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4292.2 K459 : V.1.
¥ÌµÂ¦~ų
TITLE = GANSU NIAN JIAN = GANSU YEARBOOK / GANSU NIAN JIAN BIAN WEI HUI 
BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1994-
IMPRINT = 1994-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3158 K458.
¥ÌµÂ®v¤j¾Ç³ø:ªÀ·|¬ì¾Çª©
TITLE = GANSU SHI DA XUE BAO: SHE HUI KE XUE BAN. GANSUSHIDA XUEBAO.
IMPRINT = [Lanzhou] Gansu shi fan da xue xue bao bian ji wei yuan hui.
LIB. HAS = no.16-30, May 1978-Dec 1981. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 K452 : NO.19-30/1979-1981.
¥ÌµÂ²Î­p¦~Ų
TITLE = GANSU TONG JI NIAN JIAN / GANSU SHENG TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,
CONTINUES = Gansu tong ji zi liao (DLC)sn 93042338 (OCoLC)28855573.
LIB. HAS = 1987. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4031.9 K452
¥ÌµÂ¤å¥v¸ê®Æ¿ï¶°
TITLE = GANSU WEN SHI ZI LIAO XUAN JI / ZHONGGUO REN MIN ZHENG ZHI XIE 
SHANG HUI YI GANSU SHENG WEI YUAN HUI WEN SHI ZI LIAO YAN JIU WEI YUAN HUI.
IMPRINT = Lanzhou : Gansu ren min chu ban she,
IMPRINT = Began in 1962.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3158 K450 : V.4.
¥ÌµÂ¤å¥v¸ê®Æ¿ï¶°
TITLE = GANSU WEN SHI ZI LIAO XUAN JI / ZHONGGUO REN MIN ZHENG ZHI XIE 
SHANG HUI YI GANSU SHENG WEI YUAN HUI WEN SHI ZI LIAO YAN JIU WEI YUAN HUI.
IMPRINT = Lanzhou : Gansu ren min chu ban she,
IMPRINT = Began in 1962.
LIB. HAS = no.1-, 1986-(incomplete). 


°ªµ¥¾Ç®Õ­pºâ¼Æ¾Ç¾Ç³ø
TITLE = GAO DENG XUE XIAO JI SUAN SHU XUE XUE BAO = NUMERICAL MATHEMATICS :
A JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES / "GAO DENG XUE XIAO JI SUAN SHU XUE" 
BIAN JI WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Nanjing : "Gao deng xue xiao ji suan shu xue xue bao" bian ji bu,
1979-
IMPRINT = 1979, 1-
LIB. HAS = v.1, no.1-v.16, no.3, 1979-1994.
°ª±Ð¬ã¨s»P±´¯Á
TITLE = GAO JIAO YAN JIU YU TAN SUO = GAOJIAO YANJIU YU TANSUO.
IMPRINT = [Nanjing] : Nanjing da xue,
LIB. HAS = no.5-42, 1984-1994.
°ª¶¯¾ú¥v»P¤å¤Æ½×¶°
TITLE = GAOXIONG LI SHI YU WEN HUA LUN JI / HUANG JUNJIE BIAN.
IMPRINT = Gaoxiong shi : Cai tuan fa ren Chen Zhonghe weng ci shan ji jin 
hui, min guo 83 [1994]-
IMPRINT = Di 1 ji (min guo 83 nian 4 yue [Apr. 1994])-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3226 K047.
­²©R µû½×
TITLE = GE MING PING LUN [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Fu dan shu dian, 1928.
IMPRINT = No. 1 (May 1928)-no. 18 (Sep. 1928).
LIB. HAS = no.1-18 1928. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4543.
­²©R¥v¸ê®Æ
TITLE = GE MING SHI ZI LIAO / ZHONGGUO REN MIN ZHENG ZHI XIE SHANG HUI YI 
QUAN GUO WEI YUAN HUI, WEN SHI ZI LIAO YAN JIU WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Wen shi zi liao chu ban she, 1980-
IMPRINT = 1-
LIB. HAS = no.1-2,6,10,13-16, 1980-1986. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4292.2 K485
­²©R¤åª«
TITLE = GE MING WEN WU. GEMING WENWU.
IMPRINT = [Beijing, Wen wu chu ban she]. 
CONT'D BY = Wen wu tian di (DLC)   84642747 (OCoLC)8393776.
CONTINUES = Wen wu (DLC)   76836383.
LIB. HAS = no.1-6, Jan 1979-Nov 1980. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2970 K480 : 1979-1980. TITLE = GE XIAO YUAN YAN JIU SHENG SHUO SHI LUN WEN TI YAO / JIAO YU BU GAO
DENG JIAO YU SI BIAN.
IMPRINT = Taibei : Zheng zhong shu ju, Min guo 67[1978]-.
IMPRINT = 63 xue nian du (1974)-
LIB. HAS = 1974-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9549 K247.
¤½¦w¬ã¨s
TITLE = GONG AN YAN JIU.
¤u¤H¤§¸ô, 1925.6-1926.1 ; ¤¤°ê¾Ç¥Í, 1925.8-1927.3 ; ¤¤°ê¹A¥Á,
1926.1 ; ¹A¥Á¹B°Ê, 1926.8-1926.9
TITLE = GONG REN ZHI LU, 1925.6-1926.1 ; ZHONGGUO XUE SHENG, 1925.8-1927.3 
; ZHONGGUO NONG MIN, 1926.1 ; NONG MIN YUN DONG, 1926.8-1926.9  [COMPUTER 
FILE] / ZHONG YANG DANG AN GUAN, BEIJING CHAO XING GONG SI BIAN ZHI.
IMPRINT = [Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she,  [1996?]. 
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 2860 T430.
¥j¥N¤å¾Ç²z½×¬ã¨s
TITLE = GU DAI WEN XUE LI LUN YAN JIU / ZHONGGUO GU DAI WEN XUE LI LUN XUE 
HUI BIAN.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1979-
IMPRINT = Di 1 ji-
LIB. HAS = Ti 1-2 chi 1979-1980. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5212 K420 : V.1.
¬G®c³Õª«°|°|¥Z
TITLE = GU GONG BO WU YUAN YUAN KAN [MICROFORM].
IMPRINT = Field not romanized.
IMPRINT = Whole no. 2 (Mar. 1960).
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4544.
¬G®c³Õª«°|°|¥Z
TITLE = GU GONG BO WU YUAN YUAN KAN = GUGONG BOWUYUAN YUANKAN.
IMPRINT = Beijing : Wen wu chu ban she,
LIB. HAS = no.1-, 1958-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9242 K433Y
¬G®c©u¥Z
TITLE = GU GONG JI KAN.
IMPRINT = Taibei : Guo li gu gong bo wu yuan,
IMPRINT = Began with July 1966 issue.
CONT'D BY = Gu gong xue shu ji kan (DLC)   84643341 (OCoLC)11409618.
LIB. HAS = v.1, no.1 - v.17, no.4, 1966-1983. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9242 K432 : V.1/1966.
¬G®c¤åª«¤ë¥Z
TITLE = GU GONG WEN WU YUE KAN = THE NATIONAL PALACE MUSEUM MONTHLY OF 
CHINESE ART.
IMPRINT = [Taipei, Taiwan] : Guo li gu gong bo wu yuan : [distributed by] 
Taiwan ying wen za zhi she, 1983-
IMPRINT = Di 1 juan, di 1 qi (72 nian 4 yue [Apr. 1983])-
LIB. HAS = no.1-84, 1983-1990. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9242 K430
¬G®c¾Ç³N©u¥Z
TITLE = GU GONG XUE SHU JI KAN / GUO LI GU GONG BO WU YUAN BIAN JI.
IMPRINT = Zhonghua min guo Taiwan sheng Taibei shi Shilin Waishuangxi : Guo
li gu gong bo wu yuan, 1983-
IMPRINT = Di 1 juan, di 1 qi (Min guo 72 nian qiu ji [autumn 1983])-
CONTINUES = Gu gong ji kan (OCoLC)1643240.
LIB. HAS = v.1-, no.1-, 1983-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9242 K432H : V.1/1983-1984.
¥jÄy¾ã²z¥Xª©±¡ªp²³ø
TITLE = GU JI ZHENG LI CHU BAN QING KUANG JIAN BAO / GUO WU YUAN GU JI 
ZHENG LI CHU BAN GUI HUA XIAO ZU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhonghua shu ju,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9470.1 C485.
¥jÄy¾ã²z¬ã¨s¾Ç¥Z
TITLE = GU JI ZHENG LI YAN JIU XUE KAN.
IMPRINT = Changchun shi : Dongbei shi fan da xue gu ji zheng li yan jiu suo,
1985-
IMPRINT = Chuang kan hao-  = 1985, 1-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9160 K485. 


¥j¯á´Õ°Êª«¾Ç³ø
TITLE = GU JI ZHUI DONG WU XUE BAO = VERTEBRATA PALASIATICA / ZHONGGUO KE 
XUE YUAN, GU JI ZHUI DONG WU YU GU RUN LEI YAN ZHUI SUO BIAN JI.
IMPRINT = Beijing : Ke xue chu ban she, 1984-
IMPRINT = Di 22 juan di 1 qi (1984 nian 1 yue)-
CONTINUES = Gu ji zhui dong wu yu gu ren lei (DLC)   75835693 
(OCoLC)1799838.
LIB. HAS = 3-10, 11-34  1959-1966, 1973-1996 incomplete  (Carm).
¥j¥Íª«¾Ç³ø
TITLE = GU SHENG WU XUE BAO [MICROFORM].
IMPRINT = Beijing.
IMPRINT = Vol. 7, no. 5-vol. 8, no. 3 (Oct. 1959-June 1960) (reel 1)-vol. 9,
no. 1-4-vol. 10, no. 1-4 (1961-1962) (reel 2)-vol. 11, no. 1-4 (Feb.-Nov., 
1963) (reel 3).
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4545. 


¥j¤å¦r¬ã¨s
TITLE = GU WEN ZI YAN JIU / JILIN DA XUE GU WEN ZI YAN JIU SHI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhonghua shu ju ; Xin hua shu dian Beijing fa xing suo 
fa xing, 1979-
IMPRINT = Di 1 ji (1979 nian 8 yue [Aug. 1978])-
LIB. HAS = v.1-19, 1979-1992. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5061 K403
Æ[¹î®a
TITLE = GUAN CHA JIA.
IMPRINT = [Jiulong, Guan cha jia chu ban she]. 
IMPRINT = di 1-45 qi; 1977 nian 11 yue-1981 nian 9 yue.
LIB. HAS = no.1-18, no.27-45  1977-1979, 1980-1981 (Carm). 


TITLE = GUAN XUN : GUO LI ZHONG YANG TU SHU GUAN TAIWAN FEN GUAN = NCL 
TAIWAN BRANCH BULLETIN.
IMPRINT = Taibei : Guo li zhong yang tu shu guan Taiwan fen guan, 1990-
1994.
IMPRINT = -di 17 qi (min guo 83 nian 7 yue [July 1994]).
IMPRINT = Began with di 1 qi (min guo 79 nian 6 yue [June 1990]).
CONT'D BY = Guo li zhong yang tu shu guan Taiwan fen guan guan kan.
LIB. HAS = no.15 Jan 1994. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9863 T438 : V.15/JAN 1994.
¥úµØµe³ø
TITLE = GUANG HUA HUA BAO.
IMPRINT = [Taibei, Ding Weide]. 
IMPRINT = v. 1-2 ; Jan. 1976-Dec. 1977.
CONT'D BY = Guang Hua (Taipei, Taiwan : 1978) (DLC)sn 89030115 
(OCoLC)20549278.
CONTINUES = Taiwan hua kan.
CONTINUES = Taibei hua kan.
CONTINUES = Sheng li zhi guang.
LIB. HAS = Current 3 years only. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 K945 : V.13 NO.10/1988.
¼s¨¤Ãè
TITLE = GUANG JIAO JING.
IMPRINT = Xianggang: Guang jiao jing chu ban she, 1972-
IMPRINT = Di 1 qi-   1972 nian 10 yue-
LIB. HAS = no.1-, 1972-(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 K028
¥ú©ú
TITLE = GUANG MING.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 1985.
IMPRINT = Di 1 juan di 1 hao (min guo 25 nian 6 yue [June 1936]-di 3 juan 
di 7 qi (min guo 26 nian 10 yue [Oct. 1937]).
LIB. HAS = v.2, no.1-v.3, no.5 Dec 1936-Aug 1937. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9201 K962
¥ú©ú¤é³ø
TITLE = GUANG MING RI BAO = GUANGMING RIBAO.
IMPRINT = [Beijing : Guang ming ri bao she,
LIB. HAS = Aug 1964-Dec 1965 ; Jan 1972- incomplete. 
LIB. HAS = Aug 1964-Dec 1965 ; Jan 1972- incomplete. 
LOCATION = meaef. 
CALL NO = 9986 K966.
¥ú©ú¤é³ø
TITLE = GUANG MING RI BAO = GUANGMING RIBAO [MICROFORM]. 
IMPRINT = Washington, D.C. : Library of Congress Photoduplication Service, 
1990-
LIB. HAS = Oct. 1963-1992. 


¥ú©ú¤é³ø¯Á¤Þ
TITLE = GUANG MING RI BAO SUO YIN.
IMPRINT = [Beijing] : Guang ming ri bao she,
IMPRINT = Began with Dec. 1952 issue.
LIB. HAS = no.218-, 1971-(incomplete). 
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 9986 K966 : NO.118-229/1971.
¥ú©ú¤é³ø¯Á¤Þ
TITLE = GUANG MING RI BAO SUO YIN [MICROFORM].
IMPRINT = Beijing : Guang ming ri bao she,
IMPRINT = 1977-1981.
IMPRINT = Began publication in 1952.
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 5382.
¥ú©ú¤é³ø¯Á¤Þ
TITLE = GUANG MING RI BAO SUO YIN [MICROFORM].
IMPRINT = Beijing : Guang ming ri bao she,
IMPRINT = 1977-1981.
IMPRINT = Began publication in 1952.
¼sªFÐÞ¥v¸ê®Æ
TITLE = GUANGDONG DANG SHI ZI LIAO / ZHONG GONG GUANGDONG SHENG WEI DANG 
SHI ZI LIAO ZHENG JI WEI YUAN HUI, ZHONG GONG GUANGDONG SHENG WEI DANG SHI 
YAN JIU WEI YUAN HUI, BAN GONG SHI BIAN.
IMPRINT = [Canton] : Guangdong ren min chu ban she, 1983-
IMPRINT = Di 1 ji (1983 nian 7 yue [July 1983])-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4292.2 K0595
¼sªF¾|¨³¬ã¨s
TITLE = GUANGDONG LU XUN YAN JIU.
IMPRINT = Guangzhou shi : Guangdong Lu Xun yan jiu xiao zu : Guangdong Lu 
Xun yan jiu xue hui : Guangzhou Lu Xun ji nian guan, 1987-
IMPRINT = 1987, 1-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5553.6 K052. 


¼sªF¦~Ų
TITLE = GUANGDONG NIAN JIAN / GUANGDONG NIAN JIAN BIAN ZUAN WEI YUAN HUI 
BIAN.
IMPRINT = [Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, 1987-
IMPRINT = 1987-
LIB. HAS = 1989-
LOCATION = meaf. 
CALL NO = 3228 K058
¼sªF¬Ù¤u·~²Î­p¦~Ų
TITLE = GUANGDONG SHENG GONG YE TONG JI NIAN JIAN / GUANGDONG SHENG TONG JI
JU BIAN.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4432.32 K059 1997.
¼sªF¬Ù²Î­p¦~Ų
TITLE = GUANGDONG SHENG TONG JI NIAN JIAN / GUANGDONG SHENG TONG JI JU 
BIAN.
IMPRINT = Xianggang : Xianggang jing ji dao bao she, -1990.
IMPRINT = -1990.
CONT'D BY = Guangdong tong ji nian jian (DLC)   92645016 (OCoLC)26227150.
LIB. HAS = 1985-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4033.2 K059
¼sªF¬ÙÀ¸¼@¦~Ų
TITLE = GUANGDONG SHENG XI JU NIAN JIAN / GUANGDONG SHENG XI JU YAN JIU SHI
BIAN.
IMPRINT = [Guangzhou shi] : Guangdong sheng xi ju yan jiu shi, 1980-
IMPRINT = 1980-
LIB. HAS = 1985-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5651 K059 : 1985. 

¼sªF¥«§Ó
TITLE = GUANGDONG SHI ZHI / GUANGDONG SHENG DI FANG ZHI BIAN ZUAN WEI YUAN 
HUI.
IMPRINT = Guangzhou shi : "Guangdong shi zhi" bian ji shi,
IMPRINT = Began in 1986.
CONTINUES = Guangdong di fang zhi tong xun (DLC)sn 93042303 
(OCoLC)27930464.
LIB. HAS = no.19-28, 1989-1991(Lacks no.23-27). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 3228 K055
¼sªF²Î­p¦~Ų
TITLE = GUANGDONG TONG JI NIAN JIAN / GUANGDONG SHENG TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1991-
IMPRINT = 1991-
CONTINUES = Guangdong sheng tong ji nian jian (DLC)   86643740 
(OCoLC)13589722.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4033.2 K059.
¼sªF¤å¥v¸ê®Æ
TITLE = GUANGDONG WEN SHI ZI LIAO.
IMPRINT = Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she,
LIB. HAS = Ti 22- 1978- incomplete.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3228 K050
¼s¦è¦a¤è§Ó
TITLE = GUANGXI DI FANG ZHI = GVANGJSIH DIFANGHCI / GUANGXI ZHUANG ZU ZI 
ZHI QU TONG ZHI GUAN.
IMPRINT = [Nanning shi] : "Guangxi di fang zhi" bian ji bu, 1987-
IMPRINT = 1987, 1-
CONTINUES = Guangxi di fang zhi tong xun (DLC)   89640811 (OCoLC)19976775.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3236 K014.
¼s¦è¦a¤è§Ó³q°T
TITLE = GUANGXI DI FANG ZHI TONG XUN = GVANGJSIH DIFANGHCI DUNGHSIN / 
[GUANGXI ZHUANG ZU ZI ZHI QU TONG ZHI GUAN BIAN].
IMPRINT = Nanning shi : Guangxi Zhuang zu zi zhi qu dong zhi guan, 1982-
1986.
IMPRINT = Zong di 1-21 qi.
CONT'D BY = Guangxi di fang zhi (DLC)   90645564 (OCoLC)21582087.
LIB. HAS = no.1-21, 1982-1986. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3236 K034
¼s¦è°ü¤k¤Iµ£²Î­p¸ê®Æ
TITLE = GUANGXI FU NU ER TONG  TONG JI ZI LIAO (1949-1992) / GUANGXI ZHUANG
ZU ZI ZHI QU FU NU LIAN HE HUI, GUANGXI ZHUANG ZU ZI ZHI QU TONG JI JU 
BIAN.
IMPRINT = Nanning shi : Guangxi nian jian she, 1993.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4176 K018.
¼s¦è¥Á±Ú¬ã¨s
TITLE = GUANGXI MIN ZU YAN JIU = GVANGJSIH MINZCUZ YENZGIU.
IMPRINT = Nanning shi : Guangxi min zu yan jiu bian ji bu,
¼s¦è¦~Ų
TITLE = GUANGXI NIAN JIAN = GUANGXI YEARBOOK.
IMPRINT = Nanning shi : Guangxi nian jian bian ji bu, 1987-
IMPRINT = 1987-
CONTINUES = Guangxi jing ji nian jian (DLC)   86643826 (OCoLC)13979287.
LIB. HAS = 1988. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3236 K018.
¼s¦è²Î­p¦~Ų
TITLE = GUANGXI TONG JI NIAN JIAN / GUANGXI ZHUANG ZU ZI ZHI QU TONG JI JU 
BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,
IMPRINT = Began in 1985.
CONTINUES = Kwangsi Province (China). Tong ji chu. Guangxi tong ji nian bao
(DLC)   81645897 (OCoLC)7860109.
LIB. HAS = 1987, 1990-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4033.3 K312
¼s¦è´Óª«
TITLE = GUANGXI ZHI WU.
IMPRINT = [Guilin shi : Guangxi zhi wu xue hui : Guangxi zhi wu yan jiu 
suo], 1981-
IMPRINT = 1:1 ([1981 nian 3 yue i.e. Mar. 1981])-
¼s¦è¤¤ÂåßÓ
TITLE = GUANGXI ZHONG YI YAO = GVANGJSIHCUNGHYIHYWFUK.
IMPRINT = Nanning shi : "Guangxi Zhong yi yao" bian ji bu,
¼s¦è§§±Ú¦Ûªv°ÏÀ¸¼@¦~Ų
TITLE = GUANGXI ZHUANG ZU ZI ZHI QU XI JU NIAN JIAN / GUANGXI ZHUANG ZU ZI 
ZHI QU YI SHU YAN JIU SUO BIAN.
IMPRINT = [s.l. : s.n.], 1985-
IMPRINT = Zong di 1 juan-
LIB. HAS = 1985-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5651 K012 : 1985.
¼s¦{¸gÀÙ¦~Ų
TITLE = GUANGZHOU JING JI NIAN JIAN.
IMPRINT = [Guangzhou shi] : Guangzhou jing ji nian jian bian zuan wei yuan 
hui, 1983-
IMPRINT = 1983-
CONT'D BY = Guangzhou nian jian (1985) (DLC)   86644580 (OCoLC)14115196.
LIB. HAS = 1983-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 4359.321 K032 : 1983. 


¼s¦{¸gÀ٧ζդÀªRÉO¹w´ú
TITLE = GUANGZHOU JING JI XING SHI FEN XI YU YU CE.
IMPRINT = [Guangzhou] : Guangzhou chu ban she,
IMPRINT = Began with 1995.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4355.56 K032.
¼s¦{¦~Ų
TITLE = GUANGZHOU NIAN JIAN = GUANGZHOU YEARBOOK.
IMPRINT = Guangzhou shi : Guangzhou nian jian bian zuan wei yuan hui, 1985-
IMPRINT = 1985-
CONTINUES = Guangzhou jing ji nian jian (DLC)   85644223 (OCoLC)11793772.
LIB. HAS = 1990-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3231 K039K3
¼s¦{²Î­p¦~Ų 
TITLE = GUANGZHOU TONG JI NIAN JIAN / GUANGZHOU SHI TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo tong ji chu ban she,
LIB. HAS = 1990-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4033.21 K039.
¼s¦{¤å¤Æ¥v§Ó³q°T
TITLE = GUANGZHOU WEN HUA SHI ZHI TONG XUN.
IMPRINT = Guangzhou shi : Guangzhou shi wen hua ju wen hua zhi bian zuan 
ban gong shi, 1987-
IMPRINT = 1978 nian di 1 qi-
LIB. HAS = no.5-6 1989. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2479 K030 : NO.5-6/1989. 


¼s¦{¤å¥v¸ê®Æ
TITLE = GUANGZHOU WEN SHI ZI LIAO / ZHONGGUO REN MIN ZHENG ZHI XIE SHANG 
HUI YI GUANGDONG SHENG GUANGZHOU SHI WEI YUAN HUI, WEN SHI ZI LIAO YAN JIU 
WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = [Canton] : Gai hui,
IMPRINT = Began with 1959? issue.
LIB. HAS = Ti 14 chi- 1965- incomplete. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3231 K030
¼s¦{¤åÃÀ
TITLE = GUANGZHOU WEN YI.
IMPRINT = Guangzhou shi : "Guangzhou wen yi" bian ji zu,
LIB. HAS = 32-48(1978-79.imcomp.),61-96(1981-83), 98-108(1984.incomp.), 109
-132(1985-86),133-144(1987.incomp.), 145-168(1988-89.incomp), 169-
180(1990.incomp.), 181-192(1991), 193-204(1992,incomp.), 205-216(1993), 217
-228(1994, incomp.), 229-240(1995)-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 K030
®Û®üÃÀÂO
TITLE = GUI HAI YI CONG / GUANGXI YI SHU YAN JIU SUO BIAN.
IMPRINT = [Nanning shi] : Guangxi yi shu yan jiu suo,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 6827 K434.
®ÛªL¦a°Ï¸gÀٲέp¦~Ų
TITLE = GUILIN DI QU JING JI TONG JI NIAN JIAN = ECONOMIC AND STATISTICAL 
YEARBOOK OF GUILIN DISTRICT  / "GUILIN DI QU JING JI TONG JI NIAN JIAN" 
BIAN WEI HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1995-
IMPRINT = 1995-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.33 K444. 

¶Q¦{¤è§Ó
TITLE = GUIZHOU FANG ZHI = GUI ZHOU FANG ZHI / GUIZHOU SHENG DI FANG ZHI 
BIAN ZUAN WEI YUAN HUI BAN GONG SHI BIAN.
IMPRINT = Guiyang shi : "Guizhou fang zhi" bian ji bu, 1988-
IMPRINT = 1988, 3-
CONTINUES = Guizhou di fang zhi tong xun (DLC)   90645635 (OCoLC)21889834.
LIB. HAS = no. 44-49, 1989. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3243 K530 : NOS. 44-49/1989.
¶Q¦{¤è§Ó
TITLE = GUIZHOU FANG ZHI = GUI ZHOU FANG ZHI.
IMPRINT = Guiyang shi : Guizhou fang zhi bian ji bu,
IMPRINT = Di 3 qi (June 1988)-    = zong di 40 qi-
CONTINUES = Guizhou di fang zhi tong xun.
¶Q¦{¥Á±Ú¬ã¨s
TITLE = GUIZHOU MIN ZU YAN JIU = GUIZHOUMIN ZUYANJIU.
IMPRINT = Guiyang shi : "Guizhou min zu yan jiu" bian ji bu,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2224.5 K537.
¶Q¦{¦~Ų
TITLE = GUIZHOU NIAN JIAN / GUIZHOU SHENG DI FANG ZHI BIAN ZUAN WEI YUAN 
HUI GUIZHOU NIAN JIAN BIAN JI BU BIAN.
IMPRINT = Guiyang shi : Guizhou ren min chu ban she, 1985-
IMPRINT = 1985-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3243 K538.
¶Q¦{²Î­p¦~Ų
TITLE = GUIZHOU TONG JI NIAN JIAN = A STATISTICAL YEARBOOK OF GUIZHOU / 
GUIZHOU SHENG TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4033.5 K532.
¶Q¦{¤å¥vÂO¥Z
TITLE = GUIZHOU WEN SHI CONG KAN = GUIZHOU WENSHI CONGKAN.
IMPRINT = Guiyang : Guizhou ren min chu ban she, 1980-
IMPRINT = Began in 1980.
LIB. HAS = no. 28-29, Mar-May 1988. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 3243 K530 


°ê»Ú¶T©ö°ÝÃD
TITLE = GUO JI MAO YI WEN TI = INTERNATIONAL TRADE JOURNAL.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she,
IMPRINT = Ceased in 1989.
°ê»Úµû½×, 1926.9-1927.6 ; ¤¤°ê¤u¤H, 1928.12-1929.5 ; ±Ï°ê®É³ø,
1935.12-1938.2
TITLE = GUO JI PING LUN, 1926.9-1927.6 ; ZHONGGUO GONG REN, 1928.12-1929.5 
; JIU GUO SHI BAO, 1935.12-1938.2  [COMPUTER FILE] / ZHONG YANG DANG AN 
GUAN, BEIJING CHAO XING GONG SI BIAN ZHI.
IMPRINT = [Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she,  [1996?]. 
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 2860 T430.
°ê»Ú¾§¾Ç¬ã¨s
TITLE = GUO JI RU XUE YAN JIU / GUO JI RU XUE LIAN HE HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Ren min chu ban she, 1995-
IMPRINT = Di 1 ji-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 1042 K672.
°ê»Ú§Î¶Õ¦~Ų
TITLE = GUO JI XING SHI NIAN JIAN / SHANGHAI GUO JI WEN TI YAN JIU SUO 
BIAN.
IMPRINT = Shanghai : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she Shanghai fen 
she, 1982-
IMPRINT = 1982-
LIB. HAS = 1985. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4800.1 K671
°ê®a¬ì¾Ç©e­û·|¬ã¨s·J¥Z. ¤H¤å¤ÎªÀ·|¬ì¾Ç
TITLE = GUO JIA KE XUE WEI YUAN HUI YAN JIU HUI KAN. REN WEN JI SHE HUI KE 
XUE.
IMPRINT = Taibei shi : Xing zheng yuan guo jia ke xue wei yuan hui, Min guo
80-  [1991-
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi (Min guo 80 nian 1 yue [Jan. 1991])-
CONTINUES = Proceedings of the National Science Council (DLC)   74647461 
(OCoLC)1795895 (KWiU)ABA7602.
LIB. HAS = v.1, no.1- Jan. 1991-
LOCATION = mbap. 
CALL NO = 300.5 PROC. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 K632.
°ê®a¹Ï®ÑÀ]À]¥Z
TITLE = GUO JIA TU SHU GUAN GUAN KAN / BIAN JI ZHE GUO JIA TU SHU GUAN GUAN
KAN BIAN JI WEI YUAN HUI, ZHU BIAN HUANG YUANQUAN.
IMPRINT = Taibei : Guo jia tu shu guan, min guo 85-[1996-]. 
IMPRINT = Began with March 1947 issue, new series with July 1967 issue. Cf.
Guo li zhong yang tu shu guan qi kan mu lu, 1977.


°ê¥ß¥_¨Ê¤j¾ÇªÀ·|¬ì¾Ç©u¥Z
TITLE = GUO LI BEIJING DA XUE SHE HUI KE XUE JI KAN [MICROFORM].
IMPRINT = Beijing : Guo li Beijing da xue chu ban zu, 1922-1943.
IMPRINT = v.1 no.1-v.6 no.3 (1922)-(1936); new series v.1 no.1-v.2 no 
4(Spring, 1942)-(Winter. 1943).
LIB. HAS = v.1 no.1-v.6 no.3 (1922)-(1936); new series v.1 no.1-2 
no.4(Spring 1942)-(Winter. 1943). 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6291.
TITLE = GUO LI GAOXIONG HAI ZHUAN XUE BAO.
IMPRINT = Gaoxiong shi : Guo li Gaoxiong hai shi zhuan ke xue xiao,
LIB. HAS = no.8, 1989. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 8881 K043 : NO. 8/1989.
°ê¥ß»OÆW¤j¾Ç·§ªp
TITLE = GUO LI TAIWAN DA XUE GAI KUANG / GUO LI TAIWAN DA XUE BIAN YIN.
IMPRINT = Taibei shi : Guo li Taiwan da xue,
LIB. HAS = 1986-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4997.301 T434 : 1983.
°ê¥ß¥xÆW¤j¾Ç¾ú¥v¾Ç¨t¾Ç³ø
TITLE = GUO LI TAIWAN DA XUE LI SHI XUE XI XUE BAO.
IMPRINT = Taibei] Guo li Taiwan da xue li shi xue xi.
IMPRINT = Di 1-   qi; Min guo 63 nian 5 yue-   [1974-
CONT'D BY = Tai da li shi xue bao (DLC)   97645944.
LIB. HAS = no.1-,  1974-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2451 K604 : V.1/1974.
°ê¥ß»OÆW¤j¾Ç¹A¾Ç°|¬ã¨s³ø§i
TITLE = GUO LI TAIWAN DA XUE NONG XUE YUAN YAN JIU BAO GAO = MEMOIRS OF THE
FACULTY OF AGRICULTURE, NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY.
IMPRINT = Taibei : Guo li Taiwan da xue nong xue yuan, Min guo 35-  [1946-
IMPRINT = Di 1 juan, di 1 hao (min guo 35 nian 12 yue [Dec. 1946])-
LIB. HAS = v.1- 1946-
°ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾Ç°ê¤å¬ã¨s©Ò¶°¥Z
TITLE = GUO LI TAIWAN SHI FAN DA XUE GUO WEN YAN JIU SUO JI KAN.
IMPRINT = Taipei, Guo li Taiwan shi fan da xue.
IMPRINT = Di 1-  hao; min guo 46-   [1957-
CONTINUES = Taiwan sheng li shi fan da xue guo wen yan jiu suo ji kan.
LIB. HAS = 1- 1957-
LOCATION = msto. 
CALL NO = PQ357 Ba EA P 9201 S246 : V.1.
°ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾Ç°ê¤å¬ã¨s©Ò¶°¥Z
TITLE = GUO LI TAIWAN SHI FAN DA XUE GUO WEN YAN JIU SUO JI KAN.
IMPRINT = Taipei, Guo li Taiwan shi fan da xue.
IMPRINT = Di 1-  hao; min guo 46-   [1957-
CONTINUES = Taiwan sheng li shi fan da xue guo wen yan jiu suo ji kan.
LIB. HAS = no.1-, 1957-(Lacks no.26-33, 35, 36).
°ê¥ß¬Fªv¤j¾Ç¾Ç³ø
TITLE = GUO LI ZHENG ZHI DA XUE XUE BAO / [GUO LI ZHENG ZHI DA XUE CHU BAN 
WEI YUAN HUI]. 
IMPRINT = Taibei shi : Gai da xue, 1960-
IMPRINT = Di 1 qi (min guo 49 nian 5 yue [May 1960])-
LIB. HAS = no. 12-31 1965-1975. 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PF173 Ba EA P 9201 C134 : V.12/1965.
°ê¥ß¤¤¥¡¹Ï®ÑÀ]À]¥Z
TITLE = GUO LI ZHONG YANG TU SHU GUAN GUAN KAN.
IMPRINT = [Nanjing] : Guo li zhong yang tu shu guan],
IMPRINT = Began with March 1947 issue, new series with July 1967 issue. Cf.
Guo li zhong yang tu shu guan qi kan mu lu, 1977.
LIB. HAS = v.1-26 1967-1993 (incomplete) (Carm).
°ê¥ß¤¤¥¡¹Ï®ÑÀ]À]°T
TITLE = GUO LI ZHONG YANG TU SHU GUAN GUAN XUN.
IMPRINT = Taibei : Guo li zhong yang tu shu guan, [min guo 67 i.e. 1978-
IMPRINT = Began in 1978.
LIB. HAS = no.1-7, 1978-1979 (Carm).
°ê¥Á
TITLE = GUO MIN [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Guo min dang Shanghai jiao tong bu, min guo 2 [1913]. 
IMPRINT = Di 1 juan di 1 hao (min guo 2 nian 5 yue [May 1913])-di 1 juan di
2 hao (min guo 2 nian 6 yue [June 1913]).
LIB. HAS = v.1, no.1-2 May-June 1913. 
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 4534.
°ê¥Á¬F©²¦æ¬F°|¤½³ø
TITLE = GUO MIN ZHENG FU XING ZHENG YUAN GONG BAO  [COMPUTER FILE] / ZHONG 
YANG DANG AN GUAN, BEIJING CHAO XING GONG SI BIAN ZHI.
IMPRINT = [Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she,  [1996?]. 
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 2860 T430.
°ê¥Á¬F©²¸ê·½©e­û·|¤½³ø
TITLE = GUO MIN ZHENG FU ZI YUAN WEI YUAN HUI GONG BAO  [COMPUTER FILE] / 
ZHONG YANG DANG AN GUAN, BEIJING CHAO XING GONG SI BIAN ZHI.
IMPRINT = [Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she,  [1996?]. 
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 2860 T430.
°ê¤º¥~¤j¨Æ°O
TITLE = GUO NEI WAI DA SHI JI / SI FU BIAN.
IMPRINT = [Peking] : Xin hua chu ban she,
LIB. HAS = 1982-1983. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2349.1 K642. 


°ê¥vÀ]À]¥Z
TITLE = GUO SHI GUAN GUAN KAN.
IMPRINT = Taibei xian Xindian shi : Guo shi guan, 1987-
IMPRINT = Fu kan di 1 qi (Jan. 1987)-
LIB. HAS = v.1-, 1987-
°ê¥~»y¨¥¾Ç
TITLE = GUO WAI YU YAN XUE = GUOWAI YUYANXUE = LINGUISTICS ABROAD.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she,
LIB. HAS = no.1-13, Feb 1980-Sept 1982. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5001 K620 : NOS.1-8, 12-13/1980-1982.
°ê¥~¤¤°êªñ¥N¥v¬ã¨s
TITLE = GUO WAI ZHONGGUO JIN DAI SHI YAN JIU / ZHONGGUO SHE HUI KE XUE YUAN
JIN DAI SHI YAN JIU SUO, "GUO WAI ZHONGGUO JIN DAI SHI YAN JIU" BIAN JI BU 
BIAN.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1980-
IMPRINT = Di 1 ji-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2860 K625 :V.3.
°ê¤å¾Ç³ø
TITLE = GUO WEN XUE BAO.
IMPRINT = Taibei shi : Guo li Taiwan shi fan da xue guo wen xue xi, 1972-
IMPRINT = Chuang kan hao (min guo 61 nian 6 yue 5 ri [June 5, 1972])-
LIB. HAS = no.1-3,1972-1974; no.25-, 1996-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 K608 : V.1/1972.
°ê¤å¤ë¥Z
TITLE = GUO WEN YUE KAN.
IMPRINT = [Xianggang : Long men shu dian], 1966.
IMPRINT = Began with June 1940 issue; ceased with Aug. 1949 issue. Cf. 
Union list of serials.
LIB. HAS = no. 41-82 Mar 1946-Aug 1949. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5202 K607 : NO.41-62/1946-1947.
°ê¾ÇÂO¥Z
TITLE = GUO XUE CONG KAN [MICROFORM].
IMPRINT = Beijing : Guo xue yan jiu hui, Xuandong 3 [1911]. 
IMPRINT = Di 1 che (Xuandong 3 nian 2 yue [Feb. 1911])-di 3 che (Xuandong 3
nian 6 yue [June 1911]).
LIB. HAS = no.1-3 Feb-June 1911. 
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 4533.
Back to Top
H
TITLE = HA-ERCH-PIN T{176}UNG CHI NIEN CHIEN / "HA-ERH-PIN T{176}UNG CHI 
NIEN CHIEN" PIEN CHI PU PIEN.
IMPRINT = Pei-ching : Chung-kuo t{176}ung chi ch{176}u pan she, 1987-
IMPRINT = Began in 1987.
«¢º¸ÀØ¥v§Ó
TITLE = HA'ERBIN SHI ZHI.
IMPRINT = Ha'erbin shi : Ha'erbin shi ren min zheng fu di fang zhi bian 
zuan ban gong shi,
LIB. HAS = no.17-20, 1989. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3127 H619H : NOS. 17-20/1989. 


«¢º¸Àزέp¦~Ų
TITLE = HA'ERBIN TONG JI NIAN JIAN / ["HA'ERBIN TONG JI NIAN JIAN" BIAN JI 
BU BIAN].
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo tong ji chu ban she,
LIB. HAS = 1987. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4031.3 H613
®üµØ
TITLE = HAI HUA = OVERSEAS-CHINESE MAGAZINE.
IMPRINT = Taibei shi : Hai Hua za zhi she, Min guo 74-82 [1985-1993]. 
IMPRINT = 1 (Min guo 74 nian 2 yue 1 ri [Feb. 1, 1985])-105 (Min guo 82 
nian 10 yue 1 ri [Oct. 1, 1993]).
CONT'D BY = Hong guan (DLC)   95646108 (OCoLC)29945595.
CONTINUES = Si hai zhi you (DLC)sn 92037314 (OCoLC)26036873.
LIB. HAS = no.11-105, 1981-1993(incomplete).
®ü¥~­·
TITLE = HAI WAI FENG = OVERSEAS CHINESE CULTURE / EDITED BY PRELIMINARY 
COMMITTEE OF MELBOURNE ADVANCE CHARITIES ASSOCIATION.
IMPRINT = Fitzroy, Vic. : [the Association], 1982-
IMPRINT = Chuang kan hao-
LIB. HAS = no.1-34, 1982-1994. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4809.5C H327
®ü¥~µØ¤H¬ã¨s
TITLE = HAI WAI HUA REN YAN JIU / ZHONGHUA MIN GUO HAI WAI HUA REN YAN JIU 
XUE HUI.
IMPRINT = Taiwan Taibei : Zhonghua min guo hai wai Hua ren yan jiu xue hui,
Min guo 78-  [1989-
IMPRINT = Di 1 qi (min guo 78 nian 6 yue [June 1989])-
LIB. HAS = no. 1- June 1989-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4802.1 H324C : NO. 1/JUNE 1989.
®ü¥~µØ¤H¬ã¨s³q°T
TITLE = HAI WAI HUA REN YAN JIU TONG XUN = REPORT ON OVERSEAS CHINESE 
STUDIES.
IMPRINT = Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue hai wai hua ren yan jiu 
she,
LIB. HAS = no.5-10, 1993-1995(incomplete).
®ü¥~¾Ç¤H
TITLE = HAI WAI XUE REN.
IMPRINT = Taibei : Hai wai xue ren za zhi she,
IMPRINT = Began in 1970.
LIB. HAS = no. 87- Oct 1979- incomplete. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 H327
®ü¤f²Î­p¦~Ų
TITLE = HAIKOU TONG JI NIAN JIAN.
IMPRINT = [Haikou shi?] : Haikou shi ji hua tong ji ju,
LIB. HAS = 1989. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4033.24 H362.
®ü«n¦~ų
TITLE = HAINAN NIAN JIAN / HAINAN SHENG REN MIN ZHENG FU SHE HUI JING JI FA
ZHAN YAN JIU ZHONG XIN, HAINAN GAO KE JI CHAN YE GUO JI HE ZUO ZHONG XIN HE
BIAN.
IMPRINT = Haikou shi : Xin hua chu ban she, 1990-
IMPRINT = 1990-
CONTINUES = Hainan te qu jing ji nian jian.
LIB. HAS = 1991-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3230.34 H349.
®ü«n²Î­p¦~Ų
TITLE = HAINAN TONG JI NIAN JIAN / HAINAN XING ZHENG QU TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,
IMPRINT = 1987-
LIB. HAS = 1993. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4033.24 H342
º~Án
TITLE = HAN SHENG = CHINESE CULTURE.
IMPRINT = Fitzroy, Vic. : Chinese Cultural Press, 1985-
IMPRINT = 1/1985-
LIB. HAS = 1- Jan. 1985-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4809.5C H344
º~¾Ç¬ã¨s
TITLE = HAN XUE YAN JIU = CHINESE STUDIES.
IMPRINT = Taibei : Han xue yan jiu zi liao ji fu wu zhong xin, 1983-
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi (min guo 72 nian 6 yue [June 1983])-
LIB. HAS = v.1, no.1, 1983 - v.10, no.20, 1992. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9160 H375
º~¾Ç¬ã¨s³q°T
TITLE = HAN XUE YAN JIU TONG XUN = NEWSLETTER FOR RESEARCH IN CHINESE 
STUDIES.
IMPRINT = Taibei shi : Han xue yan jiu zi liao ji fu wu zhong xin, 1982-
IMPRINT = Di 1 juan, di 1 qi (Min guo 71 nian, yuan yue [Jan. 1982]-  = 
Zong hao di 1 qi-
LIB. HAS = no.1-44, 1982-1992.
ªC¦{¥Õ¸Ü³ø
TITLE = HANGZHOU BAI HUA BAO [MICROFORM]/ [HANGZHOU BAI HUA BAO SHE BIAN].
IMPRINT = [Hangzhou] : Hangzhou bai hua bao she, Guangxu 27 nian [1901] - 
[?].
IMPRINT = 1907.1.16 - 1909.1.11.
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6279. 


ªC¦{¤j¾Ç¾Ç³ø. ­õ¾ÇªÀ·|¬ì¾Çª©
TITLE = HANGZHOU DA XUE XUE BAO. ZHE XUE SHE HUI KE XUE BAN.
IMPRINT = Hangzhou : Gai da xue,
IMPRINT = Began with May 1979 issue.
LIB. HAS = v.11, no.4-, 1981-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 H434 : NO.12-13/1982-1983.
ªC¦{¤u°Ó¥v®Æ
TITLE = HANGZHOU GONG SHANG SHI LIAO / MIN JIAN HANGZHOU SHI WEI YUAN HUI, 
HANGZHOU SHI GONG SHANG YE LIAN HE HUI BIAN.
IMPRINT = [Hangzhou shi] : Min jian Hangzhou shi wei yuan hui, Hangzhou shi
gong shang ye lian he hui, 1984-
IMPRINT = Di 1 ji (1984 nian 5 yue [May 1984])-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.29 H431.
ªC¦{¦~Ų
TITLE = HANGZHOU NIAN JIAN.
IMPRINT = Shanghai : Hong qi chu ban she, 1987-
IMPRINT = 1987-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3211 H438.
¦n«Ä¤lµØ³ø
TITLE = HAO HAI ZI HUA BAO = HAO HAI ZI HUA BAO.
IMPRINT = [Shenyang shi] : Liaoning xin shao nian zao zhi she, [1988?-]. 
LOCATION = mrtb. 
CALL NO = 495.186 HAO
TITLE = HE NENG HUI KAN.
IMPRINT = [Taipei] : Xing zheng yuan yuan zi neng wei yuan hui,
CONT'D BY = He neng tian di (DLC)   91644706 (OCoLC)24132611.
CONTINUES = Yuan zi neng wei yuan hui hui bao (DLC)   75841274 
(OCoLC)11077425.
LIB. HAS = v.25, no.1-2, 1989. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 8829 H422 : V.20, NO.1/1989.
¦ó¨äªÚ¬ã¨s
TITLE = HE QIFANG YAN JIU.
IMPRINT = Wanxian : Wanxian shi zhuan He Qifang yan jiu shi, 1984-
IMPRINT = 6-
CONTINUES = He Qifang yan jiu zi liao (DLC)   89640661 (OCoLC)19121765.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5558 H244H13.
¦ó¨äªÚ¬ã¨s¸ê®Æ
TITLE = HE QIFANG YAN JIU ZI LIAO / SICHUAN WANXIAN SHI FAN ZHUAN KE XUE 
XIAO, HE QIFANG YAN JIU XIAO ZU BIAN.
IMPRINT = Sichuan sheng Wanxian shi : He qifang yan jiu xiao zi, 1982-1984.
IMPRINT = 1-5.
CONT'D BY = He Qifang yan jiu (DLC)sn 93042297 (OCoLC)27735217.
LIB. HAS = 1-5 Oct. 1982-April 1984. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5558 H244Z1. 


ªe¥_¸gÀÙ¦~Ų
TITLE = HEBEI JING JI NIAN JIAN / HEBEI SHENG REN MIN ZHENG FU ZHU BAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1995-
IMPRINT = 1995 nian juan-   = zong di 11 juan-
CONTINUES = Hebei jing ji tong ji nian jian (DLC)   89641029 
(OCoLC)18751465.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.14 H312.
ªe¥_¦~Ų
TITLE = HEBEI NIAN JIAN / [HEBEI NIAN JIAN BIAN ZUAN WEI YUAN HUI BIAN].
IMPRINT = Shijiazhuang shi : Hebei nian jian she, 1992-
IMPRINT = Chuang kan hao-  = 1991-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3128 H328. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3128 H328.
ªe¥_¹A§ø²Î­p¦~Ų
TITLE = HEBEI NONG CUN TONG JI NIAN JIAN / HEBEI SHENG REN MIN ZHENG FU BAN
GONG TING, HEBEI SHENG TONG JI JU ZHU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,
IMPRINT = Began with 1995.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 8062.14 H315.
ªe¥_®v°|¾Ç³ø
TITLE = HEBEI SHI YUAN XUE BAO.
IMPRINT = Shijiazhuang shi : Hebei shi fan xue yuan xue bao bian ji bu,
LIB. HAS = no.4, 1986. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 H312 : NO.4/1986.
ªe¥_¤å¥v¸ê®Æ¿ï¿è
TITLE = HEBEI WEN SHI ZI LIAO XUAN JI / ZHONGGUO REN MIN ZHENG ZHI XIE 
SHANG HUI YI HEBEI SHENG WEI YUAN HUI, WEN SHI ZI LIAO YAN JIU WEI YUAN HUI
BIAN.
IMPRINT = Shijiazhuang : Hebei ren min chu ban she,
LIB. HAS = v. 19, 21 1987-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3128 H320
¶ÂÀs¦¿¸gÀٲέp¦~Ų
TITLE = HEILONGJIANG JING JI TONG JI NIAN JIAN / HEILONGJIANG SHENG TONG JI
JU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1988-1993.
IMPRINT = 1988-1993.
CONT'D BY = Heilongjiang tong ji nian jian (1994) (DLC)   98645527 
(OCoLC)33126582.
CONTINUES = Heilongjiang tong ji nian jian (DLC)   91644810 
(OCoLC)20189917.
LIB. HAS = 1988-1991(Lacks 1990). 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.13 H603
¶ÂÀs¦¿¦~Ų
TITLE = HEILONGJIANG NIAN JIAN / [HEILONGJIANG NIAN JIAN BIAN ZUAN WEI YUAN
HUI].
IMPRINT = Ha'erbin : Heilongjiang ren min chu ban she, 1986-
IMPRINT = 1986-
CONTINUES = Heilongjiang sheng jing ji nian jian (DLC)   96645855 
(OCoLC)30471559.
LIB. HAS = 1989. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3124 H603H6
¶ÂÀs¦¿²Î­p¦~Ų
TITLE = HEILONGJIANG TONG JI NIAN JIAN / HEILONGJIANG SHENG TONG JI JU 
BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, -1987.
IMPRINT = -1987.
CONT'D BY = Heilongjiang jing ji tong ji nian jian (DLC)   92645095 
(OCoLC)21881184.
LIB. HAS = 1987. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4031.3 H603
ªe«n«°¥«²Î­p¦~Ų
TITLE = HENAN CHENG SHI TONG JI NIAN JIAN = HENAN CHENGSHI TONGJI NIANJIAN 
/ HENAN SHENG CHENG SHI SHE HUI JING JI DIAO CHA DUI BIAN.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo tong ji chu ban she,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4031.6 H344.
ªe«n¤j¾Ç¾Ç³ø
TITLE = HENAN DA XUE XUE BAO. ZHE XUE SHE HUI KE XUE BAN = HENAN DAXUE 
XUEBAO.
IMPRINT = Kaifeng shi : Henan da xue xue bao bian ji bu, 1984-
IMPRINT = 1984, 4-
CONTINUES = Henan shi da xue bao.  She hui ke xue ban (DLC)   84640425 
(OCoLC)10287828.
LIB. HAS = 1985, 1987(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 H344 : NO.4/1985.
ªe«n¦~Ų
TITLE = HENAN NIAN JIAN / [HENAN SHENG DI FANG ZHI BIAN ZUAN WEI YUAN HUI, 
"HENAN NIAN JIAN" BIAN JI BU BIAN].
IMPRINT = Zhengzhou : "Henan nian jian" bian ji bu, 1984-
IMPRINT = 1984-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3143 H348.
ªe«n¹A§ø²Î­p¦~Ų
TITLE = HENAN NONG CUN TONG JI NIAN JIAN = HENAN NONGCUN TONGJI NIANJIAN / 
HENAN SHENG NONG CUN SHE HUI JING JI DIAO CHA DUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she.
ªe«n²Î­p¦~Ų
TITLE = HENAN TONG JI NIAN JIAN = STATISTICAL YEARBOOK OF HENAN / HENAN 
SHENG TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1993-
IMPRINT = 1993-
CONTINUES = Henan jing ji tong ji nian jian (DLC)   92645045 
(OCLC)24072825.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4033.16 H342.
ªe«n¤å¥v¸ê®Æ¿ï¿è
TITLE = HENAN WEN SHI ZI LIAO XUAN JI / ZHONGGUO REN MIN ZHENG ZHI XIE 
SHANG HUI YI HENAN SHENG WEI YUAN HUI, WEN SHI ZI LIAO YAN JIU WEI YUAN HUI
BIAN.
IMPRINT = [Zhengzhou shi] : Henan ren min chu ban she, 1979-
IMPRINT = Di 1 ji (1979 nian 10 yue [Oct. 1979])-
LIB. HAS = v. 22 1987. 
LOCATION = mea. 

CALL NO = 3143 H340
¾î¿¤¦~Ų
TITLE = HENGXIAN NIAN JIAN / HENGXIAN NIAN JIAN BIAN ZUAN WEI YUAN HUI 
BIAN.
IMPRINT = Nanning shi : Guangxi ren min chu ban she, 1990-
IMPRINT = 1987-1990--
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3238 H429O.
¬õ¼Ó¹Ú¾Ç¥Z
TITLE = HONG LOU MENG XUE KAN.
IMPRINT = Tianjin : Bai hua wen yi chu ban she, 1979-
IMPRINT = Di 1 ji (1979 nian 8 yue [Aug. 1979])-
LIB. HAS = no.1-, 1979-(Lacks no.3-6). 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5762.5 H244W
¬õ¼Ó¹Ú¬ã¨s¶°¥Z
TITLE = HONG LOU MENG YAN JIU JI KAN / HONG LOU MENG YAN JIU JI KAN BIAN 
WEI HUI.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai
fa xing suo fa xing, 1979-
IMPRINT = Di 1 ji (1979 nian 11 yue [Nov. 1979])-
LIB. HAS = no.1-14, 1979-1989. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5762.5 H244 : NO.1/1979.
¬õ¼Ó¹Ú¬ã¨s±M¥Z
TITLE = HONG LOU MENG YAN JIU ZHUAN KAN.
IMPRINT = Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue Xin Ya shu yuan Zhong wen 
xi, 1967-
IMPRINT = Di 1 ji (Min guo 56 nian 4 yue [Apr. 1967])-
LIB. HAS = v.1-12, 1967-1976. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5762.5 H244 : V.1-3/1967-1968. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5762.5 H244H1
¬õºX
TITLE = HONG QI  [COMPUTER FILE] / ZHONG YANG DANG AN GUAN, BEIJING CHAO 
XING GONG SI BIAN ZHI.
IMPRINT = [Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she,  [1996?]. 
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 2860 T430.
¬õºX
TITLE = HONG QI = HONGQI.
IMPRINT = Beijing : Hong qi za zhi she, 1958-1988.
IMPRINT = 1958 nian di 1 qi-1988, 12.
CONT'D BY = Qiu shi (Peking, China) 1002-4980 (DLC)   90645471 
(OCoLC)20999722.
LIB. HAS = no. 135-544, 1964-June 1988(incomplete). 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PQ353 Ba EA P 4290.01 H208 : NOS.159-171/1965.
¬õ¦â¤¤µØ, 1931.12-1937.1 ; ¥¬º¸¶ëºû§J, 1927.10-1932.7
TITLE = HONG SE ZHONGHUA, 1931.12-1937.1 ; BU ER SAI WEI KE, 1927.10-1932.7
[COMPUTER FILE] / ZHONG YANG DANG AN GUAN, BEIJING CHAO XING GONG SI BIAN 
ZHI.
IMPRINT = [Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she,  [1996?]. 
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 2860 T430.
TITLE = HSIANG-KANG HU LI TSA CHIH = THE HONG KONG NURSING JOURNAL.
IMPRINT = Hong Kong : Hsiang-kang hu shih hui, 1965-
IMPRINT = 1 (wu y{232}ueh 1965)-
TITLE = HSIAO SHUO CHI K{176}AN.
IMPRINT = Pei-ching : Chung-kuo ch{176}ing nien ch{176}u pan she, 1980-
1981.
IMPRINT = Tsung ti 1 ch{176}i (May 1980)-Tsung ti 8 ch{176}i (Nov. 1981). 
CONT'D BY = Ch{176}ing nien wen hs{232}ueh. 
LIB. HAS = no.1-8, 1980-1981. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5202 H902 : NO.1-8 : 1980/81.
TITLE = HS{232}UEH HSI Y{232}U P{176}I P{176}AN.
IMPRINT = [Shang-hai, Shang-hai jen min ch{176}u pan she, Hsin hua shu tien
Shang-hai fa hang so fa hang]. 
IMPRINT = no. 1-   Sept. 1973-
LIB. HAS = no. 1-37 Sept 1973-Sept 1976. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4290.01 H717 : NO.1.
ªá«°
TITLE = HUA CHENG.
IMPRINT = [Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, 1979-
IMPRINT = Di 1 ji (1979 nian 4 yue [Apr. 1979])-
LIB. HAS = no.1-, 1979-(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 H445. 


µØªF¦a°Ï²Î­p¦~Ų
TITLE = HUA DONG DI QU TONG JI NIAN JIAN / HUA DONG DI QU TONG JI XIN XI 
WANG LUO BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, -1996.
IMPRINT = -1996.
CONT'D BY = Hua dong di qu tong ji zhai yao.
LIB. HAS = 1992. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4032 H454 : 1992.
µØªF®v­S¤j¾Ç¾Ç³ø. ­õ¾ÇªÀ·|¬ì¾Çª©
TITLE = HUA DONG SHI FAN DA XUE XUE BAO. ZHE XUE SHE HUI KE XUE BAN = 
HUADONG SHIFAN DAXUE XUEBAO.
IMPRINT = [Shanghai] : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 1980-
IMPRINT = 1980, 4-   = zong di 29 qi-
CONTINUES = Shanghai shi fan da xue xue bao.  Zhe xue she hui ke xue ban 
(OCoLC)40160513.
LIB. HAS = no.45-56, 1983-1984. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 H453 : NO. 45-50/1983.
µØ¹´µØ¤H¾ú¥v¬ã¨s
TITLE = HUA QIAO HUA REN LI SHI YAN JIU.
IMPRINT = Beijing : "Hua qiao Hua ren li shi yan jiu" pein chi pu,
IMPRINT = Began in 1987.
CONTINUES = Hua qiao li shi (DLC)sn 93042294 (OCoLC) 18603714.
LIB. HAS = no.1-18, 1988-1992(Lacks no.5-16). 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4802.1 H424H : NO. 1-4/1988.
µØ¹´¸gÀÙ¦~Ų
TITLE = HUA QIAO JING JI NIAN JIAN / HUA QIAO JING JI NIAN JIAN BIAN JI WEI
YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Taibei shi : Qiao wu wei yuan hui, Min guo 47-   [1958-
IMPRINT = Min guo 47 [1958]-
CONTINUES = Hua qiao jing ji nian bao.
LIB. HAS = 1973-1980, 1990-1993. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4802.1 H422
µØ¹´¾ú¥v¾Ç·|³q°T.3.
TITLE = HUA QIAO LI SHI XUE HUI TONG XUN. 3.
IMPRINT = Beijing shi : [Hua qiao li shi xue hui], 1983.
IMPRINT = 1982 nian di 1 qi = zong di 1 qi (1982 nian 4 yue [Apr. 1982])-
1985 nian di 4 qi = zong di 11 qi (1985 nian 12 yue [Dec. 1985]).
CONT'D BY = Hua qiao li shi.
LOCATION = mea. 
CALL NO = PA 218.
µØ¤H¸gÀÙ¦~ų
TITLE = HUA REN JING JI NIAN JIAN = YEARBOOK OF THE HUA REN ECONOMY / HUA 
REN JING JI NIAN JIAN BIAN JI WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1994-
IMPRINT = Chuang kan hao-   = '94-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4358 H482.
¤Æ¥Û
TITLE = HUA SHI.
IMPRINT = Beijing : Ke xue chu ban she,
LIB. HAS = 1985-1997 (Carm).
µØ¤å¥@¬É
TITLE = HUA WEN SHI JIE = THE WORLD OF CHINESE LANGUAGE.
IMPRINT = Taibei shi : Shi jie Hua wen jiao yu xie jin hui,
IMPRINT = Began in June 1974.
LIB. HAS = no.36,37, 1985.
µØ¤¤®v½d¤j¾Ç¾Ç³ø. ­õ¾ÇªÀ·|¬ì¾Çª©
TITLE = HUA ZHONG SHI FAN DA XUE XUE BAO. ZHE XUE SHE HUI KE XUE BAN = 
JOURNAL OF CENTRAL CHINA NORMAL UNIVERSITY. PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES.
IMPRINT = Wuchang : Hua zhong shi fan da xue xue bao bian ji bu, 1985-
IMPRINT = 1985, 5-
CONTINUES = Hua zhong shi yuan xue bao. Zhe xue she hui ke xue ban (DLC)   
83646821 (OCoLC)5436477.
LIB. HAS = no.21-, 1979-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 H452 : NO.57-64/1985-1986.
µØ¤¤®v°|¾Ç³ø. ­õ¾ÇªÀ·|¬ì¾Çª©
TITLE = HUA ZHONG SHI YUAN XUE BAO. ZHE XUE SHE HUI KE XUE BAN = JOURNAL OF
CENTRAL CHINA TEACHERS COLLEGE. PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES  ED.
IMPRINT = Wuchang : Hua zhong shi yuan xue bao bian ji bu,
IMPRINT = -1985, 4.
CONT'D BY = Hua zhong shi fan da xue xue bao.  Zhe xue she hui ke xue ban 
(DLC)   87644974 (OCoLC)16014865.
LIB. HAS = no. 21-56 Feb 1979-July 1985. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 H452 : 1979-1980.
µØ©£³Õª«À]À]¥Z
TITLE = HUAGANG BO WU GUAN GUAN KAN.
IMPRINT = [Yangmingshan]. 
IMPRINT = di 1-   qi; min guo 61 nian 3 yue-   [1972-
CONTINUES = Zhongguo wen hua xue yuan, Yangmingshan, Formosa. Tu shu guan. 
Zhongguo wen hua xue yuan tu shu bo wu guan guan kan.
LIB. HAS = no.1-3, 1972-1974. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9261.3 H474 : V.1/1972. 


µØ©£¤uµ{¾Ç³ø
TITLE = HUAGANG GONG CHENG XUE BAO.
IMPRINT = Taibei : Zhongguo wen hua da xue gong xue yuan,
CONTINUES = Huagang gong ke xue bao.
LIB. HAS = no. 4- July 1988-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 8701 H471 : NO.4/JULY 1988.
µØ©£¤u¬ì¾Ç³ø
TITLE = HUAGANG GONG KE XUE BAO.
IMPRINT = Zhonghua min guo Taibei shi Yangmingshan Huagang : Zhongguo wen 
hua da xue gong xue yuan, 1982-
IMPRINT = Di 1 qi (min guo 71 nian 6 yue [June 1982])-
LIB. HAS = v.3, 1986. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 8701 H471 no.3 1986.
µØ©£²z¬ì¾Ç³ø
TITLE = HUAGANG LI KE XUE BAO.
IMPRINT = Zhonghua min guo Taibei shi Yangming shan Huagang : Zhongguo wen 
hua da xue li xue yuan, 1981-
IMPRINT = Di 1 qi (Min guo 70 nian 6 y{232}ue [June 1981])-
LIB. HAS = v.1-v.14 1981-1997 (carm).
µØ©£¹A¬ì¾Ç³ø
TITLE = HUAGANG NONG KE XUE BAO / [ZHONGGUO WEN HUA XUE YUAN NONG XUE BU]. 
IMPRINT = Taibei shi Yangming shan : Zhongguo wen hua xue yuan, 1980-
IMPRINT = Di 1 qi (Mar. 1980)-
µØ©£°Ó¬ì¾Ç³ø
TITLE = HUAGANG SHANG KE XUE BAO.
IMPRINT = Zhonghua min guo Taibei shi Yangming shan Huagang : Zhongguo wen 
hua da xue shang xue yuan,
LIB. HAS = v.1-11, 1982-1994. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4530 H470 : V.1/1982.
µØ©£ªÀ·|¬ì¾Ç³ø
TITLE = HUAGANG SHE HUI KE XUE BAO.
IMPRINT = Zhonghua min guo Taibei shi Yangming shan Huagang : Zhongguo wen 
hua da xue she hui ke xue yuan, 1982-
IMPRINT = Di 1 qi (June 1981)-
LIB. HAS = v. 1, 1982. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4101 H473 : V.1/1982.
µØ©£¤å¬ì¾Ç³ø
TITLE = HUAGANG WEN KE XUE BAO.
IMPRINT = [Taibei shi Yangmingshan : Zhongguo wen hua da xue,
IMPRINT = Began with v. 11, Jan. 1978.
CONTINUES = Huagang xue bao (OCoLC)2530324.
LIB. HAS = no.11-20, 1978-1995(Lacks no.14). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 H470 : V.11/1978.
ªá±^ÃÀ³N¾Ç³ø
TITLE = HUAGANG YI SHU XUE BAO.
IMPRINT = Taibei shi Yangming shan Huagang : Zhongguo wen hua da xue, 1981-
IMPRINT = Chuang kan hao- (Min guo 70 i.e. 1981)-
LIB. HAS = no.1-3, 1981-1983. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 6001 H474 : V.1/1981. 


¬Ó«a
TITLE = HUANG GUAN.
IMPRINT = Taibei : Huang guan za zhi she,
IMPRINT = Began in Feb. 1953.
LIB. HAS = no. 413- July 1988-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5731 H773.
¶Àªe¥v§Ó¸ê®Æ
TITLE = HUANGHE SHI ZHI ZI LIAO.
IMPRINT = Zhengzhou shi : Shui dian bu Huanghe shui li wei yuan hui Huanghe
zhi zong bian ji shi,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3039.2 H435H.
´ò¥_µu½g¤p»¡¦~¥Z
TITLE = HUBEI DUAN PIAN XIAO SHUO NIAN KAN.
IMPRINT = Wuhan shi : Changjiang wen yi chu ban she, 1983-
IMPRINT = 1982-
LIB. HAS = 1983. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5241.24 H318 : 1983. 


´ò¥_¤è§Ó
TITLE = HUBEI FANG ZHI = HUBEI FANGZHI / HUBEI SHENG DI FANG ZHI BIAN ZUAN 
WEI YUAN HUI BAN GONG SHI.
IMPRINT = Wuchang : "Hubei fang zhi" bian ji bu, 1987-
IMPRINT = 1987, 1-
CONTINUES = Hubei fang zhi tong xun (DLC)   91644761 (OCoLC)22252604.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3183 H310.
´ò¥_¦~Ų
TITLE = HUBEI NIAN JIAN / HUBEI SHENG DI FANG ZHI BIAN ZUAN WEI YUAN HUI.
IMPRINT = Wuhan : Hubei ren min chu ban she, 1989-
IMPRINT = 1989-
CONTINUES = Hubei sheng da shi ji yao (DLC)   90645712 (OCoLC)22213374.
LIB. HAS = 1990-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3183 H318
´ò¥_¬Ù¤j¨Æ°O­n
TITLE = HUBEI SHENG DA SHI JI YAO / HUBEI SHENG DI FANG ZHI BIAN ZUAN WEI 
YUAN HUI BAN GONG SHI BIAN.
IMPRINT = Wuhan shi : Sheng zhi ban nei bu chu ban fa xing bu, [1984?]-
1988.
IMPRINT = 1982 nian-1987 nian.
CONT'D BY = Hubei nian jian (DLC)   90645822 (OCoLC)22513670.
LIB. HAS = 1985/87. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3183 H3194
´ò¥_²Î­p¦~Ų
TITLE = HUBEI TONG JI NIAN JIAN / HUBEI SHENG TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,
IMPRINT = Began in 1985.
LIB. HAS = 1992. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4032.4 H312.
´ò¥_¤å¥v¸ê®Æ
TITLE = HUBEI WEN SHI ZI LIAO / ZHONGGUO REN MIN ZHENG ZHI XIE SHANG HUI YI
HUBEI SHENG WEI YUAN HUI WEN SHI ZI LIAO YAN JIU WEI YUAN HUI.
IMPRINT = Wuhan : Hubei ren min chu ban she,  1980-
IMPRINT = Di 1 ji-
LIB. HAS = no.1/2-, 1981-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3183 H310
 
©I©M¯E¯S¸gÀٲέp¦~Ų
TITLE = HUHEHAOTE JING JI TONG JI NIAN JIAN / HUHEHAOTE SHI TONG JI JU 
BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1992-
IMPRINT = 1992-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.361 H623.
¦^±Ú¬ã¨s
TITLE = HUI ZU YAN JIU = HUIZU YANJIU.
IMPRINT = Yinchuan : "Huizu yan jiu" bian ji bu, 1991-
IMPRINT = 1991 nian chuang kan hao = Zong di 1 qi (1991 nian 2 yue [Feb. 
1991])-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2216 H601.
´f¦{²Î­p¦~Ų
TITLE = HUIZHOU TONG JI NIAN JIAN = STATISTICAL YEARBOOK OF HUIZHOU / 
HUIZHOU SHI TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1994-
IMPRINT = 1949/1993-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4033.2 H532.
´ò«nÀÉ®×
TITLE = HUNAN DANG AN.
IMPRINT = Changsha : "Hunan dang an" bian ji bu,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3188 H344.
´ò«nÀÉ®×
TITLE = HUNAN DANG AN = HUNAN DANGAN / HUNAN SHENG DANG AN JU; HUNAN SHENG 
DANG AN XUE HUI.
IMPRINT = [Changsha] : "Hunan dang an" bian ji bu, 1981-
IMPRINT = Began in 1981.
´ò«n¦~Ų
TITLE = HUNAN NIAN JIAN.
IMPRINT = Hunan sheng Changsha shi : Hunan sheng di fang zhi bian zuan wei 
yuan hui,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3188 H348. 


´ò«n¬Ù²Î­p¦~Ų
TITLE = HUNAN SHENG TONG JI NIAN JIAN / HUNAN SHENG TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = Changsha shi : Hunan ren min chu ban she, 1984-
IMPRINT = 1982-
CONT'D BY = Hunan tong ji nian jian (DLC)sn 96046523 (OCoLC)34575914.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4032.5 H349.
´ò«n²Î­p¦~Ų
TITLE = HUNAN TONG JI NIAN JIAN / HUNAN SHENG TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo dong ji chu ban she,
CONTINUES = Hunan sheng tong ji nian jian (DLC)   85644234 (OCoLC)12789657.
LIB. HAS = 1990-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4032.5 H342
´ò«n¤å¥v
TITLE = HUNAN WEN SHI = HUNAN WENSHI / ZHONG GUO REN MIN ZHENG ZHI XIE 
SHANG HUI YI HUNAN SHENG WEI YUAN HUI WEN SHI ZI LIAO YAN JIU WEI YUAN HUI 
BIAN.
IMPRINT = Changsha shi : Hunan wen shi za zhi she,
LIB. HAS = no.41-42 Mar-May 1991. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3188 H340C
Back to Top
J
º[¤j¾Ç³ø
TITLE = JI DA XUE BAO = THE NATIONAL CHI NAN UNIVERSITY JOURNAL.
IMPRINT = Nantou xian : Guo li ji nan guo ji da xue, Min guo 86-  [1997-
IMPRINT = Di 1 Juan di 1 qi (min guo 86 nian 3 yue [Mar. 1997])-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 C747K.
ɲ®æ²z½×ÉO¹ê½î
TITLE = JIA GE LI LUN YU SHI JIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 1981-
IMPRINT = 1981 nian di 1 qi = Zong di 1 qi (1981 nian 1 yue [Jan. 1981])-
¥Ò±GÂø§Ó
TITLE = JIA YIN ZA ZHI [MICROFORM].
IMPRINT = Tokyo, Shanghai : Jia yin za zhi she,
IMPRINT = Vol. 1, no. 1-10(May 10, 1914-Oct. 10, 1915).
LIB. HAS = v.1, no.1-10 May 1914-Oct 1915. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4496.
¥Ò±G©P¥Z
TITLE = JIA YIN ZHOU KAN [MICROFORM].
IMPRINT = Beijing & Tianjin : Jia yin zhou kan she,
IMPRINT = Vol. 1, no. 1-44(Aug. 10, 1925-Feb. 26, 1927).
LIB. HAS = v.1, no.1-v.1, no.44 July 1925-Feb 1927. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4495.
À˹î¤â¥U
TITLE = JIAN CHA SHOU CE / ZUI GAO REN MIN JIAN CHA YUAN YAN JIU SHI.
IMPRINT = [Peking?] : Zhongguo jian cha chu ban she,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4886.5 C432
«Ø³] (¤ë¥Z)
TITLE = JIAN SHE (YUE KAN)  [MICROFORM]. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6232.
¦¿®ü¤é³ø. ®üªù
TITLE = JIANG HAI RI BAO. HAIMEN [MICROFORM].
IMPRINT = Haimen : Liu Mufei fa xing, 1946-1949.
IMPRINT = Began on 11.Nov 1930.
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6236.
¦¿Ä¬ÐÞ¥v¸ê®Æ / ¤¤¦@¦¿Ä¬¬Ù©eÐÞ¥v¤u§@©e­û·|, ¦¿Ä¬¬ÙÐޮק½½s
TITLE = JIANGSU DANG SHI ZI LIAO / ZHONG GONG JIANGSU SHENG WEI DANG SHI 
GONG ZUO WEI YUAN HUI, JIANGSU SHENG DANG AN JU BIAN.
IMPRINT = [Nanjing shi] : Zhong gong Jiangsu sheng wei dang shi gong zuo 
wei yuan hui,
¦¿Ä¬¦a¤è§Ó
TITLE = JIANGSU DI FANG ZHI / JIANGSU SHENG DI FANG ZHI BIAN ZUAN WEI YUAN 
HUI BAN GONG SHI BIAN.
IMPRINT = Nanjing shi : "Jiangsu di fang zhi" bian ji bu,
IMPRINT = Began in Nov. 1986.
LIB. HAS = no.10-13, 1989. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3203 C344 NOs. 10-13. 


¦¿Ä¬¸gÀÙ¦~Ų
TITLE = JIANGSU JING JI NIAN JIAN.
IMPRINT = Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 1986-1990.
IMPRINT = 1986-1990.
CONT'D BY = Jiangsu nian jian 1005-3379 (DLC)   94645590 (OCoLC)28950286.
LIB. HAS = 1988-1990. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.28 C342C
¦¿Ä¬¥Á³ø. µL¿ü
TITLE = JIANGSU MIN BAO. WUXI [MICROFORM].
IMPRINT = Wuxi : Feng Youzhen, Xin Zenhui fa xing, 1946-1949.
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6274.
¦¿Ä¬¦~Ų
TITLE = JIANGSU NIAN JIAN / JIANGSU NIAN JIAN BIAN ZUAN WEI YUAN HUI.
IMPRINT = Nanjing : Nanjing da xue chu ban she, 1991-
IMPRINT = 1991-
CONTINUES = Jiangsu jing ji nian jian (DLC)   88641190 (OCoLC)17682049.
LIB. HAS = 1991. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3203 C348.
¦¿Ä¬´²¤å¿ï
TITLE = JIANGSU SAN WEN XUAN.
IMPRINT = [Nanjing] : Jiangsu ren min chu ban she,
LIB. HAS = 1984-
¦¿Ä¬²Î­p¦~Ų
TITLE = JIANGSU TONG JI NIAN JIAN / JIANGSU SHENG TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo tong ji chu ban she,
IMPRINT = Began in 1983.
LOCATION = meaf. 
CALL NO = 4033.28 C342.
¦¿Ä¬¹Ï®ÑÀ]¾Ç³ø
TITLE = JIANGSU TU SHU GUAN XUE BAO = JIANGSU TUSHUGUAN XUEBAO.
IMPRINT = Nanjing : Jiangsu sheng tu shu guan xue hui,
CONTINUES = Jiangsu tu shu guan gong zuo.
LIB. HAS = no. 17-26, 1984-1986(Lacks no.21, 25). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9854 C346 : NO.17/1984.
¦¿Ä¬¤å¥v¸ê®Æ
TITLE = JIANGSU WEN SHI ZI LIAO / JIANGSU SHENG ZHENG XIE WEN SHI ZI LIAO 
WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Nanjing shi : Jiangsu wen shi zi liao bian ji bu,
IMPRINT = Di 24 ji (1988 nian 12 yue [Dec. 1988])-
CONTINUES = Jiangsu wen shi zi liao xuan ji.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3203 C568. ¦¿Ä¬¤å¥v¸ê®Æ¿ï¿è
TITLE = JIANGSU WEN SHI ZI LIAO XUAN JI / ZHONGGUO REN MIN ZHENG ZHI XIE 
SHANG HUI YI JIANGSU SHENG JI NANJING SHI WEI YUAN HUI, WEN SHI ZI LIAO YAN
JIU WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 1981-
IMPRINT = Di 1 ji (1981 nian 6 yue [June 1981])-
LIB. HAS = Ti 4, 13-14, 16-  chi 1980-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3203 C568.
¦¿Ä¬À¸¼@.
TITLE = JIANGSU XI JU.
IMPRINT = Nanjing : "Jiangsu xi ju" za zhi she, -1985.
IMPRINT = - 85, 6.
CONT'D BY = Ju ying yue bao (DLC)   91644611 (OCoLC)23735914.
CONTINUES = Jiangsu xi qu (1980) (DLC)   91644609 (OCoLC)23735682.
LIB. HAS = no.38,49,63, 1981-1983. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5651 C342 : NO.63/1983.
¦¿¦è²Î­p¦~Ų
TITLE = JIANGXI TONG JI NIAN JIAN / JIANGXI SHENG TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo tong ji chu ban she,
LIB. HAS = 1988-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4032.6 C312
¦¿¦è¤å¥v¸ê®Æ¿ï¿è
TITLE = JIANGXI WEN SHI ZI LIAO XUAN JI / ZHENG XIE JIANGXI SHENG WEN SHI 
ZI LIAO YAN JIU WEI YUAN HUI.
IMPRINT = Nanchang : Jiangxi ren min chu ban she, 1980-
LIB. HAS = v. 10-16. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3193 C310
¥æ¬y
TITLE = JIAO LIU.
IMPRINT = Taibei shi : Hai xia jiao liu ji jin hui,
±Ð¨|½×¤åºK­n
TITLE = JIAO YU LUN WEN ZHAI YAO / GUO LI TAIWAN SHI FAN DA XUE TU SHU GUAN
BIAN.
IMPRINT = Taibei shi : Gai guan,
IMPRINT = Began in 1978.
CONTINUES = Jiao yu lun wen suo yin (Guo li Taiwan shi fan da xue.  Tu shu 
guan) (OCoLC)3617442.
LIB. HAS = Ti 1 chi- 1977-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 9514.9 C400C
±Ð¨|¬ã¨s
TITLE = JIAO YU YAN JIU = JIAOYUYANJIU.
IMPRINT = Beijing : Ren min jiao yu chu ban she,
IMPRINT = Began in 1979.
±Ð¨|¬ã¨s©Ò©u¥Z
TITLE = JIAO YU YAN JIU SUO JI KAN / GUO LI TAIWAN SHI FAN DA XUE JIAO YU 
YAN JIU SUO.
IMPRINT = Daibei : Guo li Taiwan shi fan da xue,
LIB. HAS = v.29-34, 1987-1992(Lacks v.30-31).
±Ð¨|¸ê®Æ¶°¥Z
TITLE = JIAO YU ZI LIAO JI KAN.
IMPRINT = [Taibei] Guo li jiao yu zi liao guan.
IMPRINT = di 1-   ji; min guo 65-   [1976-
LIB. HAS = v.16-18, 1991-1993. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4901 C403
¹Å¸q¿¤²Î­p­nÄý
TITLE = JIAYI XIAN TONG JI YAO LAN.
IMPRINT = [Jiayi] Jiayi xian zheng fu.
LIB. HAS = v.22, 1971. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4033.01 C482 : V.22/1971.
°ò·þ±Ð¤¤¤å´Á¥Z½×¤å¯Á¤Þ
TITLE = JIDU JIAO ZHONG WEN QI KAN LUN WEN SUO YIN / ZHONGHUA FU YIN SHEN 
XUE YUAN TU SHU GUAN BIAN.
IMPRINT = Taibei : Zhonghua fu yin shen xue yuan chu ban she,
IMPRINT = Began in 1985.
CONTINUES = Jidu jiao Zhong wen qi kan biao ti hui bian.
LIB. HAS = 1986. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9512.97 C543 : 1986.
¸Ñ©ñ
TITLE = JIE FANG [MICROFORM].
IMPRINT = Yan'an : Xin hua shu dian,
IMPRINT = Di 1-133 ji; Apr. 24, 1937-July 31, 1941?
LIB. HAS = no.2-133 1937-1941 incomplete. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4497.
¸Ñ©ñ­x³ø
TITLE = JIE FANG JUN BAO.
IMPRINT = Bei jing : Jie fang jun bao she, [1956-?]. 
IMPRINT = 1981.1-
CONTINUES = Jie fang jun bao (He ding ben).
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 9986 C203.
¸Ñ©ñ­x ¤åÃÀ
TITLE = JIE FANG JUN WEN YI.
IMPRINT = Beijing : Jie fang jun wen yi she,
IMPRINT = Began with June 1951 issue.
LIB. HAS = 1951-1965, 1977, 1979 (Carm).
¸Ñ©ñ¤é³ø
TITLE = JIE FANG RI BAO [MICROFORM].
IMPRINT = Yan'an : Jie fang ri bao she, Min guo 30-36 [1941-1947]. 
IMPRINT = Di 1 hao = Chuang kan hao (Min guo 30 nian 5 yue 16 ri [May 16, 
1941]) - Di 2081 hao (Min guo 36 nian 2 yue 5 ri [Feb. 5, 1947]. 
LIB. HAS = no. 1-2081 May 16, 1941-Feb. 5, 1947. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4498.
¸Ñ©ñ¤é³ø¯Á¤Þ
TITLE = JIE FANG RI BAO SUO YIN.
IMPRINT = [Shanghai?] : Jie fang ri bao she,
LIB. HAS = no.385-444, 1986-1990. 
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 9985 C206A
¸Ñ©ñ»P§ï³y
TITLE = JIE FANG YU GAI ZAO [MICROFORM] = EMANCIPATION AND RECONSTRUCTION /
BEIJING XIN XUE HUI BIAN.
IMPRINT = Shanghai : Zhong hua shu jue fa xing, min guo 8 nian [1919]-min 
guo 11 nian [1922]. 
IMPRINT = Di 1 juan di 1 hao min guo 8 nian 7 yue 1 ri - Di 4 juan di 10 
hao min guo 11 nian 9 yue.
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6237.
¦NªL¤j¾Ç¾Ç³ø. ­õ¾ÇªÀ·|¬ì¾Ç ª©.
TITLE = JILIN DA XUE XUE BAO: ZHE XUE SHE HUI KE XUE BAN.
IMPRINT = Changchun, Jilin ren min chu ban she.
LIB. HAS = no. 29-36, 1978-1979. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 C444 : NO.29-30/1978.
¦NªL¤j¾Ç¾Ç³ø. ­õ¾ÇªÀ·|¬ì¾Çª©.
TITLE = JILIN SHI DA XUE BAO. ZHE XUE SHE HUI KE XUE BAN = JILIN SHIDA 
XUEBAO.
IMPRINT = Changchun : fa xing zhe Chang chun shi you ju,
LIB. HAS = no.2, 1977 - no.4, 1979(Lacks no.4, 1977). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 C442 : 1978-1979.
¦NªL²Î­p¦~Ų
TITLE = JILIN TONG JI NIAN JIAN = STATISTICAL YEARBOOK OF JILIN / JILIN 
SHENG TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1992-
IMPRINT = 1992-
CONTINUES = Jilin she hui jing ji tong ji nian jian (DLC)   92645125 
(OCoLC)20212706.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4031.2 C442.
®Ê¹î¾¬¤é³ø
TITLE = JIN CHA JI RI BAO [MICROFORM] = ZINCHAGI RHBAO.
IMPRINT = Jin Cha Ji bian qu : Jin Cha Ji ri bao she,
IMPRINT = Began with Dec. 11, 1937 issue.
CONT'D BY = Jin Ji Lu Yu ren min ri bao, June 15, 1948-
CONT'D BY = Ren min ri bao, June 15, 1948-
LIB. HAS = 27 April 1941-14 June 1948. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4499.
ªñ¥N¥v¬ã¨s
TITLE = JIN DAI SHI YAN JIU.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she,
IMPRINT = Began in Oct. 1979.
LIB. HAS = no. 1-, 1979-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2860 C325Y : NO.1-2/1979.
ªñ¥N¥v¸ê®Æ
TITLE = JIN DAI SHI ZI LIAO [MICROFORM].
IMPRINT = Beijing.
IMPRINT = No. 1 (whole no. 25) (1961)-no. 1-3 (whole no. 26-28) (1962).
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4501. 


ªñ¥N¤¤°ê
TITLE = JIN DAI ZHONGGUO.
IMPRINT = Taibei : Jin dai Zhongguo za zhi she : Zhong yang wen wu gong 
ying she jing xiao.
IMPRINT = chuang kan hao-   Min guo 66 nian 3 yue-   [1977-
LIB. HAS = no.1-107, 1977-1995(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2451 C325 : NO.1/MAR.1977.
ªñ¥N¤¤°ê°ü¤k¥v¬ã¨s
TITLE = JIN DAI ZHONGGUO FU N{232}U SHI YAN JIU / ZHONG YANG YAN JIU YUAN 
JIN DAI SHI YAN JIU SUO BIAN JI ; JIANG JINGGUO GUO JI XUE SHU JIAO LIU JI 
JIN HUI ZAN ZHU.
IMPRINT = Taibei shi : Gai yan jiu suo, Min guo 82-  [1993-
IMPRINT = Di 1 qi (Min guo 82 nian 6 yue [June 1993])-
LIB. HAS = v.1- June 1993-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4176 C325C
ªñ¥N¤¤°ê¥v¬ã¨s³q°T
TITLE = JIN DAI ZHONGGUO SHI YAN JIU TONG XUN = NEWSLETTER FOR MODERN 
CHINESE HISTORY / ZHONG YANG YAN JIU YUAN JIN DAI SHI YAN JIU SUO.
IMPRINT = Zhonghua min guo Taibei shi Nangang : Zhong yang yan jiu yuan jin
dai shi yan jiu suo, 1986-
IMPRINT = Di 1 qi-
¤µ¤é ¸gÀÙ
TITLE = JIN RI JING JI.
IMPRINT = Taibei shi : Jin ri jing ji bian ji wei yuan hui,
LIB. HAS = Ti 162 chi- Feb. 1981- incomplete. 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PF169  Ba EA 4359.301 C862.
¤µ¤éµû½×
TITLE = JIN RI PING LUN [MICROFORM].
IMPRINT = Kunming : Jin ri ping lun she,
IMPRINT = Vol. 1, no. 1-25(1939)-vol. 2, no. 1-25(1939)-vol. 3, no. 1-
25(1940)-vol. 4, no. 1, 5, 11-12, 15-21(1940)-vol. 5, no. 1, 6(1941).
IMPRINT = Publication ceased with Vol. 5, no. 14(Apr. 1941).
LIB. HAS = V. 1, no. 1-v. 5, no. 6 Jan. 1939-Feb. 1941. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4500.
¤µ¤é¤¤°ê
TITLE = JIN RI ZHONGGUO.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo fu li hui, 1994-
IMPRINT = 1994, 7-
CONTINUES = Xian dai Zhongguo (Peking, China) 1003-0891 (DLC)   90645584 
(OCoLC)21578027.
LIB. HAS = v.46-, no.1-, 1997-
ª÷¿Ä¾÷ºc·~°È·§ªp¦~³ø
TITLE = JIN RONG JI GOU YE WU GAI KUANG NIAN BAO.
IMPRINT = [Daibei] : zhong yang yin hang jin rong ye wu jian cha chu,
LIB. HAS = 1990-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4560.1 C814 : 1990.
¤µ¤Ñ
TITLE = JIN TIAN = TODAY = JINDIAN.
IMPRINT = Beijing : "Jin tian" bian ji bu, 1978-
IMPRINT = Di 1 qi (1978 nian 12 yue [Dec. 1978])-
LIB. HAS = no.10-35, 1990-1996 (Carm); no.36- 1997- (Ba EA).
Ãè³ø
TITLE = JING BAO = THE MIRROR.
IMPRINT = Xianggang : Jing bao wen hua qi ye you xian gong si,
LIB. HAS = no.174- Jan 1992-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 C844
¨Êº­©P¥Z
TITLE = JING HU ZHOU KAN [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Jing hu zhou kan she,
IMPRINT = Vol. 1, no. 1(Jan. 12, 1947)-vol. 3, no. 4(1949).
LIB. HAS = v.1, no.1-v.3, no.4 Jan 1947-Feb 1949. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4505.
¸gÀÙ³¡¤¤¥¡¦a½è½Õ¬d©Ò·J¥Z
TITLE = JING JI BU ZHONG YANG DI ZHI DIAO CHA SUO HUI KAN.
IMPRINT = Taibei, Taiwan : Gai suo, 1981-
IMPRINT = Di 1 hao-
CONTINUES = Taiwan sheng di zhi diao cha suo hui kan (OCoLC)1767107.
LOCATION = mes. 
CALL NO = 555.1 CHIN.
¸gÀپɳø
TITLE = JING JI DAO BAO = ECONOMIC REPORTER.
IMPRINT = [Xianggang : Jing ji dao bao she,
IMPRINT = Began in 1947.
LIB. HAS = no.1551-, 1978-
LOCATION = msto. 
CALL NO = PF165  Ba EA P NO.1551-1552 : 1980. 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PF165 Ba EA P 4301 C433 : NO.2301-2325 : 1993. 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PF165 Ba EA P 4301 C433 : NO.2251-2275 : 1992.
¸gÀÙ¦a²z
TITLE = JING JI DI LI = ECONOMIC GEOGRAPHY / [ZHONGGUO DI LI XUE HUI JING 
JI DI LI ZHUAN YE WEI YUAN HUI, HUNAN SHENG JING JI DI LI YAN JIU SUO HE 
BAN].
IMPRINT = Hunan sheng Changsha shi : "Jing ji di li" bian ji bu,
¸gÀÙªk¨î
TITLE = JING JI FA ZHI / ZHONGGUO JING JI FA YAN JIU HUI ZHU BAN.
IMPRINT = Beijing : "Jing ji fa zhi" za zhi she, 1985-
IMPRINT = Chuang kan hao (1985 nian 3 yue [Mar. 1985])-
LIB. HAS = no.43-54, 1989. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4892 C233
¸gÀ٧ﭲ
TITLE = JING JI GAI GE = ECONOMIC REFORM.
IMPRINT = Xi'an shi : "Jing ji gai ge" bian ji bu,
LIB. HAS = no.1-6, 1989. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4355.5 C231 no.1-6 1989.
¸gÀÙºÞ²z
TITLE = JING JI GUAN LI = ECONOMIC MANAGEMENT.
IMPRINT = Beijing : Jing Ji Guan Li Chu Ban She.
LIB. HAS = no.193-, 1995-
¸gÀÙ¦~³ø
TITLE = JING JI NIAN BAO.
IMPRINT = [Xianggang : Jing ji dao bao she,
LIB. HAS = 1949, 1954. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4358 C238 : 1949.
¸gÀÙ¦~³ø
TITLE = JING JI NIAN BAO.
IMPRINT = Taibei shi : Xing zheng yuan jing ji jian she wei yuan hui,
LIB. HAS = 1988-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.301 C238 : 1988.
¸gÀÙ¤é³ø
TITLE = JING JI RI BAO = ECONOMIC DAILY.
IMPRINT = [Beijing : Jing ji ri bao she,
IMPRINT = Began with: No. 574 (Jan. 1, 1983).
CONTINUES = Zhongguo cai mao bao (OCoLC)12117203.
LIB. HAS = Sept. 1, 1989-
LIB. HAS = Sept. 1, 1989-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4030 C562. 
LOCATION = meaef. 
CALL NO = 9986 C236.
¸gÀÙ¤é³ø
TITLE = JING JI RI BAO [MICROFORM] = ECONOMIC DAILY.
IMPRINT = Beijing : Jing ji ri bao she, 1983-
IMPRINT = No. 574 (Jan. 1, 1983)-
CONTINUES = Zhongguo cai mao bao (OCoLC)12117203.
LIB. HAS = Jan. 1983-
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6136. 
LOCATION = meaef. 
CALL NO = 9986 C236.
¸gÀÙ¤é³ø¯Á¤Þ
TITLE = JING JI RI BAO SUO YIN.
IMPRINT = [Beijing] : Jing ji ri bao zi liao shi bian.
LIB. HAS = no.73-84, 1989; no.97-99, 101-108, 1991; no.145-156, 1995. 
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 9980 C236. 


¸gÀپǰʺA
TITLE = JING JI XUE DONG TAI = JINGJIXUE DONGTAI.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she,
LIB. HAS = no.1-, 1995-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4301 C237.
¸gÀپǩu¥Z
TITLE = JING JI XUE JI KAN [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Zhongguo jing ji xue she, min guo 19-26 [1930-1937]. 
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi (min guo 19 nian 4 yue [Apr. 1930])-di 8 juan 
di 1 qi (min guo 26 nian 5 yue [May 1937]).
LIB. HAS = v.1, no.1-v.8, no.1 April 1930-May 1937. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4503.
¸gÀپǤ嶰
TITLE = JING JI XUE WEN JI / "ZHONGGUO SHE HUI KE XUE" JING JI BIAN JI SHI 
BIAN.
IMPRINT = Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she,
LIB. HAS = 1980, 1982. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4301 C237C: 1982. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4301 C237C: 1980.
¸gÀÙ ¬ã¨s
TITLE = JING JI YAN JIU.
IMPRINT = Beijing : Jing ji yan jiu za zhi she, 1955-
IMPRINT = Chuang kan hao  = zong di 1 hao (1955 nian 4 yue [April 1955])-
LIB. HAS = no.1-, 1978-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4301 C231.
¸gÀÙ¬ã¨s
TITLE = JING JI YAN JIU [MICROFORM].
IMPRINT = Beijing.
IMPRINT = No. 1-12 (whole no. 30-41) (1959)-no. 1-6, 9 (whole no. 42-47, 
50) (1960)-no. 1-7, 10 (whole no. 51-57, 60) (1961)-no. 1-12 (whole no. 63-
74) (1962)-no. 1-12 (whole no. 75-86) (1963).
LIB. HAS = 1959-1963 incomplete. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4504.
¸gÀÙ»Pªk«ß
TITLE = JING JI YU FA L{232}U = ECONOMY AND LAW.
IMPRINT = Xianggang : Jing ji yu fa l{232}u chu ban she, 1985-
IMPRINT = Chuang kan hao-  = Zong di 1 qi-
LIB. HAS = no.1-, 1985-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4301 C237
Äv¥ßªÀ¤p»¡¤ë³ø
TITLE = JING LI SHE XIAO SHUO YUE BAO [MIICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Jing li xiao shuo yue bao she, Guangxu 33 [1907]. 
IMPRINT = Di 1 qi (guangxu 33 nian 9 yue [Sept. 1907])-di 2 qi (guangxu 33 
nian 10 yue [Oct. 1907]).
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 4524.
Ååîh
TITLE = JING ZHE / JILONGPO ZHONGHUA DU LI ZHONG XUE HUA WEN XUE HUI.
IMPRINT = West Malaysia : Jilongpo Zhonghua du li zhong xue hua wen xue hui,
1994.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5241.53 C444.
ĵÄÁ¤é³ø
TITLE = JING ZHONG RI BAO [MICROFORM]= ALARMING BELL DAILY NEWS.
IMPRINT = Shanghai : Jiang zhong ri bao she, 1904-1905.
IMPRINT = no. 1-[?]; Feb. 26, 1904-Feb. 28, 1905.
CONTINUES = E shi jing wen.
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6277.
´º¼wÂí³³²¡¤u·~¦~Ų
TITLE = JINGDEZHEN TAO CI GONG YE NIAN JIAN / JIANGXI SHENG TAO CI GONG YE 
GONG SI BIAN.
IMPRINT = Jingdezhen : "Jingdezhen tao ci" za zhi bian ji bu chu ban, 1985-
IMPRINT = 1985 nian-
LIB. HAS = 1985. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 6644 C628C. 


¤E¤Q¦~¥N
TITLE = JIU SHI NIAN DAI = THE NINETIES.
IMPRINT = Xianggang : Qi shi nian dai za zhi she, [1984-
IMPRINT = Zong di 172 qi-  = 1984 nian 5 yue hao-
IMPRINT = Ceased with no. 340 (1998).
CONTINUES = Qi shi nian dai (OCoLC)3602100.
LIB. HAS = no.172-340, 1984-1998(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 C449
¤E¦{¾Ç¥Z
TITLE = JIU ZHOU XUE KAN.
IMPRINT = [Hong Kong] : Xianggang Zhonghua wen hua cu jin zhong xin, 1986-
IMPRINT = Di l juan di l qi = Zong di 1 qi (l986 nian 9 yue [Sept. 1986)-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9201 C437.
¤E¦¿¸gÀٲέp¦~Ų
TITLE = JIUJIANG JING JI TONG JI NIAN JIAN = ECONOMIC STATISTICS YEARBOOK 
OF JIU JIAN / JIUJIANG SHI TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,
CONTINUES = Jiujiang tong ji nian jian.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.26 C432. TITLE = JOURNAL OF THE CHINESE LANGUAGE TEACHERS ASSOCIATION =  CHUNG-KUO 
Y{232}U WEN CHIAO SHIH HS{232}UEH HUI HS{232}UEH PAO.
IMPRINT = Columbus, OH : The Association,
IMPRINT = Began in Feb. 1966.
CONTINUES = Newsletter (Chinese Language Teachers Association). 
LIB. HAS = v.13- 1978-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 495.107 C539.
¼@¥»
TITLE = JU BEN / ZHONG YANG WEN HUA BU YI SHU SHI YE GUAN LI JU, ZHONGHUA 
QUAN GUO XI JU GONG ZUO ZHE XIE HUI.
IMPRINT = Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1952-
IMPRINT = 1952 nian 1 yue hao-
LIB. HAS = no.10 1952, no.106-115 1961 (Carm) ; no.369-, 1997- (Ba EA P).
TITLE = JUE CE YU XIN XI.
IMPRINT = Wuhan shi : Zhongguo Wuhan jue ce xin xi yan jiu kai fa zhong xin,
1984-
IMPRINT = Chuang kan hao-
LIB. HAS = no.74-, 1991-(lacks no.85). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4551.1 C387 : NO.74/JAN 1991.
ı®©.
TITLE = JUE WU.
IMPRINT = [Beijing] : Ren min chu ban she, 1980.
IMPRINT = Di 1 qi (1920 nian 1 yue 20 ri [Jan. 20, 1920]).
LIB. HAS = 1 Jan 1920. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9205 C791.
­x¨Æ¶×¥Z(«n¨Ê)
TITLE = JUN SHI HUI KAN (NANJING)  [MICROFORM]. 
IMPRINT = Nanjing : Jun shi can yi yuan jun shi ding, 1932-1937.
IMPRINT = No.1(Oct.1932)-No.29(Jun.1937). 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6256. 

Back to Top
 
K
¶}©ñ
TITLE = KAI FANG = OPEN MAGAZINE.
IMPRINT = Xianggang : Chong tian you xian gong si,
LIB. HAS = no.66-98, 1992-1995(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 K704 : NO.66/JUNE 1992.
¶}©Ý
TITLE = KAI TUO : WEN XUE SHUANG YUE KAN.
IMPRINT = Beijing : Gong ren chu ban she, 1985-
IMPRINT = Chuang kan hao (1985)-
LIB. HAS = no.1-4, 1985-1989(incomplete). 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5202 K756 : NO.1-3.
TITLE = KANG T{176}AI HAI WAI HUA WEN WEN HS{232}UEH.
IMPRINT = Pei-ching : Chung-kuo wen lien ch{176}u pan kung ssu,
IMPRINT = No. 1 (1986)-no. 10 (1989).
CONT'D BY = Shih hai. 
LIB. HAS = no.1, 1986. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 K343 : NO.1. 


¦Ò¥j
TITLE = KAO GU.
IMPRINT = Beijing : Ke xue chu ban she, 1959-
IMPRINT = 1959 nian di 1 qi (1 yue [Jan.])-   = Zong di 31 qi-
CONTINUES = Kao gu tong xun.
LIB. HAS = no. 40-88 [Ba MIC/o 4541]; no. 118-218, 1959-1985(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2061 K446
¦Ò¥j
TITLE = KAO GU [MICROFILM].
IMPRINT = Field not romanized.
IMPRINT = Whole no. 40-88 (Oct. 1959-Dec. 1963).
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4541.
¦Ò¥j¾Ç³ø
TITLE = KAO GU XUE BAO.
IMPRINT = Beijing : Ke xue chu ban she,
LIB. HAS = no.56-, 1980-(no,1-36, 1936-1965; no.37-55, 1972-1979, Baill Mic
/o 4542). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2061 K447 : NO.37/1972. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2061 K447.
¦Ò¥j¾Ç³ø
TITLE = KAO GU XUE BAO [MICROFILM].
IMPRINT = Whole no. 1-36 (1936-1965).
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4542.
¦Ò¥j¾Ç¶°¥Z
TITLE = KAO GU XUE JI KAN / "KAO GU" BIAN JI BU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1981-
IMPRINT = 1 (1981 nian 11 yue [Nov. 1981])-
LIB. HAS = no.1-6, 1981-1989(Lacks no.5). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2061 K447C : NO.1-4/1981-1984.
¦Ò¥jÉO¤åª«
TITLE = KAO GU YU WEN WU.
IMPRINT = Xi'an : Shanxi sheng kao gu yan jiu suo, 1980-
IMPRINT = 1980 nian di 1 qi-
LIB. HAS = no.27-, 1985-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2061 K447.
TITLE = K{176}AO KU = KAOGU.
IMPRINT = Pei-ching : K{176}o hs{232}ueh ch{176}u pan she, 1959-
IMPRINT = 1959, 1-
CONTINUES = K{176}ao ku t{176}ung hs{232}un.
TITLE = KAO XUAN TONG JI.
IMPRINT = [Taibei] Kao xuan bu.
LIB. HAS = 1974.
¬ì§Þ¥v¤å¶°
TITLE = KE JI SHI WEN JI.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai ke xue ji shu chu ban she, 1978-
IMPRINT = Di 1 ji (1978 nian 11 yue [Nov. 1978])-
LIB. HAS = V. 2- 1979-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 7002 K255.
¬ì¾Çµo®i
TITLE = KE XUE FA ZHAN.
IMPRINT = Taibei, Xing zheng yuan guo jia ke xue wei yuan hui.
IMPRINT = Began with Jan. 1973 issue.
LIB. HAS = v.7 no.1 (1979)-v.23 no.12 (1995) incomplete (Carm) ; v.24 no.1-
1996- (Ba EA).
¬ì¾Ç¦~Ų
TITLE = KE XUE NIAN JIAN.
IMPRINT = Beijing : Ke xue chu ban she,
LIB. HAS = 1980-1981. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 7002 K278
¬ì¾Ç³q³ø
TITLE = KE XUE TONG BAO.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo ke xue yuan, 1950-
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi (1950 nian 5 yue)-
LIB. HAS = v.23-42, 1978-1997 (Carm).
¤Õ©s¤ë¥Z
TITLE = KONG MENG YUE KAN.
IMPRINT = Taibei : Zhonghua min guo Kong Meng xue hui, 1962-
IMPRINT = v.1-   Sept. 1962-
LIB. HAS = v. 11, no. 5- Jan 1973- incomplete. 

¤f­z¾ú¥v
TITLE = KOU SHU LI SHI.
IMPRINT = Taibei shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Min
guo 78-  [1989-
IMPRINT = Di 1 qi (Min guo 78 nian 10 yue 27 ri [Oct. 27, 1989])-
LIB. HAS = v.1-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2259.9 K637. TITLE = KU CHI CHUI TUNG WU Y{232}U KU JEN LEI.
IMPRINT = [Pei-ching] K{176}o hs{232}ueh ch{176}u pan she.
IMPRINT = ti 1-   ch{232}uan; 1959 nien 3 y{232}ueh-
CONT'D BY = Ku chi chui tung wu hs{232}ueh pao (1984) (OCoLC)12841753. 
CONTINUES = Ku chi chui tung wu hs{232}ueh pao. 
LIB. HAS = 1959-
TITLE = KU SHENG WU HS{232}UEH PAO = ACTA PALAEONTOLOGICA SINICA.
IMPRINT = Pei-ching : Ku sheng wu hs{232}ueh pao pien chi wei y{232}uan hui,
IMPRINT = Began publication in 1953.
LIB. HAS = v.7,no.5(1959)-v.11,no.4(1963) (Ba MIC/o 4545) ; V.7(1959)-
v.28(1989) impf.(Carm).
TITLE = K{176}UNG MENG HS{232}UEH PAO.
IMPRINT = T{176}ai-pei shih : Chung-hua min kuo K{176}ung Meng hs{232}ueh 
hui, 1961-
IMPRINT = Ti 1 ch{176}i (min kuo 50 nien 4 y{232}ueh [Apr. 1961])-
LIB. HAS = no. 20- 1970- Lacks no. 26, 35, 42. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 1042 K117 : NO.21-24/1971-1972.
©ø©ú¦~Ų
TITLE = KUNMING NIAN JIAN = KUNMINGNIANJIAN / KUNMING SHI REN MIN ZHENG FU 
BIAN.
IMPRINT = [Peking?] : Xin hua chu ban she, 1990-
IMPRINT = 1990-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3251 K62.
©ø©ú±ß³ø. ©ø©ú
TITLE = KUNMING WAN BAO. KUNMING [MICROFORM].
IMPRINT = Kunming : Wang Yuanqia fa xing, 1943.
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6245.
TITLE = KUO LI CHENG CHIH TA HS{232}UEH LI SHIH HS{232}UEH PAO.
IMPRINT = [T{176}ai-pei] : Kuo li cheng chih ta hs{232}ueh, Li shih yen 
chiu so, Li shih hs{232}ueh hsi, 1983-
IMPRINT = Ti 1 ch{176}i (min kuo 72 nien 3 y{232}ueh [Mar. 1983])-
LIB. HAS = v. 3- 1985-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2451 C134 : V.2/1984. Back to Top
L
ÂŬP¸Ö¥Z
TITLE = LAN XING SHI KAN = THE BLUE STARS POETRY QUARTERLY.
IMPRINT = Taibei shi : Lan xing shi kan za zhi she,
IMPRINT = Began in Oct. 1984.
CONTINUES = Lan xing (DLC)   75836178 (OCoLC)2245448.
LIB. HAS = Ti 1 hao- Oct. 1984-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5202 L460 : V.1/1984.
§«ô¤»
TITLE = LI BAI LIU [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Zhonghua tu shu guan, min guo 3-12 [1914-1923]. 
IMPRINT = Di 1 qi (min guo 3 nian 6 yue [June 1914])-di 200 qi (min guo 12 
nian 2 yue [Feb. 1923]).
LIB. HAS = no.1-200 June 1904-Feb 1913. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4546.
¥ßªk«O»Ù¸ê®Æ¯Á¤Þ
TITLE = LI FA BAO ZHANG ZI LIAO SUO YIN.
IMPRINT = Taibei shi : Li fa yuan tu shu guan, min guo 75 [1986]-
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi-
LIB. HAS = v.5, no.12- Dec 1991-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9980 L034 : V.5, NO.12/1991.
¥ßªk´Á¥Z¤åÄm¯Á¤Þ
TITLE = LI FA QI KAN WEN XIAN SUO YIN.
IMPRINT = Taibei shi : Li fa yuan tu shu zi liao shi,
IMPRINT = Began in Feb. 1991.
LIB. HAS = v.1, no. 5- 1991-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9514.641 L034 : V.1, NO.5/1991.

¥ßªk´Á¥Z¤åÄm¯Á¤Þ·J½s 
TITLE = LI FA QI KAN WEN XIAN SUO YIN HUI BIAN / LI FA YUAN TU SHU ZI LIAO  
SHI BIAN YIN. 
IMPRINT = Taibei shi : Li fa yuan tu shu zi liao shi, 
LOCATION = mea.  
CALL NO = 9514.86 L034
¥ßªk°|¤½³ø
TITLE = LI FA YUAN GONG BAO.
IMPRINT = Taibei : Li fa yuan mi shu chu,
IMPRINT = Began in 1948.
CONTINUES = China. Li fa yuan. Li fa yuan gong bao (DLC)   96645905 
(OCoLC)35175906.
LIB. HAS = v.69, no.71 - v.75, no.50, 3 Sept 1980-21 June 1986. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4723 L037
¥ßªk°|¤½³ø
TITLE = LI FA YUAN GONG BAO  [COMPUTER FILE] / ZHONG YANG DANG AN GUAN, 
BEIJING CHAO XING GONG SI BIAN ZHI.
IMPRINT = [Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she,  [1996?]. 
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 2860 T430. 
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 2860 T430.
¾ä¥vÀÉ®×
TITLE = LI SHI DANG AN.
IMPRINT = Beijing : Li shi dang an za zhi she, 1981-
IMPRINT = 1981, 1-
LIB. HAS = no.1-, 1981-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2451 L754 : NO.1-8/1981-1982. 

¾ä¥vÀÉ®×Âø§Ó
TITLE = LI SHI DANG AN ZA ZHI  [COMPUTER FILE] / ZHONG YANG DANG AN GUAN, 
BEIJING CHAO XING GONG SI BIAN ZHI.
IMPRINT = [Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she,  [1996?]. 
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 2860 T430.
¾ú¥v¤å¾Ç
TITLE = LI SHI WEN XUE.
IMPRINT = Guangzhou : Hua cheng chu ban she, 1983-
IMPRINT = Di 1 ji-
LIB. HAS = v.1-9, 1983-1986(Lacks v.5). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 L750.
¾ú¥v¾Ç
TITLE = LI SHI XUE.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1979-
IMPRINT = 1979 nian, 1-
LIB. HAS = no.1-4, 1979. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2305 L757 : NO.1-4/1979. 


¾ú¥v¾Ç¥Z
TITLE = LI SHI XUE KAN / [ZHONGGUO REN MIN DA XUE, LI SHI XI, QING SHI YAN 
JIU SUO BIAN].
IMPRINT = [Peking] : Gai yan jiu suo, 1985-
IMPRINT = 1-
LIB. HAS = no.1-3, 1985-1986. 

¾ú¥v¾Ç¤ë¥Z
TITLE = LI SHI XUE : YUE KAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao zhong xin,
IMPRINT = Began with 1981, no.1 caso95-s954.
LIB. HAS = no.1-, 1985-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2451 L757 : NO.1-12/1985. 

¾ú¥v¬ã¨s
TITLE = LI SHI YAN JIU.
IMPRINT = [Beijing, Ren min chu ban she]. 
IMPRINT = Began in Jan. 1954. Cf. New serial titles.
LIB. HAS = no.1-, 1954-(no.61-84, 1960-1963 Baill Mic/o 4547). 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PQ358 Ba EA P 2451 L751 : NO.1-6/1954. 


¾ú¥v¬ã¨s
TITLE = LI SHI YAN JIU [MICROFORM].
IMPRINT = Field not romanized.
IMPRINT = No. 2, 10-12 (1959)-no. 1-6 (1960)-no. 1-6 (1961)-no. 1-6 (1962)-
no. 1-6 (1963).
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4547. 

¾ú¥v¤ë¥Z
TITLE = LI SHI YUE KAN = HISTORICAL MONTHLY.
IMPRINT = Taibei shi : Li shi yue kan za zhi she, Min guo 77 [1988]-
IMPRINT = Chuang kan hao (min guo 77 nian 2 yue [Feb. 1988])-
LIB. HAS = no.6- July 1988-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2305 L754 

²pÀY
TITLE = LI TOU.
IMPRINT = [Hong Kong] : Shang wu yin shu guan Xiang Gang fen guan, 1982.
IMPRINT = Di 1 qi (Jan. 1926)-di 23 qi (July 1927). 
LIB. HAS = No.1-23 Jan.1926-July 1927 lacks no.6. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = L218. 

Áp¦X³ø
TITLE = LIAN HE BAO.
IMPRINT = Taibei] Lian jing chu ban shi ye gong si [min guo 63- i.e. 1974-
IMPRINT = ti- 1   hao; min guo 40 nian 9 yue 16 ri-   [1951-
LIB. HAS = Sept 16, 1950-Dec 1980. 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PF37 V1-100. 


Áp¦X¤å¾Ç = Unitas
TITLE = LIAN HE WEN XUE = UNITAS.
IMPRINT = [Taibei : Lian he wen xue za zhi she], 1984-
IMPRINT = Chuang kan hao (min guo 73 nian 11 yue [Nov. 1984])-
LIB. HAS = no. 45- July 1988-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5041 L180. 

¨â©¤ = Coast to coast
TITLE = LIANG AN = COAST TO COAST.
IMPRINT = Taibei shi : Zhongguo da lu yan jiu xue hui, Min guo 82 [1993]. 
IMPRINT = Di 1 qi (Min guo 82 nian 3 yue [Mar. 1993]) = Shi kan hao.
CONT'D BY = Tai hai liang an.
LIB. HAS = 1993-

¨â©¤¸gÀÙ¦~³ø / [½sµÛªÌ¨â©¤¸gÀÙ¦~³ø½s¿è©e­û·|]. 
TITLE = LIANG AN JING JI NIAN BAO / [BIAN ZHU ZHE LIANG AN JING JI NIAN BAO
BIAN JI WEI YUAN HUI].
IMPRINT = Taibei : Xing zheng yuan da lu wei yuan hui, 1993-
IMPRINT = Zhonghua min guo 80 nian (1991)-
LOCATION = meaf. 
CALL NO = 4301 L122.
TITLE = LIANG NONG ZU ZHI LIN CHAN PIN NIAN JIAN / LIANG NONG ZU ZHI LIN YE
BU TONG JI HE FEN XI REN YUAN BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo nong ye ke ji chu ban she,
LIB. HAS = 1987. 
LOCATION = meaf. 
CALL NO = 8160.1 L952 : 1987. 

¸d±Ò¶W¬ã¨s. 
TITLE = LIANG QICHAO YAN JIU.
IMPRINT = Xinhui xian : Xinhui xian Liang qichao yan jiu shi, 1986-
IMPRINT = Di 1 qi-
LIB. HAS = no.1-7, 1986-1990. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5548.5 H082. 

ÁA±æ
TITLE = LIAO WANG.
IMPRINT = Beijing : Liao wang chou kan she, 1981-
IMPRINT = Di 1 qi (1981 nian 4 yue [Apr. 1981])-
CONTINUES = Liao wang (Overseas edition, Hong Kong). 
LIB. HAS = no.105-, 1986-(Lacks no.144, 157-208). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 L601 : NO.105-121/1986. 


¿ñÉr¤j¾Ç¾Ç³ø: ­õ¾ÇªÀ·|¬ì¾Çª©. 
TITLE = LIAONING DA XUE XUE BAO: ZHE XUE SHE HUI KE XUE BAN.
IMPRINT = [Shenyang, Shenyang shi you ju fa hang]. 
LIB. HAS = no.23-, 1977-(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 L334 : NO.35-46/1979-1980. 

¿ñ¹ç¦~Ų = Liaoning yearbook / [¿ñÉr¦~Ų½s©e·|½s]
TITLE = LIAONING NIAN JIAN = LIAONING YEARBOOK / [LIAONING NIAN JIAN BIAN 
WEI HUI BIAN].
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo tong qi chu ban she, 1992-
IMPRINT = 1992-
LIB. HAS = 1995. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3116 L308 

¿ñÉr²Î­p¦~Ų / [¿ñÉr¬Ù²Î­p§½½s]. 
TITLE = LIAONING TONG JI NIAN JIAN / [LIAONING SHENG TONG JI JU BIAN].
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong qi chu ban she,
IMPRINT = Began in 1993?
CONTINUES = Liaoning jing ji tong ji nian jian (DLC)   87641030 
(OCoLC)15266721.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4031.1 L332. 

¿ñÉr¤å¥v¸ê®Æ
TITLE = LIAONING WEN SHI ZI LIAO / ZHONGGUO REN MIN ZHENG ZHI XIE SHANG HUI
YI LIAONING SHENG WEI YUAN HUI, WEN SHI ZI LIAO YAN JIU WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Shenyang : Liaoning ren min chu ban she,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3116 L330. 

¦C¹ç«C¦~ [microform] 
TITLE = LIENING QING NIAN [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai, Qing nian za zhi she.
IMPRINT = v. 1-   Sept. 1928-
LIB. HAS = no.1-24 1958-1959 incomplete. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4548. 

Á{®É¬F©²¤½³ø, 1911.01-1911.04 ; Á{®É¤½³ø, 1911.12-1913.04 ; ¶À®H­x®Õ¥v½Z,
1924.06-1934.06 [computer file] / ¤¤¥¡ÀÉ®×À], ¥_¨Ê¶W¬P¤½¥q½s¨î. 
TITLE = LIN SHI ZHENG FU GONG BAO, 1911.01-1911.04 ; LIN SHI GONG BAO, 
1911.12-1913.04 ; HUANG PU JUN XIAO SHI GAO, 1924.06-1934.06  [COMPUTER 
FILE] / ZHONG YANG DANG AN GUAN, BEIJING CHAO XING GONG SI BIAN ZHI.
IMPRINT = [Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she,  [1996?]. 
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 2860 T430.

»â«n¥Á«U
TITLE = LING NAN MIN SU.
IMPRINT = Guangzhou shi : Guangdong min su xue hui, 1986-
IMPRINT = Chuang kan hao-
LIB. HAS = no.1-3, 1986. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4150.32 L247 : NO.1/1986. 

À­«n¤å¥v. 
TITLE = LING NAN WEN SHI.
IMPRINT = Guangzhou : Guangdong sheng wen shi yan jiu guan, 1983-
IMPRINT = 1983, 1-
LIB. HAS = no.11-12,14,15 1988-1990. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3228 L240 

¬h¦{¸gÀٲέp¦~Ų = Economic and statistical yearbook of Liuzhou /
¬h¦{¸gÀٲέp¦~Ų½s. 
TITLE = LIUZHOU JING JI TONG JI NIAN JIAN = ECONOMIC AND STATISTICAL 
YEARBOOK OF LIUZHOU / LIUZHOU JING JI TONG JI NIAN JIAN BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1994-
IMPRINT = 1994-
CONTINUES = Liuzhou shi tong ji nian jian.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.33 L432. 

¬h¦{¦~Ų
TITLE = LIUZHOU NIAN JIAN / LIUZHOU NIAN JIAN BIAN ZUAN WEI YUAN HUI BIAN 
JI.
IMPRINT = Nanning : Guangxi ren min chu ban she, 1993-
IMPRINT = 1993-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3239 L432. 


TITLE = L{232}U SHI YU FA ZHI = LUSHIYUFAZHI.
IMPRINT = Hangzhou shi : "L{232}u shi yu fa zhi" bian ji bu, 1985-
IMPRINT = 1985, 4-
CONTINUES = L{232}u shi ye wu wen hui (DLC)sn 92027916 (OCoLC)26826487.
LIB. HAS = no.40, 43- July 1991-

¾|¨³¾Ç¥Z
TITLE = LU XUN XUE KAN / DONGBEI LU XUN XUE HUI, LU XUN XUE KAN BIAN JI BU.
IMPRINT = Ha'erbin : Heilongjiang sheng she hui ke xue yuan wen xue yan jiu
suo,
IMPRINT = Began in 1981.
LIB. HAS = no. 1-3 1981-1982. 
LIB. HAS = no. 1-3 1981-1982. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5553.6 L237K

¾|¨³¬ã¨s¦~¥Z / ¦è¥_¤j¾Ç¾|¨³¬ã¨s«Ç½s. 
TITLE = LU XUN YAN JIU NIAN KAN / XI BEI DA XUE LU XUN YAN JIU SHI BIAN.
IMPRINT = [Xi'an] : Shanxi ren min chu ban she, 1979-
IMPRINT = 1979-
LIB. HAS = 1981. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5553.5 L231H : 1981. 

ºªªe²Î­p¦~Ų = Statistical yearbook of Luohe / ºªªe¥«²Î­p§½½s. 
TITLE = LUOHE TONG JI NIAN JIAN = STATISTICAL YEARBOOK OF LUOHE / LUOHE SHI
TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4031.6 L332.
Back to Top
M

°¨¿û¦~ų
TITLE = MA GANG NIAN JIAN = MAANSHAN IRON & STEEL CO. / MA GANG SHI ZHI BAN
GONG SHI.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo zhan wang chu ban she, 1989-
IMPRINT = 1988-
LIB. HAS = 1988. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4438.27 M788. 

º¡¾Ç¬ã¨s / ¥_¨ÊªÀ·|¬ì¾Ç°|º¡¾Ç¬ã¨s©Ò¥D¿ì. 
TITLE = MAN XUE YAN JIU / BEIJING SHE HUI KE XUE YUAN MAN XUE YAN JIU SUO 
ZHU BAN.
IMPRINT = Changchun shi : Jilin wen shi chu ban she, 1992-
IMPRINT = Di 1 ji-
LIB. HAS = v.1- 1992-

º¡¾Ç¬ã¨s
TITLE = MAN YU YAN JIU.
IMPRINT = Ha'erbin shi : Heilongjiang sheng Man yu yan jiu suo Man yu yan 
jiu bian ji bu, 1985-
IMPRINT = Chuang kan hao-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5806 M301. 

º¡±Ú¤å¤Æ = Manchu culture quarterly. 
TITLE = MAN ZU WEN HUA = MANCHU CULTURE QUARTERLY.
IMPRINT = Taibei shi : Zhonghua min guo Man zu xie hui,
IMPRINT = Began with Aug. 15, 1981 issue.
LIB. HAS = no.13-21, 1990-1995(Lacks no.19). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2214.1 M300. 

²õ­ì. 
TITLE = MANG YUAN.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai shu dian, 19.
IMPRINT = No. 1 (Jan. 1926) - v. 2, no. 24 (Dec. 1927). 
LIB. HAS = Jan.1926-Dec.1927 ; 1936. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5202 N479 

­T¬Þ¬ã¨s / "­T¬Þ¬ã¨s"½s¿è³¡½s. 
TITLE = MAO DUN YAN JIU / "MAO DUN YAN JIU" BIAN JIU BU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Wen hua yi shu chu ban she, 1984-
IMPRINT = 1 (1984 nian 6 yue [June 1984])-
LIB. HAS = no.4,5. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5768 M476Z47 

¬ü³N [microform] 
TITLE = MEI SHU [MICROFORM].
IMPRINT = Field not romanized.
IMPRINT = (Oct. 1959)-no. 6 (Dec. 1963). 
LIB. HAS = 1959.10-1963.6. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4549. 

¬ü¥ºÂO¥Z. 
TITLE = MEI SHU CONG KAN.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she, 1978-
IMPRINT = 1 (1978 nian 2 yue [Feb. 1978])-
LIB. HAS = no.1-40, 1978-1988(Lacks no. 2). 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 6001 M823

¬ü³N¾Ç³ø
TITLE = MEI SHU XUE BAO.
IMPRINT = Taibei : Zhonghua min guo hua xue hui, min guo 55 nian [1966]-
IMPRINT = Chuang kan hao-
LIB. HAS = no.1-27, 1966-1993. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 6001 M827
¬ü«v¤¤µØ = Beautiful China. 
TITLE = MEI ZAI ZHONGHUA = BEAUTIFUL CHINA.
IMPRINT = [Taibei] : Yao guo shui, 1968-1988.
IMPRINT = Chuang kan hao (min guo 57 nian 11 yue [Nov. 1968])-236 (minguo 
77 nian 6 yue [June 1988]).
LIB. HAS = no.124-226,  1979-1987(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 M845
¨C©Pµû½× [microform]
TITLE = MEI ZHOU PING LUN  [MICROFORM]. 
IMPRINT = Beijing.
IMPRINT = Began in 1918.
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 5389.
¨C©Pµû½×
TITLE = MEI ZHOU PING LUN, 1918.12-1919.8 ; SHAO NIAN ZHONGGUO, 1919.7-
1924.5  [COMPUTER FILE] / ZHONG YANG DANG AN GUAN, BEIJING CHAO XING GONG 
SI BIAN ZHI.
IMPRINT = [Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she,  [1996?]. 
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 2860 T430. 

µÞªÞ
TITLE = MENG YA.
IMPRINT = Shang-hai : Meng ya she,
IMPRINT = Began in 1956.
CONTINUES = Ch{176}{232}un chung wen i (Shang-hai, China). 
CONTINUES = Chieh t{176}ou wen i. 
CONTINUES = Kung jen hsi tso Sept. 16, 1958. 
LIB. HAS = no.1-, 1982-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 M442 

¥Á³ø. µL¿ü [microform]. 
TITLE = MIN BAO. WUXI [MICROFORM].
IMPRINT = Wuxi : Feng Youzhen, Xin Zenhui fa xing, 1946-1949.
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6274. 

¥Á°êÀÉ®×
TITLE = MIN GUO DANG AN / [ZHONGGUO DI 2 LI SHI DANG AN GUAN].
IMPRINT = Nanjing shi : "Min guo dang an" bian ji bu, 1985-
IMPRINT = 1985, 1-
LIB. HAS = no.1-9, 1985-1987. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2950 M764N 

¥Á°êÀÉ®×Âø§Ó [computer file]
TITLE = MIN GUO DANG AN ZA ZHI  [COMPUTER FILE] / ZHONG YANG DANG AN GUAN, 
BEIJING CHAO XING GONG SI BIAN ZHI.
IMPRINT = [Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she,  [1996?]. 
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 2860 T430. 

¥Á¶¡¤å¾Ç. 
TITLE = MIN JIAN WEN XUE.
IMPRINT = [Beijing : Zhongguo min jian wen yi chu ban she,
IMPRINT = Began publication in 1955. Cf. New serial titles.
LIB. HAS = no.1-, 1955-(lacks no.34-107, 202, 240, 283). 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PQ363 Ba EA P 5730 M772 : NOS.108-119/1979. 

¥Á¶¡¤å¾Ç½×¾Â= Minjianwenxueluntan. 
TITLE = MIN JIAN WEN XUE LUN TAN = MINJIANWENXUELUNTAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo min jian wen yi chu ban she, 1982-
IMPRINT = No. 1 (May 1982)-


TITLE = MIN JIAN WEN YI JI KAN / ZHONGGUO MIN JIAN WEN YI YAN JIU HUI 
SHANGHAI FEN HUI BIAN.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 1981-
IMPRINT = Di 1 ji (1981 nian 11 yue [Nov. 1981])-
CONT'D BY = Zhongguo min jian wen hua (DLC)   93645039 (OCoLC)27334549.
LIB. HAS = v.1-28, 1981-1990(Lacks no.9-20). 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5730 M770C


¥ÁÅv¯À [microform] 
TITLE = MIN QUAN SU [MICROFORM]. 
IMPRINT = Shanghai : Min quan chu ban she,
IMPRINT = 1 (1914.4)-17 (1916.4).
LIB. HAS = no.1-17 Apr 1914-Apr 1916. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4551. 

¥Á°Óªk½×ÂO. 
TITLE = MIN SHANG FA LUN CONG.
IMPRINT = Beijing shi : Fa l{232}u chu ban she, 1994-
IMPRINT = Di 1 juan (1994 nian 8 yue)-  = 1994 nian di 1 hao-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4891 M703L. 

¥Á«U¦±ÃÀ. 
TITLE = MIN SU QU YI.
IMPRINT = Taibei shi : Min su qu yi za zhi she, Min guo 69 [1980]-
IMPRINT = Gai kan di 1 qi (Min guo 69 nian 11 yue [Nov. 1980])-

¥Á«U¬ã¨s = Minsuyanjiu. 
TITLE = MIN SU YAN JIU = MINSUYANJIU.
IMPRINT = Jinan shi : Shandong da xue she hui xue xi min su yan jiu bian 
wei hui,
LIB. HAS = no.18- 1991-

¥Á¥D [microform]. 
TITLE = MIN ZHU [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Min zhu zhou kan she, 1945-1946.
IMPRINT = Di 1 qi  (Oct. 1945) - Di 54 qi (Oct. 1946). 
LIB. HAS = no. 1-54 Oct 1945-Oct 1946. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4550. 

¥Á¥D
TITLE = MIN ZHU = DEMOCRACY MONTHLY.
IMPRINT = Beijing : Min zhu za zhi she,
LIB. HAS = no.18-, 1991-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4618 M700. 

¥Á¥D¾Ë¬F = The Democratic constitutionalist. 
TITLE = MIN ZHU XIAN ZHENG = THE DEMOCRATIC CONSTITUTIONALIST.
IMPRINT = Taibei shi : Min zhu xian zheng za zhi sha,
IMPRINT = Began with issue for Mar. 5, 1951.
LIB. HAS = v.63, no.9, 1992 - v.65, no.22, 1995. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4601 M703. 

¥Á¥DÉOªk¨î [microform]/ ¥Á¥DÉOªk¨î½s¿è³¡. 
TITLE = MIN ZHU YU FA ZHI  [MICROFORM]/ MIN ZHU YU FA ZHI BIAN JI BU.
IMPRINT = [Shanghai shi] : Shanghai shi fa xue xue hui, hua dong zheng fa 
xue yuan, 1979-1987.
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 5383. 


¥Á¥DÉOªk¨î = Min zhu yu fa zhi. 
TITLE = MIN ZHU YU FA ZHI = MIN ZHU YU FA ZHI.
IMPRINT = Shanghai shi : Shanghai shi fa xue xue hui, Hua dong zheng fa xue
yuan, 1979-
IMPRINT = 1979, 1-
LIB. HAS = no.102-, 1988-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4861 M737

¥Á±Ú½×ÂO
TITLE = MIN ZU LUN CONG = MINZULUNCONG.
IMPRINT = [Sichuan] : "Min zu lun cong" bian ji bu.
LIB. HAS = no.4, 1986. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2201.1 M700 : NO.4/1986. 

¥Á±Ú¤å¤Æ
TITLE = MIN ZU WEN HUA = MINZUWENHUA.
IMPRINT = [Kunming shi] : Yunnan min zu chu ban she,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2201.9 M700. 

¥Á±Ú¾Ç³ø / °ê¥ß¬Fªv¤j¾Ç. 
TITLE = MIN ZU XUE BAO / GUO LI ZHENG ZHI DA XUE.
IMPRINT = Taibei shi : Guo li zheng zhi da xue min zu xue xi, Min zu yan 
jiu suo, Min guo 82-  [1993-
IMPRINT = Di 20 qi (min guo 82 nian 12 yue [Dec. 1993])-
CONTINUES = Bian zheng yan jiu suo nian bao (DLC)   72838104 
(OCoLC)5461606.
LIB. HAS = no.20-21, 1993-1994. 

¥Á±Ú¾Ç¬ã¨s¶°¥Z [microform] / ¤¤°ê¤å¤Æ±Ð¨|À]½s¿è = Ethnological studies. 
TITLE = MIN ZU XUE YAN JIU JI KAN  [MICROFORM] / ZHONGSHAN WEN HUA JIAO YU 
GUAN BIAN JI = ETHNOLOGICAL STUDIES.
IMPRINT = Zug : IDC, [197-?]. 
IMPRINT = Di 1 qi (May 1936)-di 6 qi (Aug. 1948). 
LIB. HAS = v.1-6 1936-1948 Lacks v.1,5. 
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 4191. 

¥Á±Ú¾Ç¬ã¨s©Ò¸ê®Æ·J½s. 
TITLE = MIN ZU XUE YAN JIU SUO ZI LIAO HUI BIAN.
IMPRINT = Taibei Nangang : Zhong yang yan jiu yuan min zu xue yan jiu suo,

¥Á±Ú¬ã¨s·|°T = Newsletter on ethnic studies. 
TITLE = MIN ZU YAN JIU HUI XUN = NEWSLETTER ON ETHNIC STUDIES.
IMPRINT = Taibei shi Wenshan qu : Shao shu min zu yan jiu hui, 1995-
IMPRINT = Di 16 qi (min guo 84 nian 3 yue [Mar. 1995])-
CONTINUES = Zizang yan jiu hui xun (OCoLC)   86643851 (OCoLC)14093793.
LIB. HAS = no.16-, 1995-

¥Á±Ú¬ã¨s = Minzu yanjiu. 
TITLE = MIN ZU YAN JIU = MINZU YANJIU.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1979-
IMPRINT = 1979, 1-
LIB. HAS = no.1-, 1979-(Lacks no.17-34). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2201.1 M701

¥Á±Ú»y¤å = Minzu yuwen. 
TITLE = MIN ZU YU WEN = MINZU YUWEN.
IMPRINT = [Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she,
IMPRINT = Began in Feb. 1979.
LIB. HAS = no.1-, 1979-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5001 M700


©ú³ø¤ë¥Z. 
TITLE = MING BAO YUE KAN.
IMPRINT = Xianggang : Ming bao you xian gong si, 1966-
IMPRINT = Di 1 juan, di 1 qi (1966 nian 1 yue [Jan. 1966])-
LIB. HAS = no.1-, 1966-(incomplete). 
LOCATION = msto. 
CALL NO =  9201 M647. 


©ú²M¥v
TITLE = MING QING SHI.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao she,
LIB. HAS = no.1-, 1985-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2718 M635 

©ú¥v¬ã¨s½×ÂO / ¤¤°êªÀ·|¬ì¾Ç°|¾ä¥v¬ã¨s©Ò©ú¥v¬ã¨s«Ç½s. 
TITLE = MING SHI YAN JIU LUN CONG / ZHONGGUO SHE HUI KE XUE YUAN LI SHI YAN
JIU SUO MING SHI YAN JIU SHI BIAN.
IMPRINT = [Nanjing shi] : Jiangsu ren min chu ban she, 1982-
IMPRINT = Di 1 ji (1982 nian 4 yue [Apr. 1982])-
LIB. HAS = no.1-5, 1982-1991(Lacks no.2). 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2720 M651C. 

©ú¥v¬ã¨s³q°T = Ming studies newsletter. 
TITLE = MING SHI YAN JIU TONG XUN = MING STUDIES NEWSLETTER.
IMPRINT = [Taiwan] : Zhonghua min guo ming shi zuo tan hui, min guo 75 nian
[1986]-
IMPRINT = Di 1 qi (Zhonghua min guo 75 nian [1986])-
LIB. HAS = Ti 1 chi- Sept. 1986-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2720 M651C1 : NO.1. 


©ú¥v¬ã¨s±M¥Z
TITLE = MING SHI YAN JIU ZHUAN KAN.
IMPRINT = [Taibei] : Ming shi yan jiu xiao zu, 1978-
IMPRINT = Di 1 qi (min guo 67 nian [1978])-
LIB. HAS = no.4-7, 1981-1984. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2720.1 M651

©ú¥v¸ê®ÆÂO¥Z / ¤¤°êªÀ·|¬ì¾Ç°|¾ä¥v¬ã¨s©Ò©ú¥v«Ç½s. 
TITLE = MING SHI ZI LIAO CONG KAN / ZHONGGUO SHE HUI KE XUE YUAN LI SHI YAN
JIU SUO MING SHI SHI BIAN.
IMPRINT = [Nanjing] : Jiangsu ren min chu ban she, 1981-
IMPRINT = Di 1 ji (1981 nian 5 yue [May 1981])-
LIB. HAS = no.1-5, 1981-1986(Lacks no.3-4). 

¼¯µn«C¦~ [microform]. 
TITLE = MO DENG QING NIAN [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Mo deng qing nian she, 1929-1930.
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi (1929 nian 12 yue [Dec. 1929])-di 1 juan di 2 
qi (1930 nian 4 yue [Apr. 1930]).
LIB. HAS = no.1-2 1929-1930. 
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 4535.
Back to Top
N
§o³Û
TITLE = NA HAN.
IMPRINT = Beijing : Shu mu men xian chu ban she, [1982?]. 
IMPRINT = Chuang kan hao (8 yue 25 ri [Aug. 25, 1937])-di 2 qi (8 yue 29 ri
[Aug. 29, 1937]).
CONT'D BY = Feng huo (DLC)sn 91028711 (OCoLC)24859148.
LIB. HAS = no. 1-2 Aug 1937. 

«n¥_·¥
TITLE = NAN BEI JI.
IMPRINT = Xianggang Jiulong : Long men wen hua shi ye you xian gong si, 
1971-
IMPRINT = Di 1 juan, di 1 qi-
LIB. HAS = no.54-315, 1974-Sept. 1996(Lacks no.55-60,62-63,65-91,158,166,
259,266). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 N414

«n¶}¸gÀÙ¬ã¨s = Nankai economic journal. 
TITLE = NAN KAI JING JI YAN JIU = NANKAI ECONOMIC JOURNAL.
IMPRINT = Tianjin shi : Nan kai da xue jing ji xue yuan,
IMPRINT = Began in 1985.
LIB. HAS = no.1, 1991-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4301 N472 

«n¶}¸gÀÙ¬ã¨s©Ò¦~¥Z / ¡m«n¶}¸gÀÙ¬ã¨s©Ò¦~¥Z¡n½s¿è©e­û·|. 
TITLE = NAN KAI JING JI YAN JIU SUO NIAN KAN / "NAN KAI JING JI YAN JIU SUO
NIAN KAN" BIAN JI WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Tianjin : Nan kai da xue chu ban she, 1983-
IMPRINT = 1981-1982-
LIB. HAS = l981-1990. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4301 N472. 

«n¶}¥v¾Ç
TITLE = NAN KAI SHI XUE / NAN KAI DA XUE LI SHI XI XUE SHU WEI YUAN HUI.
IMPRINT = [Tientsin] : Nan kai da xue chu ban she,
IMPRINT = Began in 1980.
LIB. HAS = 1983-1992. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2451 N475 : NO. 1-2/1983-1984. 

TITLE = NAN K{176}AI TA HS{232}UEH HS{232}UEH PAO: CHE HS{232}UEH SHE HUI 
K{176}O HS{232}UEH PAN.
IMPRINT = [T{176}ien-chin, Nan k{176}ai ta hs{232}ueh hs{232}ueh pao pien 
chi pu]. 
IMPRINT = -1979, 4. 
CONT'D BY = Nan k{176}ai hs{232}ueh pao. Che hs{232}ueh she hui k{176}o 
hs{232}ueh pan (DLC)sc 821340 (OCoLC)8488818. 
LIB. HAS = no. 18- 1977- Lacks no. 19, 20, 22. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 N474 : NO. 23-32/1978-1979. 


«n¶}¾Ç³ø. ­õ¾ÇªÀ·|¬ì¾Çª© = Nankai xuebao. 
TITLE = NAN KAI XUE BAO. ZHE XUE SHE HUI KE XUE BAN = NANKAI XUEBAO.
IMPRINT = Tianjin : Nan kai da xue xue bao bian ji bu, 1980-
IMPRINT = 1980, 1-
CONTINUES = Nan kai da xue xue bao. Zhe xue she hui ke xue ban (DLC)   
75838423 (OCoLC)2246210.
LIB. HAS = no.18-, 1977-(Lacks no.19-20, 22). 


«nªÀ [microform]
TITLE = NAN SHE [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Nan she, Xuantong 2?-min guo 12 [1910?-1923]. 
IMPRINT = Di 1 ji ([Xuantong 2 nian 2 yue? [Feb. 1910?])-di 22 ji (min guo 
12 nian 12 yue [Dec. 1923]).
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6247. 


«nÃs¤åÄm. 
TITLE = NAN YING WEN XIAN.
IMPRINT = Tainan : Tainan xian wen xian wei yuan hui,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3226 C560 v.98. 


«n©÷²Î­p¦~Ų / «n©÷¥«²Î­p§½½s. 
TITLE = NANCHANG TONG JI NIAN JIAN = STATISTICAL YEARBOOK OF NANCHANG / 
NANCHANG SHI TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4032.6 N462. 


«n¥R¥«¶¶¼y¦~Ų / ¥|¤t¬Ù«n¥R¥«<< ¶¶¼y¦~Ų >>½sÄ¡©e­û·|½s. 
TITLE = NANCHONG SHI SHUNQING NIAN JIAN / SICHUAN SHENG NANCHONG SHI << 
SHUNQING NIAN JIAN >> BIAN ZUAN WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Chengdu : Sichuan ci shu chu ban she, 1995-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3181 N400. 

«n·¥¬P = Canberra Chinese post. 
TITLE = NANJI XING = CANBERRA CHINESE POST.
IMPRINT = Dickson, A.C.T. : Nanji xing bao she, 1997-
IMPRINT = Di 1 qi (Dec. 12, 1997)-

«n¨Ê³Õª«°|¶°¥Z
TITLE = NANJING BO WU YUAN JI KAN = NANJING MUSEUM JOURNAL.
IMPRINT = Nanjing : Jiangsu mei shu chu ban she,  1979-
IMPRINT = 1(1979)-
LIB. HAS = no.8-9, 1985-1987. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9259 N404 : NO. 8/1985. 


«n¨Ê¤j¾Ç¥v¾Ç½×ÂO. 
TITLE = NANJING DA XUE SHI XUE LUN CONG.
IMPRINT = [Nanjing] : Nanjing da xue, 1978-
IMPRINT = Di 1 ji (1978 nian)-
LIB. HAS = no.1-3, 1978-1980. 


«n¨Ê¤j¾Ç¾Ç³ø. ¦ÛµM¬ì¾Ç = Nanjing daxue xuebao. 
TITLE = NANJING DA XUE XUE BAO. ZI RAN KE XUE = NANJING DEXUE XUEBAO.
IMPRINT = [Nanjing] : Nanjing da xue xue bao bian wei hui,
LIB. HAS = no.5(1956)-no.1(1996) incomplete (Carm). 


«n¨Ê°ê¥Á¬F©²¥~¥æ³¡¤½³ø [computer file] / ¤¤¥¡ÀÉ®×À], ¥_¨Ê¶W¬P¤½¥q½s¨î. 
TITLE = NANJING GUO MIN ZHENG FU WAI JIAO BU GONG BAO  [COMPUTER FILE] / 
ZHONG YANG DANG AN GUAN, BEIJING CHAO XING GONG SI BIAN ZHI.
IMPRINT = [Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she,  [1996?]. 
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 2860 T430. 


«n¨Ê¥æ³q¦~ų = Communication almanac of Nanjing / «n¨Ê¥æ³q¦~ų½sÄ¡©e­û·|¥D¿ë.
TITLE = NANJING JIAO TONG NIAN JIAN = COMMUNICATION ALMANAC OF NANJING / 
NANJING JIAO TONG NIAN JIAN BIAN ZUAN WEI YUAN HUI ZHU BAN.
IMPRINT = Nanjing : Jiangsu ke xue ji shu chu ban she, 1991-
IMPRINT = 1990-
LIB. HAS = 1990, 1991. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4487.27 N400

«n¨Ê¦~Ų. 
TITLE = NANJING NIAN JIAN.
IMPRINT = Nanjing shi : Jiangsu gu ji chu ban she, 1987-
IMPRINT = 1987-
CONTINUES = Nanjing jian zhi (DLC)   94645616 (OCoLC)30634324.
LIB. HAS = 1989. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3202.4 N409

«n¨Ê²§Ó / «n¨Ê¥«¦a¤è§Ó½sÄ¡©e­û·|¿ì¤½«Ç½sÄ¡. 
TITLE = NANJING SHI ZHI.
IMPRINT = Nanjing shi : Nanjing shi di fang zhi bian zun wei yuan hui ban 
gong shi, 1983-
IMPRINT = 1983, 1-
LIB. HAS = no.1-55, 1983-1992(Lacks no.38-43). 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3202.4 N405. 

«n¨Ê¤åÄm. 
TITLE = NANJING WEN XIAN.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai shu dian, 1991.
IMPRINT = Di 1 hao (min guo 36 nian 1 yue [Jan. 1947])-di 26 hao (min guo 
38 nian 2 yue [Feb. 1949]).
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3202.4 N400N


«nÉr²Î­p¦~Ų. 
TITLE = NANNING TONG JI NIAN JIAN.
IMPRINT = [Nanning shi?] : Nanning shi tong ji ju,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4033.3 N432. 


«n¬v¾Ç³ø
TITLE = NANYANG XUE BAO = JOURNAL OF THE SOUTH SEAS SOCIETY.
IMPRINT = Taibei : Cheng wen chu ban she, 1985.
IMPRINT = Vol. 1 (June 1940)-
LIB. HAS = v.1-20, June 1940-1965, v.32-39, 1978-1984. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3509 N437

¤º»X¥j²Î­p¦~Ų / ¤º»X¥j¦Ûªv°Ï²Î­p§½½s. 
TITLE = NEI MENGGU TONG JI NIAN JIAN / NEI MENGGU ZI ZHI QU TONG JI JU 
BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,
LIB. HAS = 1988-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4033.61 N434

¤º»X¥j¤å¥v¸ê®Æ / ¤¤°ê¤H¥Á¬Fªv¨ó°Ó·|ij¤º»X¥j¦Ûªv°Ï©e­û·|¤å¥v¸ê®Æ¬ã¨s©e­û·|½s.
TITLE = NEI MENGGU WEN SHI ZI LIAO / ZHONGGUO REN MIN ZHENG ZHI XIE SHANG 
HUI YI NEI MENGGU ZI ZHI QU WEI YUAN HUI WEN SHI ZI LIAO YAN JIU WEI YUAN 
HUI BIAN.
IMPRINT = Huhehaote : Nei Menggu ren min chu ban she, 1962-
IMPRINT = Di 1 ji (1962 nian 11 yue [Nov. 1962])-
LIB. HAS = Ti 6-7,9-17,19 chi 1979-1985. 


¤º¿UÉó¾Ç³ø / ¤¤°ê¤º¿UÉó¾Ç·| = Transactions of CSICE / Chinese Society for Internal
Combustion Engines. 
TITLE = NEI RAN JI XUE BAO / ZHONGGUO NEI RAN JI XUE HUI = TRANSACTIONS OF 
CSICE / CHINESE SOCIETY FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES.
IMPRINT = Tianjin shi : "Nei ran ji xue bao" bian ji bu, 1983-
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi (1983 nian 1 yue)-
LIB. HAS = v.3, no.1, 1985 - v.13, no.4, 1995. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 8801 N494

¤º¬F²Î­p¦~³ø. 
TITLE = NEI ZHENG TONG JI NIAN BAO.
IMPRINT = Taibei : Nei zheng bu tong ji chu.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4713 C547. ¤º¬F²Î­p´£­n 
TITLE = NEI ZHENG TONG JI TI YAO.
IMPRINT = Taibei Nei zheng bu,
LIB. HAS = 1974-1975. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4033.01 N412

¤º»X¥j¤j¾Ç¾Ç³ø. ­õ¾ÇªÀ·|¬ì¾Çª©. 
TITLE = NEIMENGGU DA XUE XUE BAO. ZHE XUE SHE HUI KE XUE BAN.
IMPRINT = [S.l.] : Gai da xue,
LIB. HAS = no.4, 1977; no.58, 1987. 

¦~Ų«¢º¸ÀØ = Yearbook Harbin. 
TITLE = NIAN JIAN HA'ERBIN = YEARBOOK HARBIN.
IMPRINT = [Harbin] : Heilongjiang ren min chu ban she; [Hong Kong] : 
Xianggang jian yi li you xian gong si, 1987-
IMPRINT = 1987-
LIB. HAS = 1990. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3127 H619

Ér®L²Î­p¦~Ų / Ér®L¦^±Ú¦Ûªv°Ï²Î­p§½½s. 
TITLE = NINGXIA TONG JI NIAN JIAN / NINGXIA HUI ZU ZI ZHI QU TONG JI JU 
BIAN.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo tong ji chu ban she,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4033.65 N312. 


TITLE = NONG CUN JIN RONG YAN JIU = NONGCUN JINRONG YANJIU.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo nong cun jin rong xue hui.
LIB. HAS = 126 Sept 1990. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4560.1 N548 : NO.126/1990. 

¹A·~¸gÀÙ°ÝÃD = Problems of agricultural economics. 
TITLE = NONG YE JING JI WEN TI = PROBLEMS OF AGRICULTURAL ECONOMICS.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she,
IMPRINT = Began in 1980. Cf. Reg. de l'ISDS.
LIB. HAS = no.181-, 1995-(Lacks no.182). 


TITLE = N{232}U SHI ZHUAN XUE BAO.
IMPRINT = Taibei : Taibei shi li n{232}u zi shi fan zhuan ke xue xiao, 1972
-1979.
IMPRINT = Ceased in 1979.
IMPRINT = Began in 1972.
CONT'D BY = Pei shih shih chuan hs{232}ueh pao.
LIB. HAS = no.4-11, 1974-1979(Lacks no.10). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 N425 : NO.4/1974. 

¤k¤l¥@¬É [microform]. 
TITLE = NU ZI SHI JIE [MICROFORM].
IMPRINT = [Shanghai] : Changshu nu zi shi jie she, [1904-1907?].
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6297. 

«ã¦¿Àܤé³ø. «O¤s«° [microform]
TITLE = NUJIANG TAO RI BAO. BAOSHANCHENG [MICROFORM].
IMPRINT = Baoshancheng : Nujiang tao ri bao she, 1943-1944.
IMPRINT = Began in Minguo 31 nian [1942] 11 yue; 1942-?, No.1-?
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6234. 


TITLE = OCEANIC LITERATURE.
IMPRINT = Anhui, China : Anhui University, [1981]-
IMPRINT = 1 (1981)-
LIB. HAS = no.2 1982. 
LOCATION = mr. 
CALL NO = 899.2 OCE 1No.2, 1982. 

¼ÚµØ¾Ç³ø = Journal of ACSE. 
TITLE = OU HUA XUE BAO = JOURNAL OF ACSE.
IMPRINT = [Xianggang] : Ouzhou Hua ren xue hui, 1983-
IMPRINT = 1 (1983 nian 5 yue [May 1983])-
LIB. HAS = v.1-2, 1983-1987. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9220 O747 : NO.1.
Back to Top
P
TITLE = PAN HUA SHIH CHIEH : BHSJ.
IMPRINT = [Peking] : Jen min mei shu ch{176}u pan she, 1983-1992.
IMPRINT = Ceased in 1992?
IMPRINT = 1983, 1-
CONT'D BY = Chung-kuo pan hua. 
LIB. HAS = no. 28, 1991. 

¥­µ¥ [microform]. 
TITLE = PING DENG [MICROFORM].
IMPRINT = San-fan shi :  Ping she, 1927-
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4554. 

¥­½×¿ï¥Z
TITLE = PING LUN XUAN KAN = PINGLUNXUANKAN / ZHONGGUO DANG DAI WEN XUE YAN 
JIU HUI, CHUN FENG WEN YI CHU BAN SHE ZHU BAN.
IMPRINT = Shenyang shi : Gai she,
LIB. HAS = no.1-12, 1985. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5202 P003


µÐ´£¾ð
TITLE = PU TI SHU.
IMPRINT = Taizhong : Pu ti shu za zhi she,
LIB. HAS = no. 339- Feb 1981- incomplete. 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PF172 Ba EA P 1802 P454 : NOS.71-82/1957-1958. 


®úªF·s°Ï¦~Ų = Pudong New Area Almanac / ¡m®úªF·s°Ï¦~Ų¡n½s¿è©e­û·|. 
TITLE = PUDONG XIN QU NIAN JIAN = PUDONG NEW AREA ALMANAC / "PUDONG XIN QU 
NIAN JIAN" BIAN JI WEI YUAN HUI.
IMPRINT = Shanghai : Sheng huo, du shu, xin zhi San lian shu dian Shanghai 
fen dian, 1994-
IMPRINT = 1994-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3202.23 P350.
Back to Top
Q
¤^¤¢½×¤å¯Á¤Þ
TITLE = QI GAN LUN WEN SUO YIN.
IMPRINT = Taibei, Yangming shan : Guo fang yan jiu yuan tu shu guan, 1960-
IMPRINT = [Di 1 juan] di 1 hao (Min guo 49 nian 2 yue [Feb. 1960])-
LIB. HAS = v.5, no.1 - v.12, no.12,  1964-1971(Lacks v.7). 
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 9559 C410
´Á¥Z ¯Á¤Þ [microform] / ¤¤¤s ¤å¤Æ ±Ð¨|À] ½s.
TITLE = QI KAN SUO YIN [MICROFORM] / ZHONGSHAN WEN HUA JIAO YU GUAN BIAN.
IMPRINT = Shanghai shi : Gai guan, 1933-1937.
IMPRINT = Di 1 juan, di 1 qidi 8 juan, di 4 qi.
LIB. HAS = Nov. 1933-Aug 1937. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4494. 


¤C¤Q¦~¥N = The Seventies. 
TITLE = QI SHI NIAN DAI = THE SEVENTIES.
IMPRINT = XiangGang : Qi shi nian dai za zhi she, [1970-1984]. 
IMPRINT = Began in 1970.
IMPRINT = -1984 nian 4 yue.
CONT'D BY = Jiu shi nian dai (DLC)   85642150 (OCoLC) 10894044.
LIB. HAS = no.1-171, 1970-1984 (incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 C448 : NO.108-119 : 1979. 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PQ349. 


Éa¶H¬ì¾Ç§Þ¥º¶°¥Z / ¤¤¥¡Éa¶H§½Éa¶H¬ì¾Ç¬ã¨s°|½s. 
TITLE = QI XIANG KE XUE JI SHU JI KAN / ZHONG YANG QI XIANG JU QI XIANG KE 
XUE YAN JIU YUAN BIAN.
IMPRINT = Beijing : Qi xiang chu ban she, 1981-
IMPRINT = 1-
CONT'D BY = Qi xiang ke xue yan jiu yuan yuan kan (DLC)   90645567 
(OCoLC)21436545.

Éa¶H
TITLE = QI XIANG = METEOROLOGICAL MONTHLY.
IMPRINT = [Beijing] : Qi xiang chu ban she,
LIB. HAS = no. 61-175, 1980-1989(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 7450.1 C823 : NO.61-84/1980-1981. 


Éa¶H¾Ç³ø = Acta meteorologica sinica / ¤¤°êÉa¶H¾Ç·|½s¿è. 
TITLE = QI XIANG XUE BAO = ACTA METEROLOGICA SINICA / ZHONGGUO QI XIANG XUE
HUI BIAN JI.
IMPRINT = Beijing : Qi xiang chu ban she,
IMPRINT = Began with Vol. 16 in 1938?
CONTINUES = Qi xiang za zhi.
LIB. HAS = v.38-47, 1980-1989(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 7450.1 C827 : 1980-1981. 

«e¾W 
TITLE = QIAN FENG.
IMPRINT = [T{229}oky{229}o] : Ky{229}uko Shoin, 1971.
IMPRINT = Chuang kan hao (1923 nian 7 yue)-di 3 qi (1924 nian 2 yue).
LIB. HAS = v. 1, no. 1-3 July 1923-Feb 1924. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9201 C885 : NO.1-3. 

¹´°È³ø
TITLE = QIAO WU BAO.
IMPRINT = [Beijing : Qiao wu bao she,
IMPRINT = -1965 nian 12 yue.
IMPRINT = Began with: Chuang kan haozong 77 qi (1956 nian 10 yue).
LIB. HAS = 1964-1965(Lacks no.1, 1965). 

²MµØ¥_¤j²z¤u¾Ç³ø. 
TITLE = QING HUA BEI DA LI GONG XUE BAO.
IMPRINT = Peking, Qing hua Bei da li gong xue bao bian ji zu.
IMPRINT = v. 1-   Oct. 1974-
IMPRINT = Ceased with v. 3, no. 2 in Dec. 1975?
CONT'D BY = Qing hua da xue xue bao (Peking, China : 1977) 1000-1409 
(OCoLC)8834649.
CONTINUES = Qing hua da xue xue bao (Peking, China : 1955) 0577-9189 
(OCoLC)7992589.

²MµØ¤j¾Ç ... ºÓ¤h¾Ç¦ì½×¤åºK­n¶×½s / ²MµØ¤j¾Ç¬ã¨s¥Í°|½s. 
TITLE = QING HUA DA XUE ... SHUO SHI XUE WEI LUN WEN ZHAI YAO HUI BIAN / 
QING HUA DA XUE YAN JIU SHENG YUAN BIAN.
IMPRINT = Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 1991-
IMPRINT = 1988 nian-
LIB. HAS = 1985-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9549 C344C : 1985. 

²M¤ú¤j¾ú¾ú³ø. ¾±¾úªÀ¦|¬¨¾úª©. 
TITLE = QING HUA DA XUE XUE BAO. ZHE XUE SHE HUI KE XUE BAN.
IMPRINT = Beijing : Qing hua da xue xue bao, 1986-
IMPRINT = Ti 1 [juan] qi 1-
CONTINUES = Qing hua da xue xue bao (Peking, China : 1977) 1000-1409 (DLC) 
96645942.
LIB. HAS = 1973-1974, 1977-1986(incomplete). 

²M¤ú¤j¾ú¾ú³ø. ¦¨¤M¬¨¾úª© = Journal of Tsinghua University. 
TITLE = QING HUA DA XUE XUE BAO. ZI RAN KE XUE BAN = JOURNAL OF TSINGHUA 
UNIVERSITY.
IMPRINT = Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 1986-
IMPRINT = 1986, 1-
CONTINUES = Qing hua da xue xue bao (Peking, China : 1977) 1000-1409 (DLC) 
96645942 (OCoLC)8834649.
LIB. HAS = 1986-1989(incomplete). 


²MµØ¤j¾Ç¬ã¨s¥Í²¦·~½×¤åzhe­n
TITLE = QING HUA DA XUE YAN JIU SHENG BI YE LUN WEN ZHE YAO = GLOSSARY OF 
THE GRADUATE THESIS ABSTRACTS.
IMPRINT = [Peking] : Qing hua da xue, 1981-
IMPRINT = 1981-
LIB. HAS = 1981-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9549 C344 : 1981-1983. 

²MµØ¾Ç³ø = Tsing hua journal of Chinese studies. 
TITLE = QING HUA XUE BAO = TSING HUA JOURNAL OF CHINESE STUDIES.
IMPRINT = Taibei : Qing hua xue bao she, 1956-
IMPRINT = Xin 1 juan di 1 qi (min guo 45 nian 6 yue [June 1956])-
CONTINUES = Qing hua xue bao (OCoLC)4899288.

²M©ú= Qing ming. 
TITLE = QING MING = QING MING.
IMPRINT = [Hefei shi] : Anhui ren min chu ban she, [1979-
IMPRINT = Chuang kan hao-
LIB. HAS = no.1(1979), 15-36(1983-1986), 43-48(1988), 55-102(1990-1997) 
(Carm). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 C362. 

«C¦~¨Î§@
TITLE = QING NIAN JIA ZUO.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she,
LIB. HAS = 1981-1983. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5767 C582H 

«C¦~¸Ö¿ï
TITLE = QING NIAN SHI XUAN / BEN SHE BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 1981-
LIB. HAS = 1981/82-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5237.9 C580 

«C¦~¤å¾Ç¼ú¤å¶°
TITLE = QING NIAN WEN XUE JIANG WEN JI.
IMPRINT = Xianggang : Xianggang da xue xue sheng hui : Xianggang Zhong wen 
da xue xue sheng hui,
LIB. HAS = 1980-1982. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5202 C580 


«C¦~¤å¾Ç
TITLE = QING NIAN WEN XUE = QINGNIAN WENXUE.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo qing nian chu ban she, 1982-
IMPRINT = Began in 1982.
LIB. HAS = Tsung ti 62 chi- 1988, 2-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 C580P 

«C³¾
TITLE = QING NIAO.
IMPRINT = Melbourne : Chinese publishers' group, university of Melbourne.
IMPRINT = Began with: No. 1 (May. 1994).
LIB. HAS = no.1-, 1994-

²M¥v½×ÂO
TITLE = QING SHI LUN CONG / ZHONGGUO SHE HUI KE XUE YUAN LI SHI YAN JIU SUO,
QING SHI YAN JIU SHI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhonghua shu ju, 1979-
IMPRINT = Di 1 ji (1979 nian)-
LIB. HAS = no.1-8, 1979-1991. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2746 C350

²M¥v¬ã¨s¶° / ¤¤°ê¤H¥Á¤j¾Ç²M¥v¬ã¨s©Ò ½s¡E. 
TITLE = QING SHI YAN JIU JI / ZHONGGUO REN MIN DA XUE QING SHI YAN JIU SUO 
BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 1980-
IMPRINT = Di 1 ji (1980 nian 11 yue [Nov. 1980])-
LIB. HAS = v.1-7, 1980-1990(Lacks v.2). 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2746 C351 


²M¥v¬ã¨s = Qingshi yanjiu. 
TITLE = QING SHI YAN JIU = QINGSHI YANJIU.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao zhong xin, 1991
IMPRINT = 1991, 1-
CONTINUES = Qing shi yan jiu tong xun (DLC)   85642106 (OCoLC)12406620.
LIB. HAS = no.1-, 1991-(lacks no.13, 14). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2746 C351. 

²M¥v¬ã¨s³q°T = Qingshi yanjiu tongxun. 
TITLE = QING SHI YAN JIU TONG XUN = QINGSHI YANJIU TONGXUN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1982-1990.
IMPRINT = 1982, 1-1990, 4.
CONT'D BY = Qing shi yan jiu (DLC)   93645219 (OCoLC)24486316.
LIB. HAS = no.1-34, 1982-1990. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2740 C351 

²Mij³ø [microform] = Journal of popular opinion. 
TITLE = QING YI BAO [MICROFORM] = JOURNAL OF POPULAR OPINION.
IMPRINT = Beijing : China National Microforms Import and Export Co., 
[1983]. 
LIB. HAS = v.1-26 Oct 1898-Dec 1901. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4506. 

«C®ü²Î­p¦~Ų = Statistical yearbook of Qinghai / «C®ü¬Ù²Î­p§½½s. 
TITLE = QINGHAI TONG JI NIAN JIAN = STATISTICAL YEARBOOK OF QINGHAI / 
QINGHAI SHENG TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1994-
IMPRINT = 1994-
CONTINUES = Qinghai sheng tong ji nian jian (DLC)   95646032 
(OCoLC)29857583.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4033.8 C532. 

¨D¬O = Qiu shi. 
TITLE = QIU SHI  [COMPUTER FILE] : 1988-1994 NIAN / ZHONG YANG DANG AN GUAN,
BEIJING CHAO XING GONG SI BIAN ZHI.
IMPRINT = [Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she,  [1996?]. 
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 2860 T430. 

¨D¬O = Qiu shi. 
TITLE = QIU SHI = QIUSHI.
IMPRINT = Beijing : Qiu shi za zhi she, 1988-
IMPRINT = 1988, 1-
CONTINUES = Hong qi (DLC)sn 89029743 (OCoLC)1752410.
LIB. HAS = no.1-156, 1988-1994 (Carm); no.157-, 1995- (Ba EA). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4290.01 C468. 


¨D¬O¾Ç¥Z
TITLE = QIU SHI XUE KAN = SEEKING TRUTH : JOURNAL OF HEILONGJIANG 
UNIVERSITY.
IMPRINT = He'erbin shi : "Qiu shi xue kan" bian ji bu,
LIB. HAS = no.59, 1987. 


¥þ°ê³ø¥Z¯Á¤Þ [microform]. 
TITLE = QUAN GUO BAO KAN SUO YIN [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Shanghai tu shu guan, 1973-
IMPRINT = 1974 nian di 1 qi = zong di 4 qi [Oct. 1973]-


¥þ°ê³ø¥Z¯Á¤Þ. ­õªÀª©
TITLE = QUAN GUO BAO KAN SUO YIN. ZHE SHE BAN = QUANGUO BAOKAN SUOYIN.
IMPRINT = Shanghai shi : Shanghai tu shu guan, 1980-
IMPRINT = 1, 1980 nian-
CONTINUES = Quan guo bao kan suo yin (DLC)   84642784 (OCoLC)10631754.
LIB. HAS = no.73, 89, 91, 172-181, 184-195, 224-267-, 1979-1994-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9559 C864 


¥þ°ê°ªµ¥°|®ÕªÀ·|¬ì¾Ç¾Ç³ø ... Á`¥Ø¿ý / ¦NªL¤j¾ÇªÀ·|¬ì¾Ç¾Ç³ø½s¿è³¡. 
TITLE = QUAN GUO GAO DENG YUAN XIAO SHE HUI KE XUE XUE BAO ... ZONG MU LU /
JILIN DA XUE SHE HUI KE XUE XUE BAO BIAN JI BU.
IMPRINT = [Changchun shi] : Jilin da xue chu ban she,
IMPRINT = Began with issue for 1906-1949, published in 1984.
LIB. HAS = 1980-1982. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9559 C860

¥þ°ê¬ì§Þ¹Ï®ÑÁ`Äý = Quanguo keji tushu zonglan / ¤¤°ê¥Xª©¤u§@ªÌ¨ó·|¬ì§Þ¥Xª©©e­û·|·|½s
TITLE = QUAN GUO KE JI TU SHU ZONG LAN = QUANGUO KEJI TUSHU ZONGLAN / 
ZHONGGUO CHU BAN GONG ZUO ZHE XIE HUI KE JI CHU BAN WEI YUAN HUI HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Ke xue chu ban she, 1991-
IMPRINT = 1990-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9517 C862. 


¥þ°êªL·~²Î­p¸ê®Æ
TITLE = QUAN GUO LIN YE TONG JI ZI LIAO / ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO LIN 
YE BU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo lin ye chu ban she,
IMPRINT = Began in 1987.


¥þ°ê¤d®a¥Xª©µo¦æ³æ¦ì¦W¿ý. 
TITLE = QUAN GUO QIAN JIA CHU BAN FA XING DAN WEI MING LU.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9471.6 C862 1996. 

¥þ°ê¤d®a¥Xª©µo¦æ³æ¦ì¦W¿ý. 
TITLE = QUAN GUO QIAN JIA CHU BAN FA XING DAN WEI MING LU.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9471.6 C862. 


¥þ°ê¹Ï®Ñ¸ê°Tºô¸ô³q°T = National bibliographic information network newsletter. 
TITLE = QUAN GUO TU SHU ZI XUN WANG LU TONG XUN = NATIONAL BIBLIOGRAPHIC 
INFORMATION NETWORK NEWSLETTER.
IMPRINT = Taibei shi : Guo li zhong yang tu shu guan, Min guo 80- [1991-
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi (1991 nian 10 yue)-
IMPRINT = Ceased with v. 6, no. 1/2 (May 1997).
LIB. HAS = Ti 1 chuan, Ti 1 chi- Oct 1991-


¥þ°ê·s®Ñ¥Ø. 
TITLE = QUAN GUO XIN SHU MU.
IMPRINT = [Beijing] : Zhong yang ren min zheng fu chu ban zong shu, tu shu 
qi kan si, 1951-
IMPRINT = 1950 nian-
LIB. HAS = 1950-1966, 1972-1994(incomplete). 


¥þ°êɬ¨q³ø§i¤å¾Çµû¿ïÀò¼ú§@«~¶° / ¡m¤åÃÀ³ø¡n¡m¤H¥Á¤å¾Ç¡n½s¿è³¡ ½s. 
TITLE = QUAN GUO YOU XIU BAO GAO WEN XUE PING XUAN HUO JIANG ZUO PIN JI / 
"WEN YI BAO" "REN MIN WEN XUE" BIAN JI BU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1981-
IMPRINT = 1977-1980- = 1-
LIB. HAS = 1977-1991. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5238.9 C862

 
¥þ°êɬ¨qµu½g ¤p»¡µû¿ïÀò¼ú§@«~¶°. 
TITLE = QUAN GUO YOU XIU DUAN PIAN XIAO SHUO PING XUAN HUO JIANG ZUO PIN JI
/ REN MIN WEN XUE BIAN JI BU BIAN.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she,
LIB. HAS = 1979-1986(lacks 1980). 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5767 C862 

¥þ°ê¥D­n³ø¥Z¸ê®Æ¯Á¤Þ [microform] / ¤W®ü¥«³ø¥Z¹Ï®ÑÀ]½s¦L. 
TITLE = QUAN GUO ZHU YAO BAO KAN ZI LIAO SUO YIN [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai.
IMPRINT = Whole no. 1-57 (Mar. 20, 1955-July 1959).
LIB. HAS = no.1-57 1955-1960. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4508. 

¥þ°êÁ`®Ñ¥Ø / ¤å¤Æ³¡¥Xª©¨Æ·~ºÞ²z§½ª©¥»¹Ï®ÑÀ]½s. 
TITLE = QUAN GUO ZONG SHU MU / WEN HUA BU CHU BAN SHI YE GUAN LI JU BAN BEN
TU SHU GUAN BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhonghua shu ju,
IMPRINT = Began with 1955 issue. Cf. New serial titles.
LIB. HAS = 1949-(Lacks 1981). 
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 9638 C862 


¥þ°êÁ`®Ñ¥Ø [microform] / ·sµØ®Ñ©±Á`©±½s¦L. 
TITLE = QUAN GUO ZONG SHU MU [MICROFORM].
IMPRINT = Beijing.
IMPRINT = 1949-1957.
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4509. 


¸s¨¥ = Popular tribune. 
TITLE = QUN YAN = POPULAR TRIBUNE.
IMPRINT = Beijing : "Qun yan" za zhi she, 1985-
IMPRINT = Chuang kan hao-
LIB. HAS = no.1-153, 1985-1997 (Carm). 

¸s²³[microform]. 
TITLE = QUN ZHONG [MICROFORM].
IMPRINT = Xianggang : Qun zhong zhou kan she.
IMPRINT = Chuang kan hao (Min guo 36 nian 1 yue- [1947])-
LIB. HAS = v.1, no.1-v.3, no.43 1947-1949. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4511. 

¸s²³, 1937.12-1947.3 ; ¦@²£ÐÞ¤H, 1939.2-1941.5 [computer file] / ¤¤¥¡ÀÉ®×À],
¥_¨Ê¶W¬P¤½¥q½s¨î. 
TITLE = QUN ZHONG, 1937.12-1947.3 ; GONG CHAN DANG REN, 1939.2-1941.5  
[COMPUTER FILE] / ZHONG YANG DANG AN GUAN, BEIJING CHAO XING GONG SI BIAN 
ZHI.
IMPRINT = [Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she,  [1996?]. 
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 2860 T430. 


 

Back to Top
R
¿U®Æ¤Æ¾Ç¾Ç³ø
TITLE = RAN LIAO HUA XUE XUE BAO = JOURNAL OF FUEL CHEMISTRY AND 
TECHNOLOGY.
IMPRINT = Daiyuan : Zhongguo ke xue yuan Shanxi mei tan hua xue yan jiu suo,
LIB. HAS = v.8, no.1 - v.9, no.4, Dec 1980-Dec 1981(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 8524 J992 : V.8 NO.1/1980. 


TITLE = RE XUE RI BAO.
IMPRINT = [Beijing : Ren min chu ban she], 1980.
IMPRINT = Di 1 hao (min guo 14 nian 6 yue 4 ri [1925])-di 24 qi (min guo 14
nian 6 yue 27 ri [1925]).
LIB. HAS = no. 1-24 June 4-27, 1925. 
LOCATION = meaf. 
CALL NO = 9985 J426 : 1925. 

¤H¶¡¥@
TITLE = REN JIAN SHI.
IMPRINT = Hankou : Hankou liang you tu shu gong si, 1936-
IMPRINT = Han chu di 1 qi (min guo 25 nian 3 yue 16 ri [Mar. 16, 1936])-
CONTINUES = Ren jian shi (Shanghai, China) (OCoLC)11209559.
LIB. HAS = no. 1-42 1934-1936. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9201 J974 : NO.1-12. 

¤H¤f¾Ç¥Z / °ê¥ß¥xÆW¤j¾Ç. 
TITLE = REN KOU XUE KAN / GUO LI TAIWAN DA XUE.
IMPRINT = Taipei, Taiwan : Guo li Taiwan da xue ren kou yan jiu zhong xin,
LIB. HAS = no.16, 1994. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4337 J867. 

¤H¤f¬ã¨s = Renkou yanjiu. 
TITLE = REN KOU YAN JIU = RENKOU YANJIU.
IMPRINT = [Peking] : Zhong guo ren min da xue chu ban she,
IMPRINT = Began in 1977. Cf. Reg. de l'ISDS.
LIB. HAS = no.30-, 1985-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4337 J860 


¤H¤f¬ã¨s³q°T = Population newsletter. 
TITLE = REN KOU YAN JIU TONG XUN = POPULATION NEWSLETTER.
IMPRINT = Taibei : Guo li Taiwan da xue ren kou yan jiu zhong xin,
LIB. HAS = no.18-, 1995-


¤H¤fÉO¸gÀÙ = Renkou yu jingji. 
TITLE = REN KOU YU JING JI = RENKOU YU JINGJI.
IMPRINT = Beijing : Ren kou yu jing ji bian ji bu,
IMPRINT = Began in 1980. Cf. Reg. de l'ISDS.
LIB. HAS = no.52- 1989-(Lacks 58-87). 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4330 J867 : NO.52-57/1989. 


¤H¥Á¹q¼v
TITLE = REN MIN DIAN YING.
IMPRINT = [Beijing, Ren min wen xue chu ban she]. 
IMPRINT = zong di 1-32 qi; 1976 nian 3 yue-1978 nian 12 yue.
LIB. HAS = no.21-32, 1978. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 6838.4 J871 : NOS. 21-24, 26-32/1978. 


¤H¥Áªk°|®×¨Ò¿ï 1992-1996¦~¦X­q¥» ¥Á¨Æ, ¸gÀÙ, ª¾ÃѲ£Åv, ®ü¨Æ...[et.al.]. 
TITLE = REN MIN FA YUAN AN LI XUAN 1992-1996 NIAN HE DING BEN  MIN SHI, 
JING JI, ZHI SHI CHAN QUAN, HAI SHI...[ET.AL.].
IMPRINT = Beijing : Ren min fa yuan chu ban she, 1997.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4886.5 J873M 


¤H¥Áªk°|®×¨Ò¿ï 1992-1996¦~¦X­q¥» ¦D¨Æ¨÷. 
TITLE = REN MIN FA YUAN AN LI XUAN 1992-1996 NIAN HE DING BEN  XING SHI 
JUAN.
IMPRINT = Beijing : Ren min fa yuan chu ban she, 1997.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4886.5 J873H1 1992- 1996. 


¤H¥Áªk°|¦~Ų. 
TITLE = REN MIN FA YUAN NIAN JIAN.
IMPRINT = Beijing : Ren min fa yuan chu ban she, 1991-
IMPRINT = 1988-
LIB. HAS = 1988. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4725.7 J873 


¤H¥Áµe³ø. 
TITLE = REN MIN HUA BAO.
IMPRINT = Beijing : Ren min hua bao she, 1985-
IMPRINT = 1985 nian di 1 qi = zong di 439 qi (1985 nian 1 yue [Jan. 1985])-
CONTINUES = Zhongguo hua bao.
LIB. HAS = 1972-(incomplete). 


¤H¥Á±Ð¨|
TITLE = REN MIN JIAO YU.
IMPRINT = Beijing : "Ren min jiao yu" she, 1950-
IMPRINT = Chuang kan hao (1950 nian 5 yue 1 ri [May 1, 1950])-
LIB. HAS = no.4-, 1978-(lacks no.6-8, 12-15). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4901 T874 : 1980. 


TITLE = REN MIN QING CHA = RENMIN JINGCHA.
IMPRINT = Shanghai : "Ren min qing cha" za zhi she,
IMPRINT = Began in 1949.
LIB. HAS = no.371-381 1990. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4266 J874 : NO.371-381/1990. 


¤H¥Á¤é³ø
TITLE = REN MIN RI BAO [MICROFORM]. 
IMPRINT = Handan shi : Ren min ri bao she, 1946-
IMPRINT = Chuang kan hao (min guo 35 nian 5 yue 15 ri [May 15, 1946])-
LIB. HAS = 15 May, 1946- (Ba). 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4539. 
LOCATION = meaef. 
CALL NO = 9986 J876. 

¤H¥Á¤é³ø±o¼úÀu¨q§@«~
TITLE = REN MIN RI BAO DE JIANG YOU XIU ZUO PIN.
IMPRINT = Beijing : Ren min ri bao chu ban she, 1981-
IMPRINT = 1980-
LIB. HAS = 1980. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5236.9 J876. 

¤H¥Á¤é³ø = Remin ribao. 
TITLE = REN MIN RI BAO = RENMIN RIBAO.
IMPRINT = Beijing : Ren min ri bao chu ban she, 1981-
IMPRINT = 1981.1-
CONTINUES = Ren min ri bao (He ding ben) (OCoLC)8063121.
LIB. HAS = Jan 1977-Oct 1980. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9986 J876a

¤H¥Á¤é³ø [microform] = Renmin ribao. 
TITLE = REN MIN RI BAO [MICROFORM] = RENMIN RIBAO.
IMPRINT = Beijing : Ren min ri bao.
IMPRINT = Chuang kan hao (1 July 1985-). 
LIB. HAS = Jan. 1989-
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6133. 
LOCATION = meaef. 
CALL NO = 9986 J876H. 

¤H¥Á¤é³ø
TITLE = REN MIN RI BAO = RENMIN RIBAO = PEOPLE'S DAILY.
IMPRINT = Beijing : Ren min ri bao she,
LIB. HAS = 1991-

¤H¥Á¤é³ø
TITLE = REN MIN RI BAO = RHENMIN RIBAO.
IMPRINT = Handan shi : Ren min ri bao she, 1946-
IMPRINT = Chuang kan hao (min guo 35 nian 5 yue 15 ri [May 15, 1946])-
LOCATION = meaef. 
CALL NO = 9986 J876. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4539. 

¤H¥Á¤é³øªÀ½×¯Á¤Þ
TITLE = REN MIN RI BAO SHE LUN SUO YIN / REN MIN RI BAO GUO NEI ZI LIAO ZU 
BIAN.
IMPRINT = Beijing : Ren min ri bao chu ban she,
LIB. HAS = 1949/58-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9986 J876Z : 1949/1958. 


¤H¥Á¤é³øªÀ½×¿ï¶°
TITLE = REN MIN RI BAO SHE LUN XUAN JI.
IMPRINT = [Beijing] : Ren min ri bao chu ban she,
IMPRINT = Began in 1957.
LIB. HAS = no. 1- 1957- incomplete. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2970 J876

¤H¥Á¤é³ø¯Á¤Þ. 
TITLE = REN MIN RI BAO SUO YIN.
IMPRINT = [Beijing] : Ren min ri bao she,
LIB. HAS = June 1948-Dec 1971; no.301-, 1975-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 9986 J876 

¤H¥Á¤é³ø : ¤­¤Q¦~¹Ï¤å¼ÆÕu¨t¦C¥ú½L 1996 [computer file] /
¤H¥Á¤é³øªÀ·s»D«Hº¶¤¤¤ß, ¥_¨Ê¥«·s¥_¦¨¹ê·~¶}µo¤½¥qÁp¦X¨î§@. 
TITLE = REN MIN RI BAO : WU SHI NIAN TU WEN SHU JU XI LIE GUANG PAN 1996 
[COMPUTER FILE] / REN MIN RI BAO SHE XIN WEN XIN XI ZHONG XIN, BEIJING SHI 
XIN BEI CHENG SHI YE KAI FA GONG SI LIAN HE ZHI ZUO.
IMPRINT = Beijing : Beijing shi xin bei cheng shi ye kai fa gong si : Ren 
min ri bao chu ban she chu ban fa xing, [1997].
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 9986 J876. 


¤H¥Á¤å¾Ç. 
TITLE = REN MIN WEN XUE.
IMPRINT = Beijing : Ren min wen xue chu ban she,
IMPRINT = Began with Oct. 1949 issue.
LIB. HAS = no.1-, 1949-(Lacks no.31). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 J870 

¤H¥ÁÀ¸¼@
TITLE = REN MIN XI JU.
IMPRINT = Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1976-1982.
IMPRINT = 1976, 1-1982, 12.
CONT'D BY = Xi ju bao (Peking, China : 1983) (DLC)   91644572 
(OCoLC)10228301.
CONTINUES = Xi ju bao (Peking, China) 0441-3458 (DLC)   91644571 
(OCoLC)2262021.
LIB. HAS = no.21-307, Jan 1978-Dec 1982. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 6826.1 J872 : 1979-1980. 

¤H¥Á­µ¼Ö / ¤¤µØ¥þ°ê­µ¼Ö¤u§@ªÌ¨ó·|½s.
TITLE = REN MIN YIN YUE / ZHONGHUA QUAN GUO YIN YUE GONG ZUO ZHE XIE HUI 
BIAN.
IMPRINT = Beijing : Xin hua shu dian, 1950-
IMPRINT = Chuang kan hao-
LIB. HAS = no.160-, 1978-(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 6701 J870 


¤H¥Á¶g¥Z. 
TITLE = REN MIN ZHOU KAN.
IMPRINT = [Peking] : Ren min chu ban she, 1982.
IMPRINT = Di 1 qi (1926 nian 2 yue 7 ri [Feb. 7, 1926])-di 50 qi (1927 nian
4 yue 10 ri [Apr. 10, 1927]).
LIB. HAS = no. 1-50 Feb 1926-Apr 1927. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4292.01 J873 : 1926-1927. 


¤H¤å¤¤°ê¾Ç³ø. 
TITLE = REN WEN ZHONGGUO XUE BAO.
IMPRINT = Xianggang Jiulong : Xianggang Jin hui da xue, 1995-
IMPRINT = Di 1 qi (1995 nian 4 yue [Apr., 1995])-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9160 J805. 


¤Hª«
TITLE = REN WU.
IMPRINT = Beijing : Sheng huo, Du shu, Xin zhi san lian shu dian, 1980-
IMPRINT = 1980, 1-
LIB. HAS = no.2-, 1980-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2250.1 J823 


¤H»PªÀ·|. 
TITLE = REN YU SHE HUI.
IMPRINT = Taibei, Shi jie wen wu gong ying she zong jing xiao]. 
IMPRINT = Di 1-   juan; Min guo 62 nian 4 yue-   [1973-
LIB. HAS = no.5-55, Dec 1975-Oct 1984(Lacks no.11-24). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 J873 : NO.25-36/1977-1979. 


¤é³ø¯Á¤Þ [microform] 
TITLE = RI BAO SUO YIN [MICROFORM]. 
IMPRINT = Shanghai : Zhongshan wen hua jiao you guan,
LIB. HAS = May 1934-Aug 1937. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4540. 


¤é¥»¾Ç¬ã¨s / ¥_¨Ê¤é¥»¾Ç¬ã¨s¤¤¤ß½s. 
TITLE = RIBEN XUE YAN JIU / BEIJING RIBEN XUE YAN JIU ZHONG XIN BIAN.
IMPRINT = Beijing : Ke xue ji shu wen xian chu ban she,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9189 J647. 


º_¾ð¤å¾ÇÂO¥Z
TITLE = RONG SHU WEN XUE CONG KAN.
IMPRINT = [Fuzhou] : Fujian ren min chu ban she, [1979?-
IMPRINT = No. 1 (Sept. 1979)-
LIB. HAS = no.1-12, no.14  1979-1982 (Carm). 

¾§ªL¥~¥v¾Ç¥Z: ¤¤°ê¾§ªL¥~¥v¾Ç·|¡A¥þ´Ô§d·q±ê¬ö©ÀÀ] ½s. 
TITLE = RU LIN WAI SHI XUE KAN / ZHONGGUO RU LIN WAI SHI XUE HUI, QUANJIAO 
WU JINGZI JI NIAN GUAN BIAN.
IMPRINT = Hefei : Huangshan shu she, 1988-
IMPRINT = Fa kan (1988)-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5761.5 J870. 

¦p¯o¤é³ø. ¦p¯o [microform]. / ¦¶¦w®Ê [¥D½s?] 
TITLE = RUGAO RI BAO. RUGAO [MICROFORM]. / ZHU ANJIN [ZHU BIAN ?]. 
IMPRINT = Rugao : Rugao ri bao she, 1943-1944.
IMPRINT = No.1768-
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6240.
Back to Top
S
SAN MIN CHU I HS{232}UEH PAO.
IMPRINT = [Yang-ming-shan, T{176}ai-wan] : Ssu li chung-kuo wen hua ta 
hs{232}ueh, San min chu i yen chiu so po shih pan,
IMPRINT = Ceased in 1985.
CONT'D BY = San min chu i yen chiu hs{232}ueh pao (DLC)   87644975 
(OCoLC)16015360. 
LIB. HAS = no.5-12, 1981-(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4738.13 S170 : NO. 5/1981. 


¤T¥Á¥D¸q¾Ç³N¬ã°Q±M¿è / [°ê¥ß¬Fªv¤j¾Ç½s¦L]. 
TITLE = SAN MIN ZHU YI XUE SHU YAN TAO ZHUAN JI / GUO LI ZHENG ZHI DA XUE.
IMPRINT = [Taibei : Gai da xue, 1978-
IMPRINT = 1 (min guo 67 [1978])-


´²¤å
TITLE = SAN WEN.
IMPRINT = Tianjin : Bai hua wen yi chu ban she.
IMPRINT = no. 1-   [Jan.] 1980-
LIB. HAS = no.1-, 1980-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 S404 : NOS. 1-24/1980-1981. 


´²¤å¿ï 
TITLE = SAN WEN XUAN.
IMPRINT = Taibei shi : Jiu ge chu ban she,
IMPRINT = Began in 1981.
LIB. HAS = 1981-1986, 1992. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5238.9 S403L

´²¤å¿ï¥Z= Sanwen xuankan. 
TITLE = SAN WEN XUAN KAN = SANWEN XUANKAN.
IMPRINT = Zhengzhou shi : "San wen xuan kan" bian ji bu, 1985-
IMPRINT = Chuang kan hao = Zong di 1 qi (1984 nian 10 yue [Oct. 1984])-
LIB. HAS = no.1-72, 1984-1990(Lacks no.2-68). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 S403 : 1984. 

±½¿º³ø. ©ø©ú [microform]. 
TITLE = SAO DANG BAO. KUNMING [MICROFORM].
IMPRINT = Kunming : [Sao dang bao she], Li Chengyi fa xing, 1943-1945.
IMPRINT = Began on May 2, 1935.[Hankou?]. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6242. 


TITLE = SHAN-HSI KO MING YING LIEH.
IMPRINT = [T{176}ai-y{232}uan shih? : s.n.], 1986-
IMPRINT = 1986, 1-
LIB. HAS = no.1-4, 1986. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4292.3 C214 : NO.1/1986. 


¤sªF²Î­p¦~Ų / ¤sªF¬Ù²Î­p§½½s. 
TITLE = SHANDONG TONG JI NIAN JIAN / SHANDONG SHENG TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4031.5 S252. 


°Ó·~¤ë³ø [microform] = The National Journal of Commerce. 
TITLE = SHANG YE YUE BAO [MICROFORM] = THE NATIONAL JOURNAL OF COMMERCE.
IMPRINT = [S.l.] : Harvard Yenching, [19--]. 
LIB. HAS = V. 8, no.1-v. 9, no.7 Jan. 1928-Sept. 1929. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4556 : r6-8.
¤W®ü³Õª«À]¶°¥Z. 
TITLE = SHANGHAI BO WU GUAN JI KAN.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1983-
IMPRINT = 1982-
CONTINUES = Guan kan (DLC)   82645288 (OCoLC)8751966.
LIB. HAS = 1982-1987. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9259 S234
¤W®ü¹Ù¤Í microform 
TITLE = SHANGHAI HUO YOU [MICROFORM]. 
IMPRINT = Shanghai : Gong shang you yi hui, 1920-1921.
IMPRINT = Di 1 ce ([min guo] 9 nian [1920] 10 yue 10 ri)-
IMPRINT = Ceased in 1921.
CONT'D BY = Huo you bao.
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 5388.
¤W®ü¥æ³q¤j¾Ç¾Ç³ø = Journal of Shanghai Jiaotong University.
TITLE = SHANGHAI JIAO TONG DA XUE XUE BAO = JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG 
UNIVERSITY.
IMPRINT = Shanghai shi : Shanghai jiao tong da xue,
LIB. HAS = no. 25-30 Sept 1979-Nov 1980. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 7002 S230 : NO. 25-26/1979.
¤W®ü¸gÀÙ¦~Ų / ¤W®üªÀ·|¬ì¾Ç°|¡m¤W®ü¸gÀÙ¦~Ų¡n½s¿è³¡. 
TITLE = SHANGHAI JING JI NIAN JIAN / SHANGHAI SHE HUI KE XUE YUAN "SHANGHAI
JING JI NIAN JIAN" BIAN JI BU.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai ren min zhu ban she, 1987-
IMPRINT = 1987-
LIB. HAS = 1989. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.282 S233 


¤W®ü¸gÀÙ
TITLE = SHANGHAI JING JI = SHANGHAI JINGJI.
IMPRINT = Shanghai shi : "Shanghai jing ji" bian ji bu,
LIB. HAS = no.49-54, 1989. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.282 S232S : NO.49-54/1989.
¤W®ü¬ì§Þ¦~Ų / ¡m¤W®ü¬ì§Þ¦~Ų¡n½s¿è³¡½s. 
TITLE = SHANGHAI KE JI NIAN JIAN / "SHANGHAI KE JI NIAN JIAN" BIAN JI BU 
BIAN.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai ke xue pu ji chu ban she, 1992-
IMPRINT = 1991-
LIB. HAS = 1991.
¤W®ü¬ü¥º¦~¥Z / ¤W®ü¬ü¥º¦~¥Z½s¿è²Õ½s. 
TITLE = SHANGHAI MEI SHU NIAN KAN / SHANGHAI MEI SHU NIAN KAN BIAN JI ZU 
BIAN.
IMPRINT = [Shanghai] : Shanghai ren min mei shu chu ban she, 1983-
IMPRINT = 1981-
LIB. HAS = 1982-1984. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 6001 S238
¤W®ü®úªF·s°Ï²Î­p¦~Ų = Statistical yearbook of Shanghai Pudong New Area /
¤W®ü¥«®úªF·s°Ï²Î­p§½½s. 
TITLE = SHANGHAI PUDONG XIN QU TONG JI NIAN JIAN = STATISTICAL YEARBOOK OF 
SHANGHAI PUDONG NEW AREA / SHANGHAI SHI PUDONG XIN QU TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1994-
IMPRINT = 1994-
CONTINUES = Shanghai Pudong xin qu tong ji nian bao.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4032.82 S233. 

¤W®ü¥ø·~. 
TITLE = SHANGHAI QI YE.
IMPRINT = Shanghai shi : Zhongguo qi ye guan li xie hui : Shanghai shi qi 
ye guan li xie hui,
LIB. HAS = no. 75-86, 1989. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.282 S238 : NO.75-86/1989.
TITLE = SHANGHAI SHE YING NIAN KAN / ZHONGGUO SHE YING JIA XIE HUI SHANGHAI
FEN HUI BIAN.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she, 1985-
IMPRINT = 1982-
LIB. HAS = 1983. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 6360.1 S235 : 1983. 


¤W®ü²Î­p¦~Ų
TITLE = SHANGHAI TONG JI NIAN JIAN = SHANGHAI TONG JI NIAN JIAN / SHANGHAI 
SHI TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1984-
IMPRINT = 1983-
LIB. HAS = 1983-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4032.8 S232
¤W®ü³q§ÓÀ]´Á¥Z. 
TITLE = SHANGHAI TONG ZHI GUAN QI KAN.
IMPRINT = Xianggang : Long men shu dian, 1965.
IMPRINT = Di 1 qi (Min guo 22 nian 6 yue [1933])-di 2 juan di 4 qi (Min guo
24 nian 3 yue [1935]). 
LIB. HAS = T i chuan ti 1 chi-Ti 2 chuan ti 4 chi June 1933-Mar 1935. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3202.23 S233S 


¤W®ü¤å¤Æ¦~Ų = Shanghai culture yearbook / ¡m¤W®ü¤å¤Æ¦~Ų¡n½s¿è³¡½s]. 
TITLE = SHANGHAI WEN HUA NIAN JIAN = SHANGHAI CULTURE YEARBOOK / ["SHANGHAI
WEN HUA NIAN JIAN" BIAN JI BU BIAN].
IMPRINT = Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 1987-
IMPRINT = 1987-
LIB. HAS = 1990. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3202.23 S230C
¤W®ü ¤å¤Æ. Shanghai culture. 
TITLE = SHANGHAI WEN HUA. SHANGHAI CULTURE.
IMPRINT = Washington, Reprinted by Center for Chinese Research Materials, 
Association of Research Libraries, 1974]. 
IMPRINT = Chuang kan haodi 12 qi; min guo 34 nian 12 yuemin guo 36 nian 1 
yue [1945-47.
LIB. HAS = no. 1-12 Dec 1945-Jan 1947. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9201 S230
¤W®ü¤å¥v¸ê®Æ¿ï¿è / ¤¤°ê¤H¥Á¬Fªv¨ó°Ó·|ij¤W®ü¥«©e­û·|¤å¥v¸ê®Æ¤u§@©e­û·|½s.
TITLE = SHANGHAI WEN SHI ZI LIAO XUAN JI / ZHONGGUO REN MIN ZHENG ZHI XIE 
SHANG HUI YI SHANGHAI SHI WEI YUAN HUI WEN SHI ZI LIAO GONG ZUO WEI YUAN 
HUI BIAN.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1983-
IMPRINT = Di 42 ji (1983 nian 1 yue [Jan. 1983])-
CONTINUES = Wen shi zi liao xuan ji (Shanghai, China) (DLC)82643258 
(OCoLC)7220466.
LIB. HAS = no. 59. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3202.23 S230S.
¤W®ü¤å¾Ç = Shanghai wenxue. 
TITLE = SHANGHAI WEN XUE = SHANGHAI WENXUE.
IMPRINT = Shanghai shi : Shanghai wen xue she,
IMPRINT = Began with Oct. 1959 issue.
CONTINUES = Wen yi yue bao (Shanghai, China) (DLC)   94645530 
(OCoLC)11025897.
LIB. HAS = no.1-, 1977-(Lacks no.19, 168). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 S230S : NOS. 88-93/1985. 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PQ362 Ba EA P 5202 S230S : NOS.22-27/1979. 


¤W®üÀ¸¼@ = Shanghai xiju. 
TITLE = SHANGHAI XI JU.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she,
IMPRINT = Began with Oct. 1959 issue.
LIB. HAS = no.61-, 1979-(Lacks no.112-114). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5651 S232 : NO. 61-63/1979.
¤W®ü ·s³ø [microform]. 
TITLE = SHANGHAI XIN BAO [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Zi lin yang hang, [1861-1872]. 
IMPRINT = Di 1 hao (Xianfeng 11 nian 10 yue 19[?] ri [Nov. 21[?] 1861])-ti 
884[?] hao (Tongzhi 7 nian 12 yue 16[?] ri [Jan. 28[?] 1869]); Xin shi 1 
(Tongzhi 7 nian 12 yue 20[?] ri [Feb. 1[?] 1869])- Xin shi 836 (Tongzhi 11 
nian 12 yue 2 ri [Dec. 31, 1872]). 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6235.
¤W®üÃÒ¨é¦~Ų = Shanghai securities yearbook / ¡m¤W®üÃÒ¨é¦~Ų¡n½s¿è³¡½s. 
TITLE = SHANGHAI ZHENG QUAN NIAN JIAN = SHANGHAI SECURITIES YEARBOOK / 
"SHANGHAI ZHENG QUAN NIAN JIAN" BIAN JI BU BIAN.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 1992-
IMPRINT = 1992-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4574 S290.
¤W®üÁ`°Ó·|¤ë³ø [microform] = Journal of General Chamber of Commerce of Shanghai. 
TITLE = SHANGHAI ZONG SHANG HUI YUE BAO [MICROFORM] = JOURNAL OF GENERAL 
CHAMBER OF COMMERCE OF SHANGHAI.
IMPRINT = [Stanford, Calif] : Hoover Institution, [19--]. 
IMPRINT = Began with July 1921 issue.
LIB. HAS = v.5 no.2-v.7 no.11 Feb. 1925-Nov. 1927. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4556.
¦ÂÀY¸gÀÙ¯S°Ï¦~Ų = Shantou Special Economic Zone yearbook /
¦ÂÀY¸gÀÙ¯S°Ï¦~Ų½sÄ¡©e­û·|½s. 
TITLE = SHANTOU JING JI TE QU NIAN JIAN = SHANTOU SPECIAL ECONOMIC ZONE 
YEARBOOK / SHANTOU JING JI TE QU NIAN JIAN BIAN ZUAN WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = [Canton] : Guangdong ren min chu ban she,
LIB. HAS = Chuang kan hao- 1989-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.32 S312 : 1989.
°¢¦èÀÉ®×= Shaanxi dangan. 
TITLE = SHANXI DANG AN = SHAANXI DANGAN.
IMPRINT = Xi'an shi : Shanxi sheng dang an ju,
LOCATION = meap. 
CALL NO = 3153 S714.
¤s¦è¸gÀÙ¦~Ų. 
TITLE = SHANXI JING JI NIAN JIAN.
IMPRINT = Taiyuan shi : Shanxi ren min chu ban she ; Xianggang : Zhonghua 
shu ju Xianggang fen ju,
IMPRINT = Began in 1985.
LIB. HAS = 1986. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.17 S212
¤s¦è¦~Ų. 
TITLE = SHANXI NIAN JIAN.
IMPRINT = Xi'an shi : Shanxi ren min chu ban she, 1988-
IMPRINT = 1987-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3153 S718. 

¤s¦è¦~Ų. 
TITLE = SHANXI NIAN JIAN.
IMPRINT = Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she, 1986-
IMPRINT = 1985-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3148 S218. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3148 S218.
¤s¦è¥«¤j¾Ç³ø.­õ¾ÇªÀ·|¬ì¾Çª©
TITLE = SHANXI SHI DA XUE BAO. ZHE XUE SHE HUI KE XUE BAN. = SHAANXI SHIDA 
XUEBAO.
IMPRINT = Xi'an shi : Gai da xue,
LIB. HAS = no.38-57, 1983-1987. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 S712 : NO. 42-49/1984-1985.
¤s¦è²Î­p¦~Ų / ¤s¦è¬Ù²Î­p§½½s. 
TITLE = SHANXI TONG JI NIAN JIAN / SHANXI SHENG TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = Xi'an : Shanxi ren min chu ban she, 1986-
IMPRINT = 1986-
LIB. HAS = 1990-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4031.8 S712
¤s¦è²Î­p¦~Ų / ¤s¦è¬Ù²Î­p§½½s. 
TITLE = SHANXI TONG JI NIAN JIAN / SHANXI SHENG TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she,
IMPRINT = Began in 1983.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4031.7 S212. TITLE = SHANXI WEN SHI ZI LIAO / ZHONGGUO REN MIN ZHENG ZHI XIE SHANG HUI 
YI SHANXI SHENG WEI YUAN HUI WEN SHI ZI LIAO YAN JIU WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Taiyuan : Wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui, 1961-
IMPRINT = Di 1 ji (1961 nian 10 yue [Oct. 1961])-
LIB. HAS = no. 71/72 1990. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3148 S210
¤s¦è¤å¾Ç = Shanxi wenxue. 
TITLE = SHANXI WEN XUE = SHANXI WENXUE.
IMPRINT = Taiyuan shi : Shanxi wen xue yue kan she, 1982-
IMPRINT = 1982, 1-
CONTINUES = Fen shui (DLC)   76840072.
LIB. HAS = no.1-, 1982-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5202 S210 : NO. 1-12/1982.
¤Ö¦~. 
TITLE = SHAO NIAN.
IMPRINT = [Peking] : Ren min chu ban she, 1982.
IMPRINT = Began in Aug. 1922; ceased in 1923?
LIB. HAS = No.2-12 1922-1923 no 12 imperfect. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4737.53 S985. 

¤Ö¦~¥@¬É [microform]= Youth would. 
TITLE = SHAO NIAN SHI JIE [MICROFORM]= YOUTH WORLD.
IMPRINT = [Shanghai] : [Shanghai dong ya tu shu guan], 1920.
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6274.
¤Ö¦~¤¤°ê [microform] = Journal of the youth China association. 
TITLE = SHAO NIAN ZHONGGUO  [MICROFORM] = JOURNAL OF THE YOUTH CHINA 
ASSOCIATION.
IMPRINT = [Shanghai] : [Shao nian Zhongguo xue hui], 1919-1924.
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6274.
»àÃö¤å¥v¸ê®Æ. 
TITLE = SHAOGUAN WEN SHI ZI LIAO.
IMPRINT = Shaoguan shi : Shaoguan shi zheng xie wen shi wei yuan hui, 1983-
IMPRINT = Di 1 ji-
LIB. HAS = Ti 1-9 chi Feb. 1985-1987. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3229 S079
ªÀ·|±Ð¨|¦~¥Z
TITLE = SHE HUI JIAO YU NIAN KAN.
IMPRINT = [Taibei, Taiwan] Zhongguo she hui jiao yu she.
LIB. HAS = 1991-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4991.5 S384 : NO.43/1991.
ªÀ·|¬ì¾Ç©u¥Z
TITLE = SHE HUI KE XUE JI KAN.
IMPRINT = Shenyang : [s.n.],
LIB. HAS = no.9-, 1980-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4001 S382S : NO. 9-11/1980.
ªÀ·|¬ì¾Ç = Shehui kexue / ¤W®üªÀ·|¬ì¾Ç°|¡mªÀ·|¬ì¾Ç¡n½s©e·|. 
TITLE = SHE HUI KE XUE = SHEHUI KEXUE / SHANGHAI SHE HUI KE XUE YUAN "SHE 
HUI KE XUE" BIAN WEI HUI.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai ren min chu ban she,
LIB. HAS = no. 29, 30, 33 1983. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4001 S382
ªÀ·|¬ì¾Ç¾Ô½u
TITLE = SHE HUI KE XUE ZHAN XIAN.
IMPRINT = [Changchun, Jilin ren min chu ban she]. 
IMPRINT = chuang kan hao-   1978 nian 5 yue-
LIB. HAS = no.1-, 1978-(Lacks no.4). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 S382
ªÀ·|¾Ç¬ã¨s = Shehuixue yanjiu. 
TITLE = SHE HUI XUE YAN JIU = SHEHUIXUE YANJIU.
IMPRINT = Beijing : She hui xue yan jiu za zhi she, 1986-
IMPRINT = 1986, 1-
LIB. HAS = no.2-5, 7-10 1986-1987. 


ªÀ·|¥D¸q¬ã¨s
TITLE = SHE HUI ZHU YI YAN JIU = SHEHUIZHUYI YANJIU.
IMPRINT = Wuchang : Hua Zhong shi fan da xue, " She hui zhu yi yan jiu" 
bian ji bu,
LIB. HAS = no.75-, 1991-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4285 S380 : NO. 75/FEB 1991.
¥Ó³ø
TITLE = SHEN BAO.
IMPRINT = Taibei : Taiwan xue sheng shu ju, 1965.
IMPRINT = Ti 1 hao (Tong zhi ren shen 3 yue 23 ri, ying 4 yue 30 ri [Apr. 
30, 1872])-
IMPRINT = Ceased in 1949.
LIB. HAS = Apr 1872-Apr 1887. 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PS33 V.1. 

¥Ó³ø [microform]. 
TITLE = SHEN BAO [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Shen bao bao guan, 1872-1949.
IMPRINT = Di 1 hao (Tong zhi ren shen 3 yue 23 ri, ying 4 yue 30 ri [Apr. 
30, 1872])-
IMPRINT = Ceased in 1949.
LIB. HAS = Apr 30, 1872-May 19, 1949 incomplete. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4557.
¥Ó³ø¯Á¤Þ
TITLE = SHEN BAO SUO YIN / "SHEN BAO SUO YIN" BIAN JI WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai shu dian,
LIB. HAS = 1919-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 9985 S544A
¯«¦{¾Ç¤H = China's scholars abroad. 
TITLE = SHEN ZHOU XUE REN = CHINA'S SCHOLARS ABROAD.
IMPRINT = [Beijing : Shen zhou xue ren za zhi she, 1987-
IMPRINT = Chuang kan hao (1987, 5 [May 1987])-
LIB. HAS = Chuang kan hao- 1987-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4991.9 S337
¥Í¬¡. 
TITLE = SHENG HUO  [COMPUTER FILE] : 1-8 JUAN / ZHONG YANG DANG AN GUAN, 
BEIJING CHAO XING GONG SI BIAN ZHI.
IMPRINT = [Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she,  [1996?]. 
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 2860 T430. 

¥Í¬¡±Ð¨|. 
TITLE = SHENG HUO JIAO YU.
IMPRINT = [Shanghai] : Shanghai shu dian, 1981.
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi (min guo 23 nian 2 yue 16 ri [Feb. 16, 1934])-
di 3 juan di 12 qi (min guo 25 nian 8 yue 16 ri [Aug. 16, 1936]).
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4901 S234
¥Í¬¡¶g¥Z [microform] / ¥Í¬¡¶g¥ZªÀ½s. 
TITLE = SHENG HUO ZHOU KAN  [MICROFORM] / SHENG HUO ZHOU KAN SHE BIAN.
IMPRINT = Shanghai : Sheng huo shu dian, 1925-1933.
IMPRINT = Di yi juan di yi qi (1925 nian 10 yue)-di 8 juan di 50 qi (1933 
nian 12 yue).
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6248.
³Ó§Q¤§¥ú. 
TITLE = SHENG LI ZHI GUANG.
IMPRINT = [Taibei : Xin Zhongguo chu ban she,
IMPRINT = Began with July 1953 issue. Cf. Guo li zhong yang tu shu guan qi 
kan mu lu, l977.
IMPRINT = Ceased with no. 498 (June 1996).
LIB. HAS = 405- Sept. 1988- incomplete. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 S723
Ân¶§¸gÀٲέp¦~Ų / [¡m¨H¶§¸gÀٲέp¦~Ų¡n½s©e·|½s]. 
TITLE = SHENYANG JING JI TONG JI NIAN JIAN / ["SHENYANG JING JI TONG JI 
NIAN JIAN" BIAN WEI HUI BIAN].
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo tong ji chu ban she,
IMPRINT = Began in 1985.
IMPRINT = -1991.
CONT'D BY = Shenyang nian jian (DLC)   93645237 (OCoLC)27966730.
LIB. HAS = 1987. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.113 S372


Ân¶§¦~Ų = Shen yang nian jian. 
TITLE = SHENYANG NIAN JIAN = SHEN YANG NIAN JIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1992-
IMPRINT = 1992-
CONTINUES = Shenyang jing ji tong ji nian jian (DLC)   89640799 
(OCoLC)19948526.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.113 S372.
²`¦`¸gÀÙ¯S°Ï¦~Ų / ²`¦`¸gÀÙ¯S°Ï¦~Ų½s¿è©e­û·|½s. 
TITLE = SHENZHEN JING JI TE QU NIAN JIAN / SHENZHEN JING JI TE QU NIAN JIAN
BIAN JI WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Shenzhen : Gai hui, 1985-1996.
IMPRINT = Chuang kan hao-1996.
CONT'D BY = Shenzhen nian jian.
LIB. HAS = 1985, 1987, 1989-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.32 S342S1
²`¦`²Î­p¦~Ų = Shen zhen tong ji nian jian / ²`¦`¥«²Î­p§½½s. 
TITLE = SHENZHEN TONG JI NIAN JIAN = SHEN ZHEN TONG JI NIAN JIAN / SHENZHEN
SHI TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, -1996.
IMPRINT = -1996.
CONT'D BY = Shenzhen tong ji xin xi nian jian.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4033.2 S342.
²`¦`¥~¸ê¥ø·~¦W¿ý = Directory of foreign invested ventures in Shenzhen /
²`¦`¥«¬F©²¸gÀÙµo®i §½²`¦`¸gÀÙ¯S°Ï«H®§¤¤¤ß½s¿è. 
TITLE = SHENZHEN WAI ZI QI YE MING LU = DIRECTORY OF FOREIGN INVESTED 
VENTURES IN SHENZHEN / SHENZHEN SHI ZHENG FU JING JI FA ZHAN JU SHENZHEN 
JING JI TE QU XIN XI ZHONG XIN BIAN JI.
IMPRINT = Xiamen shi : Lu jiang chu ban she,
LIB. HAS = 1990. 
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 4536 S342. 


¹ê³ø [microform]. 
TITLE = SHI BAO [MICROFORM].
IMPRINT = Beijing : [s.n.],
IMPRINT = Oct. 1, 1928-Apr. 30, 1944(Lack some issues).
IMPRINT = Began with Oct. 1, 1928 issue.
LIB. HAS = 1928-1944. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4560.
®v¤j¾Ç³ø. 
TITLE = SHI DA XUE BAO.
IMPRINT = [Taibei] : Taiwan sheng li shi fan da xue, 1956-
IMPRINT = Di 1 qi (Min guo 45 nian 6 yue [1956])-
CONT'D BY = Shi da xue bao. Ren wen yu she hui ke xue lei 0583-0249 (DLC)  
98645602.
CONT'D BY = Shi da xue bao. Jiao yu lei (DLC)   98645603.
CONT'D BY = Shi da xue bao. Ke xue jiao yu lei (DLC)   98645604.
CONT'D BY = Shi da xue bao. Shu li yu ke ji lei (DLC)   98645605.
LIB. HAS = no. 1- 1956- Lacks no. 27-31. 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PQ331  Ba EA P 9201 S247 : V.1/1956.
®É¥N¶g¥Z ²Ä26´Á [microform]. 
TITLE = SHI DAI ZHOU KAN DI 26 QI [MICROFORM].
IMPRINT = Nanjing : Shi dai zhou kan she, 1946.
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 5541.
¥v¦a¾Ç³ø [microform] : Journal of the historical and geographical society. 
TITLE = SHI DI XUE BAO [MICROFORM] : JOURNAL OF THE HISTORICAL AND 
GEOGRAPHICAL SOCIETY.
IMPRINT = Zug : IDC, [197-?]. 
IMPRINT = Vol. 1, no. 1 (Nov. 1921) - v. 4, no. 1 (Oct. 1926). 
LIB. HAS = v.1,no.1-v.4,no.1 Nov. 1921-Oct. 1926 Lacks v.1,no.2-4. 
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 4182.
¥v¦a©P¥Z = History and geography. 
TITLE = SHI DI ZHOU KAN = HISTORY AND GEOGRAPHY.
IMPRINT = Washington, D.C. : Center for Chinese Research Materials, 
Association of Research Libraries, 1974.
IMPRINT = Di 1 qi (min guo 23 nian 9 yue 21 ri [Sept. 21, 1934])-di 146 qi 
(min guo 26 nian 7 yue 23 ri [July 23, 1937]).
LIB. HAS = no. 1-146 Sept 1934-July 1937. 
LOCATION = meaf. 
CALL NO = 2451 S547
¹ê¸Ü [microform]. 
TITLE = SHI HUA [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Zhongguo gong chan dang zhong yang wei yuan hui, 1930-
1931.
IMPRINT = No. 1 (Oct. 1930)-no. 9 (Feb. 1931).
LIB. HAS = no. 1-9 1930-1931 incomplete. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4559.
¹ê¸Ü [microform]. 
TITLE = SHI HUA [MICROFORM].
IMPRINT = Beijing.
IMPRINT = Di 1 hao (min guo 19 nian 10 yue 30 ri [Oct. 30, 1930])-di 13 qi 
(1931 nian 3 yue 5 ri) [?].
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 5384. 

¥@¬ÉµØ°Ó¸gÀÙ¦~ų = Yearbook of the world Chinese entrepreneurs /
¥@¬ÉµØ°Ó¸gÀÙ¦~ų½s¿è©e­û·|½s. 
TITLE = SHI JIE HUA SHANG JING JI NIAN JIAN = YEARBOOK OF THE WORLD CHINESE
ENTREPREUNEURS [SIC] / SHI JIE HUA SHANG JING JI NIAN JIAN BIAN JI WEI YUAN
HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Ji ye guan li chu ban she, 1995-
IMPRINT = 1995-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4358 S464.
TITLE = SHI JIE JING JI WEN HUI.
IMPRINT = [Shanghai] : Fu dan da xue chu ban she,
IMPRINT = Began in 1957.
LIB. HAS = no.3-4 June-Aug 1993.
¥@¬Éµ£¸Üºë¿ï / ³¯§B§j¥D½s. 
TITLE = SHI JIE TONG HUA JING XUAN / CHEN BOCHUI ZHU BIAN.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai ke ji jiao yu chu ban she, 1997.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5796 S460. 


¥@¬Éª¾ÃѦ~ų= Shijie zhishi nianjian. 
TITLE = SHI JIE ZHI SHI NIAN JIAN = SHIJIE ZHISHI NIANJIAN.
IMPRINT = Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she, 1958-
IMPRINT = 1958-
CONTINUES = Shi jie zhi shi shou ce.
LIB. HAS = 1954- incomplete back issues at Kidds. 
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 9316 S468
¥@¬É©v±Ð¬ã¨s = Shijie zongjiao yanjiu. 
TITLE = SHI JIE ZONG JIAO YAN JIU = SHIJIE ZONGJIAO YANJIU.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she,
IMPRINT = Began in Aug. 1979.
¥v®Æ¦¯¥Z. 
TITLE = SHI LIAO XUN KAN.
IMPRINT = [Taibei] : Guo feng chu ban she, 1963.
IMPRINT = Began in June 1930; ceased in July 1931.
LIB. HAS = no. 1-40 1930-1931. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2748 S592.
¹ê¨Æ¨D¬O = Seek truth from facts. 
TITLE = SHI SHI QIU SHI = SEEK TRUTH FROM FACTS.
IMPRINT = Wulumuqi shi : Shi shi qiu shi za zhi she.
LIB. HAS = no.104-, 1992-(lacks no.117, 125).
®É¨Æ ¸ê®Æ ¤â¥U. 
TITLE = SHI SHI ZI LIAO SHOU CE / "BAN YUE TAN" BIAN JI BU BIAN.
IMPRINT = [Peking] : Xin hua chu ban she,
LIB. HAS = 1982-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9317 S653

¸Ö¿ï. 
TITLE = SHI XUAN.
IMPRINT = Taibei shi : Er ya chu ban she, 1983-
IMPRINT = 71 nian [1982]-
LIB. HAS = 1982-1986. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5237.9 S033T
¸Ö¿ï. 
TITLE = SHI XUAN / SHI KAN SHE BIAN.
IMPRINT = Beijing : Ren min wen xue chu ban she,
LIB. HAS = 1982-1989. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5237.9 S033S1
¸Ö¿ï
TITLE = SHI XUAN = NIAN DU SHI XUAN.
IMPRINT = Taibei : Er ya chu ban she, Min guo 72- [1983-
IMPRINT = Di 1 ji- = 71 nian (1982)-
LIB. HAS = Ti 1 chi- 1982-
¥v¾Çµû½×. 
TITLE = SHI XUE PING LUN.
IMPRINT = Taibei : Shi xue ping lun she,
IMPRINT = Began in July 1979.
LIB. HAS = Ti 1 chi July 1979. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2514 S570Y : NO.1/1979.
¥v¾Ç±¡³ø / ¤¤°ê¥v¾Ç·|, ¡m¤¤°ê¾ä¥v¾Ç¦~Ų¡n½s¿è³¡½s. 
TITLE = SHI XUE QING BAO / ZHONGGUO SHI XUE HUI, "ZHONGGUO LI SHI XUE NIAN 
JIAN" BIAN JI BU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Ren min chu ban she, 1982-
IMPRINT = 1982, 1-
LIB. HAS = no.1-4, 1982-1988. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2451 S576.
¥v¾Ç¥v¸ê®Æ
TITLE = SHI XUE SHI ZI LIAO.
IMPRINT = Washington, D.C. : Center for Chinese Research Materials, 
Association of Research Libraries,
IMPRINT = Di 1 ji (1979 nian 3 yue)-
LIB. HAS = Ti 1 chi March 1979. 
LIB. HAS = Ti 1 chi March 1979. 

¥v¾Ç»P¦a¾Ç [microform] = History and geography. 
TITLE = SHI XUE YU DI XUE [MICROFORM] = HISTORY AND GEOGRAPHY.
IMPRINT = Zug : IDC, [197-?]. 
IMPRINT = No. 1 (1926 - no. 4 (1928). 
LIB. HAS = no.1-4 1926-1928. 
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 4183.
¥v¾Ç¤ë¥Z. 
TITLE = SHI XUE YUE KAN.
IMPRINT = [Kaifeng : Henan ren min chu ban she,
CONTINUES = Xin shi xue tong xun (OCoLC)12889515.
LIB. HAS = no.135-, 1982-(no.1-12, 1959, no.1-6, 1960 Baill Mic/o 4558). 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4558. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2451 S577 : NO.135-140/1982-8376.
¤Q¤ëµû½× = October review. 
TITLE = SHI YUE PING LUN = OCTOBER REVIEW.
IMPRINT = [Xianggang, Shi yue shu dian]. 
LIB. HAS = 1975-1979, no.47-, 1980-(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4800.1 S470 : 1975-1979.
¤Q¤ë = Shiyue. 
TITLE = SHI YUE = SHIYUE.
IMPRINT = Beijing : Beijing shi yue wen yi chu ban she : guo wai fa xing 
Zhongguo guo ji tu shu mao yi zong gong si.
LIB. HAS = no.2-, 1978-(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 S472
TITLE = SHIH TAI WEN CHAI = CURRENT DIGEST.
IMPRINT = T{176}ai-pei : Shih tai wen chai she, 1980-
IMPRINT = Ti 1 ch{232}uan ti 1 ch{176}i (Min kuo 69 nien 8 y{232}ueh [Aug. 
1980])-   = tsung ti 1 hao-
LIB. HAS = no. 1-12, 19-36 Aug 1980-July 1983. 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PS66 BA EA P 9201 S620 : NOS. 1-5/1980. 

TITLE = SHIH Y{232}UAN.
IMPRINT = T{176}ai-pei shih : Kuo li T{176}ai-wan ta hs{232}ueh li shih 
hs{232}ueh yen chiu so, min kuo 59 [1970]-
IMPRINT = Ch{176}uang k{176}an hao-
LIB. HAS = no. 1-3, 5-10 1971-1980, 13,15,16,18 1984-1991. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2451 S579 : NO. 13/1984. 


¦¬Ã¬ = Harvest. 
TITLE = SHOU HUO = HARVEST.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she,
IMPRINT = Began in July 1957.
LIB. HAS = no.16-, 1979-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 S244
®Ñ³ø
TITLE = SHU BAO.
IMPRINT = Taibei : Taiwan xue sheng shu ju, 1965.
IMPRINT = Guang xu jia shen nian 3 yue 23 ri [Apr. 18, 1884]-
LIB. HAS = Apr 1884-Apr 1885                                               
Apr 1885TION DONE. 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PS32. 


®ÑªkÂO¥Z / ¤åª«½s¿è©e­û·|½s. 
TITLE = SHU FA CONG KAN / WEN WU BIAN JI WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Wen wu chu ban she, 1981-
IMPRINT = Di 1 ji (1981 nian 2 yue [Feb. 1981])-
LIB. HAS = no. 25-28 1991. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 6160 S538. 

®ÑªL = Shu lin. 
TITLE = SHU LIN = SHU LIN.
IMPRINT = Shang-hai : Shang-hai jen min ch{176}u pan she,
IMPRINT = Began with Sept. 1979 issue; ceased with 1990, 3.
LIB. HAS = no.65-88, 1988-1990. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9500 S549
®Ñ¥Ø©u¥Z= Bibliography quarterly. 
TITLE = SHU MU JI KAN = BIBLIOGRAPHY QUARTERLY.
IMPRINT = Taibei : Shu mu ji kan she, min guo 55 [1966]-
IMPRINT = Chuang kan hao (min guo 55 nian 9 yue [Sept. 1966])-
CONT'D BY = Zhongguo shu mu ji kan.
LIB. HAS = v.1-, no.1-, 1966-(Lacks v. 10, no. 1-4). 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PQ341  Ba EA P 9401 S562
®Ñµû®Ñ¥Ø. 
TITLE = SHU PING SHU MU.
IMPRINT = [Taibei, Hong Jianquan jiao yu wen hua ji jin hui]. 
IMPRINT = 1-100; min guo 61 nian 9 yuemin guo 70 nian 9 yue [1972-1981]. 
LIB. HAS = no. 1-40, 57-100 Sept 1957-Sept 1981. 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PS65 BA EA P 9470.1 S505
«ä·Q¬Fªv±Ð¨|. / [Microform] ¤¤°ê¤H¥Á¤j¾Ç®Ñ³ø¸ê®ÆªÀ½s. 
TITLE = SI XIANG ZHENG ZHI JIAO YU. / [MICROFORM] ZHONGGUO REN MIN DA XUE 
SHU BAO ZI LIAO SHE BIAN,
IMPRINT = Beijing : Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao she,
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 5394.
«ä·Q¬Fªv±Ð¨|. 
TITLE = SI XIANG ZHENG ZHI JIAO YU.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao she,
¥|¤tÀÉ®× = Si chuan dang an. 
TITLE = SICHUAN DANG AN = SI CHUAN DANG AN.
IMPRINT = [Chengdu shi] : Sichuan sheng dang an ju, Sichuan sheng dang an 
xue hui,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3178 S624S.
¥|¤t¦a¤è§Ó = Sichuan difangzhi. 
TITLE = SICHUAN DI FANG ZHI = SICHUAN DIFANGZHI.
IMPRINT = Chengdu shi : "Sichuan di fang zhi" bian ji bu,
CONTINUES = Sichuan di fang zhi tong xun (DLC)   92644865 (OCoLC)25353700.
LIB. HAS = no.41-46 1989. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 3178 S624 

¥|¤t¸gÀÙ¦~Ų / ¥|¤t¸gÀÙ¦~Ų½s¿è©e­û·|. 
TITLE = SICHUAN JING JI NIAN JIAN / SICHUAN JING JI NIAN JIAN BIAN JI WEI 
YUAN HUI.
IMPRINT = Chengdu : Sichuan ke xue ji shu chu ban she, 1987-1988.
IMPRINT = 1986-1988.
CONT'D BY = Sichuan nian jian (DLC)   92644981 (OCoLC)25545614.
LIB. HAS = 1986-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.23 S622
¥|¤t¦~Ų.
TITLE = SICHUAN NIAN JIAN.
IMPRINT = Chengdu shi : Sichuan nian jian bian ji wei yuan hui, 1989-
IMPRINT = 1989-
CONTINUES = Sichuan jing ji nian jian (DLC)   89640679 (OCoLC)18979084.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3178 S622S1.
¥|¤t¤é³ø [microform] = Sichuan ribao.
TITLE = SICHUAN RI BAO [MICROFORM] = SICHUAN RIBAO.
IMPRINT = Chengdu shi : Sichuan ri bao she, 1952-
IMPRINT = Chuang kan hao (1952 nian 9 yue 1 ri [Sept. 1, 1952])-
¥|¤t²Î­p¦~Ų / ¥|¤t¬Ù²Î­p§½½s. 
TITLE = SICHUAN TONG JI NIAN JIAN / SICHUAN SHENG TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo tong ji chu ban she,
LIB. HAS = 1989. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4032.3 S622.
¥|¤t¤å¥v¸ê®Æ¿ï¿è / ¤¤°ê¤H¥Á¬Fªv¨ó°Ó·|ij¥|¤t¬Ù©e­û·|, ¥|¤t¬Ù¬Ù§Ó½s¿è©e­û·|½s.
TITLE = SICHUAN WEN SHI ZI LIAO XUAN JI / ZHONGGUO REN MIN ZHENG ZHI XIE 
SHANG HUI YI SICHUAN SHENG WEI YUAN HUI, SICHUAN SHENG SHENG ZHI BIAN JI 
WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Chengdu : Sichuan sheng sheng zhi bian ji wei yuan hui,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3178 S620.
¥|¤t¤åª«. 
TITLE = SICHUAN WEN WU.
IMPRINT = Chengdu shi : "Sichuan wen wu" bian ji bu, 1984-
IMPRINT = 1984, 1-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2061 S620.
§º¿ñª÷¤¸¥v. 
TITLE = SONG LIAO JIN YUAN SHI.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo ren min da xue Shu bao zi liao zhong xin, 1996
IMPRINT = 1996, 1-
CONTINUES = Zhongguo gu dai shi. 2, Song Liao Jin Yuan Ming Qing.


TITLE = SONGZI NIAN JIAN.
IMPRINT = Songzi xian : Hubei sheng Songzi xian di fang zhi ban gong shi,
IMPRINT = Began in 1986.
LIB. HAS = 1987. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.244 S438.
TITLE = SSU Y{232}U YEN.
IMPRINT = T{176}ai-pei : Ssu y{232}u yen tsa chih she,
IMPRINT = Began with Feb. 1963 issue. Cf. Kuo li chung yang t{176}u shu 
kuan ch{176}i k{176}an mu lu, 1977.
LIB. HAS = v. 8, no. 4- 1960- incomplete. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 S670 : V.12-14/1974-1977.
Ĭ³ø (®ü¦{ª©). ¦¿Ä¬ [microform]. 
TITLE = SU BAO (HAIZHOU BAN). JIANGSU [MICROFORM].
IMPRINT = Jiangsu : Niu Changyao fa xing, 1946.
IMPRINT = [Began] in Dec.Minguo 26 nian [1937], 1937-[?], No.1-[?].
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6238.
¸k»·¤åÄm. 
TITLE = SUIYUAN WEN XIAN.
IMPRINT = Taibei : Suiyuan wen xian she, [Min guo 66 nian i.e. 1977-
IMPRINT = Chuang kan hao (Min guo 66 nian 12 yue [Dec. 1977])-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3266 S230.
Ĭ¦{²Î­p¦~Ų / Ĭ¦{¥«²Î­p§½½s. 
TITLE = SUZHOU TONG JI NIAN JIAN / SUZHOU SHI TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo tong ji chu ban she,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4032.8 S432.
Back to Top
T
¤Ó¥Õ [microform] = The satirist. 
TITLE = TAI BAI [MICROFORM] = THE SATIRIST.
IMPRINT = Shanghai : Sheng huo shu dian, Min guo 23-  [1934-
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi-   = Chuang kan hao-
LIB. HAS = v.1-2 Sept 1934-Sept 1935. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4561. 

»O¤j¤¤¤å¾Ç³ø. 
TITLE = TAI DA ZHONG WEN XUE BAO.
IMPRINT = Taibei, Taiwan : Guo li Taiwan da xue Zhongguo wen xue xi, Min 
guo 74 [1985-
IMPRINT = Chuang kan hao-
LIB. HAS = Ti 2 chi- 1988-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 T445 : NO.2/1988. 


TITLE = T{176}AI-PEI SHIH Y{232}UAN HS{232}UEH PAO.
IMPRINT = T{176}ai-pei : T{176}ai-wan sheng li T{176}ai-pei shih fan 
hs{232}ueh y{232}uan, Min kuo 77-   [1988-
IMPRINT = Ti 1 ch{176}i (Min kuo 77 nien 6 y{232}ueh [June 1988])-
LIB. HAS = no. 1- June 1988-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 T412 : V.1/JUNE 1988. 

TITLE = T{176}AI-WAN CHIAO T{176}UNG T{176}UNG CHI Y{232}UEH PAO = MONTHLY 
STATISTICAL REPORT ON TAIWAN TRANSPORTATION.
IMPRINT = [T{176}ai-chung] : T{176}ai-wan sheng cheng fu chiao t{176}ung 
ch{176}u.
CONT'D BY = T{176}ai-wan sheng chiao t{176}ung t{176}ung chi y{232}ueh pao 
= Monthly statistical report of transportation Taiwan Province. 
LIB. HAS = 1-12, 1975. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4481 T430 : JAN/1975. 

TITLE = T{176}AI-WAN HUA K{176}AN.
IMPRINT = T{176}ai-pei shih : T{176}ai-wan hua k{176}an tsa chih she, 1983-
IMPRINT = Chung-hua min kuo 72 nien 5 y{232}ueh ([May 1983])-
IMPRINT = Ceased in June 1995.
CONT'D BY = T{176}ai-wan y{232}ueh k{176}an (OCoLC)33464162. 
CONTINUES = T{176}ai-wan (DLC)sn 89030114 (OCoLC)7412498. 

TITLE = T{176}AI-WAN I HS{232}UEH HUI TSA CHIH = JOURNAL OF THE FORMOSAN 
MEDICAL ASSOCIATION.
IMPRINT = T{176}ai-pei shih : T{176}ai-wan i hs{232}ueh hui,
IMPRINT = Began in Jan. 1946; ceased in 1990.
CONT'D BY = Journal of the Formosan Medical Association (DLC)sn 92033500 
(OCoLC)26850468. 
CONTINUES = Taiwan Igakkai zasshi. 
LIB. HAS = v.52-89  1954-1990 (Me). 

»O¥_ µe¥Z. 
TITLE = TAIBEI HUA KAN.
IMPRINT = Taibei : Taibei hua kan she, 1968-
IMPRINT = Di 1 qi (Min guo 57 nian 1 yue [1968])-
LIB. HAS = keep last year issue. 

¥x¥_¥«¥Xª©¨Æ·~¾÷ºc¤@Äý. 
TITLE = TAIBEI SHI CHU BAN SHI YE JI GOU YI LAN.
IMPRINT = [Taibei] Taibei shi zheng fu xin wen chu.
LIB. HAS = 1983. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9472.301 T410 : 1983. 

»O¥_¥«¥ß¬ü³NÀ]¨åÂåؿý = Taipei Fine Arts Museum catalgue of collections.
TITLE = TAIBEI SHI LI MEI SHU GUAN DIAN CANG MU LU = TAIPEI FINE ARTS 
MUSEUM CATALOGUE OF COLLECTIONS.
IMPRINT = [Taipei] : Taibei shi li mei shu guan,
CONTINUES = Taibei shi li mei shu guan dian. Dian cang mu lu.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 6014.302 T420. 


¥_¥«¥ß®v½d¾Ç°|¾Ç³ø
TITLE = TAIBEI SHI LI SHI FAN XUE YUAN XUE BAO = JOURNAL OF TAIPEI 
MUNICIPAL TEACHERS COLLEGE.
IMPRINT = Taibei shi : Gai xue yuan, Min guo 77-   [1988-
IMPRINT = Di 19 qi (min guo 77 nian 6 yue [June 1988])-
CONTINUES = Bei shi shi zhuan xue bao (DLC)   87642066 (OCoLC)10118025.
LIB. HAS = no.20, 1989. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 T410 :V. 20/JUNE L989. 


»OªF¿¤²Î­p­nÄý. 
TITLE = TAIDONG XIAN TONG JI YAO LAN.
IMPRINT = [Taidong] Taidong xian zheng fu.
LIB. HAS = no. 21, 24 1971, 1974. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4033.01 T451. 


¥x«n¥«²Î­p­nÄý
TITLE = TAINAN SHI TONG JI YAO LAN.
IMPRINT = [Tainan] Tainan shi zheng fu.
LIB. HAS = 1973. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4033.01 T442 : 1973. 

TITLE = TAIWAN DI QU FU N{232}U SHENG HUO ZHUANG KUANG DIAO CHA BAO GAO / 
NEI ZHENG BU BIAN.
IMPRINT = Taibei shi : Nei zheng bu tong ji chu,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4176.301 T434. 

»OÆW¦a°Ïº~¾Ç½×µÛ¿ï¥Ø / º~¾Ç¬ã¨s¸ê®Æ¤ÎªA°È¤¤¤ß½s.
TITLE = TAIWAN DI QU HAN XUE LUN ZHU XUAN MU / HAN XUE YAN JIU ZI LIAO JI 
FU WU ZHONG XIN BIAN.
IMPRINT = Taibei shi : Gai Zhong xin,
LIB. HAS = 1983-1984. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9513.51 T434 

¥xÆW¦a°Ï¥ø·~¦W¿ý = Taiwan business directory
TITLE = TAIWAN DI QU QI YE MING LU = TAIWAN BUSINESS DIRECTORY.
IMPRINT = Daibei shi : Zhonghua zheng xin suo qi ye gu fen you xian gong si,
CONTINUES = Taiwan qu qi ye ming lu.
LIB. HAS = v.1-4 1989/1990. 
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 4420.8301 T437 


»OÆW¦a°Ï, ¤H¤O¸ê·½²Î­p¦~³ø
TITLE = TAIWAN DI QU, REN LI ZI YUAN TONG JI NIAN BAO = YEARBOOK OF 
MANPOWER STATISTICS, TAIWAN AREA, REPUBLIC OF CHINA.
IMPRINT = Taibei shi : Xing zheng yuan zhu ji chu,
LIB. HAS = 1988. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4460.301 C547. 


»OÆW¦a°ÏªÀ·|ºÖ§Q¾÷ºc·§ªp½Õ¬d³ø§i / ¤º¬F³¡½s.
TITLE = TAIWAN DI QU SHE HUI FU LI JI GOU GAI KUANG DIAO CHA BAO GAO / NEI 
ZHENG BU BIAN.
IMPRINT = Taibei shi : Nei zheng bu tong ji chu,
IMPRINT = Began in 1988.
LIB. HAS = 1991. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4216.301 T434 : 1990. 

»OÆW¦a°Ï²{Âäj³°´Á¥ZÁp¦X¥Ø¿ý¥úºÐ¸ê®Æ®w [computer file] ¡þ ¦æ¬F°|¤j³°©e­û·|
TITLE = TAIWAN DI QU XIAN CANG DA LU QI KAN LIAN HE MU LU GUANG DIE ZI LIAO
KU  [COMPUTER FILE] / XING ZHENG YUAN DA LU WEI YUAN HUI.
IMPRINT = Taibei shi : Xing zheng yuan da lu wei yuan hui, Min guo 86 
[1997]. 
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 9559.5 T434. 

¥xÆW¦a°Ï,Á~¸ê»P¥Í²£¤O²Î­p¦~³ø
TITLE = TAIWAN DI QU, XIN ZI YU SHENG CHAN LI TONG JI NIAN BAO = YEARBOOK 
OF EARNINGS AND PRODUCTIVITY STATISTICS, TAIWAN AREA, REPUBLIC OF CHINA.
IMPRINT = Taibei shi : Xing zheng yuan zhu ji chu,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4323 C547 : 1988. 


¥xÆW¸gÀÙ
TITLE = TAIWAN JING JI.
IMPRINT = [Taibei?] : Taiwan sheng zheng fu jing ji jian she dong yuan wei 
yuan hui, min guo 66 [1977]-
IMPRINT = Di 1 qi (min guo 66 nian 1 yue [Jan. 1977])-
LIB. HAS = Ti 19 chi- July 1978- incomplete. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.301 T432T 

¥xÆW¸gÀÙ±¡¶Õ.
TITLE = TAIWAN JING JI QING SHI.
IMPRINT = [Taibei] Xing zheng yuan jing ji she ji wei yuan hui jing ji yan 
jiu chu.
LIB. HAS = 1990-1991. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4359.301 T432H.
¥xÆW¸gÀÙ¹w´ú»P¬Fµ¦ / ¤¤¥¡¬ã¨s°|¸gÀÙ¬ã¨s©Ò. 
TITLE = TAIWAN JING JI YU CE YU ZHENG CE / ZHONG YANG YAN JIU YUAN JING JI 
YAN JIU SUO.
IMPRINT = Taibei shi : Gai yan jiu suo,
CONTINUES = Taiwan jing ji yu ce.
LIB. HAS = v. 20 no. 1 Apr 1989. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4359.301 T432 : V.20 NO.1/APR.1989.
¥xÆW¬ü³N¦~Ų = Annual of arts in Taiwan / [¥D½s¶¯·à¥xÆW¬ü³N¦~Ų½s¿è©e­û·|]. 
TITLE = TAIWAN MEI SHU NIAN JIAN = ANNUAL OF ARTS IN TAIWAN / [ZHU BIAN 
XIONG SHI TAIWAN MEI SHU NIAN JIAN BIAN JI WEI YUAN HUI].
IMPRINT = Taibei shi : Xiong shi tu shu gu fen you xian gong si, 1989-
IMPRINT = 1990-
LIB. HAS = 1991. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 6001 T438 : 1991. 

»OÆW¬ü³N : »OÆW¬Ù¥ß¬ü³NÀ]À]¥Z = Journal of Taiwan Museum of Art. 
TITLE = TAIWAN MEI SHU : TAIWAN SHENG LI MEI SHU GUAN GUAN KAN = JOURNAL OF
TAIWAN MUSEUM OF ART.
IMPRINT = Taizhong shi : Taiwan sheng li mei shu guan,
IMPRINT = Began in June 1988.
LIB. HAS = v.6, no.4- Apr/1994-
»OÆW¦~«×µû½×. 
TITLE = TAIWAN NIAN DU PING LUN.
IMPRINT = Taibei shi : Yuan shen chu ban she,
LIB. HAS = 1987-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3226 T438Y : 1988. 

»OÆW¦~Ų
TITLE = TAIWAN NIAN JIAN / TAIWAN XIN SHENG BAO SHE BIAN.
IMPRINT = Taibei : Gai she, [min guo 36 nian, i.e. 1947-
IMPRINT = min guo 36 nian [1974]-
LIB. HAS = 1990. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3226 T438T : 1990.
¥xÆW´²¤å¿ï
TITLE = TAIWAN SAN WEN XUAN / JI JI ZHU BIAN.
IMPRINT = Taibei shi : Qian wei chu ban she, 1983-
IMPRINT = 1982-
LIB. HAS = 1982-1985. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5241.301 T434C
»OÆW¬Ù±Ð¨|²Î­p¦~³ø/ »OÆW¬Ù¬F©²±Ð¨|ÆU ½s¦L
TITLE = TAIWAN SHENG JIAO YU TONG JI NIAN BAO / TAIWAN SHENG ZHENG FU JIAO 
YU TING BIAN YIN = YEARBOOK EDUCATIONAL STATISTICS, TAIWAN PROVINCE / DEPT.
OF EDUCATION, TAIWAN PROVINCIAL GOVERNMENT, REPUBLIC OF CHINA.
IMPRINT = [Nantou county] : Gai ting.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4918.301 T439T. 


TITLE = TAIWAN SHENG LI BO WU GUAN NIAN KAN.
IMPRINT = [Taibei : Gai guan,
LIB. HAS = v.34-37, 1991-1994. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9261.3 T439 : V.34/1991. 

¥xÆW¬Ù²Î­p¦~³ø
TITLE = TAIWAN SHENG TONG JI NIAN BAO = STATISTICAL YEARBOOK OF TAIWAN 
PROVINCE.
IMPRINT = Taibei : Taiwan sheng zheng fu zhu ji chu,
IMPRINT = 37 (1978)-
CONTINUES = Taiwan sheng tong ji yao lan.
LIB. HAS = no. 47- 1987-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4033.01 T439
»OÆW¬Ùª«»ù²Î­p¦~³ø
TITLE = TAIWAN SHENG WU JIA TONG JI NIAN BAO = COMMODITY PRICE STATISTICS 
YEARBOOK, TAIWAN PROVINCE, THE REPUBLIC OF CHINA.
IMPRINT = [Taizhong shi] : Taiwan sheng zheng fu zhu ji chu,
LIB. HAS = 1990-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4562 T439 

»OÆW¬Ù¬F©²¤½³ø. 
TITLE = TAIWAN SHENG ZHENG FU GONG BAO.
IMPRINT = Taizhong : Taiwan sheng zheng fu mi shu chu,
IMPRINT = Began in May 18, 1964?
LIB. HAS = Feb. 13, 1980-June 27, 1986. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4761.5 T439 

»OÆW¸Ö¿ï
TITLE = TAIWAN SHI XUAN / WU SHENG ZHU BIAN.
IMPRINT = Taibei shi : Qian wei chu ban she,
LIB. HAS = 1982-1985. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5241.301 T430C. 

»OÆW¤åÄm.
TITLE = TAIWAN WEN XIAN.
IMPRINT = [Taibei : Taiwan sheng wen xian wei yuan hui,
CONTINUES = Wen xian zhuan kan (OCoLC)12291358.
LIB. HAS = v.39, no.2, June 1988. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 3226 T430
»OÆW¤åÄm.
TITLE = TAIWAN WEN XIAN.
IMPRINT = Daizhong shi : Daiwan wen xian wei yuan hui, 1955-
IMPRINT = Di 6 juan di 1 qi (min guo 44 nian 3 yue [Mar. 1966])-
CONTINUES = Wen xian zhuan kan.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3226 C560 v.88. 

»OÆW¤åÄm¤ÀÃþ¯Á¤Þ. 
TITLE = TAIWAN WEN XIAN FEN LEI SUO YIN.
IMPRINT = Taibei shi : Taiwan sheng wen xian wei yuan hui,
IMPRINT = Began in 1959.
LIB. HAS = 1960-1983, 1985-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9513.5301 T430
»OÆW¤åÃÀ = Taiwan literature. 
TITLE = TAIWAN WEN YI = TAIWAN LITERATURE.
IMPRINT = [Taibei] : Taiwan wen yi za zhi she,
IMPRINT = Began in 1964.
LIB. HAS = ns no. 1-54 Mar 1977-Mar 1981. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5241.301 T43
¥xÆW¯bªªÃ~Âå¾Ç·|·|³ø
TITLE = TAIWAN XU MU SHOU YI XUE HUI HUI BAO.
IMPRINT = Tamsui, Taiwan sheng xu mu shou yi xue hui.
CONTINUES = Taiwan sheng xu mu shou yi xue hui. Taiwan xu mu shou yi xue 
hui ji kan 0494-5603 (DLC)   75835204.
LIB. HAS = no.13-no.62 1968-1993. 
CALL NO = VW P TAIW
¥xÆW¬ã¨s©u¥Z
TITLE = TAIWAN YAN JIU JI KAN = TAIWAN RESEARCH QUARTERLY.
IMPRINT = Xiamen : Xiamen da xue Taiwan yan jiu suo,
IMPRINT = Began in 1987.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3226 T431H. 


¥xÆW¬ã¨s = Taiwan studies / ¤¤°êªÀ·|¬ì¾Ç°|¥xÆW¬ã¨s©Ò. 
TITLE = TAIWAN YAN JIU = TAIWAN STUDIES / ZHONGGUO SHE HUI KE XUE YUAN 
TAIWAN YAN JIU SUO.
IMPRINT = Beijing : Taiwan yan jiu za zhi she, 1988-
IMPRINT = Chuang kan hao-   = 1988 nian di 1 qi-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3226 T431C2.
¥x¤¤¥«²Î­p­nÄý = The statistical abstract of Taichung municipality. 
TITLE = TAIZHONG SHI TONG JI YAO LAN = THE STATISTICAL ABSTRACT OF TAICHUNG
MUNICIPALITY.
IMPRINT = [Taizhong] : Taizhong shi zheng fu,
LIB. HAS = 1974. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4033.01 T450 : 1974.
²H¦¿¾Ç³ø. 
TITLE = TAMKANG JOURNAL = DANJIANG XUE BAO.
IMPRINT = [Taibei] : Tamkang College of Atrs & Sciences, 1958-1968.
IMPRINT = No. 1 (Aug. 1958)-no. 7 (Nov. 1968).
CONT'D BY = Tamkang journal. Language, literature, and history 
(OCoLC)7023802 (DLC)   73835030.
CONT'D BY = Tamkang journal. Science, engineering and business 
(OCoLC)7023571 (DLC)sf 83009014.
LIB. HAS = no.25- 1987-
­ð¥N¤å¾Ç¬ã¨s / ¤¤°ê­ð¥N¤å¾Ç·|, ¦è¥_¤j¾Ç¤¤¤å¨t, ¤s¦è¤H¥Á¥Xª©ªÀ¥D½s. 
TITLE = TANG DAI WEN XUE YAN JIU / ZHONGGUO TANG DAI WEN XUE XUE HUI, XI 
BEI DA XUE ZHONG WEN XI, GUANGXI SHI FAN DA XUE CHU BAN SHE ZHU BIAN.
IMPRINT = Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5224 T020C.
­ð¥N¤å¾Ç¬ã¨s¦~Ų / ¤¤°ê­ð¥N¤å¾Ç¾Ç·|, ÔE¦è®v­S¤j¾Ç¤¤¤å¨t½s.
TITLE = TANG DAI WEN XUE YAN JIU NIAN JIAN / ZHONGGUO TANG DAI WEN XUE XUE 
HUI, SHANXI SHI FAN DA XUE ZHONG WEN XI BIAN.
IMPRINT = Xi'an : Shanxi ren min chu ban she, 1984-
IMPRINT = 1983-
LIB. HAS = 1984-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5224 T020
­ð¤s²Î­p¦~Ų = Statistical yearbook of Tangshan / ­ð¤s¥«²Î­p§½½s. 
TITLE = TANGSHAN TONG JI NIAN JIAN = STATISTICAL YEARBOOK OF TANGSHAN / 
TANGSHAN SHI TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo tong ji chu ban she,
IMPRINT = Began in 1992.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4031.4 T022.
°Q¨ª¦¯³ø [microform]. 
TITLE = TAO CHI XUN BAO [MICROFORM].
IMPRINT = Xianggang : Tao chi xun bao she, 1926.
IMPRINT = no.1 (Jul. 1926)-no.9( Oct. 1926).
LIB. HAS = no.1-9 1926. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4562.
Ä˶V¤é³ø. Ä˨R [microform]. 
TITLE = TENG YUE RI BAO. TENGCHONG [MICROFORM].
IMPRINT = Tengchong : Wu Baoquan fa xing, 1938-1948.
IMPRINT = Began on 27.Aug.Minguo 26 [1937]; 1937-?, No.1-?
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6274. 

¤Ñ¬z¤j¾Ç¾Ç³ø = Journal of Tianjin University. 
TITLE = TIANJIN DA XUE XUE BAO = JOURNAL OF TIANJIN UNIVERSITY.
IMPRINT = Tianjin shi : "Tianjin da xue xue bao" bian ji bu,
IMPRINT = Started in 1955.
LIB. HAS = 1- Jan 1985- incomplete. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 T134
¤Ñ¬z¥«°|¾Ç³ø
TITLE = TIANJIN SHI YUAN XUE BAO.
IMPRINT = [Tianjin, Tianjin shi yuan xue bao bian ji bu]. 
LIB. HAS = no. 3-43 1975-1982 incomplete. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 T132 : NO. 25-33/1979-1980.
¤Ñ¬z¥v§Ó.
TITLE = TIANJIN SHI ZHI.
IMPRINT = Tianjin shi : Dianjin di fang shi zhi bian wei hui zong bian shi,
1985-
IMPRINT = 1985, 1-
LIB. HAS = no.16-19,1989. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3135 T139T
¤Ñ¬z²Î­p¦~Ų / ¤Ñ¬z¥«²Î­p§½½s.
TITLE = TIANJIN TONG JI NIAN JIAN / TIANJIN SHI TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = [Tianjin shi?] : Zhongguo tong ji chu ban she,
LIB. HAS = 1985, 1986, 1990-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4031.4 T132 

¤Ñ¬z¤å¥vÂO¥Z. 
TITLE = TIANJIN WEN SHI CONG KAN.
IMPRINT = [Tianjin shi] : Tianjing shi wen shi yan jiu guan, 1983?-
IMPRINT = Di 1 qi-
LIB. HAS = no.1-6, 1984-1985.
¤Ñ¬z¤å¥v¸ê®Æ¿ï¿è / ¤¤°ê¤H¥Á¬Fªv¨ó°Ó·|ij¤Ñ¬z¥«©e­û·|¤å¥v¸ê®Æ¬ã¨s©e­û·|½s. 
TITLE = TIANJIN WEN SHI ZI LIAO XUAN JI / ZHONGGUO REN MIN ZHENG ZHI XIE 
SHANG HUI YI DIANJIN SHI WEI YUAN HUI WEN SHI ZI LIAO YAN JIU WEI YUAN HUI 
BIAN.
IMPRINT = Tianjin shi : Tianjin ren min jiu ban she, 1978-
IMPRINT = Di 1 ji (1978 nian 12 yue [Dec. 1978])-
LIB. HAS = Ti 35 chi- April 1986-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3135 T139C
¤Ñ¬z¤å¾Ç. 
TITLE = TIANJIN WEN XUE.
IMPRINT = Tianjin shi : "Tianjin wen xue" za zhi she, 1986-
IMPRINT = 1986, 1-
CONTINUES = Xiao shuo dao bao (DLC)   91644778 (OCoLC)24418345.
LIB. HAS = no.1-, 1986-(Lacks 1987). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 T130T 


¤Ñ¬z¤åÃÀ
TITLE = TIANJIN WEN YI = TIANJIN WENYI.
IMPRINT = Tianjing : Tianjin wen yi bian ji wei yuan hui, 1973-
IMPRINT = Chuang kan hao (Jan. 1973) = zong di [3] qi-
LIB. HAS = no.10-52, 1974-1978(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 T130 : NO. 44/1978.
TITLE = T{176}IEN-CHIN CHING CHI NIEN CHIEN.
IMPRINT = T{176}ien-chin shih : T{176}ien-chin jen min ch{176}u pan she, 
1986-
IMPRINT = 1986-
LIB. HAS = 1986-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.14 T132N : 1986. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.14 T132N : 1988.
TITLE = T{176}IEN-CHIN SHIH TA HS{232}UEH PAO = TIANJINSHIDAXUEBAO.
IMPRINT = T{176}ien-chin shih : T{176}ien-chin shih ta hs{232}ueh pao pien 
chi pu,
LIB. HAS = no.3-, 1975-(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 T132 : NO. 46-57/1983-1984.
§ë¸ê¬ã¨s = Investment research.
TITLE = TOU ZI YAN JIU = INVESTMENT RESEARCH.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tou zi xue hui : Jian she yin hang tou zi yan 
jiu suo,
LIB. HAS = no.131-, 1995-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4574 T531.
¹Ï®ÑÀ]¾Ç³q½×. 
TITLE = TU SHU GUAN XUE TONG XUN [MICROFORM] = TUSHUGUANXUE TONGXUN.
IMPRINT = Beijing : Beijing tu shu guan, 1958-1960.
IMPRINT = 1958 nian di 1 qi (Feb. 1958)-1960 nian di 4 qi (Apr. 1960).
CONT'D BY = Tu shu guan gong zuo.
CONT'D BY = Tu shu guan.
LIB. HAS = 1958,1-1960,4. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4565.
¹Ï®ÑÀ]¾Ç»P¸ê°T¬ì¾Ç= Journal of library & information science. 
TITLE = TU SHU GUAN XUE YU ZI XUN KE XUE. JOURNAL OF LIBRARY & INFORMATION 
SCIENCE.
IMPRINT = [Taibei : Guo li Taiwan shi fan da xue, she hui jiao yu xue xi; 
Oak Park, Ill., Meizhongdiju Zhongguo tu shu guan cong ye ren yuan xie 
hui]. 
IMPRINT = V. 1 (Apr. 1975)-
LIB. HAS = 1- 1975-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9701 T658T : V.1-2/1975-1976.
¹Ï®Ñ¸ê®Æ²°T
TITLE = TU SHU ZI LIAO JIAN XUN /  LI FA YUAN TU SHU GUAN.
IMPRINT = Taibei :  Gai guan, 1984-
IMPRINT = Di 1 qi (min guo 73 nian 2 yue [Feb. 1984])-
LIB. HAS = no.33- Feb 1992-


¦R¾|µf²Î­p¦~Ų = Tulufan statistical yearbook / ¦R¾|µf¦a°Ï²Î­p³B½s. 
TITLE = TULUFAN TONG JI NIAN JIAN = TULUFAN STATISTICAL YEARBOOK / TULUFAN 
DI QU TONG JI CHU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4033.75 T622.
TITLE = TUNG WU CHING CHI SHANG HS{232}UEH HS{232}UEH PAO. SOOCHOW JOURNAL 
OF ECONOMICS AND BUSINESS.
IMPRINT = [T{176}ai-pei] Tung Wu ta hs{232}ueh.
IMPRINT = ti 1-   ch{176}i; Min kuo 66 nien [1977]-
LIB. HAS = v.3-7, 1979-1985. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4301 T522 : NO.3/1979.
¥~°ê±Ð¨|°ÊºA/ ¥_¨Ê®v­S¤j¾Ç¥~°ê±Ð¨|¬ã¨s©Ò½s¿è. 
TITLE = WAI GUO JIAO YU DONG TAI/ BEIJING SHI FAN DA XUE WAI GUO JIAO YU 
YAN JIU SUO BIAN JI.
IMPRINT = Beijing : Beijing shi fan da xue chu ban she,
LIB. HAS = no.34-35, 1985.
¥~¤å´Á¥Zº~¾Ç½×µû·J¥Ø = Current contents of foreign periodicals in Chinese studies /
º~¾Ç¬ã¨s¸ê®Æ¤ÎªA°È¤¤¤ß½s¦L. 
TITLE = WAI WEN QI KAN HAN XUE LUN PING HUI MU = CURRENT CONTENTS OF 
FOREIGN PERIODICALS IN CHINESE STUDIES.
IMPRINT = [Taibei] : Han xue yan jiu zi liao ji fu wu zhong xin,
IMPRINT = Began with di 1 juan, di 1 qi (Zhonghua min guo 73 nian 2 yue 
[i.e. Feb. 1984]).
LIB. HAS = no.29-39 Feb 1991-Aug 1993.
¥~»y±Ð¾ÇÉO¬ã¨s = Waiyu jiaoxue yu yanjiu. 
TITLE = WAI YU JIAO XUE YU YAN JIU = WAIYU JIAOXUE YU YANJIU.
IMPRINT = Beijing : Shang wu yin shu guan, 1959-
IMPRINT = 1959, 4-
CONTINUES = Hsi fang y{232}u wen (DLC)   93645224 (OCoLC)12905089.
LIB. HAS = no.43-, 1980-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5005 W204.
¨L°°°ê¥Á¬F©²¤½³ø [computer file] / ¤¤¥¡ÀÉ®×À], ¥_¨Ê¶W¬P¤½¥q½s¨î. 
TITLE = WANG WEI GUO MIN ZHENG FU GONG BAO  [COMPUTER FILE] / ZHONG YANG 
DANG AN GUAN, BEIJING CHAO XING GONG SI BIAN ZHI.
IMPRINT = [Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she,  [1996?]. 
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 2860 T430.
¨L°°¬F©²¦æ¬F°|·|ij¿ý [computer file] / ¤¤¥¡ÀÉ®×À], ¥_¨Ê¶W¬P¤½¥q½s¨î. 
TITLE = WANG WEI ZHENG FU XING ZHENG YUAN HUI YI LU  [COMPUTER FILE] / 
ZHONG YANG DANG AN GUAN, BEIJING CHAO XING GONG SI BIAN ZHI.
IMPRINT = [Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she,  [1996?]. 
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 2860 T430.
TITLE = WEI TI GU SHENG WU XUE BAO = ACTA MICROPALAEONTOLOGICA SINICA.
IMPRINT = [Beijing] : Ke xue chu ban she,
IMPRINT = Began in 1984; ceased with v. 8, no. 4, published in 1991.
LIB. HAS = v.3, no.1-4, 1986.
¤åµÑ [microform]. 
TITLE = WEN CUI [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Wen cui she,
IMPRINT = No. 1(Oct. 9, 1945)-No. 22(Mar. 6, 1947).
LIB. HAS = v.1, no.1-v.2, no.22 Oct 1945-Mar 1947. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4571. TITLE = WEN HS{232}UEH I CH{176}AN TSENG K{176}AN.
IMPRINT = [Pei-ching] : Chung-hua shu ch{232}u, 1955-
IMPRINT = 1 chi-
LIB. HAS = v.1-16, 1955-1983. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5207 W073. 

¤å¶×³øÁY¦L¥» = wenhuibao. 
TITLE = WEN HUI BAO SUO YIN BEN = WENHUIBAO.
IMPRINT = Shanghai shi : Wen hui bao she,
LIB. HAS = no.1-, 1986-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 9985 W074A
¤å©u¤ë¥Z [microform]. 
TITLE = WEN JI YUE KAN [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Wen xue ji kan she, Min guo 25 [1936]. 
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi = Chuang kan hao (Min guo 25 nian 6 yue [June 
1936]) - Di 2 juan di 1 qi (Min guo 25 nian 12 yue [Dec. 1936]). 
LIB. HAS = v.1, no.1-v.2, no.1 Jan-Dec 1936. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4566. 

¤å¥v. 
TITLE = WEN SHI.
IMPRINT = Beijing : Zhonghua shu ju, 1962-
IMPRINT = Di 1 ji (1962 nian 10 yue [Oct. 1962])-
LIB. HAS = no.4-40, 1965-1994(Lacks no.26). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 W054
¤å¥v¶°µÑ / ¤¤°ê¤H¥Á¬Fªv¨ó°Ó·|ij¥þ°ê©e­û·|, ¤å¥v¸ê®Æ¬ã¨s©e­û·|½s. 
TITLE = WEN SHI JI CUI / ZHONGGUO REN MIN ZHENG ZHI XIE SHANG HUI YI QUAN 
GUO WEI YUAN HUI, WEN SHI ZI LIAO YAN JIU WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Wen shi zi liao chu ban she, 1983-
IMPRINT = Di 1 ji (1983 nian 10 yue [Oct. 1983])-
LIB. HAS = v.1-6, 1983-1985. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9159 W052
¤å¥v¾Ç³ø. 
TITLE = WEN SHI XUE BAO.
IMPRINT = Taizhong shi : Guo li zhong xing da xue wen xue yuan wen shi xue 
bao bian ji wei yuan hui,
IMPRINT = Began in 1971.
LIB. HAS = no.13-23, 1983-1993(Lacks no.18-22). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 W057 : V.13/1983.
¤å¥v­õ. 
TITLE = WEN SHI ZHE.
IMPRINT = [Jinan, Shandong ren min chu ban she]. 
LIB. HAS = no.142-, 1981-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 W055 : NO.142-153/1981-1982.
¤å¥v­õ¾Ç³ø / °ê¥ß»OÆW¤j¾Ç. 
TITLE = WEN SHI ZHE XUE BAO / GUO LI TAIWAN DA XUE.
IMPRINT = Taiwan, Taibei : Guo li Taiwan da xue wen xue yuan, Min guo 39-  
[1950-
IMPRINT = Di 1 qi (Min guo 39 nian 6 yue [June 1950])-
LIB. HAS = no. 2- 1951-
LOCATION = msto. 
CALL NO = PQ359 Ba EA P 9201 W056 : NO.2/1951.
¤å¥vª¾ÃÑ = Wen shi zhi shi.
TITLE = WEN SHI ZHI SHI = WEN SHI ZHI SHI.
IMPRINT = Beijing : Zhonghua shu ju, 1981-
IMPRINT = 1981, 1-
LIB. HAS = no.51, 1985; no.84, 1988.
°ÝÃD»P¬ã¨s. 
TITLE = WEN TI YU YAN JIU.
IMPRINT = [Taipei] : Guo li Zheng zhi da xue Guo ji guan xi yan jiu zhong 
xin.
IMPRINT = Began in 1961.
LIB. HAS = v.13 no.3(1973)-v.13 no.4 (1974), v.27(1987)-33(1994) (Carm). 


¤åª«. 
TITLE = WEN WU.
IMPRINT = Beijing : Wen wu chu ban she, 1959-
IMPRINT = 1959 nian, di 1 qi-
CONTINUES = Wen wu can kao zi liao (OCoLC)18030125.
LIB. HAS = no.188-, 1972-(no.1-187, 1950-1966 Baill Mic/o 4573). 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4573. 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PF174 BA EA P 2061 W022
¤åª«¤Ñ¦a. 
TITLE = WEN WU TIAN DI.
IMPRINT = [Beijing : Wen wu chu ban she], 1981-
IMPRINT = 1981 nian, di 1 qi-
CONTINUES = Ge ming wen wu (DLC)   76840352 (OCoLC)3312629.
LIB. HAS = no.1-, 1981-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2061 W021 : NO. 1-6/1981-1983.
¤åª«¸ê®ÆÂO¥Z / ¤åª«½s¿è©e­û·|½s. 
TITLE = WEN WU ZI LIAO CONG KAN / WEN WU BIAN JI WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Wen wu chu ban she, 1977-
IMPRINT = Di 1 ban (1977)-
LIB. HAS = no.1-3, 5, 1977-1981. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2061 W023
¤åÄm [microform]. 
TITLE = WEN XIAN [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Feng you shu wu, 1938-1939.
IMPRINT = Di 1 juan (min guo 27 nian 10 yue [Oct. 1938])-di 8 juan (min guo
28 nian 5 yue [May 1939]). 
LIB. HAS = no.1-8 1938-1939. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4567.
¤åÄm©M¬ã¨s, 1982.4-1987.11 ; ¤¤¦@ÐÞ¥v¬ã¨s, 1988.1-1991.12 [computer file] /
¤¤¥¡ÀÉ®×À], ¥_¨Ê¶W¬P¤½¥q½s¨î. 
TITLE = WEN XIAN HE YAN JIU, 1982.4-1987.11 ; ZHONG GONG DANG SHI YAN JIU, 
1988.1-1991.12  [COMPUTER FILE] / ZHONG YANG DANG AN GUAN, BEIJING CHAO 
XING GONG SI BIAN ZHI.
IMPRINT = [Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she,  [1996?]. 
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 2860 T430. 

¤å¤ßÀJÀs¬ã¨s
TITLE = WEN XIN DIAO LONG YAN JIU / ZHONGGUO "WEN XIN DIAO LONG" XUE HUI 
BIAN.
IMPRINT = Beijing shi : Beijing da xue chu ban she, 1995-
IMPRINT = Di 1 ji (1995 nian 7 yue)-
CONTINUES = Wen xin diao long xue kan (DLC)   86643752 (OCoLC)13683038.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5212 L743W2.
¤å¾Ç [microform] = Literature. 
TITLE = WEN XUE  [MICROFORM] / JIANGSU SHI FAN XUE YUAN TU SHU GUAN WEN XUE
SHE BIAN JI.
IMPRINT = Shanghai : Sheng huo shu dian fa xing, min guo 22 nian[1933]-min 
guo 26 nian[1937]. 
IMPRINT = Di 1 juan di 1 hao min guo 22 nian qi yue yi ri - Di jiu juan di 
si hao min guo 26 nian shi yue yi ri.
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6246.
¤å¾Ç³ø
TITLE = WEN XUE BAO [MICROFORM] = LITERATURE PRESS.
IMPRINT = Shanghai : Wen xue bao fa xing ke ; Beijing : distributed by 
China Publications Center.
LIB. HAS = Jan. 1982-
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6135.
¤å¾ÇÂO³ø
TITLE = WEN XUE CONG BAO [MICROFORM].
IMPRINT = Di 1 qi (min guo 25 nian 4 yue [Apr. 1936])-di 4 qi (min guo 25 
nian 7 yue [July 1936]). 
LIB. HAS = no.1-4 Apr-July 1936. 
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 4538.
¤å¾Ç®a
TITLE = WEN XUE JIA.
IMPRINT = [Sian] : Shanxi ren min chu ban she, 1984-
IMPRINT = Chuang kan hao = Zong di 1 qi (1984 nian 4 yue [Apr. 1984])-
LIB. HAS = no.1-17, 1984-1986(Lacks no.5-11).
¤å¾Ç®a
TITLE = WEN XUE JIA.
IMPRINT = [Xi'an] : Shanxi ren min chu ban she, 1984-
IMPRINT = Chuang kan hao = Zong di 1 qi (1984 nian 4 yue [Apr. 1984])-
¤å¾Ç®a
TITLE = WEN XUE JIA : WEN XUE SHUANG YUE KAN.
IMPRINT = Xi'an : Shanxi ren min chu ban she, 1984-
IMPRINT = Zong di 1 qi (April 1984)-
LIB. HAS = No. 1- April 1984-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5202 W073.
¤å¾Ç½×ÂO
TITLE = WEN XUE LUN CONG / HENAN SHENG SHE HUI KE XUE YUAN, WEN XUE YAN JIU
SUO, HENAN SHENG WEN XUE XUE HUI BIAN.
IMPRINT = [Zhengzhou shi] : Henan ren min chu ban she, 1983-
IMPRINT = 1 (1983 nian 12 yue [Dec. 1983])-
LIB. HAS = v.1-5, 1983-1985(Lacks v.3). 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5202 W070H. 

¤å¾Ç½×¶°
TITLE = WEN XUE LUN JI / ZHONGGUO REN MIN DA XUE YU YAN WEN XUE XI, "WEN 
XUE LUN JI" BIAN JI ZU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 1979-
IMPRINT = Di 1 ji (1979 nian 6 yue [June 1979])-
LIB. HAS = no.1-8, 1979-1986(Lacks no.5). 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5202 W672C
¤å¾Çµû½× [microform]. 
TITLE = WEN XUE PING LUN / WEN XUE PING LUN BIAN JI WEI YUAN HUI ZHU BIAN.
IMPRINT = Taibei shi : Shu ping shu mu chu ban she, Min guo 64-  [1975-
IMPRINT = Di 1 ji (Min guo 64 nian 5 yue 15 ri [May 15, 1975])-
LIB. HAS = Ti 1 chi- 1975-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5212 W070
¤å¾Çµû½× [microform]. 
TITLE = WEN XUE PING LUN [MICROFORM].
IMPRINT = Beijing : Ren min wen xue chu ban she,
IMPRINT = No. 5-6 (1959)-no. 1-6 (1960)-no. 1-6 (1961)-no. 1-6 (1962)-no. 1
-6 (1963).
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4568.
¤å¾Çµû½×ÂO¥Z / ¡m¤å¾Çµû½×¡n½s¿è³¡½s. 
TITLE = WEN XUE PING LUN CONG KAN / "WEN XUE PING LUN" BIAN JI BU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she,
IMPRINT = Began in 1978.
LIB. HAS = no.1-29, 1978-1987. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 W071 : NO.1/1978. 


¤å¾Çµû½× = Wenxue pinglun. 
TITLE = WEN XUE PING LUN = WENXUE PINGLUN.
IMPRINT = Beijing : Ren min wen xue chu ban she,
IMPRINT = Began in 1959.
CONTINUES = Wen xue yan jiu.
LIB. HAS = 1959-1966(incomplete, also available Baill Mic/o 4568); no.1-, 
1978-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5202 W070
¤å¾Ç¬ã¨s
TITLE = WEN XUE YAN JIU.
IMPRINT = Beijing : Ren min wen xue chu ban she,
IMPRINT = Ceased in 1958.
LIB. HAS = 1957-1958(Lacks 1957, no.3). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 W071J : NO.1/1957.
¤å¾Ç¬ã¨sÂO¥Z / ¤W®üªÀ·|¬ì¾Ç°|¤å¾Ç¬ã¨s©Ò½s. 
TITLE = WEN XUE YAN JIU CONG KAN / SHANGHAI SHE HUI KE XUE YUAN WEN XUE YAN
JIU SUO BIAN.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 1984-
IMPRINT = 1 (1984 nian 5 yue [May 1984])-
LIB. HAS = no.1-3, 1984-1988. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5041 W071 : NO.1/1984.
¤å¾Ç¿ò²£. 
TITLE = WEN XUE YI CHAN.
IMPRINT = Beijing : Zhonghua shu ju, 1980-
IMPRINT = 1980 nian di 1 qi-
LIB. HAS = no.1-, 1980-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 W073 : NO.1/1980. 


¤å¾Ç¿ò²£¿ï¶°
TITLE = WEN XUE YI CHAN XUAN JI.
IMPRINT = [Beijing? s.n., 1974?-
IMPRINT = 1-   ji; 1956-
LIB. HAS = 1 chi-3 chi 1956-1960. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5207 W072
¤å¾Ç¶g³ø. 
TITLE = WEN XUE ZHOU BAO.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai shu dian, 1984.
IMPRINT = Vol. 1, nos.1-171 (May 1921)- v. 7, nos. 351-375 (Dec. 1928). 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5202 W073S
¤å°T. 
TITLE = WEN XUN.
IMPRINT = Taibei shi : Wen yi zi liao yan jiu ji fu wu zhong xing, 1983-
1997.
IMPRINT = Chuang kan haozong hao 140.
CONT'D BY = Wen xun bie ce.
LIB. HAS = no.40-140, 1989-1997.
¤åÃÀ [microform]. 
TITLE = WEN YI [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Xian dai wen yi yan jiu she, Min guo 22 [1933]. 
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi (Min guo 22 nian 10 yue [Oct. 1933])-Di 1 juan 
di 3 qi (Min guo 22 nian 12 yue [Dec. 1933]).
LIB. HAS = v.1, no.1-v.1, no.3 Oct-Dec 1933. 
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 4539.
¤åÃÀ³ø
TITLE = WEN YI BAO.
IMPRINT = Beijing : Xin hua shu dian,
IMPRINT = Began with issue for Sept. 1949.
LIB. HAS = no. 1-255; 256-313 [Ba MIC/o 4569]; no. 314- 1949- incomplete. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 W044 : NO.1-13, 15-36/1949-51.
¤åÃÀ³ø[MICROFORM]
TITLE = WEN YI BAO [MICROFORM].
IMPRINT = Beijing : Wen yi bao she, etc.
IMPRINT = No. 19-24 & index (1959)-no. 1-24 & index (1960)-no. 1-12 (1961)-
no. 1-12 (1962)-no. 1-12 (1963).
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4569. 


¤åÃÀ´_¿³ = Renaissance monthly. 
TITLE = WEN YI FU XING = RENAISSANCE MONTHLY.
IMPRINT = Yangmingshan, Taiwan : Huagang xue hui, 1970-
IMPRINT = Chuang kan hao (Min guo 59 nian yuan yue [Jan. 1970])-
IMPRINT = Ceased with no. 159, Jan. 1985.
LIB. HAS = no. 3-128, Mar 1970-Nov 1981 (incomplete). 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PQ332  Ba EA P 9201 W042 : NOS.89-108/1978-1979.
¤åÃÀ¤u§@
TITLE = WEN YI GONG ZUO.
IMPRINT = Shanghai : Wen yi gong zuo she,
IMPRINT = 1(1948.5).
LIB. HAS = No. 1 May 1948. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5202 W041S : NO.1.
¤åÃÀ²z½×
TITLE = WEN YI LI LUN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao she,
LIB. HAS = no.1-, 1985-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5041 W041 : NO.1-6/1985.
¤åÃÀ²z½×ĶÂO / ¤¤°êªÀ·|¬ì¾Ç°| ¥~°ê¤å¾Ç¬ã¨s©Ò, ¡m¤åÃÀ²z½× ĶÂO¡n
½s¿è©e­û·|½s. 
TITLE = WEN YI LI LUN YI CONG / ZHONGGUO SHE HUI KE XUE YUAN WAI GUO WEN 
XUE YAN JIU SUO, "WEN YI LI LUN YI CONG" BIAN JI WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si,
IMPRINT = Began with v. 1 published in 1983.
CONTINUES = Gu dian wen yi li lun yi cong.
CONTINUES = Xian dai wen yi li lun yi cong.
LIB. HAS = v.3, 1985. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5041 W041C. 


¤åÃÀ½×ÂO. 
TITLE = WEN YI LUN CONG.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1977-
IMPRINT = 1 (1977 nian 9 yue [Sept. 1977])-
LIB. HAS = no.1-23, 1977-1986. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9159 W041
¤åÃÀ¬ã¨s.
TITLE = WEN YI YAN JIU.
IMPRINT = Beijing : Wen hua yi shu chu ban she ; guo wai zong fa xing 
Zhongguo guo ji tu shu mao yi zong gong si.
IMPRINT = Began in May 1979.
LIB. HAS = no.1-, 1979-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 W041 : NO.1-4/1979. 

¤åÃÀÂø»x [microform] / ¤Ó¦æ¤åÁp½s. 
TITLE = WEN YI ZA ZHI [MICROFORM] / DAIHANG WEN LIAN BIAN.
IMPRINT = Taihang : Taihang xin hua ri bao guang, min guo 35-36 [1946-
1947]. 
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi (min guo 35 nian 3 yue [Mar. 1946])-di 4 juan 
di 4 qi (min guo 36 nian 12 yue [Dec. 1947]).
LIB. HAS = v.1, no.1-v.4, no.4 Mar 1946-Dec 1947. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4570.
¤åÃÀ°}¦a. 
TITLE = WEN YI ZHEN DI.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai shu dian, 1983.
IMPRINT = Chuang kan hao (min guo 27 nian 4 yue [Apr. 1938])-Di 7 juan di 4
qi (min guo 31 nian 11 yue [Nov. 1942]).
LIB. HAS = v. 1, no. 1-v. 5, no. 2 Apr 1938-Aug 1940. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5202 W047
¤å¦r§ï­² [microform]. 
TITLE = WEN ZI GAI GE [MICROFORM].
IMPRINT = Beijing : Wen zi gai ge chu ban she,
CONTINUES = Pin yin Aug. 1957.
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4572.
¤å¦r§ï­² [microform]. 
TITLE = WEN ZI GAI GE = WENZI GAIGE.
IMPRINT = [Beijing : Wen zi gai ge chu ban she,
IMPRINT = Began with Aug. 1957 issue.
IMPRINT = -1985.
CONT'D BY = Yu wen jian she (DLC)   88645647 (OCoLC)15539095.
CONTINUES = Pin yin (OCoLC)15291989.
LIB. HAS = no. 1-127 [Ba MIC/o 4572]; no.131-154, 1956-1985. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5163 W031 : NO.131-154/1983-1985.
·Å¦{²Î­p¦~Ų. 
TITLE = WENZHOU TONG JI NIAN JIAN / WENZHOU SHI TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = [Wenzhou shi] : Wenzhou shi tong ji ju, 1985-
IMPRINT = 1985 nian-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4032.9 W332.
»RÁÐÃÀ³N
TITLE = WU DAO YI SHU / ZHONGGUO YI SHU YAN JIU YUAN WU DAO YAN JIU SUO 
BIAN.
IMPRINT = [Peking] : Wen hua yi shu chu ban she.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 6810 W864.
¤­¥|¤å¾Ç¬ã¨s±¡³ø. 
TITLE = WU SI WEN XUE YAN JIU QING BAO.
IMPRINT = Xianggang : Yuan dong tu shu gong si, 1984-
IMPRINT = 1 (1984 nian 6 yue [June 1984])-
LIB. HAS = no.1-6,  1984-1986. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5202 W160 : NO.1-3. 


ªZº~¤j¾Ç¾Ç³ø: ­õ¾ÇªÀ·|¬ì¾Çª©. 
TITLE = WUHAN DA XUE XUE BAO: ZHE XUE SHE HUI KE XUE BAN.
IMPRINT = [Wuchang] Wuhan da xue xue bao bian ji bu.
CONT'D BY = Wuhan da xue xue bao. She hui ke xue ban (OCoLC)10964946.
LIB. HAS = no.24-, 1978-(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 W135 : NO. 41-52/1981-1982.
ªZº~¸gÀÙ¦~Ų. 
TITLE = WUHAN JING JI NIAN JIAN.
IMPRINT = Hankou : Wuhan nian jian bian zuan wei yuan hui, 1985.
IMPRINT = 1985.
CONT'D BY = Wuhan nian jian (DLC)   88641211 (OCoLC)17766810.
LIB. HAS = 1985. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.24 W132 : 1985.
ªZº~¦~Ų = Wuhan yearbook. 
TITLE = WUHAN NIAN JIAN = WUHAN YEARBOOK.
IMPRINT = Hankou : Wuhan nian jian bian zuan wei yuan hui, 1986-
IMPRINT = 1986-
CONTINUES = Wuhan jing ji nian jian (DLC)   88641210 (OCoLC)17766507.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3186 W139W : 1990.
ªZº~²Î­p¦~Ų. 
TITLE = WUHAN TONG JI NIAN JIAN.
IMPRINT = [Wuhan shi?] : Wuhan shi tong ji chu,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4032.4 W132.
ªZº~¤å¥v¸ê®Æ. 
TITLE = WUHAN WEN SHI ZI LIAO.
IMPRINT = Hankou : Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Hubei sheng 
Wuhan shi wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui, 1980-
IMPRINT = Di 1 ji (1980 nian 12 yue [Dec. 1980]-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3186 W130.
¤­¥x¤s¬ã¨s = Mt Wutai researches. 
TITLE = WUTAI SHAN YAN JIU = MT WUTAI RESEARCHES.
IMPRINT = Taiyuan : "Wutai shan yan jiu" bian ji bu,
IMPRINT = Began in 1985.
¤­¥x¤s¬ã¨s = Mt Wutai researches. 
TITLE = WUTAISHAN YAN JIU = MT. WUTAI RESEARCHES.
IMPRINT = [Taiyuan] : "Wutaishan yan jiu" bian ji bu, 1985-
IMPRINT = Chuang kan hao (1985.12)-
LIB. HAS = no.2-11, 1986-1987. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 1905.4 W142.
 Back to Top
X
¦è¥_¥Á±Ú¬ã¨s
TITLE = XI BEI MIN ZU YAN JIU = RESEARCH IN N.W. NATIONAL MINORITIES.
IMPRINT = Lanzhou shi : "Xibei min zu yan jiu" bian ji bu,
LIB. HAS = no.1-7, 16-17-, 1990-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2225 H117. 

¦è¥_®v¤j¾Ç³ø
TITLE = XI BEI SHI DA XUE BAO. SHE HUI KE XUE BAN = XIBEI SHIDA XUEBAO.
IMPRINT = Lanzhou : Xi bei shi da xue bao bian ji bu, 1989-
IMPRINT = 1989, 1-
CONTINUES = Xi bei shi yuan xue bao (DLC)   82646653 (OCoLC)8965570.
LIB. HAS = no.31-, 1982-
¦è¥_¥v¦a. 
TITLE = XI BEI SHI DI.
IMPRINT = [Lanzhou shi] : Lanzhou University,
IMPRINT = Began in 1980. Cf. Reg. de l'ISDS.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3260 H125.
¦è¥_®v°|¾Ç³ø
TITLE = XI BEI SHI YUAN XUE BAO = XIBEI SHIYUAN XUEBAO.
IMPRINT = Lanzhou : Xi bei shi fan xue yuan xue bao bian ji bu,
IMPRINT = Ceased with 1988, 4.
CONT'D BY = Xi bei shi da xue bao. She hui ke xue ban (DLC)   90645638 
(OCoLC)21732118.
LIB. HAS = no. 32- Mar 1982-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 H112 : NO.31-38/1982-1983.
À¸¼@³ø [microform] 
TITLE = XI JU BAO [MICROFORM].
IMPRINT = Beijing.
IMPRINT = Index & no. 19-24 (1959)-no. 1-24 (1960)-no. 1-24 (1961)-no. 1-12
(1962)-no. 1-12 (1963).
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4521.
À¸¼@³ø.
TITLE = XI JU BAO = XIJUBAO.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo xi ju chu ban she, 1983-1988.
IMPRINT = 1983, 1-88, 6.
CONT'D BY = Zhongguo xi ju (DLC)   91644573 (OCoLC)18762903.
CONTINUES = Ren min xi ju (Peking, China : 1976) (DLC)   76839299 
(OCoLC)2622537.
LIB. HAS = no. 308-373 Jan 1983-June 1988 ; 1959-1963 [Ba MIC/o 4521]. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 6826.1 H274 : NO.308-319/1983.
À¸¼@³ø. 
TITLE = XI JU BAO = XIJUBAO.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo xi ju chu ban she, 1983-1988.
IMPRINT = 1983, 1-88, 6.
CONT'D BY = Zhongguo xi ju (DLC)   91644573 (OCoLC)18762903.
CONTINUES = Ren min xi ju (Peking, China : 1976) (DLC)   76839299 
(OCoLC)2622537.


À¸¼@½×ÂO = Xiju luncong. 
TITLE = XI JU LUN CONG = XIJU LUNCONG.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo xi ju chu ban she, 1981-
IMPRINT = 1981, 1-
CONTINUES = Xi ju yi shu lun cong (DLC)   94645711 (OCoLC)7120888.
LIB. HAS = v. 1- 1957-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5651 H220
À¸¼@¦¯¥Z. 
TITLE = XI JU XUN KAN.
IMPRINT = Shanghai : Guo ju bao cun she, min guo 24-26 [1935-1937]. 
IMPRINT = Di 1 qi (min guo 24 nian 12 yue [Dec. 1935])-di 36 qi (min guo 26
nian 1 yue [Jan. 1937]).
À¸¼@¬ã¨s [microform] = Xiju yanjiu. 
TITLE = XI JU YAN JIU [MICROFORM].
IMPRINT = Field not romanized.
IMPRINT = No. 5-6 (Oct.-Dec. 1959)-no. 1 (Apr. 1960).
LIB. HAS = Oct 1959-Apr 1960. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4522.
À¸¼@ÃÀ¥º = Theatre arts / ¤W®üÀ¸¼@¾Ç°|. 
TITLE = XI JU YI SHU = THEATRE ARTS / SHANGHAI XI JU XUE YUAN.
IMPRINT = Shanghai shi : Xi ju yi shu she,
IMPRINT = Began with Mar. 1978 issue.
LIB. HAS = no. 5- Mar 1979-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 6826.1 H224 : NO.1-5/1979.
À¸¼@ÃÀ¸ê®Æ
TITLE = XI JU YI SHU ZI LIAO / ZHONGGUO XI JU JIA XIE HUI GUANGDONG FEN HUI,
GUANGDONG SHENG XI JU YAN JIU SHI BIAN.
IMPRINT = [Canton] : Gai hui, [1979?-
IMPRINT = 1 (1979, 4)-
LIB. HAS = no.1-11, 1979-1986. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 6826.1 H224C 

¦è«n®v½d¤j¾Ç¾Ç³ø. ­õ¾ÇªÀ·|¬ì¾Çª© = Journal of Southwest China Teachers
University. 
TITLE = XI NAN SHI FAN DA XUE XUE BAO. ZHE XUE SHE HUI KE XUE BAN = JOURNAL
OF SOUTHWEST CHINA TEACHERS UNIVERSITY.
IMPRINT = [Chongqing shi] : Xi nan shi fan da xue xue bao bian ji bu,
IMPRINT = En in 1985.
CONTINUES = Xi nan shi fan xue yuan xue bao.  Zhe xue she hui ke xue ban 
(OCoLC)12889561.
LIB. HAS = no.64-89, 1991-1996 impf (Carm); no.90- 1997- (Ba EA P).
À¸¦±¬ã¨s. 
TITLE = XI QU YAN JIU.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao she,
IMPRINT = Ceased with: 1993, 12.
CONT'D BY = Xi ju yan jiu (IaU)ADC3959.
CONT'D BY = Xi ju, xi qu yan jiu 1005-4197 (IaU)AGS0531.
§Æ±æ [microform]. 
TITLE = XI WANG [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Xi wang chu ban she, min guo 26 [1937]. 
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi (min guo 26 nian 3 yue [Mar. 1937])-di 1 juan 
di 2 qi (min guo 26 nian 3 yue [Mar. 1937]. 
LIB. HAS = v.1, no.1-2 Mar 1937. 
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 4528.
§Æ±æ [microform]. 
TITLE = XI WANG [MICROFORM].
IMPRINT = Chongqing : Xi wang she, min guo 34-   [1945-
IMPRINT = Di 1 ji di 1 qi (min guo 34 nian 1 yue [Jan. 1945])-di 2 ji di 4 
qi (min guo 35 nian 8 yue [Aug. 1946]).
LIB. HAS = v.1, no.1-4 Jan-Dec 1945. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4523.
¦è°ì¬ã¨s = The Western regions studies / [·sæªÀ·|¬ì¾Ç°|¥D¿ì]. 
TITLE = XI YU YAN JIU = THE WESTERN REGIONS STUDIES / [XINJIANG SHE HUI KE 
XUE YUAN ZHU BAN].
IMPRINT = Wulumuqi shi : "Xi yu yan jiu" bian ji bu, 1991-
IMPRINT = Chuang kan hao-   = 1991 nian di 1 qi-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3275 H141.
·Hªù¤j¾Ç¾Ç³ø. ªÀ·|¬ì¾Çª© [microform]. 
TITLE = XIAMEN DA XUE XUE BAO. SHE HUI KE XUE BAN [MICROFORM].
IMPRINT = Xiamen : Xiamen da xue yan jiu bu,
IMPRINT = No. 1(1958); No. 1-2(1959); No. 1(1960).
CONT'D BY = Xiamen da xue xue bao. Zhe xue she hui ke xue ban.
LIB. HAS = 1958, 1-1960, 1 incomplete. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4524.
·Hªù¤j¾Ç¾Ç³ø. ­õ¾ÇªÀ·|¬ì¾Çª© = Xiamendaxue xuebao. 
TITLE = XIAMEN DA XUE XUE BAO. ZHE XUE SHE HUI KE XUE BAN = XIAMENDAXUE 
XUEBAO.
IMPRINT = Xiamen : Xiamen da xue,
LIB. HAS = no.63-, 1981-
CALL NO = Ba EA P 9201 H774

·Hªù¤j¾Ç¾Ç³ø.¦ÛµM¬ì¾Çª©
TITLE = XIAMEN DA XUE XUE BAO. ZI RAN KE XUE BAN = JOURNAL OF XIAMEN 
UNIVERSITY. NATURAL SCIENCE.
IMPRINT = [Amoy] : Gai da xue,
LIB. HAS = v.19, no.1 - v.20, no.4, 1980-1981. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 7002 H774 : V.19-20/1980-1981. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 H774
·Hªù¸gÀÙ¯S°Ï¦~Ų = Almanac of Xiamen special economic zone /
·Hªù¸gÀÙ¯S°Ï¦~Ų½s¿è©e ­û·|. 
TITLE = XIAMEN JING JI TE QU NIAN JIAN = ALMANAC OF XIAMEN SPECIAL ECONOMIC
ZONE / XIAMEN JING JI TE QU NIAN JIAN BIAN JI WEI YUAN HUI.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo tong ji chu ban she, 1986-
IMPRINT = 1986-
LIB. HAS = 1991. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.31 H772H
·Hªù¥««°¶mªÀ·|¸gÀÙ½Õ¬d¦~Ų. 
TITLE = XIAMEN SHI CHENG XIANG SHE HUI JING JI DIAO CHA NIAN JIAN.
IMPRINT = [Xiamen shi?] : Xiamen shi cheng shi she hui jing ji diao cha dui,
Xiamen shi nong cun she hui jing ji diao cha dui, 1989-
IMPRINT = 1989-
LIB. HAS = 1989. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.31 H770.
·Hªù¤å¥v¸ê®Æ / ¤¤°ê¤H¥Á¬Fªv¨ó°Ó·|ijºÖ«Ø¬Ù·Hªù¥«©e­û·|¤å¥v¸ê®Æ¬ã¨s©e­û·|½s. 
TITLE = XIAMEN WEN SHI ZI LIAO / ZHONGGUO REN MIN ZHENG ZHI XIE SHANG HUI 
YI FUJIAN SHENG XIAMEN SHI WEI YUAN HUI WEN SHI ZI LIAO YAN JIU WEI YUAN 
HUI BIAN.
IMPRINT = [Xiamen]:  gai wei yuan hui,
LIB. HAS = no.1-15, 1963-1987(Lacks no.3, 8). 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3225 H779C : NO.1/1963.
²{¥N¦ò¾Ç [microform].
TITLE = XIAN DAI FO XUE [MICROFORM].
IMPRINT = Beijing.
IMPRINT = No. 10-12 (1959)-no. 1-8 (1960)-no. 3-6 (1961)-no. 1-6 (1962)-no.
1-6 (1963).
LIB. HAS = 1959-1963 incomplete. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4527. 

²{¥N¦ò¾Ç
TITLE = XIAN DAI FO XUE.
IMPRINT = Beijing : Xian dai fo xue she, 1950-1964.
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi (1950 nian 9 yue 15 ri)-1964 nian di 5 [i.e. 6]
qi ([1964 nian 12 yue]).
LIB. HAS = no.142-144, 1964.
²{¥N
TITLE = XIAN DAI = LES CONTEMPORAINS.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai shu dian, 1984.
IMPRINT = Chuang kan hao (21 nian 5 yue 1 ri [May 1, 1932])-di 6 juan di 4 
qi (Min guo 24 nian 5 yue 1 ri [May 1, 1935]).
LIB. HAS = v. 1, no. 1-v. 6, no. 4 May 1932-May 1935. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9201 H124
²{¥N ¬ü³N = Modern art / Taipei Fine Arts Museum. 
TITLE = XIAN DAI MEI SHU = MODERN ART / TAIPEI FINE ARTS MUSEUM.
IMPRINT = Taibei shi : Taibei shi li mei shu guan guan kan za zhi she, [198
-?]-
IMPRINT = [198-]-
CONTINUES = Taibei shi li mei shu guan guan kan.
LIB. HAS = no.50-, 1993-
²{¥N·s»D [microform]. 
TITLE = XIAN DAI XIN WEN [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Lian he bian yi she, Min guo 36 [1947]. 
IMPRINT = Di 1 nian di 1 qi (Min guo 36 nian 5 yue [May 1947])-Di 1 nian di
7 qi (Min guo 36 nian 6 yue [Run. 1947]).
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 5506. 

²{¥N¾Ç³N¬ã¨s. 
TITLE = XIAN DAI XUE SHU YAN JIU.
IMPRINT = Taibei shi : Cai tuan fa ren xian dai xue shu yan jiu ji jin hui,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3226 H127K.
¦è¦w ¦~Ų / ¡m¦è¦w ¦~Ų¡n ½sÄ¡ ©e­û·| [½s]
TITLE = XI'AN NIAN JIAN / "XI'AN NIAN JIAN" BIAN ZUAN WEI YUAN HUI [BIAN].
IMPRINT = Xi'an : Shanxi ren min chu ban she, 1993-
IMPRINT = 1993-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3156.13 H132. 


¥ýÅX [microform]. 
TITLE = XIAN QU [MICROFORM].
IMPRINT = [S.l.] : Zhongguo she hui zhu yi qing nian tuan zhong yang zhi 
xing wei yuan hui.
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 5391.
¦è¦w²Î­p¦~Ų. 
TITLE = XI'AN TONG JI NIAN JIAN.
IMPRINT = Xi'an shi : Xi'an shi tong ji ju,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4031.8 H132.
¾Ë¬Fµû½×. 
TITLE = XIAN ZHENG PING LUN.
IMPRINT = Taibei : Xian zheng ping lun yue kan she,
IMPRINT = Began in June 1970 ; ceased in December 1995.
LIB. HAS = v.12, no.8, 1981 - v.26, no.12, 1995(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4890 H310 : V.18 NO.11.
ÅT¾É, 1922.9-1927.7 ; ¬Fªv¥Í¬¡, 1924.4-1926.7 ; ¥ýÅX, 1922.1-1923.8 ; ¤¤°ê«C¦~,
1923.10-1927.10 ; ¤¤°ê¤u¤H, 1924.10-1925.5 ; ¬Fªv©P³ø, 1925.12-1926.6 [computer file] /
¤¤¥¡ÀÉ®×À], ¥_¨Ê¶W¬P¤½¥q½s¨î. 
TITLE = XIANG DAO, 1922.9-1927.7 ; ZHENG ZHI SHENG HUO, 1924.4-1926.7 ; 
XIAN QU, 1922.1-1923.8 ; ZHONGGUO QING NIAN, 1923.10-1927.10 ; ZHONGGUO 
GONG REN, 1924.10-1925.5 ; ZHENG ZHI ZHOU BAO, 1925.12-1926.6  [COMPUTER 
FILE] / ZHONG YANG DANG AN GUAN, BEIJING CHAO XING GONG SI BIAN ZHI.
IMPRINT = [Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she,  [1996?]. 
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 2860 T430. 

ÂQ¾É¶g³ø [microform] = The guide weekly.
TITLE = XIANG DAO ZHOU BAO [MICROFORM] = THE GUIDE WEEKLY.
IMPRINT = Shanghai : Xiang dao zhou bao she, 1922-1927.
IMPRINT = Di 1 qi (1922 nian 9 yue [Sept. 1922])-di 201 qi (1927 nian 7 yue
[July 1927]).
LIB. HAS = no. 1-201 Sept 1922-July 1927. 
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 4529.
­»´ä¿Dªù¥xÆW¤u°Ó«ü«n. 
TITLE = XIANGGANG AOMEN TAIWAN GONG SHANG ZHI NAN.
IMPRINT = Beijing : Xin hua chu ban she ; Xianggang : Xin Zhongguo xin wen 
you xian gong si, 1995-
IMPRINT = 1995/6-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 4536.3 H233. 

­»´ä¸gÀÙ¦~Ų
TITLE = XIANGGANG JING JI NIAN JIAN.
IMPRINT = Xianggang : Jing ji dao bao she, 1961-
IMPRINT = 1961-
LIB. HAS = 1977. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.32 H232
­»´ä¦~³ø
TITLE = XIANGGANG NIAN BAO.
IMPRINT = Xianggang, Tian tian ri bao you xian gong si fan yi fa xing.
LIB. HAS = 1990-1997. 
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 9316 H231
­»´ä¦~Ų
TITLE = XIANGGANG NIAN JIAN.
IMPRINT = Xianggang : Hua qiao ri bao,
IMPRINT = Began with 1948.
LIB. HAS = 1970-1990(incomplete back issues at Kidds). 
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 9316 H238 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PQ264. 

­»´ä¤å¾Ç
TITLE = XIANGGANG WEN XUE.
IMPRINT = Xianggang : Xianggang wen xue za zhi she, 1985-
IMPRINT = Di 1 qi (1985 nian 1 yue [Jan. 1985])-
LIB. HAS =  1-12(1985), 13-36(1986-87,incomp.), 37-132(1988-95)-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 H230.
­»´ä¤¤¤å¤j¾Ç¤¤°ê¤å¤Æ¬ã¨s©Ò¾Ç³ø
TITLE = XIANGGANG ZHONG WEN DA XUE ZHONGGUO WEN HUA YAN JIU SUO XUE BAO = 
JOURNAL OF THE INSTITUTE OF CHINESE STUDIES OF THE CHINESE UNIVERSITY OF 
HONG KONG.
IMPRINT = Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo wen hua yan jiu 
suo, 1968-1991.
IMPRINT = Di 1 juan(1968)-di 22 juan (1991).
CONT'D BY = Zhongguo wen hua yan jiu suo xue bao.
LIB. HAS = v.1-19, 1968-1988. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 H235 : V.1.
¤pªB¤Í
TITLE = XIAO PENG YOU = XIAOPENGYOU.
IMPRINT = Shanghai : Shao nian er dong zhu ban she, [1988?- ]. 
LOCATION = mrtb. 
CALL NO = 495.186 HSIA.
¤p¤é³ø[Microform]
TITLE = XIAO RI BAO [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Xiao ri bao she, min guo 8 [1919]. 
IMPRINT = Di 1 hao (min guo 8 nian 4 yue 1 ri [Apr. 1, 1919])-di 40 hao 
(min guo 8 nian 5 yue 10 ri [May 10, 1919]).
LIB. HAS = no.1-4- Apr 1, 1919-May 10, 1919. 
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 4530.
¤p»¡[Microform]
TITLE = XIAO SHUO [MICROFORM].
IMPRINT = Xianggang; Shanghai : Xiao shuo yue kan she, 1948-1952.
IMPRINT = Vol. 1, no. 1(1948)-vol. 6, no. 6(1952). 
LIB. HAS = v.1, no.1-v.6, no.6 July 1948-Jan 1952. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4525.
¤p»¡®a[Microform]
TITLE = XIAO SHUO JIA [MICROFORM] = SIAOSHUOGIA.
IMPRINT = Shanghai : Xiao shuo jia yue kan she, min guo 25 [1936]. 
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi (min guo 25 nian 10 yue [Oct. 1936])-di 1 juan 
di 2 qi (min guo 25 nian 12 yue [Dec. 1936]).
LIB. HAS = v.1, no.1-v.1, no.2 Oct-Dec 1936. 
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 4531.
¤p»¡¬É
TITLE = XIAO SHUO JIE = XIAOSHUOJIE.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 1981-
IMPRINT = 1981, 1-
LIB. HAS = no.8-, 1983-(Lack no.30-42, 55, 66). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5731 H906
¤p»¡ªL [microform]. 
TITLE = XIAO SHUO LIN [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Xiao shuo lin bian ji suo, 1907-1908.
IMPRINT = No. 1(Feb.1907)-No. 12(Sept. 1908).
IMPRINT = Began with Feb. 1907 issue, ceased with Sept. 1908 issue.
LIB. HAS = no.1-12 Jan 1907-Sept 1908. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4526.
¤p»¡À¸¦±¬ã¨s / °ê¥ß²MµØ¤j¾Ç¤H¤åªÀ·|¾Ç°|¤¤°ê»y¤å¾Ç¨t¥D½s. 
TITLE = XIAO SHUO XI QU YAN JIU / GUO LI QING HUA DA XUE REN WEN SHE HUI 
XUE YUAN ZHONGGUO YU WEN XUE XI ZHU BIAN.
IMPRINT = Taibei shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Min guo 77-   
[1988-
IMPRINT = Di 1 ji-
LIB. HAS = Ti 1 chi- May 1988-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5731.5 H902
 
¤p»¡¿ï¥Z. 
TITLE = XIAO SHUO XUAN KAN.
IMPRINT = Beijing : Ren min wen xue za zhi she, 1980-
IMPRINT = 1980 nian di 1 qi-  = zong di 1 qi (1980 nian 10 yue [Oct. 1980])
LIB. HAS = no.3-110, 1981-1989. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5731 H903 : NO.15-26/1982.
¤p»¡¤ë³ø
TITLE = XIAO SHUO YUE BAO = XIAOSHUO YUEBAO.
IMPRINT = Tianjin : Bai hua wen yi chu ban she,
IMPRINT = Began with Jan. 1980 issue.
LIB. HAS = no.1-, 1980-(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5731 H907T 

¤p¾Ç¦U¬ì±Ð¾Ç. 
TITLE = XIAO XUE GE KE JIAO XUE.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo Ren min da xue shu bao zi liao zhong xin,
LIB. HAS = no.1-, 1996-
TITLE = XIN BAO CAI JING YUE KAN = HONG KONG ECONOMIC JOURNAL MONTHLY.
IMPRINT = Xianggang : Xin bao you xian gong si,
LIB. HAS =  1(1977.incomp.),2(1978),3(1979.incomp.),4(1980.incomp.),5(1981)
-6(1992), 7(1983,incomp.), 8(1984,incomp.), 10(1986)-12(1988), 13(1989, 
incomp.), 14(1990,incomp.), 15(1991,incomp.), 16(1992,incomp.), 17(1993)-
19(1995)-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4301 H246
·s¼é [microform] / ¥_¨Ê¤j¾Ç·s¼éªÀ½s¿è. 
TITLE = XIN CHAO  [MICROFORM] / BEIJING DA XUE XIN CHAO SHE BIAN JI.
IMPRINT = Beijing : Guo li Beijing da xue chu ban bu, min guo 8 nian [1919]
-min guo 11 nian [1922]. 
IMPRINT = Di 1 juan di 1 hao min guo 8 nian 1 yue 1 ri - Di 3 juan di 2 hao
min guo 22 nian.
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6274.
·s°Ê¦V [microform]. 
TITLE = XIN DONG XIANG [MICROFORM].
IMPRINT = Kunming : Yunnan ri bao she,
IMPRINT = Vol. 1, no. 1-12(1938)-vol. 2, no. 1-7, 9-12(1939)-vol. 3, no. 1,
3-8(1940).
LIB. HAS = v.1, no.1-v.3, no.7/8 June 1938-Jan. 1940. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4534.
·s¨àµ£³ø. ¤W®ü [microform]. / §õ¥Õ­^¥D½s. 
TITLE = XIN ER TONG BAO. SHANGHAI [MICROFORM]. / LI BAIYING ZHU BIAN.
IMPRINT = Shanghai : Zhonghua shu ju xiao peng you she : 1934-1937.
IMPRINT = [Began] on 4.Dec.Minguo 22 nian [1933]-[?], No 1-[?].
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6239.
·s´ä : ¤å¾Ç¤ë¥Z. 
TITLE = XIN GANG : WEN XUE YUE KAN.
IMPRINT = Tianjin shi : "Xin gang" bian ji bu, -1984.
IMPRINT = Began with July 1956 issue.
IMPRINT = -1984, 12.
CONT'D BY = Xiao shuo dao bao (DLC)   91644778 (OCoLC)24418345.
LIB. HAS = no.1,1981-no.12,1984 (Carm). 


·sÆ[¹î. 
TITLE = XIN GUAN CHA.
IMPRINT = [Xianggang]. 
IMPRINT = di 1-   qi; 1973 nian 7 yue-
LIB. HAS = no.1-6, 1977-1978. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 H043 : NO.1-6.
·sÆ[¹î. 
TITLE = XIN GUAN CHA.
IMPRINT = Beijing : Xin guan cha za zhi she, 1950-1989.
IMPRINT = Began in July 1950; ceased with June 1989.
LIB. HAS = no.254-450, 1981-1989 incomplete (Carm).
¨¯¥è­²©R¥vÂO¥Z / ¡m¨¯¥è­²©R¥vÂO¥Z¡n½s¿è²Õ. 
TITLE = XIN HAI GE MING SHI CONG KAN / "XIN HAI GE MING SHI CONG KAN" BIAN 
JI ZU.
IMPRINT = Beijing : Zhonghua shu ju,
LIB. HAS = v.1-7, 1980-1987. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2946 H004T
·sµØ¥b¤ë¥Z [computer file] / ¤¤¥¡ÀÉ®×À], ¥_¨Ê¶W¬P¤½¥q½s¨î. 
TITLE = XIN HUA BAN YUE KAN  [COMPUTER FILE] / ZHONG YANG DANG AN GUAN, 
BEIJING CHAO XING GONG SI BIAN ZHI.
IMPRINT = [Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she,  [1996?]. 
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 2860 T430. 

·sµØ¤é³ø. 
TITLE = XIN HUA RI BAO.
IMPRINT = Nanjing : Xin hua ri bao she,
LOCATION = meaef. 
CALL NO = 9984 H046.
·sµØ¤é³ø. µØ¥_ª© [microform] = Sinxua rhbao. 
TITLE = XIN HUA RI BAO. HUA BEI BAN [MICROFORM] = SINXUA RHBAO.
IMPRINT = Shanxi Qinxian : [s.n.], min guo 28-32 [1939-1943]. 
IMPRINT = Di 1 hao (min guo 28 nian yuan yue 1 ri [Jan. 1, 1939])-di 838 
hao (min guo 32 nian 9 yue 13 ri [Sept. 13, 1943]).
CONT'D BY = Xin hua ri bao. Taihang ban.
LIB. HAS = Jan. 1-June 29, 1941 ; June-Sept 1943. 
LIB. HAS = Jan 1, 1939-Dec 5, 1940. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4529. 

·sµØ¤é³ø. ¤Ó¦æª© [microform] = Sinxua-rhbao. 
TITLE = XIN HUA RI BAO. TAIHANG BAN [MICROFORM] = SINXUA-RHBAO.
IMPRINT = Shanxi Taihang : Xin hua ri bao she, min guo 32-38 [1943-1949]. 
IMPRINT = Di 1 hao (min guo 32 nian 10 yue 1 ri [Oct. 1, 1943])-di 1449 hao
(min guo 38 nian 8 yue 19 ri [Aug. 19, 1949]).
CONTINUES = Xin hua ri bao. Hua bei ban.
LIB. HAS = Oct. 1, 1943-Aug 19, 1949. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4530.
·sµØ¤é³ø. 
TITLE = XIN HUA RI BAO [MICROFORM] = XINHUA RIBAO.
IMPRINT = Nanjing : Xin hua ri bao she, 1949-
IMPRINT = Began 30 April 1949.
LIB. HAS = Jan. 1989-
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6134.
·sµØªÀ¦n½Z¿ï / ·sµØªÀ·s»D¬ã¨s©Ò½s. 
TITLE = XIN HUA SHE HAO GAO XUAN / XIN HUA SHE XIN WEN YAN JIU SUO BIAN.
IMPRINT = Beijing : Xin hua chu ban she,
IMPRINT = Began in 1982.
CONTINUES = Xin hua wen cong (DLC)   85644250 (OCoLC)12689639.
LIB. HAS = 1982-
LIB. HAS = 1982-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9159 H043 : 1982. 

·sµØªÀ·s»D½Z [computer file] / ¤¤¥¡ÀÉ®×À], ¥_¨Ê¶W¬P¤½¥q½s¨î. 
TITLE = XIN HUA SHE XIN WEN GAO  [COMPUTER FILE] / ZHONG YANG DANG AN GUAN,
BEIJING CHAO XING GONG SI BIAN ZHI.
IMPRINT = [Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she,  [1996?]. 
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 2860 T430. 

 
·sµØ¤åÂO
TITLE = XIN HUA WEN CONG / XIN HUA SHE "XIN WEN YE WU" BIAN JI BU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Xinhua chu ban she, -1981.
IMPRINT = -1981.
CONT'D BY = Xin hua she hao gao xuan (DLC)   93645142 (OCoLC)27972346.
LIB. HAS = 1979,1981. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9159 H040. 


·sµØ¤åºK = Xinhua wenzhai. 
TITLE = XIN HUA WEN ZHAI = XINHUA WENZHAI.
IMPRINT = Beijing : Ren min chu ban she, 1981-
IMPRINT = 1981 nian, di 1 qi-    = 25-
CONTINUES = Xin hua yue bao.  Wen zhai ban (OCoLC)5387741.
LIB. HAS = no. 25-, 1981.1-(Hsin hua wen chai tsung mu lu, 1979-1985). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 H049 

·sµØ¤ë³ø. 
TITLE = XIN HUA YUE BAO.
IMPRINT = Beijing : Xin hua yue bao she,
IMPRINT = Began with no. 435 in 1981.
CONTINUES = Xin hua yue bao. Wen xian ban (OCoLC)5387737 (DLC)sn 83010482.
LIB. HAS = no.519-602, 1988-1994 (Carm); 1995- (Ba EA).
·sµØ¤ë³ø [microform]. 
TITLE = XIN HUA YUE BAO [MICROFORM].
IMPRINT = Beijing : Xin hua yue bao she,
IMPRINT = No. 1, 1949-No. 260, 1966(Lack some issues).
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4531.
·sµØ¤ë³ø: ¤åÄmª©. 
TITLE = XIN HUA YUE BAO: WEN XIAN BAN.
IMPRINT = Peking, 1979-80.
IMPRINT = no. 411-434.
CONT'D BY = Xin hua yue bao (Peking, China : 1981) (OCoLC)7839683 (DLC)sn 
87012890.
CONTINUES = Xin hua yue bao (OCoLC)2630093.
LIB. HAS = no. 411-434 1979-1980 (Carm).
·sµØ¤ë³ø. ¤åºKª© / ·sµØ¤ë³øªÀ½s. 
TITLE = XIN HUA YUE BAO. WEN ZHAI BAN.
IMPRINT = Beijing : Ren min chu ban she, 1979-1980.
IMPRINT = 1 (1979)-zong 24 hao (Dec. 1980). 
CONT'D BY = Xin hua wen zhai, 1981.
CONTINUES = Xin hua yue bao.
LIB. HAS = no. 1-24 1979-1980. 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PQ335 BA EA P 9201 H048 : NOS. 1-6/1979. 


·sµØ¤ë³ø
TITLE = XIN HUA YUE PAO  [COMPUTER FILE] / ZHONG YANG DANG AN GUAN, BEIJING
CHAO XING GONG SI BIAN ZHI.
IMPRINT = [Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she,  [1996?]. 
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 2860 T430.
·s¦¿¥_¤é³ø. «n³q [microform].
TITLE = XIN JIANG BEI RI BAO. NANTONG [MICROFORM].
IMPRINT = Nantong : Xin jiang bei ri bao she, 1935-1936.
IMPRINT = No.1793-;[began] in Minguo 18 nian [1929], 1929-[?], No.1-?.
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6241.
¤ßÆF¨Fµo´È = A couch for the soul.
TITLE = XIN LING SHA FA YI = A COUCH FOR THE SOUL.
IMPRINT = Melbourne : University of Melbourne Chinese Publishers' Group, 
1998.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5241.95 C520 v.2. 

·s¥Á³ø [microform]. 
TITLE = XIN MIN BAO [MICROFORM].
IMPRINT = [Beibing] : Xin min hui,
IMPRINT = Jan. 1, 1938-Apr. 30, 1944.
LIB. HAS = Jan 1, 1938-Oct 31, 1942. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4532.
·s«C¦~ [microform]. 
TITLE = XIN QING NIAN [MICROFORM].
IMPRINT = Guangzhou : Guangzhou ping min shu she, Guangzhou Xin qing nian 
she, 1923-1926.
IMPRINT = No.1, 15.6.1923 - No.4, 12.1924 ; No.1, 22.4.1925 - No.5, 
25.7.1926.
CONTINUES = Qing nian za zhi.
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 5392.
·s«C¦~, 1915.9-1926.7 ; ¦@²£ÐÞ, 1920.11-1921.7 [computer file] / ¤¤¥¡ÀÉ®×À],
¥_¨Ê¶W¬P¤½¥q½s¨î. 
TITLE = XIN QING NIAN, 1915.9-1926.7 ; GONG CHAN DANG, 1920.11-1921.7  
[COMPUTER FILE] / ZHONG YANG DANG AN GUAN, BEIJING CHAO XING GONG SI BIAN 
ZHI.
IMPRINT = [Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she,  [1996?]. 
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 2860 T430.
·sªÀ·|. 
TITLE = XIN SHE HUI.
IMPRINT = [Peking] : Ren min chu ban she, 1981.
IMPRINT = 1 (min guo 8 nian 11 yue 1 hao [Nov. 1, 1919])-di 19 hao (min guo
9 nian 5 yue 1 hao [May 1, 1920]).
LIB. HAS = no. 1-19 Nov 1919-May 1920. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9205 H038.
·s¥Í
TITLE = XIN SHENG [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Xin sheng zhou kan she, Min guo 23-24 [1934-1935]. 
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi (Min guo 23 nian 2 yue [Feb. 1934]) - Di 2 juan
di 22 qi (Min guo 24 nian 6 yue [Jun. 1935]).
LIB. HAS = v.1, no.1-v.2, no.22 Feb 1934-June 1935. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4533.
·s®É¥N
TITLE = XIN SHI DAI.
IMPRINT = [Beijing : Ren min chu ban she, 1981-
IMPRINT = Di 1 juan di 1 hao-
LIB. HAS = v. 1, no. 1-4 Apr-July 1923. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9201 H062.
·s¥@¬ö [Microform] / [¤Ú¾¤·s¥@¬ö®Ñ³ø§½]. 
TITLE = XIN SHI JI [MICROFORM] / [BALI XIN SHI JI SHU BAO JU].
IMPRINT = Shanghai : Bali xin shi ji she, 1907-1910.
IMPRINT = no. 1-121; June 22, 1907-May 21, 1910.
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6278.
·s¥v¾Ç. 
TITLE = XIN SHI XUE.
IMPRINT = Taibei shi : "Xin shi xue" za zhi she bian ji wei yuan hui, Min 
guo 79-  [1990-
IMPRINT = Chuang kan hao (min guo 79 nian 3 yue [Mar. 1990])-
LIB. HAS = v.1-, 1990-

·s®Ñ¤ë¥Z. 
TITLE = XIN SHU YUE KAN.
IMPRINT = [Taibei shi : Xin shu yue kan za zhi she, 1983-
IMPRINT = Chuang kan hao (Min guo 72 nian 10 yue [Oct. 1983])-
LIB. HAS = no.1-24, 1983-1985(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9470.1 H057 : NO.1/1983.
·s»D¤Ñ¦a. 
TITLE = XIN WEN TIAN DI.
IMPRINT = Xianggang : Xin wen tian di she,
IMPRINT = Began in 1945.
LIB. HAS = no.1560-, 1978-(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 H071
·s»D¾Ç½×ÂO. 
TITLE = XIN WEN XUE LUN CONG.
IMPRINT = [Beijing] : Ren min wen xue chu ban she,
IMPRINT = Began with June 1979 issue.
LIB. HAS = no.2-22, 1979-1984(Lacks no.9). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 H007 : NO.3-4/1980.
·s¤å¾Ç¥v®Æ. 
TITLE = XIN WEN XUE SHI LIAO.
IMPRINT = [Peking] : Ren min wen xue chu ban she, [1978-
IMPRINT = 1978, 1-
LIB. HAS = no.1-, 1978-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5202 H007 


·s¤å¾Ç¬ã¨s [microform]. 
TITLE = XIN WEN XUE YAN JIU.
IMPRINT = Taipei.
IMPRINT = no. 1-   1967-
LIB. HAS = no.43- 1990-
·s¤åÃÀ. 
TITLE = XIN WEN YI.
IMPRINT = Shanghai : Shui mo shu dian, min guo 18-   [1929-
IMPRINT = Di juan di 1 hao (min guo 18 nian 9 yue [Sept. 1929])-
LIB. HAS = v.1, no.1-v.2, no.2 Sept 1929-Apr 1930. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4535.
·s¤p»¡. 
TITLE = XIN XIAO SHUO.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai shu dian, 1980.
IMPRINT = Di 1 nian di 1 hao (Guang xu 28 nian 10 yue 15 ri [Nov. 15, 
1902])-di 24 hao (Guang xu 31 nian 12 yue [Jan. 1906]).
LIB. HAS = no. 1-24 Nov 1902-Jan 1906. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5731 H090 : V.1.
·s·s¤p»¡. 
TITLE = XIN XIN XIAO SHUO.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai shu dian, 1980.
IMPRINT = Di 1 nian di 1 hao (Guangxu 30 nian 8 yue [Sept. 1904])-
LIB. HAS = no. 1-10 Sept 1904-Apr 1907. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5731 H009 : V.1.
·s¨È®Ñ°|¾Ç³N¦~¥Z. 
TITLE = XIN YA SHU YUAN XUE SHU NIAN KAN.
IMPRINT = [Xianggang] : Xin Ya shu yuan,
IMPRINT = Began with: Di 1 qi (Min guo 48 [1959]). 
CONTINUES = Xin ya xiao kan.
LIB. HAS = v. 11-18, 1969-1976. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 H015
·s¨È¾Ç³ø. 
TITLE = XIN YA XUE BAO.
IMPRINT = [Jiulong] : Xin Ya yan jiu suo, 1955-
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi (1955 nian 8 yue)-
LIB. HAS = v.5-15, 1963-1986 (Carm).
·s»yªL
TITLE = XIN YU LIN [MICROFORM]= NEW LITERATURE CIRCLES / XIN YU LUIN SHE 
BIAN JI.
IMPRINT = [Shanghai] : [Guang hua shu ju], min guo 23 nian[1934].
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6274. 


·s¤ë. 
TITLE = XIN YUE.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai shu dian, 1985.
IMPRINT = Di 1 juan di 1 hao (min guo 17 nian 3 yue 10 ri [Mar 10, 1928])-
di 4 juan di 7 hao (min guo 22 nian 6 yue 1 ri [June 1, 1933]).
LIB. HAS = v. 1, no. 1-v. 4, no. 7 Mar 1928-June 1933. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9201 H072
·s¤ë¤ë¥Z [microform] 
TITLE = XIN YUE YUE KAN [MICROFORM]. 
IMPRINT = Shanghai : Xin yue shu dian,
LIB. HAS = v.1, no.1-v.4, no.7 1929-1933. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4536.
·s¤¤µØ³ø
TITLE = XIN ZHONG HUA BAO, 1939.2-1941.5 ; JIE FANG, 1937.4-1941.8  
[COMPUTER FILE] / ZHONG YANG DANG AN GUAN, BEIJING CHAO XING GONG SI BIAN 
ZHI.
IMPRINT = [Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she,  [1996?]. 
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 2860 T430.
¬P®q¤é³ø
TITLE = XING DAO RI BAO.
IMPRINT = Jiulong : Xing dao ri bao you xian gong si.
LIB. HAS = Jun, 1992-(incomplete). 
LOCATION = meaef. 
CALL NO = 9983.22 H626.
¬P´Áµû½×
TITLE = XING QI PING LUN.
IMPRINT = Peijing : Ren min chu ban she, 1981.
IMPRINT = Di 1 hao (min guo 8 nian 6 yue 8 ri [June 8, 1919])-di 53 hao 
([min guo 9 nian] 6 yue 6 ri [June 6, 1920]).
LIB. HAS = no. 1-53 June 1919-June 1920. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9201 H640. 


¦æ¬F°|¤j³°©e­û·|¦~³ø. 
TITLE = XING ZHENG YUAN DA LU WEI YUAN HUI NIAN BAO.
IMPRINT = Taibei shi : Xing zheng yuan da lu wei yuan hui,
LIB. HAS = 1992. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4699.91 T472
¦æ¬F°|°ê®a¬ì¾Ç©e­û·|¦~³ø. 
TITLE = XING ZHENG YUAN GUO JIA KE XUE WEI YUAN HUI NIAN BAO.
IMPRINT = [Taibei] : Gai hui, 1977-
IMPRINT = Min guo 66 nian du [1977]-
CONTINUES = Guo jia ke xue wei yuan hui. Guo jia ke xue wei yuan hui nian 
bao (OCoLC)6652258.
LIB. HAS = 1963-1974. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 7004 K632
·sæ¦~Ų / ·sæºû§^º¸¦Ûªv°Ï¦a¤è§Ó½sÄ¡©e­û·|. 
TITLE = XINJIANG NIAN JIAN / XINJIANG WEIWU'ER ZI ZHI QU DI FANG ZHI BIAN 
ZUAN WEI YUAN HUI.
IMPRINT = Wulumuqi shi : Xinjiang ren min chu ban she,
IMPRINT = Began in 1985.
LIB. HAS = 1990. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3275 H018 : 1990. ·sæ²Î­p¦~Ų = Xin jiang tongji nianjian / ·sæºû§^º¸¦Ûªv°Ï²Î­p§½½s. 
TITLE = XINJIANG TONG JI NIAN JIAN = XIN JIANG TONGJI NIANJIAN / XINJIANG 
WEIWU'ER ZI ZHI QU TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo tong ji chu ban she, 1989-
IMPRINT = 1989-
¦èÂòέp¦~Ų / ¦èÂæ۪v°Ï²Î­p§½½s. 
TITLE = XIZANG TONG JI NIAN JIAN / XIZANG ZI ZHI QU TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1993-
IMPRINT = 1993-
CONTINUES = Xizang she hui jing ji tong ji nian jian (DLC)   91644639 
(OCoLC)23854449.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4033.9 H142.
¦èÂìã¨s·|°T= Newsletter on Tibetan studies.
TITLE = XIZANG YAN JIU HUI XUN = NEWSLETTER ON TIBETAN STUDIES.
IMPRINT = Taibei shi Muzha qu : Zhonghua min guo nan Ya xie jin hui Xizang 
yan jiu wei yuan hui, 1986-1993.
CONT'D BY = Min zu yan jiu hui xun.
LIB. HAS = no.1-15, 1986-1993. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 3290 H141 : NO.2/SEPT.1986.
¦èÂìã¨s½×¤å¶°
TITLE = XIZANG YAN JIU LUN WEN JI = BOD-LJO{231}NS {226}ZIB DPYOD RTSOM YIG
BSDUS DEB.
IMPRINT = Taibei shi : Xizhang yan jiu wei yuan hui, Min guo 77-   [1988-
IMPRINT = Di 1 ji (Min guo 77 nian [1988])-
LIB. HAS = no.1-4, 1988-1993(Lacks no.3). 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3290 H142 : NO.1/1988.
³\©÷®v±M¾Ç³ø. ªÀ·|¬ì¾Çª© = Xu chang shi zhuan xue bao. 
TITLE = XUCHANG SHI ZHUAN XUE BAO. SHE HUI KE XUE BAN = XU CHANG SHI ZHUAN 
XUE BAO.
IMPRINT = Henan sheng Xuchang shi : Xuchang shi zhuan xue bao bian ji bu,
IMPRINT = Began publication in 1982. Cf. Manual of current periodic of 
China.
LIB. HAS = no.30-, 1991-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 H062 : NO. 30/JAN 1991.
¾Ç³ø
TITLE = XUE BAO = JOURNAL OF XIAN INSTITUTE OF METALLURGY & CONSTRUCTION 
ENGINEERING / XI'AN YE JIN JIAN ZHU XUE YUAN.
IMPRINT = [Xin'an] : "Xi'an ye jin jian zhu xue yuan xue bao" bian ji bu,
IMPRINT = Began in 1957.
LIB. HAS = v.20, no.1-v.25, no.1 1987-1993. 
LOCATION = menpb. 
CALL NO = HSIA. 


¾Çº~»y= Xue Hanyu = Learning Chinese. 
TITLE = XUE HAN YU = XUE HANYU = LEARNING CHINESE.
IMPRINT = Beijing : Beijing yu yan xue yuan chu ban she,
IMPRINT = Began with Aug. 1987 issue.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5065 H730. 

¾ÇªLº©¿ý. 
TITLE = XUE LIN MAN LU.
IMPRINT = Beijing : Zhonghua shu ju, 1980-
IMPRINT = Chu ji (1980 nine 6 yue [June 1980])-
LIB. HAS = 1- 1980-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9159 H743
¾Ç­ì = Campus scientiae. 
TITLE = XUE YUAN = CAMPUS SCIENTIAE.
IMPRINT = [Shanghai : Shanghai shu dian], 1980.
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi (min guo 36 nian 5 yue [May 1947])-
LIB. HAS = v.1-3,  1947-1948(incomplete). 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9201 H779
 Back to Top
Y
¨È¬w¤å¤Æ
TITLE = YA-CHOU WEN HUA = ASIAN CULTURE.
IMPRINT = [Singapore] : Hsin-chia-p{176}o Ya-chou yen chiu hs{232}ueh hui, 
1983-
IMPRINT = Ch{176}uang k{176}an hao (1983 nien 2 y{232}ueh [Feb. 1983])-
LIB. HAS = no.22- June 1998-  (MBS). 
LIB. HAS = no.2, 1983. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2401 Y130 : NO.2.
¿P¨Ê¾Ç³ø
TITLE = YAN JING XUE BAO = YENCHING JOURNAL OF CHINESE STUDIES.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai shu dian, 1983.
IMPRINT = Vol. 1 (June 1927)-v. 40 (June 1951). 
LIB. HAS = no. 1-40 June 1927-June 1951. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9201 Y407
TITLE = YAN'AN WEN YI YAN JIU.
IMPRINT = Xi'an : Shanxi sheng she hui ke xue yuan chu ban fa xing shi, 
1984-
IMPRINT = Chuang kan hao-
LIB. HAS = tsung 14-17 1988. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5202 Y130 : NO.14-17/1988.
TITLE = YANG CHENG JIN GU.
IMPRINT = Guangzhou shi : Guangzhou shi di fang zhi ban gong shi,
LIB. HAS = no. 13-18 Feb-Dec, 1989. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3231 K039K5 : NOS. 13-18/1989. 


´­¦{¦~Ų / ´­¦{¦~Ų½s¿y©e­û·|. 
TITLE = YANGZHOU NIAN JIAN / YANGZHOU NIAN JIAN BIAN ZUAN WEI YUAN HUI.
IMPRINT = Shanghai : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she Shanghai fen 
she, 1991-
IMPRINT = 1991-
LIB. HAS = 1993.
·¨¦{¤å¥v¸ê®Æ
TITLE = YANGZHOU WEN SHI ZI LIAO.
IMPRINT = [Yangzhou shi?] : Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi, 
Jiangsu sheng Yangzhou shi wei yuan hui, wen shi zi liao yan jiu wei yuan 
hui,
LIB. HAS = Ti 2- 1982-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3204 Y530 : NO.2/1982.
¿P¨Ê¾Ç³ø / ¿P¨Ê¤j¾Ç. 
TITLE = YANJING XUE BAO / YANJING YAN JIU YUAN.
IMPRINT = Beijing : Beijing da xue chu ban she,
IMPRINT = Began in June 1927.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9201 Y407.
¿P¨Ê¾Ç³ø
TITLE = YANJING XUE BAO [MICROFORM].
IMPRINT = Beijing : Yanjing da xue,
IMPRINT = No. 1(June 1927)-No. 40(June 1951).
LIB. HAS = no.1(June 1927)-no. 40(June 1951). 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6291.
·Ï¥x²Î­p¦~Ų. 
TITLE = YANTAI TONG JI NIAN JIAN.
IMPRINT = [Yantai shi] : Yantai shi tong ji ju,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4031.5 Y922. 

¯q¥@³ø [microform]. 
TITLE = YI SHI BAO [MICROFORM].
IMPRINT = Tianjin : Yi shi bao she,
IMPRINT = Feb. 18, 1936-July 18, 1937.
IMPRINT = Began with Oct. 10, 1915 issue.
LIB. HAS = Dec 30, 1935-July 8, 1937. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4537. 

ÃÀ³N®a
TITLE = YI SHU JIA.
IMPRINT = Taibei, Yi shu jia za zhi she; Shi jie wen wu gong ying she zong 
jing xiao]. 
IMPRINT = di 1-   juan (zong hao 1-   ); min guo 64 nian 6 yue-   [1975-
LIB. HAS = no. 188- Jan 1991-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 6001 I423
ÃÀ¥º¬É
TITLE = YI SHU JIE.
IMPRINT = Hefei : Yi shu jie za zhi she,
LIB. HAS = no.16-no.35,no.37-no.39 1991-1995 (Carm). 


ÃÀ³Nµû½× = Arts review. 
TITLE = YI SHU PING LUN = ARTS REVIEW.
IMPRINT = Taibei shi : Guo li yi shu xue yuan, Min guo 78 [1989]-
IMPRINT = 1 (Oct. 1989)-
LIB. HAS = 1- Oct 1989-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 6001 I420 : NO.1/OCT.1989.
Ķ¤å [microform]. 
TITLE = YI WEN [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Sheng huo shu dian, 1934-1-37.
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi (min guo 23 nian 9 yue [Sept. 1934])-di 2 juan 
zhong kan hao (min guo 24 nian 9 yue [Sept. 1935]) ; xin 1 juan di 1 qi 
(min guo 25 nian 3 yue [Mar. 1936])-xin 3 juan di 4 qi (min guo 26 nian 6 
yue [June 1937]).
LIB. HAS = Sept 1934-Sept 1935, Mar 1936-May 1937. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4538.
ÃÀ­bÕs­^. 
TITLE = YI YUAN DUO YING.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she,
LIB. HAS = no. 1- Aug 1978-
LOCATION = meaf. 
CALL NO = 6001 I445
¤@¶g¶¡ [microform]. 
TITLE = YI ZHOU JIAN [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Xian dai shu ju, min guo 23 [1934]. 
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi (min guo 23 nian 5 yue [May 1934])-di 1 juan di
6 qi (min guo 23 nian 6 yue [June 1934]). 
LIB. HAS = v.1, no.1-6 May-June 1934. 
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 4532.
¦L¨ê¦~Ų = Annual of printing art in Taiwan, Republic of China 
TITLE = YIN SHUA NIAN JIAN = ANNUAL PRINTING ART IN TAIWAN ROC / TAIWAN QU 
YIN SHUA GONG YE TONG YE GONG HUI.
IMPRINT = Taibei : She ji jia wen hua chu ban shi ye you xian gong si,
LIB. HAS = 1985/88-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9420.1 Y778 : 1985/88.
¥Ã¥Í [microform]. 
TITLE = YONG SHENG [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Yong sheng zhou kan she, min guo 25 [1936]. 
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi (min guo 25 nian 3 yue [Mar. 1936])-di 1 juan 
tii 17 qi (min guo 25 nian 6 yue [June 1936]).
CONTINUES = Da zhong sheng huo.
LIB. HAS = v.1, no.1-v.1, no.6 Mar-Jung 1936. 
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 4540. 

¬ê°^¥b¤ë¥Z [microform]. 
TITLE = YU GONG BAN YUE KAN [MICROFORM].
IMPRINT = Beijing.
IMPRINT = Di 1-7 juan. Zong shu di [1]-82 (Min guo 23 nian 3 yue 1 ri - Min
guo 26 nian 7 yue 16 ri [1934-1937].
LIB. HAS = Di 1-7 juan. Zong shu di [1]-82 (Min guo 23 nian 3 yue 1 ri - 
Min guo 26 nian 7 Yue 16 ri [1934-1937]. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6291.
»yµ·. 
TITLE = YU SI.
IMPRINT = [Shanghai] : Shanghai wen yi chu ban she, 1982.
IMPRINT = Di 1 qi (Min guo 13 nian 11 yue 17 ri [Nov. 17, 1924])-di 5 juan 
di 52 qi (1930 nian 3 yue 10 ri [Mar. 10, 1930]).
LIB. HAS = v.2-6,8,10-11. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5202 Y029
»y¤å«Ø³]³q°T
TITLE = YU WEN JIAN SHE TONG XUN.
IMPRINT = Xianggang : Xianggang Zhongguo yu wen xue hui,
IMPRINT = 6 (1982.4)-
CONTINUES = Han zi gai ge.
LIB. HAS = 17 Aug 1985. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5061 Y002H : NO. 17/1985.
»y¤å«Ø³] = Yuwen jianshe. 
TITLE = YU WEN JIAN SHE = YUWEN JIANSHE.
IMPRINT = Beijing : Yu wen chu ban she, 1986-
IMPRINT = 1986, 1-2 (1986 nian 3 yue [Mar. 1986])-
CONTINUES = Wen zi gai ge (DLC)sc 83004285 (OCoLC)1604458.
LIB. HAS = no.1-, 1986-(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5163 Y001 : NO. 1-18/1986-1988. 


»y¤å±Ð¾Ç [microform]. 
TITLE = YU WEN JIAO XUE [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Huadong shi fang da xue,
IMPRINT = No. 10(whole no. 38)(1959).
LIB. HAS = no.38 1959,10. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4574.
»y¤å±Ð¾Ç³q°T
TITLE = YU WEN JIAO XUE TONG XUN = YUWEN JIAOXUE TONGXUN.
IMPRINT = Shanxi sheng Linfen shi : Yu wen jiao xue tong xun she,
LIB. HAS = no.37-48, 1982. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5005 Y004Y : NOS. 37-48/1982.
»y¤å½×ÂO / ¤W®ü¥«»y¤å¾Ç·|½s. 
TITLE = YU WEN LUN CONG / SHANGHAI SHI YU WEN XUE HUI BIAN.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 1981-
IMPRINT = Di 1 ji (1981 nian 6 yue [June 1981])-
LIB. HAS = v.1, 1981.
»y¤å²{¥N¤Æ / °ªµ¥°|®Õ¤å¦r§ï­²¬ã¨s·|Äw³Æ²Õ. 
TITLE = YU WEN XIAN DAI HUA / GAO DENG YUAN XIAO WEN ZI GAI GE YAN JIU HUI 
CHOU BEI ZU.
IMPRINT = Shanghai : Zhi shi chu ban she, 1980-
IMPRINT = 1 (1980)-
LIB. HAS = no.1-9, 1980-1990. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5061 Y001 : NO.1/1980.
»y¤å¾Ç²ß [microform]. 
TITLE = YU WEN XUE XI [MICROFORM].
IMPRINT = Beijing : Ren min qiao yu chu ban she,
IMPRINT = No. 1-6 (whole no. 100-105) (1960).
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4575.
»y¤å¾Ç²ß.¤p¾Çª©
TITLE = YU WEN XUE XI. XIAO XUE BAN = YUWEN XUEXI.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 1978-
IMPRINT = 1 (1978 nian 9 yue [Sept. 1978])-
LIB. HAS = no.1-10, Sept 1978-Dec 1980. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5065 Y007H
»y¤å¾Ç²ß
TITLE = YU WEN XUE XI. YUWEN XUEXI.
IMPRINT = [Shanghai] Shanghai jiao yu chu ban she, 1977-
IMPRINT = 1-   1977 nian 10 yue-
LIB. HAS = no.7-, 1980-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5061 Y007S : no. 7-18/1980.
»y¤å¾Ç²ß
TITLE = YU WEN XUE XI = YUWEN XUEXI.
IMPRINT = Beijing : Ren min jiao yu chu ban she, 1951-
IMPRINT = no. 1 (Oct. 1951)-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5061 Y007 : no. 46-63/1955-1956. »y¤å¬ã¨s = Yuwen yanjiu. 
TITLE = YU WEN YAN JIU = YUWEN YANJIU.
IMPRINT = Taiyuan shi : Yu wen yan jiu bian ji bu,
IMPRINT = Began in 1980.
LIB. HAS = no.10-, 1984-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5061 Y001 : NO.1/1980.
»y¤åª¾ÃÑÂO¥Z
TITLE = YU WEN ZHI SHI CONG KAN / BEIJING SHI YU YAN XUE HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Di zhen chu ban she,
LIB. HAS = 1- Sept. 1981-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5061 YOO8P.
»y¨¥±Ð¾ÇÉO¬ã¨s = Yuyan jiaoxue yu yanjiu. 
TITLE = YU YAN JIAO XUE YU YAN JIU = YUYAN JIAOXUE YU YANJIU.
IMPRINT = [Peking] : Beijing yu yan xue yuan,
IMPRINT = Began in Sept. 1979.
LIB. HAS = v.1-4, 1977-1979; no.1-, 1979-
LOCATION = meap. 

CALL NO = 5005 Y004
»y¨¥ ¤å¦r¾Ç: ¤ë¥Z/ [¥D¿ì: ¤¤°ê¤H¥Á¤j¾Ç¡f. 
TITLE = YU YAN WEN ZI XUE : YUE KAN / [ZHU BAN: ZHONGGUO REN MIN DA XUE]. .
IMPRINT = Beijing : Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao zhong xin,
LIB. HAS = 1981, 7-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5061 Y004J : NO.1-12/1982.
»y¨¥¤å¦rÀ³¥Î = Yuyan wenzi yingyong = Applied linguistics. 
TITLE = YU YAN WEN ZI YING YONG = YUYAN WENZI YINGYONG = APPLIED 
LINGUISTICS.
IMPRINT = Beijing : Yu wen chu ban she, 1992-
IMPRINT = 1992, 1 (Feb. 1992)-
LIB. HAS = no.2-, 1992-(Lacks no.3).
»y¨¥¾Ç °ÊºA. 
TITLE = YU YAN XUE DONG TAI.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo she hui ke xue yuan, yu yan yan jiu suo, 1978-
1979.
IMPRINT = 1978, 1-1979, 6.
CONT'D BY = Guo wai yu yan xue 1002-5987 (IaU)AEU6333.CONTINUES = Yu yan xue zi liao 1961-1965 (IaU)AGJ4477.
LIB. HAS = no.7-12, 1979. 


»y¨¥¾Ç½×ÂO / ¤ý¤Oµ¥µÛ. 
TITLE = YU YAN XUE LUN CONG / WANG LI DENG ZHU.
IMPRINT = Shanghai : Xin zhi shi chu ban she, 1957-
IMPRINT = Di 1 ji (1957 nian 10 yue [Oct. 1957])-
LIB. HAS = v.1-17, 1957-1992. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5063 Y007
»y¨¥¾Ç½×¤å¯Á¤Þ. 
TITLE = YU YAN XUE LUN WEN SUO YIN.
IMPRINT = Beijing : Beijing yu yan xue yuan chu ban she, 1993-
IMPRINT = 1991-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9515 Y007. 

»y¨¥¾Ç³q°T. 
TITLE = YU YAN XUE TONG XUN.
IMPRINT = [Tsinan] : Shandong sheng yu yan xue hui, 1980-
IMPRINT = 1980 nian di 1 qi = Zong 1 qi (1980 nian 8 yue [Aug. 1980])-
LIB. HAS = no.5, 1982.
»y¨¥¬ã¨s. 
TITLE = YU YAN YAN JIU.
IMPRINT = Beijing : Ke xue chu ban she, 1956-
IMPRINT = Di 1 qi (1956 nian)-
LIB. HAS = no. 1-4 1956-1959. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5061 Y001
»y¨¥¬ã¨s½×ÂO
TITLE = YU YAN YAN JIU LUN CONG / NAN KAI DA XUE ZHONG WEN XI YU YAN XUE 
JIAO YAN SHI BIAN.
IMPRINT = [Tianjin shi] : Tianjin ren min chu ban she, 1980.
IMPRINT = [Di 1 ji]-
LIB. HAS = no.5, 1988. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5061 Y001N v.5. TITLE = Y{232}U YEN YEN CHIU = YUYAN YANJIU / [HUA CHUNG KUNG HS{232}UEH 
Y{232}UAN CHUNG-KUO Y{232}U YEN YEN CHIU SO]. 
IMPRINT = Wu-han shih : Hua chung kung hs{232}ueh y{232}uan ch{176}u pan 
she, 1981-
IMPRINT = Ch{176}uang k{176}an hao (1981 nien 7 y{232}ueh [July 1981])-
LIB. HAS = no.1-22, July 1981-1992(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5001 Y001W : NO.1/1981.
¦t©z­· : ¦Ê´Á¬ö©À¸¹
TITLE = YU ZHOU FENG : BAI QI JI NIAN HAO.
IMPRINT = Shanghai : Y{232}u zhou feng she, n.d.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5202 Y337.
»·¨£Âø»x = Global views monthly. 
TITLE = YUAN JIAN ZA ZHI = GLOBAL VIEWS MONTHLY.
IMPRINT = Taibei shi : Yuan jian za zhi she,
IMPRINT = Began in July 1986.
LIB. HAS = no.40-51, 1989-1990. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9201 Y360
¤¸¥v¤Î¥_¤è¥Á±Ú¥v¬ã¨s¶°¥Z. 
TITLE = YUAN SHI JI BEI FANG MIN ZU SHI YAN JIU JI KAN.
IMPRINT = Nanjing : Nanjing da xue li shi xi yuan shi zu, 1977-
IMPRINT = No. 1 (July 1977)-
LIB. HAS = no.1-13, 1977-1990(Lacks no.8-10).
¤¸¥v½×ÂO / °K¾¬µÛ. 
TITLE = YUAN SHI LUN CONG / YUAN SHI YAN JIU HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhonghua shu ju, 1982-
IMPRINT = Di 1 ji (1982 nian 1 yue [Jan. 1982])-
LIB. HAS = v.2. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2700 Y150
­ì¶m = Otherland. 
TITLE = YUAN XIANG = OTHERLAND.
IMPRINT = Melbourne : Aodaliya "Yuan xiang" za zhi bian ji bu, 1996-
IMPRINT = 1 (Feb. 1996)-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 Y722.
¸f¼@¬ã¨s
TITLE = YUE JU YAN JIU.
IMPRINT = Guangzhou shi : Guangzhou shi wen yi chuang zuo yan jiu suo : Yue
ju yan jiu zhong xin, 1986-
IMPRINT = 1 (1986 nian 4 yue [Apr. 1986])-
CONTINUES = Xi ju yan jiu zi liao.
LIB. HAS = no.1 (April 1986). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5717.32 Y221 : NO.1/1986.
¤ë¤ë¤p»¡ [microform]. 
TITLE = YUE YUE XIAO SHUO [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Yue yue xiao shuo she,
IMPRINT = No. 1-24( Oct 1906-Dec. 1908).
LIB. HAS = no.1-24 Sept 1906-Dec 1908. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4576. 

¶³«n¥Á±Ú¾Ç°|¾Ç³ø. ­õ¾ÇªÀ·|¬ì¾Çª© = Journal of Yunnan Nationalities Institute. 
TITLE = YUNNAN MIN ZU XUE YUAN XUE BAO. ZHE XUE SHE HUI KE XUE BAN = 
JOURNAL OF YUNNAN NATIONALITIES INSTITUTE.
IMPRINT = [Kunming shi] : "Yunnan min zu xue yuan xue bao" bian ji bu, 1992
IMPRINT = 1992, 1-
CONTINUES = Yunnan min zu xue yuan xue bao 1001-8913.
¤ª«n¦~Ų = Yunnan nian jian. 
TITLE = YUNNAN NIAN JIAN = YUNNAN NIAN JIAN.
IMPRINT = Yunnan sheng Kunming shi : Yunnan nian jian bian ji bu, 1986-
IMPRINT = 1986-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3248 Y148.
¤ª«n²Î­p¦~Ų / ¤ª«n¬Ù²Î­p§½½s. 
TITLE = YUNNAN TONG JI NIAN JIAN / YUNNAN SHENG TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo tong ji chu ban she,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4033.4 Y142.
¶³«n¤å¥vÂO¥Z
TITLE = YUNNAN WEN SHI CONG KAN = YUNNAN WENSHI CONGKAN / YUNNAN SHENG REN 
MIN ZHENG FU CAN SHI SHI, WEN SHI YAN JIU GUAN HE BAN.
IMPRINT = [s.l. : s.n.], 1985-
IMPRINT = 1985, 1-    = zong di 1 qi-
LIB. HAS = no.1-9, 1985-1987. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3248 Y140 : NOS. 1-7/1985-1986.
¶³«n´Óª«¬ã¨s
TITLE = YUNNAN ZHI WU YAN JIU = YUN NAN ZHI WU YAN JIU.
IMPRINT = kun ming : Yunnan ren min chu ban she, 1979-
IMPRINT = 1979, 1-
¶³«n¤¤Â夤ÃÄÂø»x= Yunnan zhongyi zhungyao zazhi = Yunnan journal of traditional
Chinese medicine and materia medica = Revue de la medecine traditionelle Chinoise et la
plante medicinale Chinoise du Yunnan / ¤ª«n¬Ù¤¤Â夤ÃĬã¨s©Ò ... [et al.]¥D¿ì¡E
TITLE = YUNNAN ZHONG YI ZHONG YAO ZA ZHI = YUNNAN ZHONGYI ZHONGYAO ZAZHI = 
YUNNAN JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE AND MATERIA MEDICA = REVUE 
DE LA MEDICINE TRADITIONELLE CHINOISE ET LA PLANTE MEDICINALE CHINOISE DU 
YUNNAN / YUNNAN SHENG ZHONG YI ZHONG YAO YAN JIU SUO ... [ET AL.] ZHU BAN.
IMPRINT = Kunming shi : Yunnan sheng zhong yi zhong yao yan jiu suo, 1995-
CONTINUES = Yunnan zhong yi za zhi.
Back to Top
Z
¦A¥Í [microform] = The National renaissance.
TITLE = ZAI SHENG [MICROFORM] = THE NATIONAL RENAISSANCE.
IMPRINT = Washington, D. C. : Center for Chinese research materials, ARL, 
1972.
LIB. HAS = May 1932-1949 incomplete. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = a MIC/o 4564. 


ÂþǬã¨s½×ÂO. 
TITLE = ZANG XUE YAN JIU LUN CONG.
IMPRINT = [Lasa shi] : Xizang ren min chu ban she, 1989-
IMPRINT = Di 1 ji-
LIB. HAS = v.1, 1989. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3290 T471. 

³y«¬ÃÀ¥º¬ã¨s. 
TITLE = ZAO XING YI SHU YAN JIU.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao zhong xin,
LIB. HAS = 1985-1996 (Carm) ; 1997- (Ba EA P).
¾Ô¦a
TITLE = ZHAN DI [MICROFORM].
IMPRINT = Hankou : Zhan di she, min guo 27 [1938]. 
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi (min guo 27 nian 3 yue [Mar. 1938])-di 1 juan 
di 6 qi (min guo 27 nian 6 yue [June 1938]). 
LIB. HAS = v.1, no.1-v.1, no.6 Mar-June 1938. 
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 4522.
¾Ô¤h
TITLE = ZHAN SHI.
IMPRINT = [Peking] : Ren min chu ban she, 1982.
IMPRINT = Di 1 qi (1925 nian 12 yue [Dec. 1925]) - Di 42 qi (1927 nian 4 
yue [Apr. 1927]).
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4292.01 C641 : NO.1-42 : 1925/27.
¾Ô¤h, 1925.12-1927.4 ; ¤H¥Á©P¥Z, 1926.2-1927.4 ; ¬õºX, 1928.11-1930.8 ; ¬õºX¤é³ø,
1930.8-1931.3 ; ¬õºX©P³ø, 1931.3-1934.3 ; ¹ê¸Ü, 1930.10-1931.3 ; ¤æª§, 1933.2-1934.9
computer file] / ¤¤¥¡ÀÉ®×À], ¥_¨Ê¶W¬P¤½¥q½s¨î. 
TITLE = ZHAN SHI, 1925.12-1927.4 ; REN MIN ZHOU KAN, 1926.2-1927.4 ; HONG 
QI, 1928.11-1930.8 ; HONG QI RI BAO, 1930.8-1931.3 ; HONG QI ZHOU BAO, 
1931.3-1934.3 ; SHI HUA, 1930.10-1931.3 ; DOU ZHENG, 1933.2-1934.9  
[COMPUTER FILE] / ZHONG YANG DANG AN GUAN, BEIJING CHAO XING GONG SI BIAN 
ZHI.
IMPRINT = [Beijing] : Dian zi gong ye chu ban she,  [1996?]. 
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 2860 T430. 


®i±æ. 
TITLE = ZHAN WANG.
IMPRINT = [Jiulong : Zi lian chu ban she, 1958-1983]. 
IMPRINT = Zong di 1 hao (1958 nian 4 yue)-
IMPRINT = Ceased with: Zong di 512 hao, pub. 1983.
LIB. HAS =  no.117-no.307, no.382-no.511 ; 1966-1974, 1978-1983 ; Impf. 
(Carm). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 C701
´Â¸Ü
TITLE = ZHAO HUA.
IMPRINT = Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 19--
LIB. HAS = no.4-8, 1981-1982. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5796 C441 : NO.4-5/1981.
´Âªá¦¯¥Z. 
TITLE = ZHAO HUA XUN KAN.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai shu dian, 1982.
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi (1929 nian 6 yue 1 ri [June 1, 1929])-di 1 juan
di 12 qi (1929 nian 9 yue 21 ri [Sept. 21, 1929]).
CONTINUES = Chao hua.
LIB. HAS = no. 1-12 1st June 1929-21st Sept 1929. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5975 C442 : NO. 1012/1929-
´ÂÁø = Zhao xia. 
TITLE = ZHAO XIA = ZHAO XIA.
IMPRINT = [Shanghai] : Shanghai ren min chu ban she, [1974-
IMPRINT = 1974, 1-
LIB. HAS = Jan 1974-Aug 1976. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 C414 


­õ¾Ç¬ã¨s
TITLE = ZHE XUE YAN JIU.
IMPRINT = Beijing : Zhe xue yan jiu chu ban she,
LIB. HAS = no.1-, 1978-(1959-1963 Baill Mic/o 4491). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 1001 C571 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PQ330

­õ¾Ç¬ã¨s [microform]. 
TITLE = ZHE XUE YAN JIU [MICROFORM].
IMPRINT = Beijing : Zhe xue yan jiu chu ban she,
IMPRINT = No. 10-11/12(1959)-no. 1-7/8(1960)-no. 1-6(1961)-no. 1-6(1962)-
no. 1-6(1963).
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4491.
®ý¦¿¼é. 
TITLE = ZHEJIANG CHAO.
IMPRINT = Taibei shi : Zhongguo guo min dang zhong yang wei yuan hui dang 
shi shi liao bian zuan wei yuan hui, min guo 57 nian [1968].
IMPRINT = Di 1 qi-
LIB. HAS = no.1-10, 1903. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9201 C333
®ý¦¿¤è§Ó. 
TITLE = ZHEJIANG FANG ZHI.
IMPRINT = Hangzhou : "Zhejiang fang zhi" bian ji bu,
LIB. HAS = no. 28-33, 1989. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3208 C330 

®ý¦¿¸gÀÙ¦~Ų / ¤¤°ê¦@²£ÐÞ ®ý¦¿¬Ù©e­û·|¬Fµ¦¬ã¨s«Ç, ®ý¦¿¬Ù¤H¥Á¬F©²¸gÀÙ§Þ
¥ºªÀ·|µo®i¬ã¨s¤¤¤ß. 
TITLE = ZHEJIANG JING JI NIAN JIAN / ZHONGGUO GONG CHAN DANG ZHEJIANG SHENG
WEI YUAN HUI ZHENG CE YAN JIU SHI, ZHEJIANG SHENG REN MIN ZHENG FU JING JI 
JI SHU SHE HUI FA ZHAN YAN JIU ZHONG XIN.
IMPRINT = Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 1986-1991.
IMPRINT = 1986-1991.
CONT'D BY = Zhejiang nian jian (DLC)   93645248 (OCoLC)28464027.
LIB. HAS = 1989-1991. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.29 C332
®ý¦¿¦~Ų / ¤¤°ê¦@²£ÐÞ®ý¦¿ ¬Ù©e­û·|¬Fµ¦¬ã¨s«Ç, ®ý¦¿¬Ù¤H¥Á¬F©²¸gÀÙ§Þ¥ºªÀ
·|µo®i¬ã¨s¤¤¤ß. 
TITLE = ZHEJIANG NIAN JIAN / ZHONGGUO GONG CHAN DANG ZHEJIANG SHENG WEI 
YUAN HUI ZHENG CE YAN JIU SHI, ZHEJIANG SHENG REN MIN ZHENG FU JING JI JI 
SHU SHE HUI FA ZHAN YAN JIU ZHONG XIN.
IMPRINT = Hangzhou : Zhejiang ren min zhu ban she, 1992-
IMPRINT = 1992-
CONTINUES = Zhejiang jing ji nian jian (DLC)   89640619 (OCoLC)19008906.
LIB. HAS = 1992-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3208 C338
®ý¦¿¤é³ø [microform]. 
TITLE = ZHEJIANG RI BAO [MICROFORM].
IMPRINT = Hangzhou : Zhejiang ri bao she, Qing Guangxu 34 nian [1908] - 
[?].
IMPRINT = Di 1 juan 1908 nian 5 yue 24 ri - Di 3 juan 1911 nian 11 yue 1 
ri.
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6280. 


®ý¦¿²Î­p¦~Ų = Zhejiang tongji nianjian / ®ý¦¿¬Ù²Î­p§½½s. 
TITLE = ZHEJIANG TONG JI NIAN JIAN = ZHEJIANG TONG JI NIAN JIAN / ZHEJIANG 
SHENG TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,
LIB. HAS = 1992. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4032.9 C332.
®ý¦¿¤å¥v¸ê®Æ¿ï¿è / ¤¤°ê¤H¥Á¬Fªv¨ó°Ó·|ij®ý¦¿¬Ù©e­û·|¤å¥v¸ê®Æ¬ã¨s©e­û·|½s.
TITLE = ZHEJIANG WEN SHI ZI LIAO XUAN JI / ZHONGGUO REN MIN ZHENG ZHI XIE 
SHANG HUI YI ZHEJIANG SHENG WEI YUAN HUI WEN SHI ZI LIAO YAN JIU WEI YUAN 
HUI BIAN.
IMPRINT = Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she,
LIB. HAS = no.16,17,19-30,32,34,36,37,39-42, 1980-1989. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3208 H330C
¯u¬Û. 
TITLE = ZHEN XIANG = THE TRUTH.
IMPRINT = [Hong Kong] : Ke hua tu shu chu ban gong si.
LIB. HAS = no. 32-39, 1981-1982 (Carm). 


¬Fªk½×¾Â : ¤¤°ê¬Fªk¤j¾Ç¾Ç³ø = Zhengfa luntan. 
TITLE = ZHENG FA LUN TAN : ZHONGGUO ZHENG FA DA XUE XUE BAO = ZHENGFA 
LUNTAN.
IMPRINT = Beijing shi : Gai da xue, 1985-
IMPRINT = 1985, 1-
CONTINUES = Zhongguo zheng fa da xue xue bao (DLC)sn 89026391 
(OCoLC)20024008.
LIB. HAS = no.19-, 1988-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4861 C130. 

¬Fªk¬ã¨s. 
TITLE = ZHENG FA YAN JIU.
IMPRINT = Dongjing : Da'an, 1966-1967.
IMPRINT = Chuang kan hao-1966, 2.
¬Fªk¬ã¨s. [MICROCORM]
TITLE = ZHENG FA YAN JIU [MICROFORM].
IMPRINT = Field not romanized.
IMPRINT = No. 1-6 (1959)-no. 1-3 (1960)-no 1-4 & index (1961)-no. 1-4 & 
index(1962)-no. 1-4 and index (1963).
LIB. HAS = 1959-1963 incomplete. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4493. 

ª§»ï. 
TITLE = ZHENG MING.
IMPRINT = [Xianggang, Bai jia chu ban she]. 
IMPRINT = di 1-   qi; 1977 nian 11 yue-
LIB. HAS =  1-86(1977-1984), 87-122(1985-87,incomp.), 123-170(1988-91), 171
-194(1992-93,incomp.), 195-218(1994-95)-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 C262
ª§»ï. 
TITLE = ZHENG MING.
IMPRINT = Washington D.C. : Center for Chinese Research Materials, 
Association of Research Libraries, 1970.
IMPRINT = Began in 1957.
IMPRINT = -1958, 12 =    -zong di 23 qi.
LIB. HAS = No. 4-23 1957-1958 missing no.5-7. 
LOCATION = meaf. 
CALL NO = 4292.52 C262.
ª§»ï. 
TITLE = ZHENG MING = ZHENG MING.
IMPRINT = Nanchang shi : Jiangxi sheng she lian "Zheng ming" bian ji shi,
LIB. HAS = no.53, 55-64, 66, 68, 1991-1993 (Carm). 


¬FªvºÞ³ø
TITLE = ZHENG ZHI GUAN BAO.
IMPRINT = [Taibei : Wen hai chu ban she, 1965]. 
IMPRINT = Di 1 hao (Guang xu 33 nian 9 yue 20 ri [Oct. 26, 1907])-di 1370 
hao (Xuantong 3 nian 6 yue 29 ri [Aug. 23, 1911]).
CONT'D BY = Nei ko kuan pao.
LIB. HAS = no.1-1370 Oct 7, 1907-Feb 12, 1911. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4660.1 C133 


¬Fªv¥Í¬¡
TITLE = ZHENG ZHI SHENG HUO = THE POLITICAL LIFE WEEKLY.
IMPRINT = [Peking] : Ren ming chu ban she ; [Hong Kong] : Shang wu yin shu 
guan Xianggang fen guan, 1982.
IMPRINT = 1 (April 1924)-79 (July 1926).
LIB. HAS = 1-79 Apr.1924-July 1926 incomplete. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4601 C132.
¬Fªv¾Ç²ß [microform]. 
TITLE = ZHENG ZHI XUE XI [MICROFORM].
IMPRINT = Field not romanized.
IMPRINT = No. 19-24 (whole no. 67-72) (1959)-no. 3 (whole no. 75) (1960).
LIB. HAS = no. 67-72, 75 1959-1960. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4492.
¾G¦{¤j¾Ç¾Ç³ø. ­õ¾ÇªÀ·|¬ì¾Çª©
TITLE = ZHENGZHOU DA XUE XUE BAO. ZHE XUE SHE HUI KE XUE BAN = ZHENGZHOU 
DAXUE XUEBAO.
IMPRINT = Zhengzhou : "Zhengzhou da xue xue bao" bian ji bu,
LIB. HAS = no.78, 1990. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 C834 : NO. 78/OCT 1990.
¾G¦{¥«²Î­p¦~Ų. 
TITLE = ZHENGZHOU SHI TONG JI NIAN JIAN.
IMPRINT = Zhengzhou shi : Zhengzhou shi tong ji ju,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4031.6 C839. 

ª¾ÃѤÀ¤l = The Chinese intellectual. 
TITLE = ZHI SHI FEN ZI = THE CHINESE INTELLECTUAL.
IMPRINT = [New York, N.Y. : China Perspective, Inc., 1984-
IMPRINT = Di 1 juan, di 1 qi (1984 nian 10 yue 5 ri [Oct. 5, 1984])-
LIB. HAS = v.2, no.1, 1985 - v.10, no.2, 1995. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 C802 : V.2/1985.
§Ó­b. 
TITLE = ZHI YUAN.
IMPRINT = Hefei shi : "Zhi yuan" bian ji bu, 1987-
IMPRINT = 1987, 1-
CONTINUES = Anhui shi zhi tong xun (DLC) sn93042292 (OCoLC)27458207.
LIB. HAS = no. 39-66  1991-1997 (lacks 40,42,45) (Carm).
¤¤ªü¾Ç³ø = = Sino-Arabica
TITLE = ZHONG A XUE BAO = SINO-ARABICA = AL-MAJALLAH AL-{176}ILM{229}IYAH  
AL-{242}S{229}IN{229}IYAH AL-{176}ARAB{229}IYAH.
IMPRINT = Taibei shi : Guo li zheng zhi da xue Alabo yu wen xue xi, Min guo
84-  [1995-
IMPRINT = Chuang kan hao (Min guo 84 nian 5 yue [May 1995])-
¤¤³ø¤ë¥Z. 
TITLE = ZHONG BAO YUE KAN.
IMPRINT = Xianggang : Zhong bao you xian gong si,
IMPRINT = Began with Feb. 1980 issue.
LIB. HAS = no.12-86, 1981-1987. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 C547C : NO.12-23/1981. 


¤¤¯óÃÄ
TITLE = ZHONG CAO YAO = CHINESE TRADITIONAL AND HERBAL DRUGS.
IMPRINT = Shaoyang : Zhong cao yao za zhi bian ji bu,
IMPRINT = Began with: Di 11 juan, di 1 qi, published 1980.
CONTINUES = Zhong cao yao tong xun.
¤¤°Æ¤p»¡¿ï / ¤¤¥¡¤é³ø½s . 
TITLE = ZHONG FU XIAO SHUO XUAN / ZHONG YANG RI BAO BIAN.
IMPRINT = Taibei : Zhong yang ri bao she, Min guo 68[1979]-.
IMPRINT = Di 1 ji-
LIB. HAS = v.1-5, 1979-1984. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5767 C519/v.1.
¤¤°Æ¿ï¶°.
TITLE = ZHONG FU XUAN JI.
IMPRINT = Taibei shi : Zhong yang ri bao she, 1964-
IMPRINT = Di 1 ji (Min guo 53 [1964])-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5236.9 C513. 

¤¤¦@ÐÞ¥v¤åºK¦~¥Z / ¤¤¦@¤¤¥¡ÐÞ¥v¬ã¨s«Ç½s. 
TITLE = ZHONG GONG DANG SHI WEN ZHAI NIAN KAN / ZHONG GONG ZHONG YANG DANG 
SHI YAN JIU SHI BIAN.
IMPRINT = [Hangzhou] : Zhejiang ren min chu ban she, 1985-
IMPRINT = 1982 nian-
LIB. HAS = 1987. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4292.2 C549L : 1987.
¤¤¦@ÐÞ¥v¸ê®Æ / ¤¤¦@¤¤¥¡ÐÞ¥v¸ê®Æ©º¶°©e­û·|, ¤¤¦@¤¤¥¡ÐÞ¥v¬ã¨s«Ç½s. 
TITLE = ZHONG GONG DANG SHI ZI LIAO / ZHONG GONG ZHONG YANG DANG SHI ZI 
LIAO ZHENG JI WEI YUAN HUI, ZHONG GONG ZHONG YANG DANG SHI YAN JIU SHI 
BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 1982-
IMPRINT = 1982 nian di 1 qi-
LIB. HAS = Ti 1, 4-20,40- chi 1982-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4292.2 C549C4
¤¤¦@¦W±N¿ý. 
TITLE = ZHONG GONG MING JIANG LU.
IMPRINT = Jiulong : Ke hua tu shu chu ban gong si,
LIB. HAS = no. 1-18. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2259.9 C542 

¤¤¦@¦~³ø. 
TITLE = ZHONG GONG NIAN BAO.
IMPRINT = Taibei shi : Zhong gong yan jiu za zhi she, 1969-
IMPRINT = 1969-
CONTINUES = Fei qing nian bao (DLC)  67002461 (DLC) 1800276.
LIB. HAS = 1970-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 9316 C548

¤¤¦@¬ã¨s. 
TITLE = ZHONG GONG YAN JIU.
IMPRINT = Taibei : Zhong gong yan jiu za zhi she, 1969-
IMPRINT = [Xin] di 3 juan di 5 qi (Min guo 58 nian 5 y{232}ue [May 1969])-
CONTINUES = Fei qing yan jiu.
LIB. HAS = no.84-, 1973-(Lacks no.104-108, 117-132). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2970 C541
¤¤¬y [microform]. 
TITLE = ZHONG LIU [MICROFORM].
IMPRINT = Shanghai : Zhong liu she, min guo 25-26 [1936-1937]. 
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi (min guo 25 nian 9 yue [Sept. 1936])-di 2 juan 
di 10 qi (min guo 26 nian 8 yue [Aug. 1937]).
LIB. HAS = v.1, no.1-v.2, no.10 Sept 1936-Aug 1937. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4519.
¤¤«n¥Á±Ú¾Ç°|¾Ç³ø. ªÀ·|¬ì¾Çª© = The South-O[sic]entral Institute for Nationalities. 
TITLE = ZHONG NAN MIN ZU XUE YUAN XUE BAO. ZHE XUE SHE HUI KE XUE BAN = 
ZHONG NAN MINZU XUEYUAN XUEBAO / ZHONG NAN MIN ZU XUE YUAN.
IMPRINT = Zhongguo Wuhan : Zhong nan min zu xue yuan xue bao bian ji bu, 
1988-
IMPRINT = 1988, 1-    = Di 8 juan di 1 qi-
CONTINUES = Zhong nan min zu xue yuan xue bao.  She hui ke xue ban (DLC)   
90645680 (OCoLC)22142910.
LIB. HAS = no.17-, 1985-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2201.1 C547. 


¤¤½g¤p»¡¿ï / ¤H¥Á¤å¾Ç¥Xª©ªÀ½s¿è³¡½s. 
TITLE = ZHONG PIAN XIAO SHUO XUAN / REN MIN WEN XUE CHU BAN SHE BIAN JI BU 
BIAN.
IMPRINT = Beijing : Ren min wen xue chu ban she,
LIB. HAS = 1982-1992-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5767 C589J. 

¤¤½g¤p»¡¿ï / ¤¤°ê§@®a¨ó·|¶Q¦{¤À·|, ¶Q¦{¬Ù¥Á±Ú¨Æ°È©e­û·|½s. 
TITLE = ZHONG PIAN XIAO SHUO XUAN / ZHONGGUO SHE HUI KE XUE YUAN WEN XUE 
YAN JIU SUO DANG DAI WEN XUE YAN JIU SHI BIAN.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1982-
IMPRINT = 1981-
LIB. HAS = 1981. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5767 C589C : 1981. 

Áé¤s. 
TITLE = ZHONG SHAN.
IMPRINT = [Nanjing shi] : Jiangsu ren min chu ban she,
LIB. HAS = no.58-, 1989-(Lacks no.72). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 C827
 
Áé¤s¤åÃÀÂO¥Z
TITLE = ZHONG SHAN WEN YI CONG KAN.
IMPRINT = [Jiangsu?] : Jiangsu ren min chu ban she, 1978-
IMPRINT = 1 (1978)-
LIB. HAS = 1 1978. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5202 C820.
¤¤¥~ªk¾Ç = Peking University Chinese and comparative law. 
TITLE = ZHONG WAI FA XUE = PEKING UNIVERSITY CHINESE AND COMPARATIVE LAW.
IMPRINT = Beijing : Beijing da xue chu ban she, 1989-
IMPRINT = 89, 1-
CONTINUES = Guo wai fa xue (DLC)sn 93031513 (OCoLC)29409836.
LIB. HAS = no.37-, 1995-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4861 C523.
¤¤¥~¤å¾Ç. 
TITLE = ZHONG WAI WEN XUE.
IMPRINT = [Taibei]. 
IMPRINT = no. 1-   June 1, 1972-
LIB. HAS = v.1-, 1972-(incpmplete). 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PS62 Ba EA P 5041 C520.
¤¤¥~Âø»x. 
TITLE = ZHONG WAI ZA ZHI.
IMPRINT = Taibei : Zhong wai za zhi she, 1967-
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi (min guo 56 nian 3 yue [Mar. 1967])-
LIB. HAS = no. 131- Jan 1978-
LOCATION = msto. 
CALL NO = PQ325 Ba EA P 2250.1 C520.
¤¤¤å³ø¯È½×¤å¤ÀÃþ¯Á¤Þ / °ê¥ß¬Fªv¤j¾ÇªÀ·|¬ì¾Ç¸ê®Æ¤¤¤ß½s¦L. 
TITLE = ZHONG WEN BAO ZHI LUN WEN FEN LEI SUO YIN.
IMPRINT = Taibei, Guo li zheng zhi da xue she hui ke xue zi liao zhong xin,
1962-
IMPRINT = 1962-
LIB. HAS = 1976-1978. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9980 C134


TITLE = ZHONG WEN FA L{232}U LUN WEN SUO YIN / SHENG ZILIANG BIAN.
IMPRINT = Taibei : Dong Wu da xue, Min guo 61 nian [1972-
IMPRINT = 1963-1970-
LIB. HAS = 1963-1986. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9514.86 S513 


¤¤¤å´Á¥Z½×¤å¤ÀÃþ¯Á¤Þ. 
TITLE = ZHONG WEN QI KAN LUN WEN FEN LEI SUO YIN.
IMPRINT = Taibei : Guo li Taiwan da xue tu shu guan, 1960-
IMPRINT = No. 1-  (Dec. 1960-
LIB. HAS = v. 1- 1966- Lacks v. 10. 
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 9559 T434
¤¤¤å´Á¥Z¤H¤åjiªÀ·|¬ì¾Ç¤å¤ÀÃþ©Ò¦]
TITLE = ZHONG WEN QI KAN REN WEN JI SHE HUI KE XUE LUN WEN FEN LEI SUO YIN.
IMPRINT = Taibei : Zheng zhi da xue, She hui ke xue zi liao zhong xin, 1969
IMPRINT = Min guo 55 nian [1966]-
LIB. HAS = 1966-1968. 
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 9559 C504 

¤¤¤p¾Ç¥~»y±Ð¾Ç = Foreign language teaching in schools. 
TITLE = ZHONG XIAO XUE WAI YU JIAO XUE = FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN 
SCHOOLS.
IMPRINT = [Peking] : Ren min jiao yu chu ban she,
LIB. HAS = no.200-, 1995-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5005 C597.
¤¤¾Ç»y¤å±Ð¾Ç
TITLE = ZHONG XUE YU WEN JIAO XUE = ZHONGXUE YUWEN JIAOXUE.
IMPRINT = Beijing : Ren min jiao yu chu ban she,
LIB. HAS = no.1-, 1979-(lacks no.7-9). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5065 C570
¤¤¨È¾Ç¥Z
TITLE = ZHONG YA XUE KAN / ZHONGGUO ZHONG YA WEN HUA YAN JIU XIE HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhong hua shu ju, 1983-
IMPRINT = Di 1 ji (1983 nian 12 yue [Dec. 1983])-
LIB. HAS = no.1-3, 1983-1990(Lacks no.2). 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2401 C517.
¤¤¥¡¥Á±Ú¤j¾Ç¾Ç³ø = Zhongyang minzu daxue xuebao. 
TITLE = ZHONG YANG MIN ZU DA XUE XUE BAO = ZHONGYANG MINZU DAXUE XUEBAO.
IMPRINT = Beijing : Zhong yang min zu da xue xue bao bian ji bu, 1994-
IMPRINT = 1994, 1-
CONTINUES = Zhong yang min zu xue yuan xue bao (DLC)   86644612 
(OCoLC)10890020.
LIB. HAS = no.92-, 1994-
¤¤¥¡¥Á±Ú¾Ç°|¾Ç³ø = Zhongyang minzu xueyuan xuebao. 
TITLE = ZHONG YANG MIN ZU XUE YUAN XUE BAO = ZHONGYANG MINZU XUEYUAN 
XUEBAO.
IMPRINT = [Beijing : Gai xue yuan,
CONT'D BY = Zhong yang min zu da xue xue bao (DLC)   94645557 
(OCoLC)30639409.
LIB. HAS = no.14-, 1978-(Lacks no.15-17, 26-45). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2201.1 C557
¤¤¥¡¤H¥Á¬F©²ªk¥O·J½s / ¤¤¥¡¤H¥Á¬F©²ªk¨î©e­û·|½s. 
TITLE = ZHONG YANG REN MIN ZHENG FU FA LING HUI BIAN / ZHONG YANG REN MIN 
ZHENG FU FA ZHI WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Fa l{232}ue chu ban she, 1982.
IMPRINT = No. 1 (1949-1950)-no. 5 (1954). 
CONT'D BY = Zhonghua ren min gong he guo fa gui hui bian.
LIB. HAS = no.1-5 1949-1954 lacks no.3,1952. 
LOCATION = ml. 
CALL NO = KT 4221 CHIN. 

¤¤¥¡¤é³ø = Central daily news. 
TITLE = ZHONG YANG RI BAO = CENTRAL DAILY NEWS.
IMPRINT = Taipei, Taiwan : Central Daily News,
LIB. HAS = Jan 1, 1980-
LOCATION = meaef. 
CALL NO = 9983.01 C556.
¤¤¥¡¬ã¨s°|°Êª«¬ã¨s©Ò©u¥Z
TITLE = ZHONG YANG YAN JIU YUAN DONG WU YAN JIU SUO JI KAN.
IMPRINT = Nankang, Taipei, Taiwan, Institute of Zoology, Academia Sinica.
IMPRINT = v. 1-   1962-
LIB. HAS = v.1- 1962-
LOCATION = mzp. 
CALL NO = CHUN. 

¤¤¥¡¬ã¨s°|ªñ¥N¥v¬ã¨s©Ò¶°¥Z.
TITLE = ZHONG YANG YAN JIU YUAN JIN DAI SHI YAN JIU SUO JI KAN.
IMPRINT = Nangang] Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo.
IMPRINT = di 1-   qi; min guo 58-   [1969-
LIB. HAS = no. 1- 1969-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2860 C551

¤¤¥¡¬ã¨s°|¾ú¥v»y¨¥¬ã¨s©Ò¶°¥Z
TITLE = ZHONG YANG YAN JIU YUAN LI SHI YU YAN YAN JIU SUO JI KAN.
IMPRINT = Guangzhou : Guo li zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu 
suo, 1928-
IMPRINT = Di 1 ben, di 1 fen (min guo 17 nian [1928])-
LIB. HAS = v.1 1928 - v.61 pt.3 1990. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2451 C551
¤¤¥¡¬ã¨s°|¥Á±Ú¾Ç¬ã¨s©Ò¶°¥Z. 
TITLE = ZHONG YANG YAN JIU YUAN MIN ZU XUE YAN JIU SUO JI KAN.
IMPRINT = Nangang, Taiwan : Zhong yang yan jiu yuan, Min zu xue yan jiu suo,
1956-
IMPRINT = Di 1 qi (min guo 45 nian chun ji [1956])-
LIB. HAS = v. 5- 1968-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2201.1 C551 : NO.5/1958.
¤¤¥¡¤ë¥Z
TITLE = ZHONG YANG YUE KAN.
IMPRINT = Taibei : Zhong yang yue kan she.
LIB. HAS = v.23, no.1, 1990 - v.28, no.5, 1995. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 C557 : V.23, NO. 1-12/1990.
¤¤¥¡¬Fªv·|ijªZº~¤À·|¤ë³ø [microform]. 
TITLE = ZHONG YANG ZHENG ZHI HUI YI WUHAN FEN HUI YUE BAO [MICROFORM].
IMPRINT = Nanjing : Zhongguo guo min dang zhong yang zhi xing wei yuan hui 
Wuhan zheng zhi fen hui mi shu chu, 1928.
IMPRINT = V.1 no.1 (Jul. 1928)-v.2 no.1(Nov. 1928).
LIB. HAS = v.1, no.1-v.2, no.1 1928 incomplete. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4520.
¤¤¥¡ºî¦X¤ë¥Z. 
TITLE = ZHONG YANG ZONG HE YUE KAN.
IMPRINT = Taibei shi : Zhong yang zong he yue kan za zhi she, 1996-
IMPRINT = Di 29 juan di 12 qi (Min guo 85 nian 12 yue [Dec. 1996])-
CONTINUES = Zhong yang yue kan.
¤¤Âå¦~Ų / ¤W®ü¤¤Âå¾Ç°|¥D½s. 
TITLE = ZHONG YI NIAN JIAN / SHANGHAI ZHONG YI XUE YUAN ZHU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Ren min wei sheng chu ban she, 1983 [i.e. 1984]-1989.
IMPRINT = 1983-1988.
CONT'D BY = Zhongguo Zhong yi yao nian jian (DLC)   91644734 
(OCoLC)24292147.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 7901 C578 

¤¤­ì [microform]. 
TITLE = ZHONG YUAN [MICROFORM].
IMPRINT = Chongqing : Qun yi chu ban she, min guo 32-34 [1943-1945]. 
IMPRINT = Chuang kan hao (min guo 32 nian 6 yue [June 1943])-di 2 juan di 2
qi (min guo 34 nian 10 yue [Oct. 1945]).
LIB. HAS = v.1, no.1-v.2, no.2 June 1943-Oct 1945. 
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 4527.
¤¤­ì¤åª« = Zhongyuanwenwu. 
TITLE = ZHONG YUAN WEN WU = ZHONGYUANWENWU.
IMPRINT = Zhengzhou shi : Zhong yuan wen wu bian ji bu,
IMPRINT = Began in 1981.
CONTINUES = Henan wen bo tong xun (OCoLC)7130125.
¤¤°ê¦Ê¬ì¦~Ų = Zhongguo baike nianjian. 
TITLE = ZHONGGUO BAI KE NIAN JIAN = ZHONGGUO BAIKE NIANJIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 1980-
IMPRINT = 1980-
IMPRINT = Ceased in 1994.
LIB. HAS = 1980-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 9316 C561
¤¤°êª©µe = Chinese printmaking. 
TITLE = ZHONGGUO BAN HUA = CHINESE PRINTMAKING.
IMPRINT = Beijing : Ren min mei shu chu ban she,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 6350.1 C562. 

¤¤°êª©µe¦~Ų / ¤¤°êª©µe¦~Ų½s¿è©e­û·|½s. 
TITLE = ZHONGGUO BAN HUA NIAN JIAN / ZHONGGUO BAN HUA NIAN JIAN BIAN JI WEI
YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Shenyang shi : Liaoning mei shu chu ban she, 1983-
IMPRINT = 1982-
LIB. HAS = 1982. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 6351 C562
¤¤°ê¥]¸Ë¦~Ų = China packaging yearbook. 
TITLE = ZHONGGUO BAO ZHUANG NIAN JIAN / ZHONGGUO BAO ZHUANG JI SHU XIE HUI 
BIAN = CHINA PACKAGING YEARBOOK / EDITED BY CHINA PACKAGING TECHNOLOGY 
ASSOCIATION.
IMPRINT = Beijing , Zhongguo wu zi chu ban she.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 8490 C562. 

¤¤°ê¤ñ¸û¤å¾Ç = Comparative literature in China / ¤¤°ê¤ñ¸û¤å¾Ç¾Ç·|½s. 
TITLE = ZHONGGUO BI JIAO WEN XUE = COMPARATIVE LITERATURE IN CHINA / 
ZHONGGUO BI JIAO WEN XUE XUE HUI BIAN.
IMPRINT = Hangzhou : Zhejiang wen yi chu ban she,
IMPRINT = Began in 1984?
LIB. HAS = No.1-7, 1984-1988. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5041 C562
¤¤°êÃäæ¥v¦a¬ã¨s = Zhongguo bianjiang shidi yanjiu. 
TITLE = ZHONGGUO BIAN JIANG SHI DI YAN JIU = ZHONGGUO BIANJIANG SHIDI 
YANJIU.
IMPRINT = Beijing shi : "Zhongguo bian jiang shi di yan jiu" bian ji bu, 
1991-
IMPRINT = 1991, 1-
¤¤°ê°]¶T³ø = China finance and trade journal [microform] 
TITLE = ZHONGGUO CAI MAO BAO = CHINA FINANCE AND TRADE JOURNAL [MICROFORM].
IMPRINT = Beijing : Zhongguo suo wei chu ban wu jin chu kou gong si,
IMPRINT = Di 262 hao (1 Jan. 1981)-di 573 hao (Dec. 1982).
CONT'D BY = Jing ji ri bao.
CONTINUES = Cai mao zhan xian.
LIB. HAS = Jan. 1981-Dec. 1982. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6136.
¤¤°ê°]¬F = China finance. 
TITLE = ZHONGGUO CAI ZHENG = CHINA FINANCE.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo cai zheng za zhi she, 1997-
IMPRINT = 1997, 1-
CONTINUES = Cai zheng.


¤¤°ê°]¬F¦~Ų = Finance year book of China / ¤¤°ê°]¬F¦~Ų½s¿è©e­û·|½s. 
TITLE = ZHONGGUO CAI ZHENG NIAN JIAN = FINANCE YEAR BOOK OF CHINA / 
ZHONGGUO CAI ZHENG NIAN JIAN BIAN JI WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo cai zheng za zhi she,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4580.1 C566. 


¤¤°ê²£«~«H®§¦~Ų / [°ê®a«H®§¤¤¤ß, ¥_¨Ê¥«¸g¬ì«H®§«t¸ß¤½¥q,
´ò¥_¬Ù«H®§¤¤¤ß½s]. 
TITLE = ZHONGGUO CHAN PIN XIN XI NIAN JIAN / [GUO JIA XIN XI ZHONG XIN, 
BEIJING SHI JING KE XIN XI ZI XUN GONG SI, HUBEI SHENG XIN XI ZHONG XIN 
BIAN].
IMPRINT = Beijing : Zhongguo ji hua chu ban she,
IMPRINT = Began in 1988?
LIB. HAS = 1990. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4420.81 C560 


¤¤°ê«°¥««Ø³]¦~Ų = Zhong guo cheng shi jian she nian jian /
¡m¤¤°ê«°¥««Ø³]¦~Ų¡n½s©e·|. 
TITLE = ZHONGGUO CHENG SHI JIAN SHE NIAN JIAN = ZHONG GUO CHENG SHI JIAN 
SHE NIAN JIAN / "ZHONGGUO CHENG SHI JIAN SHE NIAN JIAN" BIAN WEI HUI.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 1989-
IMPRINT = 1986/1987-
LIB. HAS = 1988/1989-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 6581 C564 : 1988-1989.
¤¤°ê«°¥«¸gÀÙªÀ·|¦~Ų. 
TITLE = ZHONGGUO CHENG SHI JING JI SHE HUI NIAN JIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo cheng shi jing ji she hui chu ban she, 1985-
1992.
IMPRINT = 1985-1992.
CONT'D BY = Zhongguo cheng shi nian jian (DLC)sn 96046513 (OCoLC)31685637.
LIB. HAS = 1988, 1990-1992. 
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 4358 C564
¤¤°ê«°¥«¦~ų. 
TITLE = ZHONGGUO CHENG SHI NIAN JIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo cheng shi nian jian she, 1993-
IMPRINT = 1993-
CONTINUES = Zhongguo cheng shi jing ji she hui nian jian (DLC)   88645703 
(OCoLC)18317606.
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 4358 C564.
¤¤°ê«°¥«²Î­p ¦~Ų/ °ê®a²Î­p§½ ºî¦X¥q½s. 
TITLE = ZHONGGUO CHENG SHI TONG JI NIAN JIAN / GUO JIA TONG JI JU ZONG HE 
SI BIAN.
IMPRINT = Beijing shi : Zhongguo tong ji xin xi zi xun fu wu zhong xin : 
Xin shi jie chu ban she, 1985-
IMPRINT = 1985-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4030.1 C564. 


¤¤°ê¥Xª©µo¦æÉóÌÛ©M³ø¥Z¦W¿ý
TITLE = ZHONGGUO CHU BAN FA XING JI GOU HE BAO KAN MING LU.
IMPRINT = Beijing : Xian dai chu ban she, 1985-
IMPRINT = 1985-
LIB. HAS = 1985. LOCATION = mea. 
CALL NO = 9471 C562 : 1985.
¤¤°ê¥Xª©¦~Ų / ¤¤°ê¥Xª©¤u§@ªÌ¨ó·|½s. 
TITLE = ZHONGGUO CHU BAN NIAN JIAN / ZHONGGUO CHU BAN GONG ZUO ZHE XIE HUI 
BIAN.
IMPRINT = Beijing : Shang wu yin shu guan, 1980-
IMPRINT = 1980-
LIB. HAS = 1980-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 9471 C562
¤¤°ê¤j³°.
TITLE = ZHONGGUO DA LU.
IMPRINT = Taibei : Zhongguo da lu wen ti yan jiu suo, 1974-1989.
IMPRINT = Zong di 85 qi (min guo 63 nian 9 yue [Sept. 1974])-268 (Zhonghua 
min guo 78 nian 12 yue [Dec. 1989]).
CONT'D BY = Zhongguo da lu yue kan (DLC)sn 92028498 (OCoLC)26584836.
CONTINUES = Zhongguo da lu yan jiu (OCoLC)1605350.
LIB. HAS = no. 125- Jan 1978-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2970 C564 


¤¤°ê¤j³°ªñªp²³ø
TITLE = ZHONGGUO DA LU JIN KUANG JIAN BAO / ZHONGGUO DA LU YAN JIU CHU BAN 
SHE BIAN ; [BIAN ZHU ZHE, ZHONGGUO DA LU WEN TI YAN JIU ZHONG XIN].
IMPRINT = Taibei : Gai she, [min guo 67 nian, i.e. 1978-
IMPRINT = Di 1 ji (min guo 66 nian 7 yue zhi 12 yue [July-Dec. 1977])-
LIB. HAS = no. 1-2 1977-1978. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2975 C564
¤¤°ê¤j³°¬ã¨s. 
TITLE = ZHONGGUO DA LU YAN JIU.
IMPRINT = Taibei shi, Muzha qu : Guo li zheng zhi da xue guo ji guan xi yan
jiu zhong xin, 1985-
IMPRINT = Di 28 juan, di 1 qi (min guo 74 nian 7 yue [July 1985])-
CONTINUES = Fei qing yue bao (OCoLC)1569078.
LIB. HAS = v.36, no.1- Jan 1993-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2970 C564C
¤¤°ê¥Nªí¹Î¥X®uÁp¦X°ê¦³Ãö·|ij¤å¥ó¶°. 
TITLE = ZHONGGUO DAI BIAO TUAN CHU XI LIAN HE GUO YOU GUAN HUI YI WEN JIAN 
JI.
IMPRINT = Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she,
CONTINUES = Wo guo dai biao tuan chu xi Lian he guo you guan hui yi wen 
jian ji (DLC)   84643342 (OCoLC)11474920.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4838 C562.
¤¤°êÀɮצ~Ų = Zhongguo dangan nianjian / [¤¤µØµØ¤H¥Á¦@©M°ê°ê®aÀɮק½½s]. 
TITLE = ZHONGGUO DANG AN NIAN JIAN = ZHONGGUO DANGAN NIANJIAN / [ZHONGHUA 
REN MIN GONG HE GUO GUO JIA DANG AN JU BIAN].
IMPRINT = Beijing shi : Dang an chu ban she, 1992-
IMPRINT = 1989-
LIB. HAS = 1989. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9772 C564
¤¤°ê·í¥N¦W¤H¿ý
TITLE = ZHONGGUO DANG DAI MING REN LU / ZHONG WAI MING REN YAN JIU ZHONG 
XIN BIAN.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1991-
IMPRINT = [1991]-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 2259.95 C569.
¤¤°ê¹D±Ð = China taoism.
TITLE = ZHONGGUO DAO JIAO = CHINA TAOISM.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo dao jiao xie hui,
IMPRINT = Began in Jan. 1987.
¤¤°ê¦a¤è¤åÄm¾Ç·|¦~¥Z
TITLE = ZHONGGUO DI FANG WEN XIAN XUE HUI NIAN KAN.
IMPRINT = Taibei, Zhongguo di fang wen xian xue hui]. 
IMPRINT = min guo 60-   [1971-
LIB. HAS = 1984. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3011 C564. 

¤¤°ê¦a¤è§Ó
TITLE = ZHONGGUO DI FANG ZHI / ZHONGGUO DI FANG ZHI ZHI DAO XIAO ZU ZHU 
BAN.
IMPRINT = Beijing : "Zhongguo di fang zhi" bian ji bu,
CONTINUES = Zhongguo di fang shi zhi tong xun (DLC)   92644822 
(OCoLC)8867926.
LIB. HAS = no.48-, 1989-(Lacks no.54-65). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 3011 C564
¤¤°ê¦a¹Ï¾Ç¦~Ų
TITLE = ZHONGGUO DI TU XUE NIAN JIAN / ZHONGGUO CE HUI XUE HUI DI TU ZHI TU
ZHUAN YE WEI YUAN HUI, ZHONGGUO DI TU CHU BAN SHE DI TU KE XUE YAN JIU SUO 
= CHINESE YEARBOOK OF CARTOGRAPHY.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo di tu chu ban she, 1991-
IMPRINT = 1990-
LIB. HAS = 1990. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 7169 C564
¤¤°ê¦a¾_¦~Ų. 
TITLE = ZHONGGUO DI ZHEN NIAN JIAN.
IMPRINT = Beijing : Di zhen chu ban she,
LIB. HAS = 1949/81.
¤¤°ê¦a½è¬ì¾Ç°|°|³ø. 
TITLE = ZHONGGUO DI ZHI KE XUE YUAN YUAN BAO.
IMPRINT = Beijing : Di zhi chu ban she, 1979-1994.
IMPRINT = Di 1 juan di 1 hao (1979 nian)-di 29 hao (1994 nian 10 yue).
CONT'D BY = Di qiu xue bao 1006-3021 (DLC)   95646155 (OCoLC)32889269.
LIB. HAS = no.5-6 1983.
¤¤°ê¦a½èÄq²£¦~Ų. 
TITLE = ZHONGGUO DI ZHI KUANG CHAN NIAN JIAN.
IMPRINT = Beijing : Di zhi chu ban she, 1989-
IMPRINT = 1986-
CONTINUES = Zhonghua ren min gong he guo di zhi kuang chan bu nian jian 
(DLC)   88645675 (OCoLC)18597131.
LIB. HAS = 1988. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 7411 C564 

¤¤°ê¹q¼v¦~Ų / ¤¤°ê¹q¼v®a¨ó·|½sÄ¡. 
TITLE = ZHONGGUO DIAN YING NIAN JIAN / ZHONGGUO DIAN YING JIA XIE HUI BIAN 
ZUAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo dian ying chu ban she, 1982-
IMPRINT = 1981-
LIB. HAS = 1981-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 6838.4 C562
¤¤°ê¹ï¥~¸gÀÙ¶T©ö¥Õ¥Ö®Ñ / ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¹ï¥~¶T©ö¸gÀÙ¦X§@³¡,
m¤¤°ê¹ï¥~¸gÀÙ¶T©ö¥Õ¥Ö®Ñ¡n½s©e·|½s¼g.
TITLE = ZHONGGUO DUI WAI JING JI MAO YI BAI PI SHU / DUI WAI MAO YI JING JI
HE ZUO BU, "ZHONGGUO DUI WAI JING JI MAO YI BAI PI SHU" BIAN WEI HUI BIAN 
XIE.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo dui wai jing ji mao yi chu ban she, 1997-
IMPRINT = 1997-

¤¤°ê¹ï¥~¸gÀÙ¶T©ö¦~Ų
TITLE = ZHONGGUO DUI WAI JING JI MAO YI NIAN JIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo dui wai jing ji mao yi chu ban she, 1984-
IMPRINT = 1984-
CONTINUES = Zhongguo dui wai jing ji mao yi nian jian (Hong Kong).
LIB. HAS = 1984-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 4537 C563
¤¤°ê¹ï¥~¸gÀٲέp¦~Ų
TITLE = ZHONGGUO DUI WAI JING JI TONG JI NIAN JIAN = CHINA FOREIGN ECONOMIC
STATISTICAL YEARBOOK / GUO JIA TONG JI JU MAO YI WAI JING TONG JI SI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1995-
IMPRINT = 1994-
CONTINUES = 1979-1991 Zhongguo dui wai jing ji tong ji da quan.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359 C563.
¤¤°ê¹ï¥~¶T©ö = China's foreign trade. 
ZHONGGUO DUI WAI MAO YI = CHINA'S FOREIGN TRADE.
TITLE = ZHONGGUO DUI WAI MAO YI = CHINA'S FOREIGN TRADE.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo dui wai mao yi za zhi she,
IMPRINT = Began in 1966.
CONTINUES = Zhonghua ren min gong he guo dui wai mao yi (OCoLC)2259327.
LIB. HAS = no.1, 1980 - no.6, 1981.
¤¤°ê¨àµ£
TITLE = ZHONGGUO ER TONG = ZHONGGUO ERTONG.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo shao nian er tong chu ban she,
LOCATION = mrtb. 
CALL NO = 495.186 CHUN. TITLE = ZHONGGUO FA L{232}U NIAN JIAN = LAW YEAR BOOK OF CHINA.
IMPRINT = [Peking] : Fa l{232}u chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 
1987-
IMPRINT = 1987-
LOCATION = ml. 
CALL NO = KT 4221 CHUN.
¤¤°êªk¾Ç¬ã¨s¦~Ų / ¤¤°êªÀ·|¬ì¾Ç°|ªk¾Ç¬ã¨s©Ò½sµÛ. 
TITLE = ZHONGGUO FA XUE YAN JIU NIAN JIAN / ZHONGGUO KE XUE YUAN FA XUE YAN
JIU SUO BIAN ZHU.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 1993-
IMPRINT = 1991 nian juan-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4861 C563C.
¤¤°êªk¾Ç
TITLE = ZHONGGUO FA XUE = ZHONGGUO FAXUE.
IMPRINT = Beijing : Qun zhong chu ban she, 1984-
IMPRINT = 1984 nian di 1 qi (1984 nian 3 yue)-   = Zong di 1 qi-
LIB. HAS = no.57-, 1994-(Lacks no.58).
¤¤°êµo®i³ø§i / °ê®a²Î­p§½½s.
TITLE = ZHONGGUO FA ZHAN BAO GAO / GUO JIA TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1993-
IMPRINT = '92-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4355.5 C561C. 

¤¤°ê, µo®iÉO§ï­² = China, development and reform / ¤¤°ê¸gÀÙÊ^¨î§ï­²¬ã¨s©Ò½s.
TITLE = ZHONGGUO, FA ZHAN YU GAI GE = CHINA, DEVELOPMENT AND REFORM / 
ZHONGGUO JING JI TI ZHI GAI GE YAN JIU SUO BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhong gong dang shi zi liao chu ban she, 1987-
IMPRINT = 1984/1985-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9471 C562 : 1985. 

ªk¨î¤é³ø [microform] = Legal daily.
TITLE = ZHONGGUO FA ZHI BAO [MICROFORM] = ZHONGGUO FAZHIBAO.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo fa zhi bao she, 1980-1987.
IMPRINT = -di 1038 qi (1987 nian 12 yue 31 ri). 
IMPRINT = Began in Aug. 1980.
CONT'D BY = Fa zhi ri bao.
LIB. HAS = Jan. 1981-Dec. 1987. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6138.
¤¤°ê ©Ð¦a²£ ¥«³õ¦~Ų. 
TITLE = ZHONGGUO FANG DI CHAN SHI CHANG NIAN JIAN.
IMPRINT = Beijing shi : Zhongguo ji hua chu ban she : Xin hua shu dian 
Beijing fa xing suo fa xing, 1996-
IMPRINT = 1996-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 4386 C563.
¤¤°ê¯¼Â´¤u·~¦~Ų / ¡m¤¤°ê¯¼Â´¤u·~¦~Ų¡n½s¿è©e­û·|½s. 
TITLE = ZHONGGUO FANG ZHI GONG YE NIAN JIAN / "ZHONGGUO FANG ZHI GONG YE 
NIAN JIAN" BIAN JI WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Fang zhi gong ye chu ban she,
IMPRINT = Began in 1982.
LIB. HAS = 1988/1989. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 8470.1 C562
¤¤°ê¤À¿¤¹A§ø¸gÀٲέp·§­n / °ê®a²Î­p§½¹A§øªÀ·|¸gÀٲέp¥q½s. 
TITLE = ZHONGGUO FEN XIAN NONG CUN JING JI TONG JI GAI YAO / GUO JIA TONG 
JI JU NONG CUN SHE HUI JING JI TONG JI SI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1989-
IMPRINT = 1980-1987-
LIB. HAS = 1990.
¤¤°ê°ü¤k¬ã¨s¤åÄmîPµÑ¼ÆÕu¥ú½L(1949-1995). :
¯¬¶PÁp¦X°ê²Ä¥|¦¸¥@¬É°ü¤k¤j·|¦b¥_¨Ê¥l¶}. [computer file] /
¤¤µØ¥þ°ê°ü¤kÁp¦X·|°ü¤k¬ã¨s©Ò½s¿ï. 
TITLE = ZHONGGUO FU NU YAN JIU WEN XIAN HUI CUI SHU JU GUANG PAN(1949-
1995). : ZHU HE LIAN HE GUO DI SI CI SHI JIE FU NU DA HUI ZAI BEIJING ZHAO 
KAI. [COMPUTER FILE] / ZHONGHUA QUAN GUO FU NU LIAN HE HUI FU NU YAN JIU 
SUO BIAN XUAN.
IMPRINT = Beijing : Beijing shi xin bei cheng shi ye kai fa gong si,  1995.
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 4176 C564 1949-1995.
¤¤°ê°ü¤k = Zhongguo funu. 
TITLE = ZHONGGUO FU NU = ZHONGGUO FUNU.
IMPRINT = [Beijing : Zhongguo fu n{232}u za zhi she,
IMPRINT = Began with Jan. 1956 issue.
CONTINUES = Xin Zhongguo fu n{232}u.
LIB. HAS = no.245-, 1979-(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4170 C564
¤¤°ê§ï­² = China reform / °ê®a¸gÀÙÊ^¨î§ï­²©e­û·|¥D¿ì. 
TITLE = ZHONGGUO GAI GE = CHINA REFORM / GUO JIA JING JI TI ZHI GAI GE WEI 
YUAN HUI ZHU BAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo gai ge za zhi she, 1994-
IMPRINT = 1994, 1-
CONTINUES = Zhongguo jing ji ti zhi gai ge (DLC)   89640959 
(OCoLC)19738692.


¤¤°ê·§ªp / ¥»ªÀ½s. 
TITLE = ZHONGGUO GAI KUANG / BEN SHE BIAN.
IMPRINT = Shanghai : Zhi shi chu ban she, 1981-
IMPRINT = 1980-
LIB. HAS = 1981/83. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9317 C564C.
¤¤°ê¿ûÅK¤u·~¦~Ų / §Mª÷¤u·~³¡¡m¤¤°ê¿ûÅK¤u·~¦~Ų¡n½s¿è©e­û·|. 
TITLE = ZHONGGUO GANG TIE GONG YE NIAN JIAN / YE JIN GONG YE BU "ZHONGGUO 
GANG TIE GONG YE NIAN JIAN" BIAN JI WEI YUAN HUI.
IMPRINT = [Peking?] : Ye jin gong ye chu ban she, 1985-
IMPRINT = 1985-
LIB. HAS = 1986, 1988, 1989. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4439 C568
¤¤°ê¤u·|¦~Ų / ¤¤µØ¥þ°êÁ`¤u·|½s. 
TITLE = ZHONGGUO GONG HUI NIAN JIAN / ZHONGHUA QUAN GUO ZONG GONG HUI.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo gong ren chu ban she, 1995-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 4474 C561N.
¤¤°ê¤u·|¦~Ų / ¤¤µØ¥þ°êÁ`¤u·|½s. 
TITLE = ZHONGGUO GONG HUI NIAN JIAN / ZHONGHUA QUAN GUO ZONG GONG HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo gong ren chu ban she, 1995-
IMPRINT = 1995-
¤¤°ê¤u·|²Î­p¦~Ų = Chinese trade unions statistics yearbook /
¤¤µØ¥þ°êÁ`¤u·|¬Fµ¦¬ã¨s«Ç½s. 
TITLE = ZHONGGUO GONG HUI TONG JI NIAN JIAN = CHINESE TRADE UNIONS 
STATISTICS YEARBOOK / ZHONGHUA QUAN GUO ZONG GONG HUI ZHENG CE YAN JIU SHI 
BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing
fa xing suo fa xing, 1994.
IMPRINT = 1994-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 4474 C561T.
¤¤°ê¤u°Óµ|¦¬ªk³W¶×½s / °ê®aµ|°ÈÁ`§½¿ì¤½«Ç½s. 
TITLE = ZHONGGUO GONG SHANG SHUI SHOU FA GUI HUI BIAN / GUO JIA SHUI WU 
ZONG JU BAN GONG SHI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 1993-
IMPRINT = 1992 nian-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4591.2 C561. 
LOCATION = ml. 
CALL NO = KT 4232.5 ZHON.
¤¤°ê¤u°Ó¦æ¬FºÞ²z¦~Ų / [¡m¤¤°ê¤u°Ó¦æ¬FºÞ²z¦~Ų¡n½s¿è³¡½s¿è]. 
TITLE = ZHONGGUO GONG SHANG XING ZHENG GUAN LI NIAN JIAN / ["ZHONGGUO GONG 
SHANG XING ZHENG GUAN LI NIAN JIAN" BIAN JI BU BIAN JI].
IMPRINT = Beijing shi : Gong shang chu ban she, 1992-
IMPRINT = 1992-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 4552 C561. 

¤¤°ê¤u·~¸gÀٲέp¦~Ų / °ê®a²Î­p§½¤u·~¥æ³q²Î­p¥q½s. 
TITLE = ZHONGGUO GONG YE JING JI TONG JI NIAN JIAN / GUO JIA TONG JI JU 
GONG YE JIAO TONG TONG JI SI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1989-
IMPRINT = 1988-
LIB. HAS = 1988, 1990, 1993-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 4420.81 C561
¤¤°ê¤u·~¸gÀٲέp¸ê®Æ / °ê°È°|¥þ°ê¤u·~´¶¬d»â¾É¤p²Õ¿ì¤½«Ç,
°ê®a²Î­p§½¤u·~¥æ³qª«¸ê²Î­p¥q½s. 
TITLE = ZHONGGUO GONG YE JING JI TONG JI ZI LIAO / GUO WU YUAN QUAN GUO 
GONG YE PU CHA LING DAO XIAO ZU BAN GONG SHI, GUO JIA TONG JI JU GONG YE 
JIAO TONG WU ZI TONG JI SI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1985-1987.
IMPRINT = 1949-1987.
LIB. HAS = 1986. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4432 C561
¤¤°ê¤u·~¦~Ų / [°ê®a­p¦E ©e­û·|, °ê°È°|¥Í²£©e­û·|¥D¿ì ; ¡m¤¤°ê¤u·~¦~Ų
¡n½s¿è©e­û·|½s¿è]. 
TITLE = ZHONGGUO GONG YE NIAN JIAN / [GUO JIA JI HUA WEI YUAN HUI, GUO WU 
YUAN SHENG CHAN WEI YUAN HUI ZHU BAN ; "ZHONGGUO GONG YE NIAN JIAN" BIAN JI
WEI YUAN HUI BIAN JI].
IMPRINT = Beijing shi : Zhongguo lao dong chu ban she, 1991-
IMPRINT = 1991-
LIB. HAS = 1993-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4420.81 C561. 

¤¤°ê¥j¨å¤å¾Ç½×ÂO / ¤H¥Á¤å¾Ç¥Xª©ªÀ, ¥j¨å¤å¾Ç½s¿è«Ç½s. 
TITLE = ZHONGGUO GU DIAN WEN XUE LUN CONG / REN MIN WEN XUE CHU BAN SHE, GU
DIAN WEN XUE BIAN JI SHI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1984-
IMPRINT = Di 1 ji (1984 nian 12 yue [Dec. 1984])-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5212 C564J
¤¤°ê¥j¨å¤å¾Ç¬ã¨s¦~Ų. 
TITLE = ZHONGGUO GU DIAN WEN XUE YAN JIU NIAN JIAN.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1987-
IMPRINT = 1984-
LIB. HAS = 1987. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5206 C564 : 1987. 

¤¤°ê¥j¨å¤p»¡¬ã¨s±M¶° / ÀR©y¤å²z¾Ç°|¤¤°ê¥j¨å¤p»¡¬ã¨s¤¤¤ß½s. 
TITLE = ZHONGGUO GU DIAN XIAO SHUO YAN JIU ZHUAN JI / JINGYI WEN LI XUE 
YUAN ZHONGGUO GU DIAN XIAO SHUO YAN JIU ZHONG XIN BIAN.
IMPRINT = Taibei : Lian jing ju ban shi ye gong si, 1979-
IMPRINT = 1-
LIB. HAS = 1- 1979-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5734 C564C
¤¤°ê©T©w¸ê²£§ë¸ê²Î­p¦~Ų = China statistical yearbook on investment in fixed assets /
°ê®a²Î­p§½ ©T©w¸ê²£§ë¸ê²Î­p¥q ½s.
TITLE = ZHONGGUO GU DING ZI CHAN TOU ZI TONG JI NIAN JIAN = CHINA 
STATISTICAL YEARBOOK ON INVESTMENT IN FIXED ASSETS / GUO JIA TONG JI JU GU 
DING ZI CHAN TOU ZI TONG JI SI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she : Xin hua shu dian jing 
xiao.
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 4574 C566.
¤¤°ê¼s¼½¹qµø¦~Ų = Zhongguo guangbo dianshi nianjian /
¤¤°ê¼s¼½¹qµø¦~Ų½s¿è©e­û·|½s. 
TITLE = ZHONGGUO GUANG BO DIAN SHI NIAN JIAN = ZHONGGUO GUANGBO DIANSHI 
NIANJIAN / ZHONGGUO GUANG BO DIAN SHI NIAN JIAN BIAN JI WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo guang bo dian shi chu ban she, 1986-
IMPRINT = 1986-
LIB. HAS = 1986-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 4526 C560 

¤¤°ê°ê»Úªk¦~¥Z / ¤¤°ê°ê»Úªk¾Ç·|½s¿è. 
TITLE = ZHONGGUO GUO JI FA NIAN KAN / ZHONGGUO GUO JI FA XUE HUI BIAN JI.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo dui wai fan yi chu ban gong si, 1982-
IMPRINT = 1982-
LIB. HAS = 1983-1991(incomplete). 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4840.1 C566
¤¤°ê°ê»Ú³ºª§¤Oµo®i³ø§i / °ê®aÊ^§ï©e¸gÀÙÊ^¨î§ï­²¬ã¨s°|,
¤¤°ê¤H¥Á¤j¾Ç,ºî¦X¶}µo¬ã¨s°|(¤¤°ê,²`¦`)Áp¦X¬ã¨s²Õ. 
TITLE = ZHONGGUO GUO JI JING ZHENG LI FA ZHAN BAO GAO / GUO JIA TI GAI WEI 
JING JI TI ZHI GAI GE YAN JIU YUAN, ZHONGGUO REN MIN DA XUE, ZONG HE KAI FA
YAN JIU YUAN (ZHONGGUO, SHENZHEN) LIAN HE YAN JIU ZU.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 1997-
IMPRINT = 1996-
¤¤°ê°ê®a®Ñ¥Ø / ¥_¨Ê¹Ï®ÑÀ]¡m¤¤°ê°ê®a®Ñ¥Ø¡n½s©e·|¥D½s ;
¥_¨Ê¹Ï®ÑÀ]¡m¤¤°ê°ê®a®Ñ¥Ø¡n½s¿è²Õ½s¿è. 
TITLE = ZHONGGUO GUO JIA SHU MU / BEIJING TU SHU GUAN "ZHONGGUO GUO JIA SHU
MU" BIAN WEI HUI ZHU BIAN ; BEIJING TU SHU GUAN "ZHONGGUO GUO JIA SHU MU" 
BIAN JI ZU BIAN JI.
IMPRINT = Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, [1986-
IMPRINT = 1985-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 9631 C566. 


¤¤°ê°ê®a®Ñ¥Ø [computer file] / ¥_¨Ê¹Ï®ÑÀ]¹Ï·s®Ñ¥Ø¼ÆÕu¤¤¤ß. 
TITLE = ZHONGGUO GUO JIA SHU MU [COMPUTER FILE] / BEIJING TU SHU GUAN TU 
XIN SHU MU SHU JU ZHONG XIN.
IMPRINT = Beijing : Beijing tu shu guan tu xin shu mu shu ju zhong xin,  
[1998?]. 
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 9631 C566. 

¤¤°ê°ê¥ÁÄÒ¦~Ų [microform] 
TITLE = ZHONGGUO GUO MIN DANG NIAN JIAN [MICROFORM]. 
IMPRINT = [s.l. : s.n.]. 
LIB. HAS = 1929, 1934. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4518.
¤¤°ê°ê¤º¶T©ö¦~Ų = Almanac of Chin's domestic trade /
¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê°ê¤º¶T©ö³¡¥D¿ì. 
TITLE = ZHONGGUO GUO NEI MAO YI NIAN JIAN = ALMANAC OF CHINA'S DOMESTIC 
TRADE / ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO GUO NEI MAO YI BU ZHU BAN.
IMPRINT = Beijing : "Zhongguo guo nei mao yi nian jian" she, 1994-
IMPRINT = 1994-
CONTINUES = Zhongguo shang ye nian jian (DLC)   90645619 (OCoLC)21428719.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4537 C560. 
 
¤¤°ê°ê¤º¥«³õ²Î­p¦~Ų / °ê®a²Î­p§½¶T©öª«¸ê²Î­p¥q½s. 
TITLE = ZHONGGUO GUO NEI SHI CHANG TONG JI NIAN JIAN / GUO JIA TONG JI JU 
MAO YI WU ZI TONG JI SI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1990-19993.
IMPRINT = 1990-1992.
CONT'D BY = Zhongguo shi chang tong ji nian jian (DLC)   96645756 
(OLoLC)31620489.
LIB. HAS = 1990. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4543 C566 : 1990.
¤¤°ê°ê¦³¸ê²£¦~Ų = Zhong guo guo you zi chan nian jian /
m¤¤°ê°ê¦³¸ê²£¦~Ų¡n½s©e·|½s. 
TITLE = ZHONGGUO GUO YOU ZI CHAN NIAN JIAN = ZHONG GUO GUO YOU ZI CHAN NIAN
JIAN / "ZHONGGUO GUO YOU ZI CHAN NIAN JIAN" BIAN WEI HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 1994-
IMPRINT = 1993-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4598 C566. 


¤¤°ê¾î¦V¸gÀÙ¦~Ų = The yearbook of Chinese horizontal economy /
[¤¤°ê§Þ¥º¸gÀÙ¬ã¨s·|¾î¦V¸gÀÙ¬ã¨s·|¥D¿ì ; ¡m¤¤°ê¾î¦V¸gÀÙ¦~Ų¡n½s¿è©e­û·|,
¤¤¥~¸gÀÙ¤å¤Æ¬ã¨s©e­û·|, ¤¤°êªÀ·|¬ì¾Ç¥Xª©ªÀ¸gÀÙ«ÇÁp¦X½s¿è]. 
TITLE = ZHONGGUO HENG XIANG JING JI NIAN JIAN = THE YEARBOOK OF CHINESE 
HORIZONTAL ECONOMY / [ZHONGGUO JI SHU JING JI YAN JIU HUI HENG XIANG JING 
JI YAN JIU HUI ZHU BAN ; "ZHONGGUO HENG XIANG JING JI NIAN JIAN" BIAN JI 
WEI YUAN HUI, ZHONG WAI JING JI WEN HUA YAN JIU WEI YUAN HUI, ZHONGGUO SHE 
HUI KE XUE CHU BAN SHE JING JI SHI LIAN HE BIAN JI].
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1992-
IMPRINT = 1991-
LIB. HAS = 1991-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4358 C564C
¤¤°ê§»Æ[¸gÀÙ¬Fµ¦³ø§i. 
TITLE = ZHONGGUO HONG GUAN JING JI ZHENG CE BAO GAO.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 1997-
IMPRINT = 1997-
¤¤°êµe³ø. 
TITLE = ZHONGGUO HUA BAO.
IMPRINT = [Beijing, Ren min hua bao she]. 
IMPRINT = no. 379-   Jan. 1980-
CONT'D BY = Zhongguo (OCoLC)8645859.
CONTINUES = Ren min hua bao (OCoLC)1586772.
LIB. HAS = 1980-1984(incomplete).
¤¤°ê¸Ü¼@¬ã¨s. 
TITLE = ZHONGGUO HUA JU YAN JIU.
IMPRINT = Beijing : Wen hua yi shu chu ban she, 1990-
IMPRINT = Di 1 qi (1990 nian 2 yue)-
LIB. HAS = v.no.5.
¤¤°êÀô¹Ò¦~Ų / ¡m¤¤°êÀô¹Ò¦~Ų¡n½s¿è©e­û·|½s. 
TITLE = ZHONGGUO HUAN JING NIAN JIAN / "ZHONGGUO HUAN JING NIAN JIAN" BIAN 
JI WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo huan jing ke xue chu ban she, 1990-
IMPRINT = 1990-
CONTINUES = Zhongguo huan jing ke xue nian jian.
LIB. HAS = 1990-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 8748 C561
¤¤°ê¶Àª÷®ü©¤¦~Ų : ¸gÀÙ, ¶T©ö, ¥ø·~ / ¤¤°ê¶Àª÷®ü©¤¦~Ų½s¿è³¡. 
TITLE = ZHONGGUO HUANG JIN HAI AN NIAN JIAN : JING JI, MAO YI, QI YE / 
ZHONGGUO HUANG JIN HAI AN NIAN JIAN BIAN JI BU.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo l{232}u you chu ban she, 1993-
IMPRINT = 1993-

¤¤°ê¤õ¨a²Î­p¦~Ų = Fire statistics yearbook of China / ¤½¦w³¡®ø¨¾§½½s. 
TITLE = ZHONGGUO HUO ZAI TONG JI NIAN JIAN = FIRE STATISTICS YEARBOOK OF 
CHINA / GONG AN BU XIAO FANG JU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Qun zhong chu ban she, 1994-
IMPRINT = 1994-
¤¤°êÉóÌÛ = China organization. 
TITLE = ZHONGGUO JI GOU = CHINA ORGANIZATION.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo ji gou za zhi she, 1996-
IMPRINT = 1996 di 1 qi-
CONTINUES = Zhongguo ji gou yu bian zhi 1003-3904.
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4689 C564 : NO. 41/JAN 1991.
¤¤°êÉóÌÛÉO½s¨î = China organization and establishment
TITLE = ZHONGGUO JI GOU YU BIAN ZHI = CHINA ORGANIZATION AND ESTABLISHMENT.
IMPRINT = Shenyang shi : Zhongguo ji gou yu bian zhi za zhi she, -1995.
IMPRINT = Began in 1989 Cf. Zhongguo zheng fu ji gou, 1990..
IMPRINT = -1995, 12.
CONT'D BY = Zhongguo ji gou 1006-9976.
CONTINUES = Ji gou yu bian zhi (DLC)sn 91025123 (OCoLC)23164283.
LIB. HAS = no.41-96, 1991-1995(incomplete).
¤¤°ê­p¦E¥Í¨|¦~Ų / ¡m¤¤°ê­p¦E¥Í¨|¦~Ų¡n½s¿è©e­û·|½s. 
TITLE = ZHONGGUO JI HUA SHENG YU NIAN JIAN / "ZHONGGUO JI HUA SHENG YU NIAN
JIAN" BIAN JI WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Ren min wei sheng chu ban she, 1987-
IMPRINT = 1986-
LIB. HAS = 1986, 1991-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4337 C560
¤¤°êÉó±ñ¹q¤l¤u·~¦~Ų. ¹q¤l¨÷ / ¤¤°êÉó±ñ¹q¤l¤u·~¦~Ų(¹q¤l¨÷)½s¿è©e­û·|½s. 
TITLE = ZHONGGUO JI XIE DIAN ZI GONG YE NIAN JIAN. DIAN ZI JUAN.
IMPRINT = Beijing shi : Dian zi gong ye chu ban she, 1989-1992.
IMPRINT = 1989-1992.
CONT'D BY = Zhongguo dian zi gong ye nian jian(1993). 
CONTINUES = Zhongguo dian zi gong ye nian jian.
LIB. HAS = 1992. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4441.1 C564T. 

¤¤°êÉó±ñ¤u·~¦~Ų / ¤¤°êÉó±ñ¤u·~¦~Ų½s¿è©e­û·|½s. 
TITLE = ZHONGGUO JI XIE DIAN ZI GONG YE NIAN JIAN. JI XIE JUAN / ZHONGGUO 
JI XIE DIAN ZI GONG YE NIAN JIAN (JI XIE JUAN) BIAN JI WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing shi : Ji xie gong ye chu ban she, 1989-
IMPRINT = 1989-
CONT'D BY = Zhongguo ji xie gong ye nian jian (1993) (OCoLC)30743736.
CONTINUES = Zhongguo ji xie gong ye nian jian (DLC)   88645676 
(OCoLC)18597216.
LIB. HAS = 1989. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4441.1 C564C : 1989.
¤¤°êÉó±ñ¤u·~¦~Ų / ¤¤°êÉó±ñ¤u·~¦~Ų½s¿è©e­û·|½s. 
TITLE = ZHONGGUO JI XIE GONG YE NIAN JIAN / ZHONGGUO JI XIE GONG YE NIAN 
JIAN BIAN JI WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Ji xie gong ye chu ban she, 1993-
IMPRINT = 1993-
CONTINUES = Zhongguo ji xie dian zi gong ye nian jian. Ji xie juan.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 8806 C564.
¤¤°ê¶°¶l¦~Ų
TITLE = ZHONGGUO JI YOU NIAN JIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo ji you chu ban she,
LIB. HAS = 1990. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4520 C562C 1990.
¤¤°êÀ˹î¦~Ų / [¡m¤¤°êÀ˹î¦~Ų¡n½s¿è³¡]. 
TITLE = ZHONGGUO JIAN CHA NIAN JIAN / ["ZHONGGUO JIAN CHA NIAN JIAN" BIAN 
JI BU].
IMPRINT = Beijing : Zhongguo jian cha chu ban she,
LIB. HAS = 1992-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4729.2 C564. 

¤¤°êºÊ¹î¦~Ų / ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°êºÊ¹î³¡½s. 
TITLE = ZHONGGUO JIAN CHA NIAN JIAN / ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO JIAN CHA
BU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 1993-
IMPRINT = 1987 nian-1991 nian-
LIB. HAS = 1987/91. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4729 C567 : 1987/91.
¤¤°ê«Øµ®§÷®Æ¦~Ų. 
TITLE = ZHONGGUO JIAN ZHU CAI LIAO NIAN JIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 1982-
IMPRINT = 1981-1982-
LIB. HAS = 1981/1982-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 8790.6 C561. 

¤¤°ê«Øµ®·~¦~Ų = China building industry almanac. 
TITLE = ZHONGGUO JIAN ZHU YE NIAN JIAN = CHINA BUILDING INDUSTRY ALMANAC.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 1994-
IMPRINT = 1992-1993-
CONTINUES = Zhongguo jian zhu nian jian (DLC)   87640997 (OCoLC)15097001.
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 6506 C561.
¤¤°ê¥æ³q¦~Ų. 
TITLE = ZHONGGUO JIAO TONG NIAN JIAN.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo jiao tong nian jian she, 1986-
IMPRINT = 1986-
LIB. HAS = 1991-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4487.1 C560
¤¤°ê±Ð¨|³ø [microform] = Zhongguo jiaoyu bao. 
TITLE = ZHONGGUO JIAO YU BAO [MICROFORM] = ZHONGGUO JIAOYU BAO.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo suo wei chu ban wu jin chu kou gong si.
IMPRINT = 7 July 1983-. Cf. Zhongguo bao kan da quan.
LIB. HAS = Jan 1, 1993-
LIB. HAS = Jan 1, 1993-
LOCATION = meaef. 
CALL NO = 9986 C564. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6137.
¤¤°ê±Ð¨|³ø [microform] = Zhongguo jiaoyu bao. 
TITLE = ZHONGGUO JIAO YU BAO [MICROFORM] = ZHONGGUO JIAOYU BAO.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo suo wei chu ban wu jin chu kou gong si.
IMPRINT = 7 July 1983-. Cf. Zhongguo bao kan da quan.
LIB. HAS = Jan. 1990-
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6137. 
LOCATION = meaef. 
CALL NO = 9986 C564. 

¤¤°ê±Ð¨|¦~Ų
TITLE = ZHONGGUO JIAO YU NIAN JIAN.
IMPRINT = Taibei : Zong qing tu shu chu ban gong si, Min guo 70 [1981]. 
IMPRINT = Di 1 ci (1934)-Di 2 ci (1948). 
LIB. HAS = 1934, 1948.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4901 C564 
TITLE = ZHONGGUO JIAO YU NIAN JIAN = ZHONGGUO JIAOYU NIANJIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 1984-
IMPRINT = 1949-1981-
LIB. HAS = 1949/1981-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4901 C564C 

¤¤°ê±Ð¨|¨Æ·~²Î­p¦~Ų = Educational statistics yearbook of China /
¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê°ê®a±Ð¨|©e­û·|­p¦E«Ø³]¥q. 
TITLE = ZHONGGUO JIAO YU SHI YE TONG JI NIAN JIAN = EDUCATIONAL STATISTICS 
YEARBOOK OF CHINA / ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO GUO JIA JIAO YU WEI YUAN 
HUI JI HUA JIAN SHE SI.
IMPRINT = Beijing : Ren min jiao yu chu ban she,
CONTINUES = Zhongguo jiao yu tong ji nian jian (DLC)   89641015 
(OCoLC)20764282.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4917 C564C.
¤¤°ê±Ð¨|²Î­p¦~Ų / °ê®a±Ð¨|©e­û·|­p¦E°]ª«§½½s. 
TITLE = ZHONGGUO JIAO YU TONG JI NIAN JIAN / GUO JIA JIAO YU WEI YUAN HUI 
JI HUA CAI WU JU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Beijing gong ye da xue chu ban she,
CONT'D BY = Zhongguo jiao yu shi ye tong ji nian jian (DLC)   96645764 
(OCoLC)32198831.
LIB. HAS = 1987, 1989, 1990. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4917 C564.
¤¤°êªñ¥N¸gÀÙ¥v¬ã¨s¸ê®Æ / ¤¤°êªñ¥N¸gÀÙ¥vÂO®Ñ½s©e·|½s. 
TITLE = ZHONGGUO JIN DAI JING JI SHI YAN JIU ZI LIAO / ZHONGGUO JIN DAI 
JING JI SHI CONG SHU BIAN WEI HUI BIAN.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 1984-
IMPRINT = 1984 nian xia ban nian-
CONTINUES = Zhongguo jin dai jing ji shi yan jiu tong xun.
LIB. HAS = 1984 pt.2. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4354 C564 : 1984 PT.2.
¤¤°êªñ¥N¥v
TITLE = ZHONGGUO JIN DAI SHI.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao zhong xin,
LIB. HAS = no.1-, 1985-(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2860 C563
¤¤°êªñ¥N¤å¾Ç¬ã¨s / ¤¤¤s¤j¾Ç¤¤¤å¨t, "¤¤°êªñ¥N¤å¾Ç¬ã¨s"½s¿è³¡½s. 
TITLE = ZHONGGUO JIN DAI WEN XUE YAN JIU / ZHONGSHAN DA XUE ZHONG WEN XI, 
"ZHONGGUO JIN DAI WEN XUE YAN JIU" BIAN JI BU BIAN.
IMPRINT = [Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, 1983-
IMPRINT = Di 1 ji-
LIB. HAS = v.1-3, 1983-1985(Lacks v.2). 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5202 C563C : V.1.
¤¤°êª÷¿Ä
ZHONGGUO JIN RONG [MICROFORM].
TITLE = ZHONGGUO JIN RONG [MICROFORM].
IMPRINT = Beijing.
IMPRINT = No. 40-65 (1959)-no. 66-74, 79-86, 89-92 (1960).
LIB. HAS = no.40-65 July-Dec 1959. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4514.
¤¤°ê¸gÀÙ
TITLE = ZHONGGUO JING JI [MICROFORM]= CHINESE ECONOMICS.
IMPRINT = [Shanghai] : [Shen zhou guo guang chu ban she], 1933-1937.
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6274. 


¤¤°ê¸gÀÙ¦~Ų
TITLE = ZHONGGUO JING JI NIAN JIAN = ANNUAL ECONOMIC REPORT OF CHINA.
IMPRINT = Xianggang : Xianggang xian dai wen hua qi ye gong si, 1981-
IMPRINT = 1981-
LIB. HAS = 1983-1988, 1990-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4355.1 C564
¤¤°ê¸gÀÙ¥v¬ã¨s
TITLE = ZHONGGUO JING JI SHI YAN JIU / [BIAN JI ZHE ZHONGGUO JING JI SHI 
YAN JIU BIAN JI BU].
IMPRINT = Beijing : Jing ji yan jiu za zhi she, 1986-
IMPRINT = 1986, 1-
LIB. HAS = no.37-, 1995-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4352 C562.
¤¤°ê¸gÀÙ¯S°Ï¶}©ñ¦a°Ï¦~Ų
TITLE = ZHONGGUO JING JI TE QU KAI FANG DI QU NIAN JIAN.
IMPRINT = Beijing shi : Gai ge chu ban she, 1994-
IMPRINT = 1994-
CONTINUES = Zhong guo jing ji te qu yu yan hai jing ji ji shu kai fa qu 
nian jian (DLC)   93645052 (OCoLC)26648378.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4358 C562. 


¤¤°ê¸gÀÙ¯S°Ï¦~Ų = Yearbook of China's special economic zones
TITLE = ZHONGGUO JING JI TE QU NIAN JIAN = YEARBOOK OF CHINA'S SPECIAL 
ECONOMIC ZONES.
IMPRINT = Hsisng-kang : Xianggang "Zhongguo jing ji te qu nian jian" chu 
ban she,
IMPRINT = Began with issue for 1983.
LIB. HAS = 1983-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 4359.3 C562 : 1983.
¤¤°ê¸gÀÙ¯S°ÏÉOªu®ü¸gÀÙ§Þ¥º¶}µo°Ï¦~Ų. 
TITLE = ZHONGGUO JING JI TE QU YU YAN HAI JING JI JI SHU KAI FA QU NIAN 
JIAN.
IMPRINT = Beijing : Gai ge chu ban she, 1991-1994.
IMPRINT = 1980-1889-1993.
CONT'D BY = Zhongguo jing ji te qu kai fang di qu nian jian (DLC)   
99103455 (OCoLC)32904334.
LIB. HAS = 1980-1989. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4358 C562H
¤¤°ê¸gÀÙÊ^¨î§ï­²¦~Ų = China economic systems reform yearbook /
°ê®a¸gÀÙÊ^¨î§ï­²©e­û·|½s. 
TITLE = ZHONGGUO JING JI TI ZHI GAI GE NIAN JIAN = CHINA ECONOMIC SYSTEMS 
REFORM YEARBOOK / GUO JIA JING JI TI ZHI GAI GE WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Gai ge chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing
fa xing suo fa xing, 1989-
IMPRINT = 1989-
LIB. HAS = 1989-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4355.5 C562C 

¤¤°ê¦Ò¥j¾Ç¦~Ų / ¤¤°ê¦Ò¥j¾Ç·|½s. 
TITLE = ZHONGGUO KAO GU XUE NIAN JIAN / ZHONGGUO KAO GU XUE HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Wen wu chu ban she, 1984-
IMPRINT = 1984-
LIB. HAS = 1984-
LOCATION = mba. 
CALL NO =  2061 C564
¤¤°ê¬ì§Þ²Î­p¦~Ų / °ê®a²Î­p§½, °ê®a¬ì¾Ç§Þ¥º©e­û·|½s = China statistical
yearbook on science and technology / edited by State Statistical Bureau, State Science and
Technology Commission. 
TITLE = ZHONGGUO KE JI TONG JI NIAN JIAN / GUO JIA TONG JI JU, GUO JIA KE 
XUE JI SHU WEI YUAN HUI BIAN = CHINA STATISTICAL YEARBOOK ON SCIENCE AND 
TECHNOLOGY / EDITED BY STATE STATISTICAL BUREAU, STATE SCIENCE AND 
TECHNOLOGY COMMISSION.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1992-
IMPRINT = 1991-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 7002 C562.
¤¤°ê¬ì¾Ç / ¤¤°ê¬ì¾Ç°|½s. 
TITLE = ZHONGGUO KE XUE / ZHONGGUO KE XUE YUAN BIAN.
IMPRINT = Beijing : Ke xue chu ban she,
IMPRINT = 1973:1 (1973.2)-1981:12 (1981.12).
LIB. HAS = 1973- incpomplete                                               
shmod ACTION DONE. 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PQ356 No.1-4.
¤¤°ê¬ì¾Ç°|¦a°Ï¤Æ¾Ç¬ã¨s©Ò¦~³ø
TITLE = ZHONGGUO KE XUE YUAN DI QIU HUA XUE YAN JIU SUO NIAN BAO = ANNUAL 
REPORTS, INSTITUTE OF GEOCHEMISTRY, ACADEMIA SINICA.
IMPRINT = Guiyang : Guizhou ren min chu ban she,
LIB. HAS = 1983. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 7409.3 C562. 


¤¤°ê¬ì¾Ç°|¾ú¥v¬ã¨s©Ò²Ä3©Ò¶°¥Z
TITLE = ZHONGGUO KE XUE YUAN LI SHI YAN JIU SUO DI 3 SUO JI KAN.
IMPRINT = [Peking] : Gai yuan, 1954-
IMPRINT = Di 1 ji-
LIB. HAS = v. 1-2 1954-1955. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2451 C562
¤¤°ê¬ì¾Ç°|«n¨Ê¦a½è ¥j¥Íª« ¬ã¨s©Ò¶°¥Z. 
TITLE = ZHONGGUO KE XUE YUAN NANJING DI ZHI GU SHENG WU YAN JIU SUO JI KAN.
IMPRINT = [Beijing] Ke xue chu ban she, 1974-1989.
IMPRINT = Di 5 hao (2 yue, 1974) - di 26 hao.
CONTINUES = Zhongguo ke xue yuan di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
LIB. HAS = no.16, 18, 1980-1983. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 7490.1 C562
¤¤°ê¬ì¾Ç°|«n¨Ê¦a½è¥Íª«¬ã¨s©ÒÁ`¥Z
TITLE = ZHONGGUO KE XUE YUAN NANJING DI ZHI GU SHENG WU YAN JIU SUO ZONG 
KAN.
IMPRINT = Jiangsu : Ke xue ji shu chu ban she, 1980-
IMPRINT = Di 1 hao-
LIB. HAS = no.1, 1980. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 7490.1 C562T
¤¤°ê¤fµÄÂå¾Ç¦~Ų¡þ ¡m¤¤°ê¤fµÄÂå¾Ç¦~Ų¡n½s¿è©e­û·| ½s¡E. 
TITLE = ZHONGGUO KOU QIANG YI XUE NIAN JIAN / "ZHONGGUO KOU QIANG YI XUE 
NIAN JIAN" BIAN JI WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Ren min wei sheng chu ban she,
LIB. HAS = 1986. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 7954 C566
¤¤°ê³Ò°Ê¤u¸ê²Î­p¦~Ų / °ê®a²Î­p§½ªÀ·|²Î­p¥q, ³Ò°Ê³¡ºî¦X­p¦E¥q½s. 
TITLE = ZHONGGUO LAO DONG GONG ZI TONG JI NIAN JIAN / GUO JIA TONG JI JU 
SHE HUI TONG JI SI, LAO DONG BU ZONG HE JI HUA SI BIAN.
IMPRINT = Beijing shi : Lao dong ren shi chu ban she, 1989-
IMPRINT = 1989-
¤¤°ê³Ò°Ê¦~Ų
TITLE = ZHONGGUO LAO DONG NIAN JIAN.
IMPRINT = Beijing shi : Zhongguo lao dong chu ban she, 1991-
IMPRINT = 1988-1989-
CONTINUES = Zhongguo lao dong ren shi nian jian.
LIB. HAS = 1988/89. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4451 C569 1988/89.
¤¤°ê³Ò°Ê²Î­p¦~Ų / °ê®a²Î­p§½ªÀ·|¥q¡A³Ò°Ê³¡ºî¦X­p¦E¥q½s
TITLE = ZHONGGUO LAO DONG TONG JI NIAN JIAN / GUO JIA TONG JI JU SHE HUI SI,
LAO DONG BU ZONG HE JI HUA SI BIAN.
IMPRINT = Beijing shi : Zhongguo lao dong chu ban she, 1989-
IMPRINT = Began with : 1989.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4451 C569K. ¤¤°ê¾ú¥v³Õª«À]À]¥Z = Zhonggu lishi bowuguan guankan. 
TITLE = ZHONGGUO LI SHI BO WU GUAN GUAN KAN = ZHONGGUO LISHI BOWUGUAN 
GUANKAN.
IMPRINT = Beijing : Wen wu chu ban she, 1979-
IMPRINT = Zong yi qi (1979)-
LIB. HAS = No.1-14, 1979-1988(Lacks no.10). 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9242 C567
¤¤°ê¾ä¥v¦a²z½×ÂO / ¥v©À®ü¥D½s. 
TITLE = ZHONGGUO LI SHI DI LI LUN CONG / SHI NIANHAI ZHU BIAN.
IMPRINT = Xi'an : Shenxi ren min chu ban she, 1981-
IMPRINT = Di 1 ji (1981 nian 7 yue [July 1981])-
LIB. HAS = no.15, 1990.
¤¤°ê¾ú¥v¤åÄm¬ã¨s¶°¥Z / ¤¤°ê¾ú¥v¤åÄm¬ã¨s·|½s. 
TITLE = ZHONGGUO LI SHI WEN XIAN YAN JIU JI KAN / ZHONGGUO LI SHI WEN XIAN 
YAN JIU HUI BIAN.
IMPRINT = Changsha : Hunan ren min chu ban she, 1980-
IMPRINT = Di 1 ji (1980 nian 9 yue [Sept. 1980])-
CONT'D BY = Li shih wen hsien yen chiu (DLC)   93645247 (OCoLC)28718441.
LIB. HAS = No.1-5, 1980-1985.
¤¤°ê¾ú¥v¾Ç·|¥v¾Ç¶°¥Z / ¤¤°ê¾ú¥v¾Ç·|½s. 
TITLE = ZHONGGUO LI SHI XUE HUI SHI XUE JI KAN / ZHONGGUO LI SHI XUE HUI 
BIAN.
IMPRINT = Taibei xian Xindian shi : Gai xue hui,
CONTINUES = Shi xue ji kan (Taipei, Taiwan) (DLC)sn 87022399 
(OCoLC)3732044.
LIB. HAS = v.16-, 1984-


¤¤°ê¾ä¥v¾Ç¦~Ų. 
TITLE = ZHONGGUO LI SHI XUE NIAN JIAN.
IMPRINT = [Peking] : San lian shu dian, 1980-
IMPRINT = 1979-
LIB. HAS = 1981. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2451 C567 
TITLE = ZHONGGUO LI SHI XUE NIAN JIAN.
IMPRINT = Peking : Ren min chu ban she.
LIB. HAS = 1981. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2451 C567A : 1981.
¤¤°ê¯d¬ü¾Ç¥Í¤ë³ø [microform]
TITLE = ZHONGGUO LIU MEI XUE SHENG YUE BAO [MICROFORM].
IMPRINT = New York, Chinese Students{226} Alliance in the U. S. A.
IMPRINT = 1905-1931.
LIB. HAS = v.2, no.1-v.26, no.6 Dec 1906-Apr 1931. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4502. 


¤¤°ê®È´å¦~Ų / ¤¤°ê®È´å¦~ Ų½s¿è©e­û·|. 
TITLE = ZHONGGUO LU YOU NIAN JIAN / ZHONGGUO LU YOU NIAN JIAN 
BIAN JI WEI YUAN HUI.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo lu you chu ban she, 1990-
IMPRINT = 1990-
LIB. HAS = 1991-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3050 C560C
¤¤°ê½×¾Â = The China tribune.
TITLE = ZHONGGUO LUN TAN = THE CHINA TRIBUNE.
IMPRINT = Taibei shi : Zhongguo lun tan she, Min guo 64-81 [1975-1992]. 
IMPRINT = Chuanggan hao (Min guo 64 nian 10 yue 11 ri [Oct. 11, 1975]-di 33
juan di 1 qi (Min guo 81 nian 10 yue 1 ri [Oct. 1, 1992]).
LIB. HAS =  no.55-no.385 ; 1978-1992 ;lacks no.185,200-201,203,208,305 ,307,
365 (Carm).
¤¤°ê¬ü³N. 
TITLE = ZHONGGUO MEI SHU.
IMPRINT = Beijing : Ren min mei shu chu ban she, 1979-
IMPRINT = 1979, 1-
LIB. HAS = no.2-13, 1979-1986(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 6001 C568
¤¤°ê¬ü³N¦~Ų / ¤¤°ê¬ü³NÀ]½s = Annual of Chinese art / Edited by China Art Gallery. 
TITLE = ZHONGGUO MEI SHU NIAN JIAN / ZHONGGUO MEI SHU GUAN BIAN = ANNUAL OF
CHINESE ART / EDITED BY CHINA ART GALLERY.
IMPRINT = [Nanning shi] : Guangxi mei shu chu ban she, 1993-
IMPRINT = 1949-1989-
¤¤°ê¬ü³N¦~Ų
ZHONGGUO MEI SHU NIAN JIAN = ANNUAL OF CHINESE ART / ZHONGGUO MEI 
SHU GUAN BIAN.
TITLE = ZHONGGUO MEI SHU NIAN JIAN = ANNUAL OF CHINESE ART / ZHONGGUO MEI 
SHU GUAN BIAN.
IMPRINT = Guilin : Guangxi mei shu chu ban she, 1993-
IMPRINT = 1949-1989-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 6011 C568. 

¤¤°ê¥Á¶¡¤å¤Æ / ¤W®ü¥Á¶¡¤åÃÀ®a¨ó·|½s. 
TITLE = ZHONGGUO MIN JIAN WEN HUA / SHANGHAI MIN JIAN WEN YI JIA XIE HUI 
BIAN.
IMPRINT = Shanghai shi : Xue lin chu ban she, 1991-
IMPRINT = 1991, 1-
CONTINUES = Min jian wen yi ji kan (DLC)   82645825 (OCoLC)8842214.
LIB. HAS = no.1-18, 1991-1995. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5730 C567 

¤¤°ê¥Á±Ú¦~Ų.
TITLE = ZHONGGUO MIN ZU NIAN JIAN.
IMPRINT = Beijing : Min zu chu ban she, 1996-
IMPRINT = 1995-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 2210.1 C567C.
¤¤°ê¥Á±Ú²Î­p / °ê®a¥Á±Ú¨Æ°È©e­û·|¸gÀÙ¥q, °ê®a²Î­p§½¹A§øªÀ·|¸gÀÙ½Õ¬dÁ`
¶¤½s. 
TITLE = ZHONGGUO MIN ZU TONG JI / GUO JIA MIN ZU SHI WU WEI YUAN HUI JING 
JI SI, GUO JIA TONG JI JU NONG CUN SHE HUI JING JI DIAO CHA ZONG DUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,
IMPRINT = Began with 1949/1990 issue.
¤¤°ê¥Á±Ú²Î­p¦~Ų / °ê®a¥Á±Ú¨Æ°È©e­û·|¸gÀÙ¥q,°ê®a²Î­p§½°ê¥Á¸gÀÙºî¦X²Î­p¥q½s. 
TITLE = ZHONGGUO MIN ZU TONG JI NIAN JIAN / GUO JIA MIN ZU SHI WU  WEI YUAN
HUI JING JI SI, GUO JIA TONG JI JU GUO MIN JING JI ZONG HE TONG JI SI BIAN.
IMPRINT = Beijing shi : Min zu chu ban she, 1994-
IMPRINT = 1949-1994-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 2210.1 C567. 

¤¤°ê¥Á±Ú¬ã¨s¦~Ų. 
TITLE = ZHONGGUO MIN ZU YAN JIU NIAN JIAN.
IMPRINT = Beijing shi : Min zu chu ban she, 1995-
IMPRINT = 1993-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2210.1 C567C1.
¤¤°ê¤º¬ì¦~Ų / ¡m¤¤°ê¤º¬ì¦~Ų¡n½s¿è©e­û·|½s. 
TITLE = ZHONGGUO NEI KE NIAN JIAN / "ZHONGGUO NEI KE NIAN JIAN" BIAN JI WEI
YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Ren min wei sheng chu ban she, 1983-
IMPRINT = 1983-
LIB. HAS = 1984-1992,1995 (Carm). 

¤¤°ê¯à·½²Î­p¦~Ų / °ê®a²Î­p§½¤u¥æª«¸ê¥q½s. 
TITLE = ZHONGGUO NENG YUAN TONG JI NIAN JIAN / GUO JIA TONG JI JU GONG YE 
JIAO TONG TONG JI SI BIAN.
IMPRINT = Beijing shi : Neng yuan chu ban she : Xin hua shu dian shou du fa
xing suo fa xing,
LIB. HAS = 1986, 1989. 
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 8690 C562
¤¤°ê¦~Ų. 
TITLE = ZHONGGUO NIAN JIAN.
IMPRINT = Taibei, Zhongguo chu ban she, min guo 62 [1973]. 
IMPRINT = di 1 hui; min guo 13 [1924]. 
LIB. HAS = 1924. 
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 9316 C568
¤¤°ê¹A§ø¸gÀÙ = Chinese rural economics. 
TITLE = ZHONGGUO NONG CUN JING JI = CHINESE RURAL ECONOMICS.
IMPRINT = Beijing : Jing ji guan li chu ban she,
LIB. HAS = no.121-, 1995-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4394 C565. 

¤¤°ê¹A§ø²Î­p¦~Ų / °ê®a²Î­p§½¹A·~²Î­p¥q½s. 
TITLE = ZHONGGUO NONG CUN TONG JI NIAN JIAN / GUO JIA TONG JI JU NONG YE 
TONG JI SI BIAN.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo tong ji chu ban she, 1986-
IMPRINT = 1985-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 8062 C565
¤¤°ê¹A·~Éó±ñ¦~Ų / ¤¤°ê¹A·~Éó±ñ¦~Ų½s¿è©e­û·|½s. 

TITLE = ZHONGGUO NONG YE JI XIE NIAN JIAN / ZHONGGUO NONG YE JI XIE NIAN 
JIAN BIAN JI WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing shi : Ji xie gong ye chu ban she,
IMPRINT = Began in 1988.
LIB. HAS = 1992-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 8110 C565 


¤¤°ê¹A·~¦~Ų. 
TITLE = ZHONGGUO NONG YE NIAN JIAN.
IMPRINT = Beijing : Nong ye chu ban she, 1980-
IMPRINT = 1980-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 8021 C565
¤¤°ê¹A·~²Î­p¸ê®Æ / ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¹A·~³¡½s. 
TITLE = ZHONGGUO NONG YE TONG JI ZI LIAO / ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO 
NONG YE BU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Nong ye chu ban she, 1989-
IMPRINT = 1987 nian-
CONTINUES = Zhongguo nong mu yu ye tong ji zi liao (DLC)   87642095 
(OCoLC)15989806.
LOCATION = mrab. 
CALL NO = 362.70994 LEAV.
¤¤°ê¹A·~²Î­p¸ê®Æ / ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¹A·~³¡½s. 
TITLE = ZHONGGUO NONG YE TONG JI ZI LIAO / ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO 
NONG YE BU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Nong ye chu ban she, 1989-
IMPRINT = 1987 nian-
CONTINUES = Zhongguo nong mu yu ye tong ji zi liao (DLC)   87642095 
(OCoLC)15989806.
LIB. HAS = 1989. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 8062 C565C. 


¤¤°êÉa¶H¦~Ų / ¡m¤¤°êÉa¶H¦~Ų¡n½s¿è³¡½s. 
TITLE = ZHONGGUO QI XIANG NIAN JIAN / "ZHONGGUO QI XIANG NIAN JIAN" BIAN JI
BU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Qi xiang chu ban she, 1986-
IMPRINT = 1986-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 7459 C568.
¤¤°ê¥ø·~µn°O¦~Ų = Annals of China' enterprises register /
¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê°ê®a¤u°Ó¦æ¬FºÞ²z§½¥D½s. 
TITLE = ZHONGGUO QI YE DENG JI NIAN JIAN = ANNALS OF CHINA'S ENTERPRISES 
REGISTER / ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO GUO JIA GONG SHANG XING ZHENG GUAN 
LI JU ZHU BIAN.
IMPRINT = [Beijing] : Zhongguo zhan wang chu ban she, 1984-
IMPRINT = 1984-
LIB. HAS = 1984, 1990. 
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 4536 C568
¤¤°ê¥ø·~¤É¯Å¦~Ų / ["¤¤°ê¥ø·~¤É¯Å¦~Ų" ½s¿è³¡]. 
TITLE = ZHONGGUO QI YE SHENG JI NIAN JIAN / ["ZHONGGUO QI YE SHENG JI NIAN 
JIAN" BIAN JI BU].
IMPRINT = Jilin : Jilin ren min chu ban she,
LIB. HAS = 1990/1991. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4420.1 C568 : 1990/91.
¤¤°ê»´¤u·~ [microform]. 
TITLE = ZHONGGUO QING GONG YE [MICROFORM].
IMPRINT = Beijing : Qing gong ye chu ban she,
IMPRINT = No. 19-24 & index (1959)-No. 1-12 (1960)-No. 7, 10-12 (1961)-No. 
8, 10-11 (1962)-No. 4-5, 7, 9 (1963).
IMPRINT = Publication began in Oct. 1950.
LIB. HAS = 1959-1963 incomplete. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4515. 


¤¤°ê»´¤u·~¦~Ų = Zhongguo qinggongye nianjian. 
TITLE = ZHONGGUO QING GONG YE NIAN JIAN = ZHONGGUO QINGGONGYE NIANJIAN.
IMPRINT = Beijing ; Shanghai : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 
1985-
IMPRINT = 1985-
LIB. HAS = 1987-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4432 C565
¤¤°ê«C¦~. 
TITLE = ZHONGGUO QING NIAN.
IMPRINT = [Beijing : Qing nian chu ban she,
IMPRINT = Began in 1948.
CONTINUES = Zhongguo qing nian.
LIB. HAS = no.1-, 1978-(incomplete, also available 1959-1963 Baill Mic/o 
4516). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 C565
¤¤°ê«C¦~ [microform]. 
TITLE = ZHONGGUO QING NIAN [MICROFORM].
IMPRINT = Beijing.
IMPRINT = No. 19 (Oct. 1959)-no. 24 (Dec. 1963). 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4516.
¤¤°ê«C¦~³ø. 
TITLE = ZHONGGUO QING NIAN BAO.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo qing nian bao, 1951-
IMPRINT = 27 Apr. 1951-. Cf. Dang dai Zhongguo bao zhi da quan.
LIB. HAS = Feb 1, 1990-(incomplete). 
LOCATION = meaef. 
CALL NO = 9986 C565.
¤¤°ê«C¦~ [microform]. 
TITLE = ZHONGGUO QING NIAN  [MICROFORM] = CHINESE YOUTH, SHANGHAI.
IMPRINT = [Shanghai] : [Zhongguo qing nian she], 1923-1927.
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6274.
¤¤°ê«C¦~ [microform]. 
TITLE = ZHONGGUO QING NIAN  [MICROFORM] = CHINESE YOUTH, YANAN.
IMPRINT = [Yanan] : [Zhongguo qing nian she],  1939-1941.
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6274.
¤¤°ê«C¦~¶×¥Z [microform] 
TITLE = ZHONGGUO QING NIAN HUI KAN [MICROFORM]. 
IMPRINT = Shanghai : Zhongguo qing nian she,
LIB. HAS = no.1-152 1923-1927 incomplete. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4517.
¤¤°ê«C¤Ö¦~¥Ç¸o¬ã¨s¦~Ų / ¤¤°ê«C¤Ö¦~¥Ç¸o¬ã¨s¾Ç·|½s. 
TITLE = ZHONGGUO QING SHAO NIAN FAN ZUI YAN JIU NIAN JIAN / ZHONGGUO QING 
SHAO NIAN FAN ZUI YAN JIU XUE HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Chun qiu chu ban she, 1988-
IMPRINT = 1987-   = Shou juan-
LIB. HAS = 1987-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4255 C565 : 1987.
¤¤°ê«C¤Ö¦~¦~Ų / °ê®a±Ð¨|©e­û·|±Ð¨|ºÞ²z«H®§¤¤¤ß,
(¤å¤Æ³¡)¥_¨Ê­º³£«C¤Ö¦~¤å¤ÆÃÀ¥º¤¤¤ß½s. 
TITLE = ZHONGGUO QING SHAO NIAN NIAN JIAN / GUO JIA JIAO YU WEI YUAN HUI 
JIAO YU GUAN LI XIN XI ZHONG XIN, (WEN HUA BU) BEIJING SHOU DU QING SHAO 
NIAN WEN HUA YI SHU ZHONG XIN BIAN.
IMPRINT = Beijing : Ren min chu ban she, 1994-
IMPRINT = 1994-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 4224 C565. 


¤¤°ê¤H¤f¦~Ų / ¤¤°êªÀ·|¬ì¾Ç°|¤H¤f¬ã¨s¤¤¤ß, ¡m¤¤°ê¤H¤f¦~Ų¡n½s¿è³¡½s. 
TITLE = ZHONGGUO REN KOU NIAN JIAN / ZHONGGUO SHE HUI KE XUE YUAN REN KOU 
YAN JIU ZHONG XIN, "ZHONGGUO REN KOU NIAN JIAN" BIAN JI BU BIAN.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1986-
IMPRINT = 1985-
LIB. HAS = 1985-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 4337 C568
¤¤°ê¤H¤f²Î­p¦~Ų = China population statistics yearbook /
°ê®a²Î­p§½¤H¤f²Î­p¥q½s. 
TITLE = ZHONGGUO REN KOU TONG JI NIAN JIAN = CHINA POPULATION STATISTICS 
YEARBOOK / GUO JIA TONG JI JU REN KOU TONG JI SI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo zhan wang chu ban she, 1988-
IMPRINT = 1988-
LIB. HAS = 1989-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 4030.1 C568 

¤¤°ê¤H¥Á¤j¾Ç®Ñ³ø¸ê®Æ¤¤¤ß³ø¥Z¸ê®Æ¯Á¤Þ. [computer file] /
¤¤°ê¤H¥Á¤j¾Ç®Ñ³ø¸ê®Æ¤¤¤ß. 
TITLE = ZHONGGUO REN MIN DA XUE SHU BAO ZI LIAO ZHONG XIN BAO KAN ZI LIAO 
SUO YIN(1978-1995). [COMPUTER FILE] / ZHONGGUO REN MIN DA XUE SHU BAO ZI 
LIAO ZHONG XIN.
IMPRINT = Beijing : Beijing shi xin bei cheng shi ye kai fa gong si,  1996.
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 9559 C568
¤¤°ê¤H¥Á¤j¾Ç®Ñ³ø¸ê®Æ¤¤¤ßÎ`¦L³ø¥Z¸ê®Æ¥þ¤å¼ÆÕu¥ú½L. ¸gÀÙ. [computer file] /
¤¤°ê¤H¥Á¤j¾Ç®Ñ³ø¸ê®Æ¤¤¤ß½s¿ï. 
TITLE = ZHONGGUO REN MIN DA XUE SHU BAO ZI LIAO ZHONG XIN FU YIN BAO KAN ZI
LIAO QUAN WEN SHU JU GUANG PAN. JING JI. [COMPUTER FILE] / ZHONGGUO REN MIN
DA XUE SHU BAO ZI LIAO ZHONG XIN BIAN XUAN.
IMPRINT = Beijing : Beijing shi Xin bei cheng shi ye kai fa gong si, [1995-
1996].
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 9559 C568C.
¤¤°ê¤H¥Á¤j¾Ç®Ñ³ø¸ê®Æ¤¤¤ßÎ`¦L³ø¥Z¸ê®Æ¥þ¤å¼ÆÕu¥ú½L.
°¨¦C.¬Fªv.­õ¾Ç.ªk«ß.ªÀ¬ìÁ`½×. [computer file] / ¤¤°ê¤H¥Á¤j¾Ç®Ñ³ø¸ê®Æ¤¤¤ß½s¿ï. 
TITLE = ZHONGGUO REN MIN DA XUE SHU BAO ZI LIAO ZHONG XIN FU YIN BAO KAN ZI
LIAO QUAN WEN SHU JU GUANG PAN. MA LIE. ZHENG ZHI. ZHE XUE. FA LU. SHE KE 
ZONG LUN.  [COMPUTER FILE] / ZHONGGUO REN MIN DA XUE SHU BAO ZI LIAO ZHONG 
XIN BIAN XUAN.
IMPRINT = Beijing : Beijing shi Xin bei cheng shi ye kai fa gong si, [1995-
1996].
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 9559 C568M. 

¤¤°ê¤H¥Á¤j¾Ç®Ñ³ø¸ê®Æ¤¤¤ßÎ`¦L³ø¥Z¸ê®Æ¥þ¤å¼ÆÕu¥ú½L.
»y¨¥.¤å¾Ç.ÃÀ¥º.¾ú¥v.¦a²z.¨ä¥¦. [computer file] / ¤¤°ê¤H¥Á¤j¾Ç®Ñ³ø¸ê®Æ¤¤¤ß½s¿ï. 
TITLE = ZHONGGUO REN MIN DA XUE SHU BAO ZI LIAO ZHONG XIN FU YIN BAO KAN ZI
LIAO QUAN WEN SHU JU GUANG PAN. YU YAN. WEN XUE. YI SHU. LI SHI. DI LI. QI 
TA. [COMPUTER FILE] / ZHONGGUO REN MIN DA XUE SHU BAO ZI LIAO ZHONG XIN 
BIAN XUAN.
IMPRINT = Beijing : Beijing shi Xin bei cheng shi ye kai fa gong si, [1995-
1996].
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 9559 C568Y.
¤¤°ê¤H¥Á¤j¾Ç®Ñ³ø¸ê®Æ¤¤¤ßÎ`¦L³ø¥Z¸ê®Æ¥þ¤å¼ÆÕu¥ú½L. ¨ä¥¦ªÀ¬ìÃþ. [computer file] /
¤¤°ê¤H¥Á¤j¾Ç®Ñ³ø¸ê®Æ¤¤¤ß½s¿ï. 
TITLE = ZHONGGUO REN MIN DA XUE SHU BAO ZI LIAO ZHONG XIN FU YIN BAO KAN ZI
LIAO QUAN WEN SHU JU GUANG PAN. QI TA SHE KE LEI. [COMPUTER FILE] / 
ZHONGGUO REN MIN DA XUE SHU BAO ZI LIAO ZHONG XIN BIAN XUAN.
IMPRINT = Beijing : Beijing shi Xin bei cheng shi ye kai fa gong si, 1996-

¤¤°ê¤H¥Á¤j¾Ç®Ñ³ø¸ê®Æ¤¤¤ßÎ`¦L³ø¥Z¸ê®Æ¥þ¤å¼ÆÕu¥ú½L [computer file] /
¤¤°ê¤H¥Á¤j¾Ç®Ñ³ø¸ê®Æ¤¤¤ß½s¿ï. 
TITLE = ZHONGGUO REN MIN DA XUE SHU BAO ZI LIAO ZHONG XIN FU YIN BAO KAN ZI
LIAO QUAN WEN SHU JU GUANG PAN [COMPUTER FILE] / ZHONGGUO REN MIN DA XUE 
SHU BAO ZI LIAO ZHONG XIN BIAN XUAN.
IMPRINT = Beijing : Beijing shi Xin bei cheng shi ye kai fa gong si, 
[1997].
LOCATION = meacd. 
CALL NO = 9559 C568. 

¤¤°ê¤H¥Á¤j¾Ç¾Ç³ø
TITLE = ZHONGGUO REN MIN DA XUE XUE BAO = ZHONGGUO RENMIN DAXUE XUEBAO.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she,
LIB. HAS = no.1-6(1987), no.3(1988) (Carm).
¤¤°ê¤Hª«¦~Ų. 
TITLE = ZHONGGUO REN WU NIAN JIAN.
IMPRINT = Beijing : Hua yi chu ban she ; 1989-
IMPRINT = 1989-
LIB. HAS = 1989,1991-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2259.95 V568H
¤¤°ê°Ó·~¦~Ų.
TITLE = ZHONGGUO SHANG YE NIAN JIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo shang ye chu ban she, 1988-1993.
IMPRINT = 1988-1993.
CONT'D BY = Zhongguo guo nei mao yi nian jian (DLC)sn 96046515 
(OCoLC)33037769.
LIB. HAS = 1988, 1991-1993. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4537 C560 

¤¤°êªÀ·|¸gÀÙ¥v½×ÂO¡þ ¤s¦è¬ÙªÀ·|¬ì¾Ç¬ã¨s©Ò½s¡E. 
TITLE = ZHONGGUO SHE HUI JING JI SHI LUN CONG / SHANXI SHENG SHE HUI KE XUE
YAN JIU SUO BIAN.
IMPRINT = Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she,
IMPRINT = Began in 1981.
LIB. HAS = v.1- 1981-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4352 C563S
¤¤°êªÀ·|¸gÀÙ¥v¬ã¨s = Zhongguo shehui jingjishi yanjiu. 
TITLE = ZHONGGUO SHE HUI JING JI SHI YAN JIU = ZHONGGUO SHEHUI JINGJISHI 
YANJIU.
IMPRINT = [Amoy] : Xiamen da xue Zhongguo she hui jing ji shi yan jiu bian 
ji bu, 1982-
IMPRINT = 1982, 1-
¤¤°êªÀ·|¬ì¾Ç¾Ç¦ì½×¤å´£­n, 1990¦~ / ¤¤°êªÀ·|¬ì¾Ç°|¤åÄm«H®§¤¤¤ß¹Ï®ÑÀ]½s.
TITLE = ZHONGGUO SHE HUI KE XUE XUE WEI LUN WEN TI YAO / ZHONGGUO SHE HUI 
KE XUE YUAN WEN XIAN XIN XI ZHONG XIN TU SHU GUAN BIAN.
IMPRINT = Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 1993-
IMPRINT = 1990-
¤¤°êªÀ·|¬ì¾Ç°|¸gÀÙ¬ã¨s©Ò¶°¥Z / ¤¤°êªÀ·|¬ì¾Ç°|¸gÀÙ¬ã¨s©Ò¾Ç¥º©e­û·|½s. 
TITLE = ZHONGGUO SHE HUI KE XUE YUAN JING JI YAN JIU SUO JI KAN / ZHONGGUO 
SHE HUI KE XUE YUAN JING JI YAN JIU SUO XUE SHU WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1979-
IMPRINT = Ti 1 chi-
LIB. HAS = v.1-11, 1979-1988. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4301 C563 : V.1.
¤¤°êªÀ·|¬ì¾Ç = Zhongguo shehui kexue. 
TITLE = ZHONGGUO SHE HUI KE XUE = ZHONGGUO SHEHUI KEXUE.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she,
LIB. HAS = no.7-, 1981-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4001 C563
¤¤°êªÀ·|²Î­p¸ê®Æ / °ê®a²Î­p§½ªÀ·|²Î­p¥q½s. 
TITLE = ZHONGGUO SHE HUI TONG JI ZI LIAO / GUO JIA TONG JI JU SHE HUI TONG 
JI SI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1985-
IMPRINT = 1985-
LIB. HAS = 1984, 1987. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4030.1 C563K : 1984. 


¤¤°êªÀ·|¾Ç¦~Ų. 
TITLE = ZHONGGUO SHE HUI XUE NIAN JIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo da bai ke juan shu chu ban she,
LIB. HAS = 1979/89-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4101 C562
¤¤°êÄá¼v¦~Ų. 
TITLE = ZHONGGUO SHE YING NIAN JIAN.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo she ying chu ban she, 1984?-
IMPRINT = 1981-1983-
LIB. HAS = 1981-1983.
¤¤°ê¼f­p¦~Ų. 
TITLE = ZHONGGUO SHEN JI NIAN JIAN.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo shen ji chu ban she, 1990-
IMPRINT = 1983-1988-
LIB. HAS = 1983/88. 
LOCATION = meaf. 
CALL NO = 4555 C563.
¤¤°ê²`¦`¸ê«Hµû¦ô¦~Ų / ²`¦`¥«¸ê«Hµû¦ô¤½¥q½s. 
TITLE = ZHONGGUO SHENZHEN ZI XIN PING GU NIAN JIAN / SHENZHEN SHI ZI XIN 
PING GU GONG SI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo jin rong chu ban she,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4560.1 C563.
¤¤°ê¥«³õµo®i³ø§i. 
TITLE = ZHONGGUO SHI CHANG FA ZHAN BAO GAO.
IMPRINT = Beijing shi : Zhongguo fa zhan chu ban she,
¤¤°ê­¹«~¤u·~¦~Ų. 
TITLE = ZHONGGUO SHI PIN GONG YE NIAN JIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo shi pin gong ye nian jian bian wei hui, 1984-
IMPRINT = 1984 nian-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 8530 C568
¤¤°ê¥v¬ã¨s¤åºK / ¤¤°ê¥v¬ã¨s¤åºK½s¿è©e­û·|.
TITLE = ZHONGGUO SHI YAN JIU WEN ZHAI / ZHONGGUO SHI YAN JIU WEN ZHAI BIAN 
JI WEI YUAN HUI.
IMPRINT = Zhengzhou shi : Zhong zhou gu ji chu ban she, 1984-
IMPRINT = 1984 nian 1-6 yue [Jan.-June 1984]-
LIB. HAS = 1- 1984-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9513.245 C565
¤¤°ê¥v¬ã¨s = Zhongguoshi yanjiu. 
TITLE = ZHONGGUO SHI YAN JIU = ZHONGGUOSHI YANJIU.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she,
IMPRINT = Began with Mar. 1979 issue.
LIB. HAS = no.1-, 1979-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2451 C565
¤¤°ê¤â¥U 
TITLE = ZHONGGUO SHOU CE.
IMPRINT = Xianggang : Da gong bao,
LIB. HAS = 1983-
LOCATION = meaf. 
CALL NO = 9316 C562H: 1984. 

¤¤°ê¤ô§Q¦~Ų. 
TITLE = ZHONGGUO SHUI LI NIAN JIAN.
IMPRINT = Beijing : Shui li dian li chu ban she, 1991-
IMPRINT = 1990-
LIB. HAS = 1991. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 8730.1 C561
¤¤°êµ|°È¦~Ų = Tax year book of China / ¤¤°êµ|°È¦~Ų½s¿è©e­û·|½s. 
TITLE = ZHONGGUO SHUI WU NIAN JIAN = TAX YEAR BOOK OF CHINA / ZHONGGUO SHUI
WU NIAN JIAN BIAN JI WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing shi : Zhongguo shui wu chu ban she, 1993-
IMPRINT = 1993 nian-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4591 C562C1. 

¤¤°ê¨pÀç¸gÀÙ¦~ų / ¤¤µØ¥þ°ê¤u°Ó·~Áp¦X·|, ­»´ä¸gÀپɳøªÀ,
¤¤°ê¥Á(¨p)Àç¸gÀÙ¬ã¨s·|Áp¦X½s¿è. 
TITLE = ZHONGGUO SI YING JING JI NIAN JIAN / ZHONGHUA QUAN GUO GONG SHANG 
YE LIAN HE HUI, XIANGGANG JING JI DAO BAO SHE, ZHONGGUO MIN (SI) YING JING 
JI YAN JIU HUI LIAN HE BIAN JI.
IMPRINT = Xianggang : Xianggang jing ji dao bao she, 1994-
IMPRINT = 1978 nian/1993 nian-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 4537 C562.
¤¤°êÊ^¨|³ø
TITLE = ZHONGGUO TI YU BAO = CHINA SPORTS DAILY.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo ti yu bao she,
LIB. HAS = Jan 1, 1992-Dec 31, 1993, Jan 1, 1995-Dec 31, 1996.
¤¤°êÊ^¨|¦~Ų / ¤¤°êÊ^¨|¦~Ų½s¿è©e­û·|½s.
ZHONGGUO TI YU NIAN JIAN / ZHONGGUO TI YU NIAN JIAN BIAN JI WEI 
YUAN HUI BIAN.
TITLE = ZHONGGUO TI YU NIAN JIAN / ZHONGGUO TI YU NIAN JIAN BIAN JI WEI 
YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Ren min ti yu chu ban she,
LIB. HAS = 1966-1982, 1986-1990 (Carm). 


¤¤°ê¤Ñ¤å¦~¾ä. 
TITLE = ZHONGGUO TIAN WEN NIAN LI.
IMPRINT = [Beijing] Ke xue chu ban she.
IMPRINT = 1969-   nian.
CONTINUES = Tian wen nian li (1951- ). 
LIB. HAS = 1974-1979, 1981-1985 back issues at Kidds. 
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 7187 C561 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PF156 1974. 

¤¤°ê²Î­p = China statistics. 
TITLE = ZHONGGUO TONG JI = CHINA STATISTICS.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1989-
IMPRINT = 1989, 1-
CONTINUES = Tong ji (DLC)   90645831 (OCoLC)16508348.
LIB. HAS = no.84-, 1989-(Lacks no.92, 93). 
CALL NO = Ba EA P 4030 C562

¤¤°ê²Î­p¦~Ų / ¤¤°ê°ê®a²Î­p§½½s. 
TITLE = ZHONGGUO TONG JI NIAN JIAN / ZHONGGUO GUO JIA TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = Xianggang : Xianggang jing ji dao bao she,
CONT'D BY = China statistical yearbook 1052-9225 (DLC)sn 89030102 
(OCoLC)20443299.
LIB. HAS = 1981-
LIB. HAS = 1996 (MBS). 
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 4030.1 C562
¤¤°ê²Î­pºK­n / °ê®a²Î­p§½½s. 
TITLE = ZHONGGUO TONG JI ZHAI YAO / GUO JIA TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,
LIB. HAS = 1990-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4030.1 C562 

¤¤°ê§ë¸ê¥Õ¥Ö®Ñ / °ê®a­p¦E©e­û·|§ë¸ê¬ã¨s©Ò, °ê®a²Î­p§½§ë¸ê²Î­p¥q. 
TITLE = ZHONGGUO TOU ZI BAI PI SHU / GUO JIA JI HUA WEI YUAN HUI TOU ZI YAN
JIU SUO, GUO JIA TONG JI JU TOU ZI TONG JI SI.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo ji hua chu ban she, 1993-
IMPRINT = 1993-
CONTINUES = Zhongguo tou zi bao gao (DLC)   94645464 (OCoLC)29398902.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4574 C565K.
¤¤°ê¹Ï®ÑÀ]¾Ç·|·|³ø. 
TITLE = ZHONGGUO TU SHU GUAN XUE HUI HUI BAO.
IMPRINT = [Taibei]. 
IMPRINT = di 1-   qi; min guo 43 nian 3 yue-   [1954-
LIB. HAS = no.30-no.55 ; 1978-1995 (lacks no.32) (Carm), no.56- ; 1996- (EA
P).
¤¤°ê¥~¥æ
TITLE = ZHONGGUO WAI JIAO / ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO WAI JIAO BU,  
ZHENG CE YAN JIU SHI.
IMPRINT = Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she, 1996-
IMPRINT = 1996 nian ban-
CONTINUES = Zhongguo wai jiao gai lan (DLC)   90645654 (OCoLC)19654755.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4825.1 C562.
¤¤°ê¥~¥æ·§Äý / ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¥~¥æ³¡, ¥~¥æ¥v½s¿è«Ç. 
TITLE = ZHONGGUO WAI JIAO GAI LAN / ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO WAI JIAO 
BU, WAI JIAO SHI BIAN JI SHI.
IMPRINT = Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she, 1987-
IMPRINT = 1987-
CONT'D BY = Zhongguo wai jiao (DLC)   98645546 (OCoLC)38235097.
LIB. HAS = 1990, 1992-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 4825.1 C562
¤¤°ê¥~¬ì¦~Ų / ¡m¤¤°ê¥~¬ì¦~Ų¡n½s¿è©e­û·|½s. 
TITLE = ZHONGGUO WAI KE NIAN JIAN / "ZHONGGUO WAI KE NIAN JIAN" BIAN JI WEI
YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Ren min wei sheng chu ban she, 1983-
IMPRINT = 1983-
LIB. HAS = 1984-1985,1987-1992 (carm) ; 1993- (Ba EA).
¤¤°ê¥~¦V«¬¥ø·~¦~Ų. ¤W®ü¨÷ = The Almanac of Chinese export-oriented enterprises.
Volume Shanghai. 
TITLE = ZHONGGUO WAI XIANG XING QI YE NIAN JIAN. SHANGHAI JUAN = THE 
ALMANAC OF CHINESE EXPORT-ORIENTED ENTERPRISES.  VOLUME SHANGHAI.
IMPRINT = Beijing : Guang ming ri bao chu ban she, 1989-
IMPRINT = 1989 nian-
LIB. HAS = 1989. 
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 4537 C562S
¤¤°ê³ò´Ñ¦~Ų / ¤¤°ê³ò´Ñ¨ó·|¥D½s. 
TITLE = ZHONGGUO WEI QI NIAN JIAN / ZHONGGUO WEI QI XIE HUI ZHU BIAN.
IMPRINT = Chengdu : Shu rong qi yi chu ban she,
LIB. HAS = 1987. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 6870 C566C : 1987. 


¤¤°ê½Ã¥Í¦~Ų / ¡m¤¤°ê½Ã¥Í¦~Ų¡n½s¿è©e­û·|½s. 
TITLE = ZHONGGUO WEI SHENG NIAN JIAN / "ZHONGGUO WEI SHENG NIAN JIAN" BIAN 
JI WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Ren min wei sheng chu ban she, 1983-
IMPRINT = 1983-
LIB. HAS = 1984-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 7916 C562
¤¤°ê¤å¤Æ. 
TITLE = ZHONGGUO WEN HUA.
IMPRINT = Xianggang : Zhong hua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 1989-
IMPRINT = 1 (1989 nian 12 yue)-
¤¤°ê¤å¤Æ½×¤å¶° / ªF®ü¤j¾Ç­õ¾Ç¨t. 
TITLE = ZHONGGUO WEN HUA LUN WEN JI / DONG HAI DA XUE ZHE XUE XI.
IMPRINT = Taibei : You shi wen hua shi ye gong si,
IMPRINT = [1]-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2470 C560.
¤¤°ê¤å¤Æ¬ã¨s¶°¥Z. 
TITLE = ZHONGGUO WEN HUA YAN JIU JI KAN.
IMPRINT = [Shanghai] : Fu dan da xue chu ban she, 1984-
IMPRINT = Di 1 ji (1984 nian 3 yue [Mar. 1984])-
LIB. HAS = Ti 1 chi 1984. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2470 C560F : V.1. 


¤¤°ê¤å¤Æ¬ã¨s¦~Ų / ¤¤°ê¤å¤Æ®Ñ°|½s. 
TITLE = ZHONGGUO WEN HUA YAN JIU NIAN JIAN / ZHONGGUO WEN HUA SHU YUAN 
BIAN.
IMPRINT = Taibei shi : Guo wen tian di za zhi she, Min guo 79-   [1990-
IMPRINT = 1989 nian-
LIB. HAS = 1989. 
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 9316 C560
¤¤°ê¤å¤ÆÉO¤¤°ê­õ¾Ç / ²`¦`¤j¾Ç°ê¾Ç¬ã¨s©Ò¥D½s. 
TITLE = ZHONGGUO WEN HUA YU ZHONGGUO ZHE XUE / SHENZHEN DA XUE GUO XUE YAN 
JIU SUO.
IMPRINT = Beijing : Dong fang chu ban she, 1986-
IMPRINT = 1986-
LIB. HAS = 1989. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9160 C560
¤¤°ê¤å¤Æ¤ë¥Z.
TITLE = ZHONGGUO WEN HUA YUE KAN.
IMPRINT = Taizhong : Dong hai da xue, 1979-
IMPRINT = Di 1 qi (min guo 68 nian 11 yue [Nov. 1979])-
LIB. HAS = no. 9- July 1980- incomplete. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 C560T : NO.9-14/1980.
¤¤°ê¤å¾Ç¦~Ų = Zhongguo wenxue nianjian / ¤¤°êªÀ·|¬ì¾Ç°|¤å¾Ç¬ã¨s©Ò, ¡m¤¤°ê
¤å¾Ç¦~Ų¡n½s¿è©e­û·|½s. 
TITLE = ZHONGGUO WEN XUE NIAN JIAN = ZHONGGUO WENXUE NIANJIAN / ZHONGGUO 
SHE HUI KE XUE YUAN WEN XUE YAN JIU SUO, "ZHONGGUO WEN XUE NIAN JIAN" BIAN 
JI WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she,
IMPRINT = Began with 1989-1990 issue.
CONTINUES = Zhongguo wen xue yan jiu nian jian (DLC)   84640529 
(OCoLC)10304502.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5206 C560C.
¤¤°ê¤å¾Ç§åµû¦~¿ï. 
TITLE = ZHONGGUO WEN XUE PI PING NIAN XUAN.
IMPRINT = [Taibei] Ju ren chu ban she.
LIB. HAS = 1975-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5212 C562 : 1975.
¤¤°ê : ¤å¾ÇÂù¤ë¥Z. 
TITLE = ZHONGGUO : WEN XUE SHUANG YUE KAN.
IMPRINT = [Peking] : Wen hua yi shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing 
fa xing suo fa xing, 1985-1986.
IMPRINT = 1985, 1-1986, 12.
LIB. HAS = no.1-6, 1985; no.1-12, 1986. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 C56 : NO.1-6/1985.
¤¤°ê¤å¾Çxi¦~¥Z
TITLE = ZHONGGUO WEN XUE XI NIAN KAN.
IMPRINT = [Hong Kong] : Xianggang xin Ya shu yuan Zhongguo wen xue xi xi 
hui.
LIB. HAS = no. 4-9 1966-1972. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5202 H015 : NO.4-9/1966-1972. 


TITLE = ZHONGGUO WEN XUE YAN JIU NIAN JIAN / ZHONGGUO SHE HUI KE XUE YUAN 
WEN XUE YAN JIU SUO, "ZHONGGUO WEN XUE YAN JIU NIAN JIAN" BIAN JI WEI YUAN 
HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1982-1992.
IMPRINT = 1981-1988.
CONT'D BY = Zhongguo wen xue nian jian (DLC)   94645531 (OCoLC)28408339.
LIB. HAS = 1981-1988. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5206 C560 C
¤¤°ê¤å¾Ç¬ã¨s¡Bµû½×¯Á¤Þ
TITLE = ZHONGGUO WEN XUE YAN JIU, PING LUN SUO YIN.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo she hui ke xue yuan wen xue yan jiu suo zi 
liao shi,
LIB. HAS = 1984-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9515.2 C560C : 1984.
¤¤°ê¤å¾Ç§@«~¦~½s.¨àµ£¤å¾Ç¿ï
TITLE = ZHONGGUO WEN XUE ZUO PIN NIAN BIAN. ER TONG WEN XUE XUAN / ZHONGGUO
SHE HUI KE XUE YUAN WEN XUE YAN JIU SUO, DANG DAI WEN XUE YAN JIU SHI BIAN.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she,
LIB. HAS = 1981. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5796 C560 : 1981.
¤¤°ê¤å¾Ç§@«~¦~½s. ¸Ü¼@¼@¥»¿ï / ¤¤°êªÀ·|¬ì¾Ç°|¤å¾Ç¬ã¨s©Ò,
·í¥N¤å¾Ç¬ã¨s«Ç½s. 
TITLE = ZHONGGUO WEN XUE ZUO PIN NIAN BIAN. HUA JU JU BEN XUAN / ZHONGGUO 
SHE HUI KE XUE YUAN WEN XUE YAN JIU SUO, DANG DAI WEN XUE YAN JIU SHI BIAN.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she,
LIB. HAS = 1981. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5718 H022.
¤¤°ê¤å¾Ç§@«~¦~½s.´²¤å³ø§i¤å¾Ç¿ï
TITLE = ZHONGGUO WEN XUE ZUO PIN NIAN BIAN. SAN WEN BAO GAO WEN XUE XUAN / 
ZHONGGUO SHE HUI KE XUE YUAN WEN XUE YAN JIU SUO, DANG DAI WEN XUE YAN JIU 
SHI BIAN.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she,
LIB. HAS = 1981. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5238.9 S405 : 1981. 

¤¤°ê¤åÃÀ¦~Ų 
TITLE = ZHONGGUO WEN YI NIAN JIAN.
IMPRINT = [Taibei : Ping yuan chu ban she], 1966-
IMPRINT = Min guo 55 nian [1966]-
LIB. HAS = 1966. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5206 C560 : 1966.
¤¤°ê¤åÃÀ¦~Ų 
TITLE = ZHONGGUO WEN YI NIAN JIAN.
IMPRINT = [Shanghai : Xian dai shu ju], 1933-
IMPRINT = 1932-
LIB. HAS = 1934. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5206 C561 :
¤¤°ê¤åÃÀ¦~Ų / ¤¤°ê¤åÃÀ¦~ŲªÀ½s. 
TITLE = ZHONGGUO WEN YI NIAN JIAN / ZHONGGUO WEN YI NIAN JIAN SHE BIAN.
IMPRINT = Beijing : Wen hua yi shu chu ban she, 1982-
IMPRINT = 1981-
LIB. HAS = 1981-1983, 1987, 1988. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5206 C560P
¤¤°ê¤å­õ¬ã¨s¶°¥Z. 
TITLE = ZHONGGUO WEN ZHE YAN JIU JI KAN.
IMPRINT = Taiwan Taibei : Zhong yang yan jiu yuan Zhongguo wen zhe yan jiu 
suo chou bei chu, Min guo 80-  [1991-
IMPRINT = Chuang kan hao-
LIB. HAS = no.2- 1992-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 C560C5 : NO.2/1992.
¤¤°ê¤å­õ¬ã¨s³q°T. 
TITLE = ZHONGGUO WEN ZHE YAN JIU TONG XUN.
IMPRINT = Taiwan Taibei : Zhong yang yan jiu yuan Zhongguo wen zhe yan jiu 
suo, 1991-
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi-
LIB. HAS = v.1, no.4- Dec 1991-
CALL NO = Ba EA P 9201 C560C
¤¤°êª«»ù = China price / °ê®aª«É²§½ª«É²¬ã¨s©Ò. 
TITLE = ZHONGGUO WU JIA = CHINA PRICE / GUO JIA WU JIA JU WU JIA YAN JIU 
SUO.
IMPRINT = Beijing : "Zhongguo wu jia" bian ji bu,
CONTINUES = Zhongguo jia ge wen ti.
LIB. HAS = no.69-, 1995-
¤¤°êª«É²¤Î«°Âí©~¥Á, ®a®x¦¬¤ä½Õ¬d²Î­p¦~Ų /
°ê®a²Î­p§½«°¥«ªÀ·|¸gÀÙ½Õ¬dÁ`¶¤½s. 
TITLE = ZHONGGUO WU JIA JI CHENG ZHEN JU MIN, JIA TING SHOU ZHI DIAO CHA 
TONG JI NIAN JIAN / GUO JIA TONG JI JU CHENG SHI SHE HUI JING JI DIAO CHA 
ZONG DUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4030.1 C562C. 

¤¤°êª«É²¦~Ų. 
TITLE = ZHONGGUO WU JIA NIAN JIAN.
IMPRINT = Beijing shi : Zhongguo wu jia chu ban she, 1989-
IMPRINT = 1989-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4562 C562. 

¤¤°êª«É²²Î­p¦~Ų / °ê®a²Î­p§½«°¥«ªÀ·|¸gÀÙ½Õ¬dÁ`¶¤½s. 
TITLE = ZHONGGUO WU JIA TONG JI NIAN JIAN / GUO JIA TONG JI JU CHENG SHI 
SHE HUI JING JI DIAO CHA ZONG DUI BIAN.
IMPRINT = Beijing shi : Zhongguo tong ji chu ban she,
LIB. HAS = 1988-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 4562 C562
¤¤°êÀ¸¼@ = Chinese theatre. 
TITLE = ZHONGGUO XI JU = CHINESE THEATRE.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo xi ju chu ban she, 1988-
IMPRINT = 88, 7-   = Zong 374 qi-
CONTINUES = Xi ju bao (Peking, China : 1983) (DLC)   91644572 
(OCoLC)10228301.
LIB. HAS = no.374-, 1988-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 6826.1 C562
¤¤°êÀ¸¼@¦~Ų / ¡m¤¤°êÀ¸¼@¦~Ų¡n½s¿è³¡½s. 
TITLE = ZHONGGUO XI JU NIAN JIAN / "ZHONGGUO XI JU NIAN JIAN" BIAN JI BU 
BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo xi ju chu ban she, 1981-
IMPRINT = 1981-
LIB. HAS = 1981-1993. 
LOCATION = mba. 
CALL NO = ON ORDER. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5651 C562 

¤¤°ê²{¥N, ¾´¥N¤å¾Ç¬ã¨s
TITLE = ZHONGGUO XIAN DAI, DANG DAI WEN XUE YAN JIU.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo ren min da xue Shu bao zi liao she,
CONTINUES = Hong lou meng yan jiu 1994, 1.
CONTINUES = Zhongguo xian dai zhu ming zuo jia yan jiu 1994, 1.
CONTINUES = Lu Xun yan jiu 1994, 1.
LIB. HAS = no.13-, 1981-(Lacks 1983-1988). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 C561 : NO.13-24/1981.
¤¤°ê²{¥N¥v:¤ë¥Z
TITLE = ZHONGGUO XIAN DAI SHI : YUE KAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao zhong xin,
LIB. HAS = no.1-, 1985-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2941 C561
¤¤°ê²{¥N¤å¾Ç¬ã¨s / [¤¤°ê²{¥N¤å¾Ç¬ã¨s·|¡A¤¤°ê²{¥N¤å¾ÇÀ]¦X½s¡f. 
TITLE = ZHONGGUO XIAN DAI WEN XUE YAN JIU / [ZHONGGUO XIAN DAI WEN XUE YAN 
JIU HUI, ZHONGGUO XIAN DAI WEN XUE GUAN HE BIAN].
IMPRINT = Beijing : Zuo jia chu ban she,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5202 C561C.
¤¤°ê²{¥N¤å¾Ç¬ã¨sÂO¥Z / °ª®Õ¤¤°ê²{¥N¤å¾Ç¬ã¨s·|[©M]¥_¨Ê¥Xª©ªÀ¦X½s. 
TITLE = ZHONGGUO XIAN DAI WEN XUE YAN JIU CONG KAN / GAO XIAO ZHONGGUO XIAN
DAI WEN XUE YAN JIU HUI [HE] BEIJING CHU BAN SHE HE BIAN.
IMPRINT = Beijing : Gai she, 1979-
IMPRINT = 1 (1979)-
LIB. HAS = no.6-56, 1981-1993(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 C564
¤¤°ê²{¥N¤åÃÀ¸ê®ÆÂO¥Z. 
TITLE = ZHONGGUO XIAN DAI WEN YI ZI LIAO CONG KAN.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she.
LIB. HAS = no.1-8, 1962-1984. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 C563
¤¤°ê²{¥NµÛ¦W§@®a¬ã¨s. 
TITLE = ZHONGGUO XIAN DAI ZHU MING ZUO JIA YAN JIU.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao zhong xin, 
1988-
IMPRINT = 1988-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5219.1 C561. 

¤¤°ê¿¤Âí¦~Ų / ¡m¤¤°ê¿¤Âí¦~Ų¡n½s¿è©e­û·|. 
TITLE = ZHONGGUO XIAN ZHEN NIAN JIAN / "ZHONGGUO XIAN ZHEN NIAN JIAN" BIAN 
JI WEI YUAN HUI.
IMPRINT = [Peking] : Xue shu shu kan chu ban she, 1989-
IMPRINT = 1949/1988-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3050 C562C. 

¤¤°ê¶mÂí¥ø·~¦~Ų / ¡m¤¤°ê¶mÂí¥ø·~¦~Ų¡n½s¿è©e­û·|½s. 
TITLE = ZHONGGUO XIANG ZHEN QI YE NIAN JIAN / "ZHONGGUO XIANG ZHEN QI YE 
NIAN JIAN" BIAN JI WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Nong ye chu ban she, 1989-
IMPRINT = 1978-1987-
LIB. HAS = 1990-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4420.81 C562
¤¤°ê¤p»¡. 
TITLE = ZHONGGUO XIAO SHUO.
IMPRINT = Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si,
LIB. HAS = 1986. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5767 C569C1
¤¤°ê·s¸Ö¦~½s / ¤¤°êªÀ·|¬ì¾Ç°|¤å¾Ç¬ã¨s©Ò, ·í¥N¤å¾Ç¬ã¨s«Ç. 
TITLE = ZHONGGUO XIN SHI NIAN BIAN / ZHONGGUO SHE HUI KE XUE YUAN WEN XUE 
YAN JIU SUO, DANG DAI WEN XUE YAN JIU SHI.
IMPRINT = Guangzhou shi : Hua cheng chu ban she, 1983-
IMPRINT = 1983-
LIB. HAS = 1984-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5237.9 C560C 

¤¤°ê·s»D¦~Ų. 
TITLE = ZHONGGUO XIN WEN NIAN JIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1982-
IMPRINT = 1982 nian ban-
LIB. HAS = 1983-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9931 C560
¤¤°ê¾Ç¤H
TITLE = ZHONGGUO XUE REN.
IMPRINT = Xianggang : Xin Ya yan jiu suo, 1970-1977.
IMPRINT = Di 1 qi (Mar 1970)-di 6 qi (Sept. 1977). 
LIB. HAS = no.1-6, 1970-1977. 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PQ560 BA EA 9201 C567 : V.3.
¤¤°ê¾Ç¥Í
TITLE = ZHONGGUO XUE SHENG.
IMPRINT = [Peking] : Ren min chu ban she ; [Hong Kong] : Shang wu yin shu 
guan Xiang Gang fen guan, 1982.
IMPRINT = Di 1 qi (Aug. 1925)-Ti 43(?) qi (1927). 
LIB. HAS = no.1-41 & special issues 1925-1927 lacks no.12-13,36. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4902 C567.
TITLE = ZHONGGUO XUE SHU QI KAN WANG = China academic journal web.
IMPRINT = [Beijing], 2000-
LIB. HAS = CD roms and web version. 2000-  
LOCATION = Access from East Asian Buddy
¤¤°ê¾Ç³N¦~¥Z. 
TITLE = ZHONGGUO XUE SHU NIAN KAN.
IMPRINT = [Taibei] Guo li Taiwan shi fan da xue, Guo wen yan jiu suo bi ye 
tong xue hui.
IMPRINT = no. 1-    1976-
LIB. HAS = v.2-v.8 (Ba EA) 1978-1986. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 C567.
¤¤°êÃľǦ~Ų/ ¡m¤¤°êÃľǦ~Ų¡n½s¿è©e­û·| ½s. 
TITLE = ZHONGGUO YAO XUE NIAN JIAN / "ZHONGGUO YAO XUE NIAN JIAN" BIAN JI 
WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Ren min wei sheng chu ban she, 1984-
IMPRINT = 1980-1982-
LIB. HAS = 1983/1984-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 7970.1 C564
¤¤°ê»ö¦¡¬ã¨s³q°T=Newsletter of Chinese ritual studies / ¤ý¬î®Û¥D½s,
°ê¥ß²MµØ¤j¾Ç¾ú¥v¬ã¨s©Ò, ªÀ·|¾Ç¤HÃþ¾Ç¬ã¨s©Ò½s¿è. 
TITLE = ZHONGGUO YI SHI YAN JIU TONG XUN=NEWSLETTER OF CHINESE RITUAL 
STUDIES / WANG QIUGUI ZHU BIAN, GUO LI QING HUA DA XUE LI SHI YAN JIU SUO, 
SHE HUI XUE REN LEI XUE YAN JIU SUO BIAN JI.
IMPRINT = [Taibei?]: Cai tuan fa ren Shi Hezheng min su wen hua ji jin hui,
1995.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9512.781 C562. 

¤¤°êÂå¾Ç¬ì¾Ç¦~Ų / ¤¤°êÂå¾Ç¬ì¾Ç¦~Ų½s¿è©e­û·|½s. 
TITLE = ZHONGGUO YI XUE KE XUE NIAN JIAN / ZHONGGUO YI XUE KE XUE NIAN JIAN
BIAN JI WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Tianjin shi : Tianjin ke xue ji shu chu ban she, 1984-
IMPRINT = 1984-
LIB. HAS = 1984. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 7901 C567 : 1984.
¤¤°ê­µ¼Ö¾Ç / ¤¤°êÃÀ¥º¬ã¨s°|­µ¼Ö¬ã¨s©Ò, ¡m¤¤°ê­µ¼Ö¾Ç¡n½s¿è³¡½s. 
TITLE = ZHONGGUO YIN YUE XUE / ZHONGGUO YI SHU YAN JIU YUAN YIN YUE YAN JIU
SUO, "ZHONGGUO YIN YUE XUE" BIAN JI BU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Wen hua yi shu chu ban she, 1985-
IMPRINT = Ch{232}uang kan hao (1985 nian 12 yue [Dec. 1985])-
LIB. HAS = no.1-, 1985-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 6701 C560
¤¤°ê»y¤å. 
TITLE = ZHONGGUO YU WEN.
IMPRINT = Taibei : Zhongguo yu wen yue kan she,
IMPRINT = Began in 1952.
LIB. HAS = no. 102-177 1965-1972 incomplete. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 C560 : V.17 NO.6/1965.
¤¤°ê»y¤å³q°T. 
TITLE = ZHONGGUO YU WEN TONG XUN.
IMPRINT = Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo wen hua yan jiu 
suo Wu Duotai Zhongguo yu wen yan jiu zhong xin, 1989-
IMPRINT = Began with Mar. 1989 issue.
LIB. HAS = no.1-2, 1989. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5061 C560C
¤¤°ê»y¤å¾Ç¥Z
TITLE = ZHONGGUO YU WEN XUE KAN.
IMPRINT = [Aomen] : Aomen dong Ya da xue Zhong wen xue hui, 1984-
IMPRINT = Chuang kan hao-
LIB. HAS = no.1, June 1984. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5061 C561
¤¤°ê»y¤å¬ã¨s
TITLE = ZHONGGUO YU WEN YAN JIU.
IMPRINT = [Hong Kong] : Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo wen hua yan jiu
suo Wu Duotai Zhongguo yu wen yan jiu zhong xin, 1980-
IMPRINT = Chuang kan hao-
LIB. HAS = no.1-7, 1980-1985. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5061 C560H1
¤¤°ê»y¤å
TITLE = ZHONGGUO YU WEN = ZHONGGUO YUWEN.
IMPRINT = Beijing : Ren min jiao yu chu ban she, 1952-.
IMPRINT = no. 1 (July 1952)-
LIB. HAS = no.1-, 1952-(incomplete). 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PF221 BA EA 5061 C560 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5061 C560. 

¤¤°ê»y¨¥¾Ç³ø
TITLE = ZHONGGUO YU YAN XUE BAO / "ZHONGGUO YU YAN XUE BAO" BIAN WEI HUI 
BIAN.
IMPRINT = Beijing : Shang wu yin shu guan, 1983-
IMPRINT = Di 1 qi (1983 nian 4 yue [Apr. 1983])-
LIB. HAS = no.1-4, 1983-1991. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5061 C560P
¤¤°ê»y¨¥½×ÂO
TITLE = ZHONGGUO YU YAN XUE LUN CONG = STUDIES IN CHINESE LINGUISTICS.
IMPRINT = Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she, 1997-
IMPRINT = Di 1 ji (1997 nian 4 yue)-
¤¤°ê»y¨¥¾Ç¦~Ų = Zhongguo yuyanxue nianjian. 
TITLE = ZHONGGUO YU YAN XUE NIAN JIAN = ZHONGGUO YUYANXUE NIANJIAN.
IMPRINT = Beijing : Yu wen chu ban she, 1993-
IMPRINT = 1992-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5061 C560L. 

¤¤°êÂÃ¾Ç = China Tibetology. 
TITLE = ZHONGGUO ZANG XUE = CHINA TIBETOLOGY.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo Zang xue chu ban she, 1988-
IMPRINT = 1988, 1-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3290 C564. 

¤¤°ê­õ¾Ç
TITLE = ZHONGGUO ZHE XUE.
IMPRINT = [Beijing] : San lian shu dian, 1979-
IMPRINT = Di 1 ji (1979 nian 8 yue [Aug. 1979])-
LIB. HAS = v.1-13, 1979-1985(Lacks no.5-11). 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 1010.1 C565S 

¤¤°ê­õ¾Ç¦~Ų / ¤¤°êªÀ·|¬ì¾Ç°|­õ¾Ç¬ã¨s©Ò½s. 
TITLE = ZHONGGUO ZHE XUE NIAN JIAN / ZHONGGUO SHE HUI KE XUE YUAN ZHE XUE 
YAN JIU SUO BIAN.
IMPRINT = Shanghai : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 1982-
IMPRINT = 1982-
LIB. HAS = 1982-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 1010.1 C565
¤¤°ê­õ¾Ç¥v¬ã¨s = Zhongguozhexueshiyanjiu / [½s¿èªÌ¡m¤¤°ê­õ¾Ç¥v¬ã¨s¡n½s¿è³¡].
TITLE = ZHONGGUO ZHE XUE SHI YAN JIU = ZHONGGUOZHEXUESHIYANJIU / [BIAN JI 
ZHE "ZHONGGUO ZHE XUE SHI YAN JIU" BIAN JI BU].
IMPRINT = Tianjin : Tianjin ren min chu ban she,
IMPRINT = Began with 1980, 1; ceased with 1989, 4. Cf. Letter from 
publisher.
LIB. HAS = no.6-37, 1982-1989. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 1010.1 C565T
¤¤°êÃÒ¨é´Á³f²Î­p¦~Ų / ¤¤°êÃÒ¨éºÊ·þºÞ²z©e­û·|½s.
TITLE = ZHONGGUO ZHENG QUAN QI HUO TONG JI NIAN JIAN / ZHONGGUO ZHENG QUAN 
JIAN DU GUAN LI WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 199-?
CALL NO = Ba EA REF 4574 C560C

¤¤°ê¤§¬K = China spring. 
TITLE = ZHONGGUO ZHI CHUN = CHINA SPRING.
IMPRINT = [New York ; Montr{226}eal : China Spring, 1982-
IMPRINT = [Zong di 1 qi] (1982 nian 12 yue)-
LIB. HAS = no.1-143,  1982-1995(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2970 C563
¤¤°êª¾ÃѤÀ¤lªñ¨¥¿ý/ µØù©°[µ¥µÛ]. 
TITLE = ZHONGGUO ZHI SHI FEN ZI JIN YAN LU.
IMPRINT = [Xianggang] Xianggang guang yu chu ban she,
IMPRINT = ti [1]-   ji; 1972-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2259.95 C567. 

¤¤°ê¤¤ÃÄÂø§Ó = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese material medica. 
TITLE = ZHONGGUO ZHONG YAO ZA ZHI = ZHONGGUO ZHONGYAO ZAZHI = CHINA JOURNAL
OF CHINESE MATERIA MEDICA.
IMPRINT = [Peking] : Zhongguo yao xue hui, Zhongguo Zhong yi yan jiu yuan 
Zhong yao yan jiu suo, 1989-
IMPRINT = Di 14 juan di 1 qi (1989 nian 1 yue)-
CONTINUES = Zhong yao tong bao (Peking, China : 1981) 0254-0029 (DLC)sc 
83008298 (OCoLC)9416292.
¤¤°ê¤¤ÂåÃĦ~Ų / ¡m¤¤°ê¤¤ÂåÃĦ~Ų¡n½s¿è©e­û·|¥D½s. 
TITLE = ZHONGGUO ZHONG YI YAO NIAN JIAN / "ZHONGGUO ZHONG YI YAO NIAN JIAN"
BIAN JI WEI YUAN HUI ZHU BIAN.
IMPRINT = Beijing shi : Ren min wei sheng chu ban she, 1990-
IMPRINT = 1989-
CONTINUES = Zhong yi nian jian (DLC)   86643807 (OCoLC)13644387.
LIB. HAS = 1989-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 7901 C565
¤¤°ê©v±Ð¬ã¨s¦~Ų / ¤¤°êªÀ·|¬ì¾Ç°|¥@¬É©v±Ð¬ã¨s©Ò½s. 
TITLE = ZHONGGUO ZONG JIAO YAN JIU NIAN JIAN / ZHONGGUO SHE HUI KE XUE YUAN
SHI JIE ZONG JIAO YAN JIU SUO BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo she hui ke xue yuan chu ban she, 1996-


¤¤°ê§@®a = Zhong guo zuo jia. 
TITLE = ZHONGGUO ZUO JIA = ZHONG GUO ZUO JIA.
IMPRINT = Beijing : Zuo jia chu ban she,
IMPRINT = Began in 1985.
LIB. HAS = no.2-, 1985-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 C562
¤¤°ê§@¤å¦~Ų / ¤¤¾Ç»y¤å±Ð¾Ç¬ã¨s·|§@¤å¬ã¨s¤¤¤ß½s. 
TITLE = ZHONGGUO ZUO WEN NIAN JIAN / ZHONG XUE YU WEN JIAO XUE YAN JIU HUI,
ZUO WEN YAN JIU ZHONG XIN BIAN.
IMPRINT = [Zhengzhou shi] : Wen xin chu ban she, 1986-
IMPRINT = 1984-
LIB. HAS = 1985/88. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5211 C562 : 1985/88.
¤¤µØ ©øÂÎ = Chinese journal of entomology. 
TITLE = ZHONGHUA KUN CHONG = CHINESE JOURNAL OF ENTOMOLOGY.
IMPRINT = Zhonghua min guo Taibei shi : Zhonghua kun chong xue hui, 1981-
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi (min guo 70 nian 3 yue [Mar. 1981])-
LIB. HAS = v. 2, no. 2- Sept 1982- incomplete. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 7743.1 C546 : V.2 NO.2/1982.
¤¤µØ¥Á°ê³Õ¤h½×¤åºK­nº[ºÓ¤h½×¤å¥Ø¿ý /
¦æ¬F°|°ê®a¬ì¾Ç©e­û·|¬ì¾Ç§Þ³N¸ê®Æ¤¤¤ß½s¦L
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO BO SHI LUN WEN ZHAI YAO JI SHUO SHI LUN WEN MU LU 
/ XING ZHENG YUAN GUO JIA KE XUE WEI YUAN HUI KE XUE JI SHU ZI LIAO ZHONG 
XIN.
IMPRINT = Taibei : Gai zhong xin,
LIB. HAS = 1986-1991(Lacks 1987, 1989). 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9549 P440H
¤¤µØ¥Á°ê°]¬F / °]¬F³¡½s. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO CAI ZHENG / CAI ZHENG BU BIAN.
IMPRINT = Taibei shi : Cai zheng bu shui zhi wei yuan hui,


¤¤µØ¥Á°ê... °]¬F²Î­p¦~³ø= Yearbook of financial statistics of the Republic of China. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO ... CAI ZHENG TONG JI NIAN BAO = YEARBOOK OF 
FINANCIAL STATISTICS OF THE REPUBLIC OF CHINA.
IMPRINT = [Taibei] : Cai zheng bu, tong ji chu,
LIB. HAS = 1988. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4582.301 C547
 
¤¤µØ¥Á°ê¥Xª©¹Ï®Ñ¥Ø¿ý, °ê¥ß¤¤¥¡¹Ï®ÑÀ]½s. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO CHU BAN TU SHU MU LU.
IMPRINT = [Taibei] Guo li zhong yang tu shu guan.
CONTINUES = Xin shu mu lu (OCoLC)1554639.
LIB. HAS = 1969-1994. 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PQ328 Ba EA P 9638 C547
¤¤µØ¥Á°ê¥Xª©¹Ï®Ñ¥Ø¿ý·J½s. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO CHU BAN TU SHU MU LU HUI BIAN.
IMPRINT = Taibei shi : Guo li zhong yang tu shu guan,
IMPRINT = Began in 1964.
LIB. HAS = v. 1-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9638 C556C
¤¤µØ¥Á°ê¤j±M°|®Õ·§ªp²Î­p. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO DA ZHUAN YUAN XIAO GAI KUANG TONG JI.
IMPRINT = [Taipei] : Jiao yu bu tong ji chu,
LIB. HAS = 1990-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4976.1 C547C.
¤¤µØ¥Á°ê¹q¼v¦~Ų = Cinema in the Republic of China yearbook. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO DIAN YING NIAN JIAN = CINEMA IN THE REPUBLIC OF 
CHINA YEARBOOK.
IMPRINT = [Taibei shi] : Zhonghua min guo dian ying shi ye fa zhan ji jin 
hui,
LIB. HAS = 1987-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 6838.4 C541
¤¤µØ¥Á°ê ... ¤u·~µo®i¦~³ø / ¸gÀÙ³¡¤u·~§½½s¦L. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO ... GONG YE FA ZHAN NIAN BAO / JING JI BU GONG YE 
QU BIAN YIN.
IMPRINT = [Taipei] : Gai qu, 1987.
LIB. HAS = 1990. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4420.8301 C547
¤¤µØ¥Á°ê¼s¼½¦~Ų
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO GUANG BO NIAN JIAN.
IMPRINT = Taibei shi : Guang bo yu dian shi za zhi she : Zhonghua min guo 
guang bo shi ye xie hui fa xing.
LIB. HAS = no. 1- 1979-
LOCATION = meaf. 
CALL NO = 4526 C547
¤¤µØ¥Á°ê ... °ê®a«Ø³]­pµe / ¦æ¬F°|¸gÀ٫س]©e­û·|. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO ... GUO JIA JIAN SHE JI HUA / XING ZHENG YUAN JING
JI JIAN SHE WEI YUAN HUI.
IMPRINT = [Taipei] : Gai hui,
CONTINUES = Zhonghua min guo ... Taiwan jing ji jian she ji hua (DLC)   
94645624.
LIB. HAS = 1992-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4358 C547 : 1992. 


¥æ³q²Î­p­nÄý. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO JIAO TONG TONG JI YAO LAN = STATISTICAL ABSTRACTS 
OF TRANSPORTATION AND COMMUNICATIONS, REPUBLIC OF CHINA.
IMPRINT = Taibei : Jiao tong bu,
LIB. HAS = 1972-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4481 C547 

¤¤µØ¥Á°ê¥æ³q²Î­p¤ë³ø. Monthly statistics of transportation and communications,
Republic of China. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO JIAO TONG TONG JI YUE BAO. MONTHLY STATISTICS OF 
TRANSPORTATION AND COMMUNICATIONS, REPUBLIC OF CHINA.
IMPRINT = [Taibei] Jiao tong bu. Ministry of Communications.
IMPRINT = Began in 1968. Cf. Zhonghua min guo Taiwan qu Zhong wen ren wen 
she hui ke xue guan shu lian he mu lu, 1970.
LIB. HAS = 140- Jan 1980-
LOCATION = msto. 
CALL NO = PF167 Ba EA P 4481 C547
¤¤°ê±Ð¨|¦~Ų. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO JIAO YU NIAN JIAN.
IMPRINT = [Taibei] : Zheng zhong shu ju,
IMPRINT = Di 4 ci (min guo 63 [1974])-
CONTINUES = Zhongguo jiao yu nian jian.
LIB. HAS = 1974. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4901 C547
¤¤µØ¥Á°ê±Ð¨|²Î­p = Educational statistics of the Republic of China. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO JIAO YU TONG JI = EDUCATIONAL STATISTICS OF THE 
REPUBLIC OF CHINA.
IMPRINT = [Taipei] : Jiao yu bu,
IMPRINT = Began in 1957. Cf. Prefatory note.
LIB. HAS = 1974, 1990-1992. 
LOCATION = mr. 
CALL NO = 370.951249021 CHU : 1976. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4911.9 C547. 

¤¤µØ¥Á°ê¸gÀÙ¦~Ų = Economic yearbook of the Republic of China. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO JING JI NIAN JIAN = ECONOMIC YEARBOOK OF THE 
REPUBLIC OF CHINA.
IMPRINT = Taibei shi : Jing ji ri bao she, Min guo 66-   [1977-
IMPRINT = Min guo 66 nian [1977]-
LIB. HAS = 1977, 1981, 1983. 
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 4358 C547
¤¤µØ¥Á°ê¬ì¾Ç§Þ³N¦~Ų. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO KE XUE JI SHU NIAN JIAN.
IMPRINT = Taibei shi : Xing zheng yuan guo jia ke xue wei yuan hui, 1984-
IMPRINT = Min guo 72 nian [1983]-
LIB. HAS = 1987. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 7002 C547
¤¤µØ¥Á°ê¦~Ų. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO NIAN JIAN.
IMPRINT = Taibei shi : Zhonghua min guo nian jian she, Min guo 40-  [1951-
IMPRINT = Min guo 40 nian [1951]-
LIB. HAS = 1961-1991(incomplete, 1961-1984 UniM Store PF44). 
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 9316 C547
LOCATION = msto. 
CALL NO = PF44 1961.
¤¤µØ¥Á°ê´Á¥Z½×¤å¯Á¤Þ·J½s / °ê¥ß¤¤¥¡¹Ï®ÑÀ]½s. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO QI KAN LUN WEN SUO YIN HUI BIAN / GUO LI ZHONG 
YANG TU SHU GUAN BIAN.
IMPRINT = Taibei shi : Guo li zhong yang tu shu guan, Min guo 67 [1978]-
IMPRINT = 66 nian du [1977]-
LIB. HAS = 1970-
LOCATION = msto. 
CALL NO = PQ546 BA EA 9559 C556 

¤¤µØ¥Á°ê¹´°È²Î­p / ¹´°È©e­û·|½s
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO QIAO WU TONG JI / QIAO WU WEI YUAN HUI BIAN.
IMPRINT = [Taibei] : Gai hui,
LIB. HAS = 1988-1991. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4802.1 C547C
¤¤µØ¥Á°ê»O»Ô¦a°Ï¤H¤f²Î­p = Taiwan-Fukien demographic fact book, Republic of
China. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO TAI MIN DI QU REN KOU TONG JI = TAIWAN-FUKIEN 
DEMOGRAPHIC FACT BOOK, REPUBLIC OF CHINA.
IMPRINT = [Taibei] : Nei zheng bu,
IMPRINT = Min guo 63-   [1974-
CONTINUES = Zhonghua min guo Taiwan ren kou tong ji (DLC)sn 98034311 
(OCoLC)18298570.
LIB. HAS = 1988-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4033.01 C547N.
¤¤µØ¥Á°ê¥xÆW¦a°Ï¤u°Ó¥ø·~¸gÀç·§ªp½Õ¬d, ¤½¥q¥ø·~½Õ¬d¦~³ø = Annual report on the
corporated enterprises survey, Taiwan area, the Republic of China. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO TAIWAN DI QU, GONG SHANG QI YE JING YING GAI KUANG
DIAO CHA, GONG SI QI YE DIAO CHA NIAN BAO = ANNUAL REPORT ON THE CORPORATED
ENTERPRISES SURVEY, TAIWAN AREA, THE REPUBLIC OF CHINA.
IMPRINT = Taibei shi : Jing ji bu tong ji chu,
LIB. HAS = no.23, 1992. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4432.301 C547
¤¤µØ¥Á°ê»OÆW¦a°Ï, °ê»Ú¼Ð·Ç ®Ñ¸¹¥Xª©¾÷ºc¦W¿ý /
°ê¥ß¤¤¥¡¹Ï®ÑÀ]°ê»Ú¼Ð·Ç®Ñ¸¹¤¤¤ß½s¿è. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO TAIWAN DI QU, GUO JI BIAO ZHUN SHU HAO CHU BAN JI 
GOU MING LU / GUO LI ZHONG YANG TU SHU GUAN GUO JI BIAO ZHUN SHU HAO ZHONG 
XIN BIAN JI.
IMPRINT = Taibei shi : Guo li zhong yang tu shu guan, Min guo 79-  [1990-
IMPRINT = Min guo 78 nian ban [1989]-
LIB. HAS = 1989-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 9472.301 K605
¤¤µØ¥Á°ê»OÆW¦a°Ï°ê¥Á©Ò±o / ¦æ¬F°|¥D­p³B½s. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO TAIWAN DI QU GUO MIN SUO DE / XING ZHENG YUAN ZHU 
JI CHU BIAN.
IMPRINT = Taibei shi : Xing zheng yuan zhu ji chu,
LIB. HAS = 1990. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4325 C547 : 1990. 


¤¤µØ¥Á°ê¥xÆW¦a°Ï¸gÀٲέp¦~³ø = Economic statistics annual, Taiwan Area, the
Republic of China. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO TAIWAN DI QU JING JI TONG JI NIAN BAO = ECONOMIC 
STATISTICS ANNUAL, TAIWAN AREA, THE REPUBLIC OF CHINA.
IMPRINT = [Taipei] : Jing ji bu tong ji chu,
LIB. HAS = 1988, 1990-1993. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.301 C547
¤¤µØ¥Á°ê ... »OÆW¦a°Ï³Ò¤u²Î­p¦~ų = Yearbook of labor statistics, Taiwan area,
Republic of China. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO ... TAIWAN DI QU LAO GONG TONG JI NIAN JIAN = 
YEARBOOK OF LABOR STATISTICS, TAIWAN AREA, REPUBLIC OF CHINA.
IMPRINT = Taibei shi : Xing zheng yuan lao gong wei yuan hui,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4451 C547.
¤¤µØ¥Á°ê¥xÆW¦a°Ï¤H¤O¹B¥Î½Õ¬d³ø§i
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO TAIWAN DI QU REN LI YUN YONG DIAO CHA BAO GAO = 
REPORT ON THE MANPOWER UTILIZATION SURVEY, TAIWAN AREA, REPUBLIC OF CHINA /
XING ZHENG YUAN ZHU JI CHU, XING ZHENG YUAN JING JI JIAN SHE WEI YUAN HUI 
HE BIAN.
IMPRINT = Taibei : Xing zheng yuan zhu ji chu,
LIB. HAS = 1990-1993. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4460.301 C547C
¤¤µØ¥Á°ê¥xÆW¦a°ÏªÀ·|«ü¼Ð²Î­p / ¦æ¬F°|¥D­p³B = Social indicators in Taiwan area of
the Republic of China / Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics, Executive
Yuan, Republic of China. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO TAIWAN DI QU SHE HUI ZHI BIAO TONG JI = SOCIAL 
INDICATORS IN TAIWAN AREA OF THE REPUBLIC OF CHINA / XING ZHENG YUAN ZHU JI
CHU.
IMPRINT = Taibei : Gai chu,
CONTINUES = She hui zhi biao tong ji (DLC)   82642486 (OCoLC)8325452.
LIB. HAS = 1989. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4033.01 C547H 

¤¤µØ¥Á°ê»OÆW¤H¤f²Î­p = Taiwan demographic fact book, Republic of China. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO TAIWAN REN KOU TONG JI = TAIWAN DEMOGRAPHIC FACT 
BOOK, REPUBLIC OF CHINA.
IMPRINT = Taibei : Taiwan sheng zheng fu min zheng ting,
CONT'D BY = Zhonghua min guo Taiwan di qu ren kou tong ji.
CONTINUES = Taiwan sheng ren kou tong ji.
LIB. HAS = 1967, 1972. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4033.01 C547
¤¤µØ¥Á°ê²Î­p¦~Ų. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO TONG JI NIAN JIAN / XING ZHENG YUAN ZHU JI CHU.
IMPRINT = Taibei shi : Zhong yang wen wu gong ying she.
LIB. HAS = 1989, 1991, 1993. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4033.01 C549
¤¤µØ¥Á°ê²Î­p¤â¥U/ ¦æ¬F°|¥D­p³B½s¦L. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO TONG JI SHOU CE / XING ZHENG YUAN ZHU JI CHU.
IMPRINT = Daibei : Gai chu, -[1992]. 
IMPRINT = Ceased with issue no. 37(1992).
CONT'D BY = Tong ji shou ce.
LIB. HAS = no.16 1971. 
CALL NO = Ba EA 4033.01 C548 1971
¤¤µØ¥Á°ê²Î­p´£­n. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO TONG JI TI YAO.
IMPRINT = [Taibei] : Xing zheng yuan zhu ji chu,
IMPRINT = Began in 1935.
CONT'D BY = Tong ji nian jian (DLC)   87642118 (OCoLC)16102045.
LIB. HAS = 1969, 1971. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4030.1 C547
¤¤µØ¥Á°ê²Î­p¤ë³ø = Monthly statistics of the Republic of China. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO TONG JI YUE BAO = MONTHLY STATISTICS OF THE 
REPUBLIC OF CHINA.
IMPRINT = Taibei shi : Xing zheng yuan zhu ji chu, 1966-
IMPRINT = No. 1-
CONTINUES = Taiwan jing ji dong xiang tong ji (OCoLC)3102570.
LIB. HAS = no.272-274, 1988. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4030.1 C547 

¤¤µØ¥Á°ê¹Ï®ÑÀ]¦~Ų / °ê¥ß¤¤¥¡¹Ï®ÑÀ]½s. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO TU SHU GUAN NIAN JIAN / GUO LI ZHONG YANG TU SHU 
GUAN BIAN.
IMPRINT = Taibei : Guo li zhong yang tu shu guan, Min guo 70-  [1981-
LIB. HAS = 1981-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9701 C547 

¤¤µØ¥Á°ê ... ¥~¥æ¦~Ų. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO ... WAI JIAO NIAN JIAN.
IMPRINT = [Taipei] : Wai jiao bu, Min guo 78-  [1989-
IMPRINT = 77 nian [1988]-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 4825.1 C547
¤¤µØ¥Á°ê¤å¾Ç¦~Ų
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO WEN XUE NIAN JIAN.
IMPRINT = Taibei shi : Shi bao wen hua chu ban shi ye gong si, Min guo 71 
[1982-
IMPRINT = 1980-
LIB. HAS = 1980-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5206 C547
¤¤µØ¥Á°ê·s»D¦~Ų / »O¥_¥«·s»D°OªÌ¤½·|½s¦L. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO XIN WEN NIAN JIAN / TAIBEI SHI XIN WEN JI ZHE GONG
HUI BIAN YIN.
IMPRINT = Taibei shi : Taibei shi xin wen ji zhe gong hui, Min guo 50-   
[1961-
IMPRINT = 50 nian-
LIB. HAS = 1981. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9931 C547
¤¤µØ¥Á°ê¦æ¬F·§ªp. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO XING ZHENG GAI KUANG.
IMPRINT = Taibei shi : Xing zheng yuan yan jiu fa zhan kao he wei yuan hui,
IMPRINT = Began in 1970.
CONTINUES = Zhonghua min guo xing zheng kai kuang tu biao.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4698 C547.
¤¤µØ¥Á°ê»PµØ¹´. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO YU HUA QIAO.
IMPRINT = [Taipei] : Zhonghua min guo qiao wu wei yuan hui,
CONTINUES = Republic of China (China Publishing Company) (OCoLC)4610784.
LOCATION = meaf. 
CALL NO = 2969 C547
¤¤µØ¥Á°ê¬F©²¤½³ø¯Á¤Þ
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO ZHENG FU GONG BAO SUO YIN.
IMPRINT = Taibei : Guo li zhong yang tu shu guan, 1984-
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi (min guo 73 nian 4 yue)-
CONTINUES = Zhonghua min guo zheng fu gong bao suo yin (OCoLC)12257082.
LIB. HAS = v.1, no.1, 1972 - v.10, no.1, 1993. 
LOCATION = msto. 
CALL NO = PF214 BA EA 9631 C547 : 1972.
¤¤µØ¥Á°ê¸ê°T¹q¤l¤u·~¦~Ų. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO ZI XUN DIAN ZI GONG YE NIAN JIAN.
IMPRINT = Taibei shi : Taiwan jing ji yan jiu yuan, 1985-
IMPRINT = 74 nian ban [1985]-
LIB. HAS = 1989-
LOCATION = meaf. 
CALL NO = 8848 C547
¤¤µØ¥Á°ê¸ê°T¤u·~¦~Ų / ¸ê°T¤u·~µ¦¶i·|½s. 
TITLE = ZHONGHUA MIN GUO ZI XUN GONG YE NIAN JIAN / ZI XUN GONG YE CE JIN 
HUI BIAN.
IMPRINT = [Taipei] : Gai hui, 1981-
IMPRINT = 70 nian du [1981]-
CONT'D BY = Zi xun gong ye nian jian (DLC)   85641496 (OCoLC)11539001.
LIB. HAS = 1981. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9007.81 C547.
¤¤µØ¹A¾Ç·|³ø = Journal of the Agricultural Association of China. 
TITLE = ZHONGHUA NONG XUE HUI BAO = JOURNAL OF THE AGRICULTURAL ASSOCIATION
OF CHINA.
IMPRINT = Taipei, Taiwan, China : Zhonghua nong xue hui,
IMPRINT = Began in 1918.
LIB. HAS = no.9-144, 1955-1988 incomplete (Carm).
¤¤°ê¦a½èÄq²£¦~Ų. 
TITLE = ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO DI ZHI KUANG CHAN BU NIAN JIAN.
IMPRINT = Beijing : Di zhi chu ban she, 1986-
IMPRINT = 1985-
LIB. HAS = 1985. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 7411 C548 : 1985.
¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¹ï¥~¸gÀÙªk³W¶×½s/
¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¹ï¥~¸gÀÙ¶T©ö³¡±øªk§½½s
TITLE = ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO DUI WAI JING JI FA GUI HUI BIAN = 
COLLECTION OF LAWS AND REGULATIONS OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 
CONCERNING FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo dui wai jing ji mao yi chu ban she, 1981-
IMPRINT = [Vol. 1 (1981)]-
LOCATION = ml. 
CALL NO = KC 227.2 C54 CHIN. 

¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¹ï¥~¶T©ö [microform] / ¤¤°ê°ê»Ú¶T©ö³¡«P¶i©e­û·|«Å¶Ç³¡½s¿è.
TITLE = ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO DUI WAI MAO YI [MICROFORM].
IMPRINT = Beijing.
IMPRINT = No. 3-4 & index to no. 1-4 (whole no. 8-9) (1959)-no. 1-3 (whole 
no. 10-12) (1960)-no. 1-4 (whole no. 13-16) (1961)-no. 1-4 (whole no. 17-
20) (1962).
LIB. HAS = 1959-1963 incomplete. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4513.
¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê°ê°È°|¤½³ø [microform] . 
TITLE = ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO GUO WU YUAN GONG BAO [MICROFORM]. 
IMPRINT = [Beijing] : Zhonghua ren min gong he guo guo wu yuan ban gong 
ting.
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 5390.
¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê°ê°È°|¤½³ø = Zhonghua renmin gongheguo guowuyuan gongbao. 
TITLE = ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO GUO WU YUAN GONG BAO = ZHONGHUA RENMIN
GONGHEGUO GUOWUYUAN GONGBAO.
IMPRINT = Beijing : Zhonghua ren min gong he guo guo wu yuan ban gong ting,
IMPRINT = Began in 1954. Cf. Aichi Daigaku Kokusai Mondai Kenky{229}ujo 
chikuji kank{229}obutsu mokuroku, 1985.
LIB. HAS = no.348-, 1981-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4660.1 C548
¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê®üÃö²Î­p¦~Ų. 
TITLE = ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO HAI GUAN TONG JI NIAN JIAN.
IMPRINT = Beijing shi : Zhonghua ren min gong he guo hai guan cong shu, 
1992-
IMPRINT = 1991-
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 4594 C548.
TITLE = ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO JIAO TONG FA GUI HUI BIAN = JIAOTONG 
FA GUI HUI BIAN / ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO JIAO TONG BU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Ren min jiao tong chu ban she,

TITLE = ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO JIAO TONG FA GUI HUI BIAN = JIAOTONG 
FAGUI HUIBIAN / ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO JIAO TONG BU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Ren min jiao tong chu ban she,
LOCATION = ml. 
CALL NO = KT 4269 ZHON.
¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¦~Ų. 
TITLE = ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO NIAN JIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo Nian Jian She, 1997-
IMPRINT = 1997-
CONTINUES = China official annual report. Chinese. Zhongguo nian jian 1000-
9647 (DLC)   82645587 (OCoLC)8812257.
LOCATION = mearf. 
CALL NO = 9316 C569. 


¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¥þ°ê¤À¿¤¥«¤H¤f²Î­p¸ê®Æ / ¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¤½¦w³¡½s. 
TITLE = ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO QUAN GUO FEN XIAN SHI REN KOU TONG JI 
ZI LIAO / ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO GONG AN BU BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo di tu chu ban she, 1987-
IMPRINT = 1986 nian du-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4030.1 C548. 

¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¥þ°ê¤H¥Á¥Nªí¤j·|±`°È©e­û·|¤½³ø [microform] 
TITLE = ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO QUAN GUO REN MIN DAI BIAO DA HUI CHANG
WU WEI YUAN HUI GONG BAO  [MICROFORM]. 
IMPRINT = Beijing : Zhonghua ren min gong he guo quan guo ren min dai biao 
da hui chang wu wei yuan hui ban gong ting,
IMPRINT = Began in 1957.
LIB. HAS = no.36-73 1959-1963 incomplete. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4512.
¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¥þ°ê¤H¥Á¥Nªí¤j·|±`°È©e­û·|¤½³ø. 
TITLE = ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO QUAN GUO REN MIN DAI BIAO DA HUI CHANG
WU WEI YUAN HUI GONG BAO.
IMPRINT = Beijing : Zhonghua ren min gong he guo quan guo ren min dai biao 
da hui chang wu wei yuan hui ban gong ting,
IMPRINT = Began in 1957.
LOCATION = mbamf. 
CALL NO = 5393.
¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê·sªk³W·J½s. 
TITLE = ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO XIN FA GUI HUI BIAN.
IMPRINT = [Peking] : Xin hua shu dian, 1988-
IMPRINT = 1988 di 1 ji-
LIB. HAS = no.3-4 1990. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4886.5 C548C1 

¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê³Ì°ª¤H¥Áªk°|¤½³ø = Zhonghua renmin gongheguo zuigao renmin
fayuan gongbao. 
TITLE = ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO ZUI GAO REN MIN FA YUAN GONG BAO = 
ZHONGHUA RENMIN GONGHEGUO ZUIGAO RENMIN FAYUAN GONGBAO.
IMPRINT = Beijing : Zhonghua ren min gong he guo zui gao ren min fa yuan 
ban gong ting,
IMPRINT = Began in 1985.
LIB. HAS = no.39-, 1994-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4886.095 C548.
¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê ³Ì°ª ¤H¥Á À˹î°| ¤½³ø = Zhonghua renmin gongheguo zuigao
renmin jianchayuan gongbao. 
TITLE = ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO ZUI GAO REN MIN JIAN CHA YUAN GONG BAO
= ZHONGHUA RENMIN GONGHEGUO ZUIGAO RENMIN JIANCHAYUAN GONGBAO.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo jian cha chu ban she,
IMPRINT = Began in 1989.
LOCATION = meap. 
CALL NO = 4729.2 C548.
¤¤µØ¸Öµü¦~Ų / ¤¤µØ¸Öµü¦~Ų½s¿è³¡½s. 
TITLE = ZHONGHUA SHI CI NIAN JIAN / ZHONGHUA SHI CI NIAN JIAN BIAN JI BU 
BIAN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo min jian wen yi chu ban she, 1988-
IMPRINT = 1988 nian ban-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5213 C540.
¤¤µØÂå¾ÇÂø»x. 
TITLE = ZHONGHUA YI XUE ZA ZHI.
IMPRINT = Shanghai : Zhonghua yi xue hui,
IMPRINT = Began in Nov. 1915.
LIB. HAS = v.54, no.5-v.55, no.7   May 1974-1975 (EA) ; 1973-1980 (Me). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 7901 C547 : V.54 NO.5/1974.
¤¤µØÂø»x. 
TITLE = ZHONGHUA ZA ZHI.
IMPRINT = Taibei xian Xindian shi : Zhonghua za zhi she,
IMPRINT = Began in Aug. 1963.
LIB. HAS = no.174-349, 1978-1992 (Carm). 
CALL NO = Ba EA P 9201 C540
¤¤¤s¤j¾Ç¥v¾Ç¶°¥Z / ¤¤¤s¤j¾Ç¾ú¥v¨t½s
TITLE = ZHONGSHAN DA XUE SHI XUE JI KAN / ZHONGSHAN DA XUE LI SHI XI BIAN.
IMPRINT = [Canton] : Guangdong ren min chu ban she,
¤¤¤s¤j¾Ç¥v¾Ç¶°¥Z / ¤¤¤s¤j¾Ç¾ú¥v¨t½s
TITLE = ZHONGSHAN DA XUE SHI XUE JI KAN / ZHONGSHAN DA XUE LI SHI XI BIAN.
IMPRINT = [Canton] : Guangdong ren min chu ban she,
LOCATION = mea. 
CALL NO = 2309 C524.
¤¤¤s¤j¾Ç¾Ç³ø. ­õ¾ÇªÀ·|¬ì¾Çª©. 
TITLE = ZHONGSHAN DA XUE XUE BAO. ZHE XUE SHE HUI KE XUE BAN.
IMPRINT = [Guangzhou]. 
LIB. HAS = no.1-, 1973-(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 C524C : NO.1/1973.
¤¤¤s¾Ç³N½×ÂO
TITLE = ZHONGSHAN XUE SHU LUN CONG = JOURNAL OF SUN YAT-SENISM.
IMPRINT = Taibei shi : Guo li Taiwan da xue fa xue yuan San min zhu yi yan 
jiu suo,
LIB. HAS = no. 1- 1980-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 9201 C527 

¤¤¦{¾Ç¥Z= Zhongzhou xuekan. 
TITLE = ZHONGZHOU XUE KAN = ZHONGZHOUXUEKAN.
IMPRINT = Zhengzhou shi : Henan ren min chu ban she,
LIB. HAS = no.36-60, 1986-1990(Lacks no.37-54). 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 9201 C537
©P³ø [microform] 
TITLE = ZHOU BAO [MICROFORM]. 
IMPRINT = Shanghai : Zhou bao she, 1945-1946.
IMPRINT = Di 1 qi (1945 nian 9 yue [Sep. 1945]) - Di 50 qi (1946 nian 8 yue
[Aug. 1946]). 
LIB. HAS = no.1-50 Sept 1945-Aug 1946. 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 4507.
TITLE = ZHOU YI YAN JIU / SHANDONG DA XUE ZHU BAN.
IMPRINT = Jinan shi : Shandong da xue "Zhou yi yan jiu" bian wei hui, 1988-
IMPRINT = Chuang kan hao-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 0238 C761S.
¶Ç°O¤å¾Ç = Biographical literature. 
TITLE = ZHUAN JI WEN XUE = BIOGRAPHICAL LITERATURE.
IMPRINT = Taibei shi : Zhuan ji wen xue za zhi she, Min guo 51- [1962]-
IMPRINT = Di 1 juan di 1 qi (Min guo 51 nian 6 yue [June 1962])-
LIB. HAS = v.1, no.1, 1962 - v.65, no.391, 1994. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2257.1 C200
¶Ç°O¤å¾Ç = Biographical literature. 
TITLE = ZHUAN JI WEN XUE = ZHUANJI WENXUE.
IMPRINT = Beijing : Wen hua yi shu chu ban she, 1984-
IMPRINT = 1984, 1-
LIB. HAS = no.1-, 1984-(incomplete). 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 2257.1 C201
±M§Q¥Ø¿ý ¹A·~Éó±ñ / ¤¤°ê¬ì¾Ç§Þ¥º±¡³ø¬ã¨s©Ò½s¿è. 
TITLE = ZHUAN LI MU LU  NONG YE JI XIE / ZHONGGUO KE XUE JI SHU QING BAO 
YAN JIU SUO BIAN JI.
IMPRINT = [Beijing] : Ke xue ji shu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian
Beijing fa xing suo fa xing, 1979.
LOCATION = mea. 
CALL NO = 8114 C526 no.2 1978.
¯]®ü¦~Ų = Zhuhai yearbook / ¯]®ü¦~Ų½sÄ¡©e­û·|. 
TITLE = ZHUHAI NIAN JIAN = ZHUHAI YEARBOOK / ZHUHAI NIAN JIAN BIAN ZUAN WEI
YUAN HUI.
IMPRINT = [Canton] : Guangdong ren min chu ban she, [1987?-
IMPRINT = 1987-
CONTINUES = Zhuhai jing ji nian jian (DLC)   88641179 (OCoLC)17624996.
LIB. HAS = 1987-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4359.32 C138
¯]®ü²Î­p¦~Ų / ¯]®ü¥«²Î­p§½½s. 
TITLE = ZHUHAI TONG JI NIAN JIAN / ZHUHAI SHI TONG JI JU BIAN.
IMPRINT = [Zhuhai shi] : Guo ji ke ji he xin xi cu jin zhong xin you xian 
gong si, 1990-
IMPRINT = 1990-
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4033.2 C132.
¯]®ü¤å¥v. 
TITLE = ZHUHAI WEN SHI.
IMPRINT = Zhuhai shi : Zhuhai shi zheng xie wen shi zu, 1982-
IMPRINT = Di 1 ji (1982 nian 10 yue [Oct. 1982])-
LIB. HAS = no.1-4, 1982-1986. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 3231 C130.
µµ¸T«°
TITLE = ZI JIN CHENG = FORBIDDEN CITY.
IMPRINT = Xianggang : Xianggang jiang yuan wen hua qi ye gong si,
LIB. HAS = no.5-26, 1981-1984. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 3045 T244 : NO.5/1981. 

¦ÛµMÅGÃÒªk³q°T = Ziranbianzhengfa tongxun. 
TITLE = ZI RAN BIAN ZHENG FA TONG XUN.
IMPRINT = Beijing : Zhongguo ke xue yuan zi ran bian zheng fa tong xun za 
zhi she, 1987-
LIB. HAS = no.47-50, 1987.
¦ÛµM¬ì¾Ç¦~Ų = Science yearbook. 
TITLE = ZI RAN KE XUE NIAN JIAN = SCIENCE YEARBOOK.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai ke xue ji shu chu ban she,
LIB. HAS = 1981-1991. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 7002 T222
µü¾Ç©u¥Z
TITLE = ZI XUE JI GAN.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai shu dian, 1985.
IMPRINT = Vol. 1, no. 1 (Apr. 1933)-v. 2, no. 4 (Sept. 1936). 
LIB. HAS = v. 1, no. 1-v. 3, no. 4 Apr 1933-Sept 1936. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5571 T072
¦Û¥Ñ½Í(¤W®ü) [microform] / ¶µ¬üÄR½s. 
TITLE = ZI YOU TAN (SHANGHAI)  [MICROFORM]/ XIANG MEILI BIAN.
IMPRINT = Shanghai : Zi you tan kan she, 1938-1939.
IMPRINT = No.1(Sep.1938)-No.7(Mar.1939). 
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6255.
©v±Ð¾Ç¬ã¨s = Zhongjiao xue yanjiu / [¥|¤t¤j¾Ç ¡m©v±Ð¾Ç¬ã¨s¡n½s¿è³¡½s]. 
TITLE = ZONG JIAO XUE YAN JIU = ZHONGJIAO XUE YANJIU / [SICHUAN DA XUE 
"ZONG JIAO XUE YAN JIU" BIAN JI BU BIAN].
IMPRINT = [Chongqing shi?] : Sichuan da xue chu ban she,
LIB. HAS = no.14-20, 1989-1992. 
LOCATION = meap. 
CALL NO = 1701 T347 : NO.14/OCT. 1989. 


Á`²Î©²¤½³ø / Á`²Î©²²Ä5§½. 
TITLE = ZONG TONG FU GONG BAO / ZONG TONG FU DI 5 JU.
IMPRINT = [Taipei] : Zong tong fu di 5 ju gong bao shi, Min guo 37-  [1948-
IMPRINT = Di 1 hao (min guo 37 nian 5 yue 20 ri [May 20, 1948])-
CONTINUES = Guo min zheng fu gong bao (OCoLC)13371271.
LIB. HAS = no.3715-4629, Sept. 1, 1980-June 29, 1986. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 4692 T220
³ÌªñÂø»x­n¥Ø¯Á¤Þ(¤W®ü) [microform] / ¤W®ü¤H¤å¤ë¥ZªÀ. 
TITLE = ZUI JIN ZA ZHI YAO MU SUO YIN (SHANGHAI)  [MICROFORM] / SHANGHAI 
REN WEN YUE KAN SHE.
IMPRINT = Shanghai : Shanghai ren wen yue kan she, 1930-1936.
IMPRINT = Di 1 Quan, v. 1-v. 4 (1930-[?]); Di 2 Quan, v. 5-v.7 (1933-1936).
LOCATION = mbamo. 
CALL NO = 6254.
§@®a. 
TITLE = ZUO JIA.
IMPRINT = Shanghai, Zuo jia she.
IMPRINT = v. 1-    Apr. 1936-
LIB. HAS = v.1, no. 1-v.2, no. 2 Apr-Nov 1936. 
LOCATION = mea. 
CALL NO = 5041 T233
§@«~. 
TITLE = ZUO PIN.
IMPRINT = [Guangzhou shi : Guangdong ren min chu ban she,
IMPRINT = Began in July 1978.
CONTINUES = Guangdong wen yi (DLC)   73899733 (OCoLC)4157715.
LIB. HAS =  7(1978)-12(1983), 1-12(1984,incomp.), 1(1985)-12(1991), 2-
12(1993,incomp.), 1(1994)-12(1995)-
LOCATION = meap. 
CALL NO = 5202 T266 : NO.1-12/1979.


Back to Top

white space ENTER YOUR DATA 


© The University of Melbourne 1994-1999. Disclaimer and Copyright Information.

 

Created: July 1998
Last modified: 8th December 2000
Authorised by:Mary Coghlan, Information Services
Maintained by:Bick-har Yeung
Copyright © 1998 2000 The University of Melbourne